Prezidium FKHV ČR dne 5. 12. 2017

20.12.2017 15:40

Prezidium se zabývalo následujícími body:

 • KRK: Nebyly shledány žádné závažnější nedostatky, naopak byla hodnocena velmi dobrá práce předsedy ve vedení KTK 11. Zpráva z kontroly KTK 01, Prezidium bylo seznámeno s výsledky kontroly a požádalo projednat závěry ze zprávy KRK s p. Štohlem.

 • Stav zajištění plesu: Prezident poděkoval Tomáši Barnetovi za perfektní přípravu prezentace na SD a průběh příprav plesu.

 • Grand Veteran: Jaroslav Větvička prezentoval další postup při plánování akce Grand Veteran. Každé sdružení nominovalo svého koordinátora: AKAV – Petr Bellinger, AVCC HK – Dušan Erlebach, BCC CR – Tomáš Strnad, ČKHV – Jiří Zítek, MBK – Pavol Vávra, UKUVHT – Jan Zápotocký, VCC ČR – Markéta Profeldová.

 • MotorJournal, Oldtimer: Do následujícího čísla MotorJournalu dodá konečné podklady UKUVHT. Bude otištěna pozvánka na ples nebo PF.

 • Závěry ze SD: Prezidium vzalo na vědomí závěry a usnesení ze SD.

 • Technická komise: Příprava školení předsedů a místopředsedů KTK proběhne v sobotu 6. 1. 2018.

 • Aktualizace Ekonomické směrnice: Na mimořádném shromáždění delegátů bylo prezidiu uloženo aktualizovat do konce roku 2017 Ekonomickou směrnici v souladu s odsouhlasenými body na mimořádném shromáždění delegátů.  Směrnice promítne částky odsouhlasené na SD a vstoupí v platnost od 1. 1. 2018.

 • Aktualizace Příručky: Příručka se připomínkuje a na prosincové Technické komisi by měla být uzavřena její aktualizace s platností od nového roku.

 • Informační systém: Prezidium odsouhlasilo, že v první fázi musí být vytvořen kvalitní formulář k vyplnění Žádosti o provedení testování historického vozidla, který půjde v budoucnu nahrát do informačního systému.

 • Smlouvy s KLTK: Prezidium definitivně odsouhlasilo název právního dokumentu, uzavíraného s KLTK, na smlouvu. Bude vyrobeno 250 ks Osvědčení a 1 000 ks hologramů. Osvědčení budou distribuovány klubům s KLTK po uzavření Smlouvy.

 • Změny v KLTK: Prezidium odsouhlasilo předložené změny v komisích.

 • Různé: Josef Zrucký prezentovat stanovisko UKUVHT s žádostí na Pavla Fialu, aby pokračovat ve své funkci prezidenta FKHV ČR, minimálně do řádného shromáždění delegátů. Ke stanovisku se přidal také Jaroslav Větvička za MBK. Miloslav Plašil za AKAV tlumočil zprávu, ve které byla kladně hodnocena práce FKHV a její velký posun nahoru. Jménem AKAV požádal také Pavla Fialu o setrvání na funkci prezidenta FKHV, popřípadě stanovení podmínek, za jakých by na této funkci setrval. Václav Kafka za VCC ČR a Tomáš Strnad za BCC se ztotožnili za své sdružení s výše zmíněnými názory. Pro jeho podporu se  vyjádřily AKAV, AVCC HK, BCC CR, ČKHV, MBK, UKUVHT a VCC ČR. Pavel Fiala poděkoval za podporu a stáhl svou abdikaci na pozici prezidenta FKHV ČR a bude v této funkci pokračovat do konce volebního období.

 • Pavel Fiala navrhl za předsedu TK Josefa Zruckého Bude projednáno na další schůzi TK, která se koná dne 19. 12. 2017.

 • Na kalendářní rok 2018 bude zasedání prezidia pravidelně první úterý v měsíci, ale od 16:30. Změna byla schválena.
Zpět