Prezidium FKHV ČR – zápis z jednání dne 2. 10. 2018

16.10.2018 14:20

1)Případ bývalého předsedy KTK 06

Informace o podání podnětu k podezření ze spáchání trestného činu bylo zasláno na předsedy KTK.

2)Informace ze schůzky IS skupiny

Proběhla schůze skupiny IS. Jsou možné 3 varianty zpoplatnění klubového testování. Všechny varianty budou popsány a zaslány k vyjádření prezidiu a předsedům KTK, kteří se k tomu nejlépe obratem vyjádří. Další schůze bude 22. 10. 2018.

Ing. Vojtěch Vomočil byl navržen jako vedoucí skupiny IS. Prezidium návrh odsouhlasilo.

3)KRK a informace o schůzce s Ing. Lammelem

P. Plašil informoval o schůzce s Ing. Lammelem, který je ochoten spolupracovat při vysvětlení nejasných věcí v účetnictví z doby jeho práce. Prezidium navrhlo schůzku KRK s Ing. Lammelem, kde by se všechny nesrovnalosti roků 2016 a 2017 vyjasnily.

P. Erlebach zašle všechny podklady z KRK p. Plašilovi k projednání s Ing. Lammelem. Výsledkem tohoto jednání by mělo být stanovení základní odpovědi k dotazu p. Erlebacha a následné informace pro SD.

Ing. Fiala se ostře vymezuje proti skrytému nahrávání průběhu jednání. Nemá nic proti tomu, ale bylo by slušné to přítomným oznámit. Velmi to připomíná jednání dob minulých a je to minimálně neetické v prostředí, kdy se všichni dobrovolně snaží věci pomoci.

Dle zástupce předsedy KRK p. Erlebacha KRK nepožadoval ani nepožaduje rekonstrukci účetnictví vedeného Ing. Lammelem.

KRK opakovaně požaduje a do dnešního dne neobdržel:

 • Úplnou účetní závěrku za rok 2017 (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, přílohu, sestavu pohyby na účtech včetně počátečního stavu, inventarizaci včetně inventur pokladen KTK k 31. 12. 2017).
 • Pohyby na účtech od 1. 1. do 30. 6. 2018 včetně počátečních stavů a výsledek hospodaření KTK a ústředí k datu 30. 6. 2018.

4)Konstrukce členského příspěvku

Z minulého prezidia byl přenesen bod ohledně členského příspěvku v návaznosti na velikost sdružení. Prezidium odsouhlasilo variantu zohlednit velikost členské základny jednotlivých sdružení vůči počtu zástupců na SD, dle vzoru FIVA, a platit příspěvky dle velikosti. Návrh v příloze zápisu.

Návrh bude přenesen k odsouhlasení na SD.

Členský příspěvek bude na SD navržen k odsouhlasení jednotný ve výši 100 Kč/osoba.

5)Technická komise

Prezidium vzalo na vědomí zápis ze schůze TK.

Dne 22. 10. 2018 bude schůze TK, kde bude vytvořen dokument s návrhy úpravy legislativy, který bude následně zaslán na MD.

6)FIVA

Byla vyplněná a odeslána žádost na akci P. Pakosty do akcí FIVA.

Bude zaslán FIVA formulář k nominaci členů do FIVA.

Navržen nový člen do motocyklové komise FIVA p. František Loučka. Koordinaci a komunikaci s navrhovaným členem zajistí Tomáš Barnet.

7)Shromáždění delegátů

Dne 1. 12. 2018 se bude konat SD. Pavel Fiala vypracuje zprávu za prezidium, Josef Zrucký za činnost Technické komise, Jaroslav Větvička za Kulturní komisi, Tomáš Barnet za Sportovní komisi, Rudolf Žalud za Kontrolní a revizní komisi. Bára Horáková zajistí místo SD, pozvánku a jednací řád. Všechny podklady budou dodány do 5. 11. 2018 na sekretariát FKHV.

Prezidium bylo opakovaně vyzváno k dodání návrhu na úpravu Stanov a návrhy na prezidenta FKHV do 30. 10. 2018 na sekretariát FKHV.

8)Personální rozvoj FKHV

Členové prezidia byli požádáni o zaslání návrhů kandidátů na posílení personálního zajištění FKHV.

9)Rozpočty jednotlivých koncepcí FKHV ČR

Byl prezentován návrh rozpočtu:

 • Sportovní komise FKHV. Návrh byl odsouhlasen a bude předložen k odsouhlasení na SD.
 • Kulturní komise FKHV. Návrh byl odsouhlasen za předpokladu, že bude finančně zapadat do rozpočtu FKHV 2019.

Návrh rozpočtu Technické komise bude zaslán dodatečně.

10)Financování FKHV

Nedošly žádné připomínky k návrhu na úpravu financování FKHV. Do návrhu budou zapracovány návrhy rozpočtů jednotlivých komisí, viz bod č. 9).

Předsedové KTK budou dotázáni, kolik prodloužení předpokládají v roce 2019 v závislosti na roku 2018.

Upravený návrh financování FKHV bude zaslán v předstihu k projednání na příští prezidium FKHV.

11)Kulturní komise

a.Grand Veteran

Prezidium projednalo nabídku na prezentaci FKHV na akci Grand Veteran. Obsahovou nabídku prezidium odsouhlasilo, protiplnění bude dále projednáno s ohledem na rozpočet FKHV 2019. Zástupce za AKAV a UKUVHT finanční podporu jménem sdružení ve FKHV odmítli.

b.Prezentace FKHV na Austria Classic

Zpráva z prezentace FKHV na Austria Classic viz příloha zápisu.

12)Ples FKHV

Prezidium vzalo na vědomí zřízení nového podúčtu FKHV výhradně pro potřeby Plesu FKHV.

13)Mýto

Materiál ohledně legislativních úprav týkající se mýta a použití dálničních známek pro HV připraví p. Zápotocký do 21. 10. 2018.

14)Aktualizovaná Ekonomická směrnice

Aktualizovaná Ekonomická směrnice byla rozeslaná předsedům KTK a vložena na internetové stránky FKHV.

15)KLTK

KLTK 11-10 aktualizovala složení. Zároveň dodala smlouvu o testování. Z důvodu pozdního dodání dokumentu bude KLTK spuštěna až po proškolení komisařů 2019, tak, jak na to byly KLTK zprvu upozorněny.

16)Různé

a.Výroba členských karet, členské výhody

Pro členy FKHV budou vyrobeny členské karty. Prezidium dodá jmenné seznamy členů svých sdružení ve formátu .xls do 30. 11. 2018 na sekretariát FKHV ve formátu v příloze zápisu.

Bára Horáková je pověřena k jednání za FKHV k vyjednávání výhod pro členy FKHV na základě předložení platné členské karty FKHV.

b.Soutěž na sociálních sítích

Prezidium pověřilo Báru Horákovou k realizaci soutěží na sociálních sítích FKHV.

 

Datum: 2. 10. 2018

Zapsala: Bára Horáková

 

 

Vysvětlivky:

FKHV– Federace klubů historických vozidel

GV - Grand Veteran

KTK – Krajská testovací komise

KLTK – Klubová testovací komise

MD – Ministerstvo dopravy

MŽP – Ministerstvo životního prostředí

SD – Shromáždění delegátů

T – Termín

TK – Technická komise

Z – Zodpovědnost

Příloha: Návrh zohlednění velikosti členské základny jednotlivých sdružení vůči počtu zástupců na SD

Počet členů ve sdružení

Počet hlasů na SD

150

1

151-300

2

301-600

3

601 - 1 200

4

1 201 - 2 400

5

2 401 – 4 800

6

4 801 - a více

7

 

Příloha: Vzor jmenného seznamu členů sdružení ve formátu

Pořadové číslo

Jméno

Příjmení

Sdružení

Klub

         

 

Příloha: Zpráva z cesty – jednání s ing. Sikorou na Austria Classic  27. – 28. 9. 2018

Na základě pověření presidiem  FKHV, v souladu s rozvojovou  koncepcí  FKHV, jsme navštívili ve dnech 27. 9. - 28.9. 2018 středně velkou výstavu Classic Austria v rakouském Welsu, asi 35 km jihozápadně od města Linz, kde jsme projednali s Ing. Sikorou, vydavatelem časopisu Oldtimer,  možnosti vzájemné spolupráce.

Cíl cesty:

 1. Projednat s vydavatelem časopisu Oldtimer, ing. Sikorou, možné spolupráce
 2. Prezentovat aktivity českého  veteránismu a FKHV  a pozvat vhodné skupiny k návštěvě   veteránských akcí v ČR

 Ad 1. Projednat s vydavatelem časopisu Oldtimer, ing. Sikorou, možné spolupráce

Byl projednáván model  založený na  vzájemném nepeněžním  plnění na základě vzájemně výhodné spolupráce:

FKHV poskytne:

 1. FKHV rozešle na své členy nabídku zvýhodněného předplatného, popř. možnost spolupráce
 2. možnost prezentovat spolupráci na svých stránkách, sociálních sítích, ev. setkáních.

Oldtimer poskytne:

 1.  možnost prezentovat odborné články především v technické oblasti, legislativy, vnitřního života ve veteránské obci  a  další aktivity FKHV ve sportovní a kulturní oblasti
 2. slevu na předplatném ročního abonement pro člený sdružení – držitele karet ve výši dvou čísel zdarma.
 3. systém odborného doškolování  - dobudování ve spolupráci s FKHV

Ad 2. Prezentovat aktivity českého  veteránismu a FKHV  a pozvat vhodné skupiny k návštěvě veteránských  akcí v ČR.

Prezentace byla oslabena  o možnost využít výstavní mobiliář a  reklamní materiály FKHV  alespoň v českém jazyku.  Prezentovány byly letáčky, které byly k dispozici v kanceláři FKHV.  Na základě doporučení  hlavního organizátora akce pana Gruszky byly osloveny 3 skupiny vystavovatelů z řad oldtimer klubů, které seriozně posoudí  svoji účast v příštím roce na akcích v ČR.

 

Zprávu podávají:

Ing. Bára Horáková, MUDr. Jaroslav Větvička, MgA. Jaroslav Větvička

 

Zpět