Prezidium FKHV ČR – zápis z jednání dne 11. 9. 2018

24.09.2018 13:37

 

1)Kontrola bodů z minulého jednání prezidia

Na základě opakujícího se požadavku p. Erlebacha si FKHV nechala nacenit nabídku kompletní rekonstrukce účetnictví. Projednání nabídky bude v bodě KRK na dnešním jednání prezidia.

2)Informace ze schůzky s programátorem

Prezident FKHV obdržel návrh smlouvy, který připomínkovala právní kancelář FKHV. Prezidium také obdrželo návrh smlouvy k vyjádření. Do stanoveného termínu nikdo neměl žádné připomínky a smlouva byla uzavřena. Je nyní nutno aktivovat konzultační tým pro specifikaci projektu. Ing. Zikmund má spojení na členy týmu a bude je v případě dotazů kontaktovat emailem.

3)Koncepce rozvoje FKHV ČR

Koncepce Kulturní, Sportovní a Technické komise byla přijata. Všechny koncepce v příloze zápisu. Předkladatelé jednotlivých koncepcí připraví návrhy na požadavky na rozpočet, které zašlou do 25. 9. 2018 na sekretariát.

4)Aktualizace Ekonomické směrnice

Prezidium odsouhlasilo aktualizaci Ekonomické směrnice s účinností od 1. 10. 2018. Nová verze bude zveřejněna na internetových stránkách a rozeslána na předsedy KTK.

5)KRK

Prezidium nedoporučuje rekonstrukci účetnictví FKHV, na kterou si FKHV nechala vypracovat cenovou nabídku. Celá záležitost, vč. doporučení prezidia, bude přednesena na Shromáždění delegátů. P. Plašil se pokusí ve spolupráci s Ing. Lammelem vysvětlit finanční rozdíl do SD.

Předseda KRK oznamuje, že on jako předseda, a členové KRK Vladimír Šinágl, Jaroslav Čáp, Luděk Erlebach končí svojí činnost v KRK, a na další volební období je nutno zvolit náhradu za výše jmenované členy.

6)E-mail od p. Erlebach

Přišel e-mail přes předsedu KRK od p. Erlebacha. P. Erlebach neuvádí v e-mailu pouze pravdivé informace (např. pokuty z kontrol státních institucí). Bude dále řešeno při schůzi KRK.

7)Financování FKHV

Návrhy od p. Šimka na sjednocení poplatků při prvním testování a prodlužování platnosti testování a návrh na rozlišení ceny testování s ohledem na typ vozidla byly zamítnuty.

Všichni členové prezidia zkontrolují dříve předložený návrh na výdaje FKHV (autor Fiala) a předloží své návrhy úprav do 25. 9. 2018 zasláním na sekretariát.

8)Konstrukce členského příspěvku

V. Kafka prezentoval dva návrhy na změnu s ohledem na velikost členské základny:

 1. Zachování stejného počtu zástupců z jednotlivých sdružení a platit stejný příspěvek do FKHV za každé sdružení bez ohledu na velikost sdružení.
 2. Zohlednit velikost členské základny jednotlivých sdružení vůči počtu zástupců na SD, dle vzoru FIVA, a platit příspěvky dle velikosti.

V. Kafka prezentoval jako vzor FIVA, kdy jsou členské příspěvky a hlasovací právo rozděleny dle velikosti členské základny. Zdůraznil, že prezentované návrhy nejsou v žádném případě jednostranné, naopak jsou stále v neprospěch VCC ČR s ohledem na velikost zastupované veteránské společnosti.

P. Plašil zásadně odmítl prezentované návrhy se slovy, že veteráni a sdružení jsou si rovni bez ohledu na velikost sdružení. J. Zrucký osobně by stávající systém také neměnil.

Ukládá se prezidiu vypracovat návrh s podmínkami:

 • Žádné ze sdružení nesmí být majoritní.
 • Prokazování velikosti členské základny.
 • Celková výše členských příspěvků činí 560 000 Kč/rok při stávajícím počtu členů

Varianty budou zaslány viceprezidenty do 25. 9. 2018 na sekretariát FKHV.

9)Podání podnětu k prověření skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu

Byl podán podnět k prověření skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu na bývalého předsedu KTK 06. Veřejnost bude o této skutečnosti informována. 

Prezident FKHV byl vyzván k podání výslechu, který se uskuteční v průběhu týdne.

10)TK

Prezidium vzalo na vědomí zápis ze schůze TK.

Prezidium odsouhlasilo nový návrh předmětu činnosti TK, viz příloha.

Předseda TK požádal prezidium o důvěru při prováděných kontrolách. Prezidium Technické komisi důvěru vyjádřilo.

11)FIVA

Sekretariát odeslal dopis na FIVA s informací o jmenování nových zástupců do jednotlivých komisí za ČR. Pavel Šimek zašle Tomáši Barnetovi dotazy došlé z FIVA, na které vypracuje odpověď.

12)Ministerstvo dopravy

Je domluvena schůzka FKHV na MD. Viceprezidenti zašlou na sekretariát náměty na úpravu legislativy do 25. 9. 2018.

13)Shromáždění delegátů

Shromáždění delegátů se koná 1. 12. 2018 a v souladu se Stanovami je nutno připravit:

 • zajištění místa konání,
 • pozvánku,
 • jednací řád,

Jednotlivá sdružení předloží návrhy na nového prezidenta a kandidáty do KRK, nejpozději písemně do 30. 10. 2018. Požadavky na eventuální úpravy Stanov je nutno uplatnit ve stejném termínu. Návrhy zašlou viceprezidenti FKHV na sekretariát FKHV.

14)Kulturní komise

a.Grand Veteran

Prezidium bylo seznámeno s plánováním dalšího ročníku Grand Veteran 2019. J. Větvička předloží nabídku pro FKHV na rok 2019, vč. nacenění, do dalšího prezidia.

Bylo prezentováno stanovisko AKAV, že sdružení AKAV nechce přispívat na akci Grand Veteran ze svého rozpočtu.

J. Větvička navrhl, že na dalším prezidiu bude prezentováno, jakým způsobem byly využity finanční prostředky od sdružení.

Proběhla schůzka s Autoklubem České republiky, který má zájem se na akci Grand Veteran organizačně podílet.

15)Ples FKHV

Prezidium souhlasilo se zřízením nového podúčtu FKHV výhradně pro potřeby Plesu FKHV.

16)KLTK

Aktualizované složení KLTK 03-04.

17)Různé

a.Testování sportovního vozidla na historickou původnost

Otázka ohledně testování sportovního vozidla na historickou původnost bude dále řešena v TK.

b.Nabídka prezentace FKHV na akci Austria Classic

Prezentace FKHV na akci Austria Classic byla z finančního důvodu zamítnuta. AKAV navrhl, abychom zlepšili prezentaci FKHV nejdříve v ČR a využili k tomu GV.

c.Mýtné pro HV

Organizace schůze na MD o mýtném pro vojenská a užitková vozidla. Případné podněty budou zaslány na sekretariát do 25. 9. 2018.

 

Datum: 11. 9. 2018

Zapsala: Bára Horáková

 

Příloha: Koncept rozvoje Kulturní komise

Koncepce Kulturní komise FKHV ČR

Předkládá MUDr. Jaroslav Větvička k jednání Prezidia FKHV ČR 11. 9. 2018

(navazuje na materiál předložený k zasedání Presidia 7. 8. 2018)

Nově koncipovaná Kulturní komise FKHV ČR bude obecně zastřešovat aktivity FKHV v oblastech:

 • Ochrany technického a kulturního dědictví historické mobility, tradičních dovedností a řemesel, rozvíjení dokumentační a archivní činnosti.
 • Významně se podílet na propagaci veteránismu a FKHV v ČR i v zahraničí, a přispívat k podpoře aktivit směřujících k udržení základních potřeb českého veteránismu, především provozu HV na pozemních komunikacích.
 • Rozvíjení pozitivních edukativních aspektů veteránismu a jeho kulturních hodnot.
 • Navázat na aktivity FIVA, především její Culture Commission.

Shora uvedené aktivity musí být pravidelnou a neopominutelnou součástí činnosti FKHV ČR. Vycházejí ze Stanov FKHV, kopírují strukturu a poslání veteránského hnutí ve světě. V situaci celosvětového postupného zahušťování obecné mobility a vzrůstajících ekologických požadavků se zvyšují a budou zvyšovat negativní tlaky také na historickou pozemní mobilitu. Rozvoj těchto oblastí je důležitou formou ochrany a zdůvodnění existence veteránského hnutí.  Aktivita a činnost FKHV na tomto úseku je zpravidla nezastupitelná činností jednotlivých sdružení a klubů FKHV.  Jde o aktivity, které jejich činnost doplňují a integrují. FKHV sice postupně rozvíjí svoji činnost na tomto úseku, dlouhodobě je však trend nedostatečný a význam těchto aktivit zůstává podhodnocený.

Přehled stávajících útvarů FKHV v kulturní a sportovní oblasti a jejich funkce:

 1. Sportovní komise (SK) - přenesením agendy Poháru Federace (PF) má jasnou náplň činnosti, je funkční – bližší viz koncepce rozvoje SK.
 2. Akademie českého veteránismu  (AČV) zatím zůstává se zbytkem funkcí po odtržení SK (resp. PF).
 3. Nově se zřizuje Kulturní komise FKHV ČR (KK), která částečně přebírá většinu funkcí  AČV. Navrhuje se, aby AČV však jako těleso nadále existovala, pravděpodobně nejlépe jako součást KK se specifickými dílčími (viz níže) úkoly.

Rozdělení kompetencí a úkolů

 1. SK

Agenda PF, rozvoj aktivit FKHV ve sportovní oblasti. Spolupracuje s KK a AČV, dodává výsledky PF, vytváří kalendář akcí PF, vyjadřuje se k osobnosti českého veteránismu, bližší viz koncepce SK.

 1. AČV

Příprava návrhu osobnosti českého veteránismu, (návrhy od SK, Prezidia, KK), popř. profilace v oblasti archivnictví a videoarchivu.

 1. Kulturní komise

Konkrétní aktivity v následujícím:

 1. Supervize plesu FKHV a přenášení průběžné informace na Presidium.
 2. Aktivní účast (stánek, či jiné formy prezentace) na veteránských výstavách v ČR a v zahraničí a na vybraných akcích, které nejsou součástí PF (při akcích PF spolupráce s SK FKHV).
 3. Vytváření živé databáze (videoarchivu) historických i nově přibývajících dokumentů z oblasti veteránského života především v ČR.
 4. Příprava vlastního prezentačního formátu FKHV, spolupráce při projektu Grand Veteran.
 5. Rozvoj edukačních aktivit pro děti a mladé (potenciální) veteránisty.
 6. Vazba na CC FIVA a přenos jejich aktivit na národní úroveň.
 7. Spolupráce s ostatními autokluby v ČR (AČR, ÚAMK) ve stejných oblastech.

 

Příloha: Koncept rozvoje Sportovní komise

Koncepce rozvoje FKHV (část Sportovní komise)

Sportovní komise navrhuje oblasti, u kterých doporučuje jejich rozvíjení:

- Personální posílení. Je alfou a omegou celého rozvoje. V současné době chod PF, který je jedinou náplní Sportovní komise zajištují 2-3 lidi. Optimální počet členů by měl mít 6-7, nejlépe mladí lidé, ideálně z každého sdružení jeden zástupce.

- Atraktivita PF. V dalších letech bychom chtěli nadále zvyšovat prestiž a atraktivitu Poháru Federace. Jednou z možností je propojení či častečné sdílení PF s Autoklubem. Zajímavou možností rozvoje se také jeví přesah PF přes hranice ČR a spolupráce se zahraničními kluby. (Slovensko, Rakousko, Německo, Polsko, Maďarsko)

- Propagace SK a PF v médiích. Navazuje na předchozí bod, zvyšuje povědomí o FKHV. 

- Spolupráce s FIVA. Sportovní komise by měla být schvalovacím místem pro organizaci srazů na území ČR pod hlavičkou FIVA.

 

Příloha: Koncepce rozvoje TK

Koncepce rozvoje FKHV (část Technické komise)

Technická komise navrhuje oblasti, u kterých doporučuje jejich rozvíjení:

 • Vybudovat elektronický systém, který bude závazný (k užívání) pro všechny KLTK a KTK. Vyvíjet tlak na MD a RM, aby se systémem (alespoň částečně) pracovali, resp. ho využívali při registracích historických vozidel a jejich případných změnách v registru.
 • Zintenzivnit práci na přípravě připomínek k úpravě legislativy pro MD.
 • Klást větší důraz na kvalitu a obsah školení komisařů na obou stupních.
 • Zvýšit informovanost veteránské veřejnosti o všech změnách v problematice testování a provozu HV.
 • Zorganizovat minimálně 4 x do roka setkání komisařů a TK k společné debatě na téma provozu a testování HV.
 • TK doporučuje omezit počet KLTK na konečný počet nepřesahující 100 komisí.
 • TK doporučí schválit rok 1990 jako poslední rok výroby, kdy bude vozidlo považováno za historické.
 • TK bude nadále průběžně kontrolovat práci KLTK a KTK dle platné legislativy a interních předpisů FKHV.
 • TK bude prostřednictvím svého delegáta v TK FIVA a prostřednictvím dalších delegátů v orgánech FIVA iniciovat své návrhy a náměty.
 • TK doporučí MD rozšíření počtu registračních míst HV v ČR.

Zpracoval: Josef Zrucký

 

 

Příloha: Nový návrh předmětu činnosti TK

Technická komise

Technická komise je kontrolním a poradním orgánem prezidia FKHV ČR v oblasti testování historických vozidel.

 1. Členy TK navrhují jednotlivá členská sdružení FKHV ČR a její složení a předsedu schvaluje prezidium FKHV ČR.
 2. TK se schází pravidelně na základě ročního plánu práce a mimořádně v případě urgentní agendy. Její jednání řídí předseda TK.
 3. Z každého jednání TK je pořízen zápis.
 4. Technická komise se ve své činnosti metodicky řídí právními předpisy ČR, Technickým kodexem FIVA a interními předpisy FKHV ČR.
 5. Technická komise má za úkol především:
  1. Zpracovávat a průběžně aktualizovat veškeré interní dokumenty v oblasti testování historických vozidel vydávané FKHV ČR.
  2. Zpracovat a předložit návrh na úpravy právních předpisů ČR týkajících se historických vozidel a vozidel historických registrovaných v registru silničních vozidel.
  3. Spolupracovat na aktualizaci Ekonomické směrnice FKHV ČR.
  4. Posoudit, popř. schválit předložené žádosti na úpravu složení KTK.
  5. Účastnit se školení technických komisařů.
  6. Kontrolovat proces testování a správnost provedeného testování, včetně kontroly dodržování legislativy a vydaných interních dokumentů v oblasti testování.
  7. Ve své činnosti spolupracovat s Kontrolní a revizní komisí FKHV ČR.
  8. V případě zjištěných závad informovat prezidenta, případně prezidium FKHV ČR a navrhnout nápravná opatření.
  9. Ve své činnosti spolupracovat se sekretariátem FKHV ČR.
  10. Na základě zkušeností s testováním sbírat náměty a připomínky k jeho funkčnosti. Ty po vyhodnocení případně promítat do návrhů úprav interních dokumentů a do návrhů na případné legislativní úpravy.
  11. Komunikovat s komisaři a veřejností o problematice testování, být jim jakožto poradní orgán k dispozici na emailu: technicka.komise@fkhv.cz.

 

Zpět