Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 1. 11. 2022

22.11.2022 20:27

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Milan Laštůvka

ano

MBK ČR

Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Tomáš Hušek

ano

 

 

 

Sekretariát FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Sekretariát FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Tajemník

Jiří Patočka

omluven

Hospodář

Jiří Zítek

ano

 

 

 

Komise FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Legislativní komise

Jan Täubel

omluven

Kulturní komise

Miloš Praus

nebyl přizván

Sportovní komise

Tomáš Barnet

nebyl přizván

Technická komise

Pavel Kolář

omluven

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

 

 

 

Zástupci FKHV a AVCC AČR v komisích FIVA

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Motorcycle Commission

Martin Prošek – poradce

nebyl přizván

Utilitarian Commission

Mgr. František Čečil

nebyl přizván

Events Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Legislation Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Culture & Youth Commission

Libor Vykusa

nebyl přizván

Technical Commission

Jan Zvelebil – poradce

nebyl přizván

 

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 6. 12. 2022 od 16:30 hodin.

Program jednání prezidia dne 1. 11. 2022


V. Kafka připomněl minule nepřítomným kolegům celkovou shodu na vytváření audiozáznamů z každého jednání prezidia.

1.) Rekapitulace úkolů z posledního zasedání – pozice „koordinátor IS“, kontrola

1. Na příštím jednání prezidia bude F. Sladký informovat o průběhu šetření stížnosti M. Kota na A. Mašína – F. Sladký uvedl, že stížnost M. Kota dorazila na sekretariát FKHV dne 16. 6. 2022 a 17. 6. 2022 byla předána KRK. Věc je v šetření, obsahuje množství závažných skutečností a je v ní zainteresováno více osob, se kterými bude nutné provést šetření. Předpokladem F. Sladkého je, že zpracovaný protokol o revizi stížnosti bude hotov do příštího jednání prezidia, pokud se nevyskytnou další závažné skutečnosti, protože stížnost je spojena s některými informacemi, které obsahuje dopis A. Mašína, který byl zaslán na sekretariát dne 7. 6. 2022 a tím se šetření prodlužuje. Dále upozornil, že nelze podávat dílčí zprávy z celého šetření, pokud není ohroženo např. fungování celého systému. 
M. Kot vyjádřil znepokojenost nad délkou celého šetření a dotazoval se na informace, uvedené v dopisu A. Mašína, který se z okruhu komisařů dozvěděl o testování jejich komisí. F. Sladký znovu uvedl, že v tuto chvíli nelze hovořit o dílčích skutečnostech a vše bude uvedeno v revizní zprávě. Zdůraznil, že KRK pracuje podle stanov FKHV, dalších dílčích předpisů, obecných zákonů a zákonitostí. Na zpracování žádosti je lhůta 30-60 dnů, pokud nevzniknou v rámci šetřením zásadní problémy, v opačném případě, kdy je například třeba si vyžádat další dokumentaci, lhůta se může prodloužit.

 

V. Kafka požádal předsedu KRK, aby na příštím jednání prezidia, pokud se nepodaří do té doby zpracovat celkovou revizní zprávu šetření, předložil podrobnější informaci o průběhu šetření s konkrétními dílčími závěry.

 

2. Do jednoho týdne, tj. do 11. 10. 2022 zašlou všichni viceprezidenti na sekretariát FKHV počty svých členů – na sekretariát nebyl dodán ve stanovené lhůtě pouze počet členů za UKUVHT. P. Zeman dodá nejpozději do 6. 11. 2022.

 

 

 

2.) Změna zákona + úprava vyhlášky 355/2006 Sb.

Dle V. Kafky nedošlo od posledního jednání prezidia, kdy přednesl aktuální průběh dění, k zásadním změnám, mimo toho, že změna zákona prošla 3. čtením v Poslanecké sněmovně a následně jde k odsouhlasení do Senátu ČR. V Kafka byl v kontaktu se senátory prof. MUDr. J. Pirkem a MUDr. M. Slabým, kteří jsou se situací obeznámeni a jsou FKHV ochotni přispět svou pomocí. V úpravách bude záměrem ošetřit změnu týkající se zrušení velkých TP, aby v zákoně byla zakotvena pro HV výjimka, neboť pro HV jsou cenným dokumentem, který popisuje historii vozidla a je součástí vozu, který i ovlivňuje jeho cenu. Druhým bodem bude posunutí účinnosti zákona z června 2023 na začátek roku 2024. Celý vládní návrh má účinnost od roku 2024, ale jednotlivé jeho segmenty mohou mít jinou účinnost. Kafka dále upozornil prezidium na informaci od MUDr. M. Slabého, že dochází ke špatné informovanosti členských základen, např. o průběhu jednáních s MD, jejich jednotlivými zástupci. 

Dále V. Kafka informoval o rozhovoru pro TV Nova a ČT.

M. Laštůvka rozporoval Kafkovo vyjádření, že všechny subjekty se shodly na změnách, neboť ČKHV odporuje. Kafka zdůraznil, že celé prezidium bylo o změnách v průběhu doby informováno, včetně znění trojdohody, jak zůstat garanty testování na historickou původnost.
Také o nutnosti zavedení STK ve zvláštním režimu, který bude definovat novela vyhlášky. Celé prezidium souhlasilo, stejně jako představitelé tripartity. Za ČKHV souhlasil J. Zítek.

M. Kot uvedl, že za uskupení AKAV nesouhlasí a ani v minulosti nesouhlasil a není si vědom toho, že by prezidium v minulosti hlasovalo o kontrolách STK pro HV. P. Zeman doplnil, že ani UKUVHT nesouhlasilo.

V. Kafka citoval z e-mailu M. Kota ze dne 11. 2. 2021 určeného pro jeho členskou základnu, ve kterém uvádí, že kontroly na STK jsou nevyhnutelné, a proto je zbytečné se proti předloženému návrhu stavět a případné rozporování bylo shledáno jako kontraproduktivní a mohlo by vést k poškození již vybudovaných vztahů zainteresovaných subjektů. Dále, že FKHV návrh podpoří a bude spolupracovat s MD na vyhláškách, které budou vše konkrétně upravovat.

Dále předložil mail ze dne 29. 1. 2021 pro poslance M. Kolovratníka, ve kterém potvrzuje, že FKHV se ztotožňuje s návrhem MD.

M. Kot se vyjádřil, že dopis byl zaslán na základě jednání, kterého se účastnil i P. Zeman v době, kdy hrozil zánik FKHV, ale bylo na jednání i řečeno, že podmínky pro HV na STK budou nadále řešeny. Dále dle M. Kota bylo přislíbeno, že krajské komise zůstanou zachovány v současném stavu a jedinou změnou bude, že protokol z odborné dílny bude nahrazen protokolem STK. Dle jeho tvrzení z těchto bodů již neplatí žádný. V. Kafka kontroval, že podmínky pro STK se v současné době nastavují ve spolupráci s MD a nedochází ke zrušení krajských komisí, pouze ke změně jejich pracovní náplně. 

V. Kafka doplnil, že případné poznámky k novele vyhlášky je potřeba směřovat na pracovní skupinu k projednání. Také informoval prezidium, že po dohodě s P. Kolářem nominoval do pracovní skupiny P. Fialu, který byl u zrodu systému testování a bude pro práci skupiny velkým přínosem. Na téma změna vyhlášky proběhne dne 3. 11. 2022 seminář pro předsedy krajských komisí.  Dále je v plánu schůzka s MD na jejich návrh.

V. Kafka uvedl, že se účastnil zasedání AKHV, kde podal informace o současném stavu, jež se setkaly s kladným ohlasem a nabídkou případné spolupráce. Pokud z jednání byl pořízen zápis, V. Kafka ho distribuuje prezidiu.3.) KRK

V současné době má KRK v šetření celkem 6 stížností, které byly podány a jsou řádně zapsány na sekretariátu FKHV. Celkem jich bylo za rok 2022 8, ale 2 jsou již vyřešeny. Stížnosti jsou dost rozsáhlé a v rámci prověřování byly zjištěny skutečnosti, které si dožadují soustředění archivních materiálů a dožádání dalších podkladů i ze zahraničí, proto se lhůta šetření může prodloužit. Předpoklad vyřešení stížností je do konání Shromáždění delegátů, kde bude prezentována celková práva za KRK.

 


4.) Technická komise – závěry TK k neshodám

Jednání TK proběhlo dne 13. 10. 2022, kde TK dospěla k těmto závěrům k jednotlivým, prezentovaným neshodám a dotazům, které prezidiu přednesl T. Strnad:

1. Vyjádření k neshodě M. Kota – VW Buggy

TK obdržela vyjádření od KLTK 11-20. Na základě dostupných podkladů dospěla TK k závěru, že došlo ke špatnému provedení testování, vozidlo jako takové otestovatelné je, při renovaci vozidla je potřeba pozvat komisaře, aby byl zdokumentován detailně prostor, kde má být identifikátor vozidla. Majitele je třeba upozornit, že v tomto místě nesmí být koberec.

2. Vyjádření k neshodě M. Kota – Dodge D100

TK obdržela vyjádření od KLTK 11-20. Na základě dostupných podkladů dospěla TK k závěru, že došlo ke špatnému provedení testování, které vycházelo z předchozího testování. TK souhlasí s předloženým návrhem KLTK – vozidlo bude při renovaci doplněno nárazníky. TK apeluje, aby nárazníky historicky odpovídaly.

3. Vyjádření k neshodě M. Kota – Škoda Favorit

TK obdržela vyjádření od KLTK 11-20. Na základě dostupných podkladů dospěla TK k závěru, že došlo k pochybení komisaře. Testaci je třeba doplnit o vyražení číslo a VIN v testaci opravit a nechat vozidlu vystavit nový průkaz.

Při jednání Prezidia byl p. T. Strnadovi  od KLTK 11-20, předložen dokument, PHV VV 054443 / RZ 01V6609 / vydán 20.9.2021 , kde je uveden VIN – TMBADA300L0223052. Tento údaj je shodně uveden i  ORV vozidla č.UBC 003037

 

4. Vyjádření k neshodě M. Kota – Jawa 350

TK obdržela vyjádření od KLTK 11-20. Na základě dostupných podkladů dospěla TK k závěru, že při testaci došlo k závažnému pochybení a celá testace je zmatečná. TK se dohodla, že je nutné provedení kontrolního testování, kterým byl pověřen Zdeněk Šustr.

Po uzavření neshody podá TK prezidiu doporučení, jak věc řešit.

TK konstatovala, že ve všech případech došlo k pochybení komisaře, konečné rozhodnutí
s činností komisaře nechává na prezidiu FKHV.

Prezidium bere na vědomí závěry technické komise.

5. Závěry TK k dotazu na vůz Škoda 120, které bylo zakoupeno z vrakoviště. Dle zjištění TK nelze pod tímto VIN vozidlo otestovat ani přihlásit, protože toto VIN v registru figuruje jako zlikvidované.       

 

M. Kot se ohradil proti nařčení z cíleného vyhledávání chyb v testacích a upozornil v sekci karty vozů v IS na špatnou fotografii k testaci KLTK 11-20. F. Sladký vyjádřil nesouhlas s jednáním M. Kota, na které již podal Stížnost, neboť se jedná o nepřípustné chování, spočívající v neoprávněných zásazích do IS a vytváření subjektivních závěrů, pro které M. Kot nemá oprávnění.

V. Kafka doplnil, že diskuse není nad správností konkrétní fotografie u testace, ale nad jednotlivými přístupy osob do IS a možnosti manipulace s údaji a M. Kot je v pozici, kdy své pozice zneužil, což je doložitelné zprávou KRKu ke kontrole IS.

 

6. Dotaz J. Dušek – Ford Mustang Eleanor

Dle dostupných podkladů TK došla k závěru, že testování je možné, ale je třeba doložit přestavbu. Dle rozboru VIN došlo k záměně motoru.


7. Dotaz P. Nejedlý – Panther Lima

Posouzením dostupných podkladů, došla TK k závěru, že je možné provést testování vozidla.


8. Dotaz P. Nejedlý – BCW MG 52

Posouzením dostupných podkladů, došla TK k závěru, že je možné provést testování vozidla.


 

9. Dotaz J. Horáček – Chevrolet Corvette

Řešen případ Corvetty s nasáváním, p. Horáček dodá popis k těmto změnám. Bylo navrženo, aby byly provedeny kontroly výhledů z vozidla ve stanici Dekra. R. Pochylý vyjádřil svůj nesouhlas s podobnou úpravou aut. Na TK bude dále řešeno.

 

T. Strnad dále informoval o přípravě nového systému plateb v IS a změně financování KTK.
Dle návrhu z prezidia z 3. 5. 2022 by platby probíhaly on-line. Odměny krajských komisařů by byly: 5.000,- Kč / měsíčně paušálně, 150,- Kč / prodloužení, 200,- Kč / prvotestaci. Všechny finanční prostředky by chodily na účet FKHV pro IS, aby nedocházelo k hromadění financí na účtech KTK.
Dle informací od J. Patočky by mohlo být spuštěno od 1. 12. 2022. M. Kot upozornil na problém s financováním v KTK 01.
V. Kafka citoval mail J. Patočky ohledně zkušebního provozu plateb KTK 01 s upozorněním na problémy, které byly odhaleny.

Prezidium se usneslo, že úkol zadaný pracovní skupině ve složení: J. Zítek, T. Strnad a J. Patočka byl splněn, prezidiem odsouhlasen, ale vzhledem k aktuální situaci dospělo prezidium k závěru, že výše finanční odměny komisařům KTK zůstane zachována, ale od 1. 1. 2023 budou spuštěny platby on-line a dojde ke změně v toku finančních prostředků. KTK s velkými archivy bude doporučeno jejich zrušení.

 

Hlasování: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
 


5.) IS

M. Kot prezentoval přípravy na platby on-line s nutností vyřešení technických problémů, které se vyskytly. Nutné také bude připravit platby on-line i pro Prodlužování.

V. Kafka doplnil informaci o plánované schůzce se zástupci firmy Critical works, která nám zajišťuje IS, kde bude nutné probrat obnovení smlouvy, protože dle zjištění smlouva propadla již v roce 2019, a dále otázku přístupů do IS a oprávnění.


6.) Rozpočet 2023

Hospodář FKHV J. Zítek seznámil prezidium s Výsledky hospodaření FKHV v roce 2021 ve vztahu k rozpočtu na rok 2021, návrhem Rozpočtu na rok 2023 (viz. Příloha č. 1 tohoto zápisu) a stavy jednotlivých účtů FKHV k 31. 10. 2022.

V. Kafka poděkoval J. Zítkovi za zpracování podkladů.

Z rozpočtu, který předložil J. Zítek, bylo k přerozdělení určeno 2.500.000, - Kč. Prezidium se shodlo, že k přerozdělení bude použita částka ve výši 1.200.000, - Kč, která bude rovným dílem rozdělena mezi jednotlivá uskupení.

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1.

 

7.) FIVA

Na minulém jednání prezidia byli na účast na valné hromadě FIVA v listopadu 2022 nominováni za FKHV J. Patočka a L. Vykusa. V. Kafka se rozhodl nominovat ještě T. Barneta, z důvodu jeho zkušeností, znalostí postupů a vytvořených komunikačních kanálů.

V. Kafka informoval prezidium o připraveném Memorandu o spolupráci se Združením zberateľov historických vozidiel Slovenskej republiky, Národný orgán FIVA SK. K podpisu tohoto memoranda dojde v pátek 4. 11. 2022 v Bratislavě. Po podpisu bude prezentováno na FIVA, jako příkladná spolupráce mezi dvěma státy v rámci FIVA.


8.) Různé

1. Proběhlo jednání za účasti V. Kafky, M. Kota a J. Täubela za účelem dořešení pracovní pozice M. Kota, vzhledem ke skutečnosti, že byla zrušena pozice výkonného ředitele FKHV. Členům prezidia byl distribuován zápis z jednání (Přílohou č. 2 tohoto Zápisu). S ohledem na fakt, že M. Kot stále pobírá mzdu ve výši 40.192,- Kč hrubého, bylo nutno situaci dořešit v co nejkratší možné době. Varianty ukončení dohody byly M. Kotovi předloženy ve formě Výpovědi z pracovního poměru a Ukončení pracovního poměru dohodou. M. Kot na Ukončení pracovního poměru dohodou nepřistoupil. Díky vyvstalým okolnostem, které jsou zjevné a doložitelné, není dle V. Kafky jiné východisko, než ukončit pracovní poměr Výpovědí. Vzhledem k přínosu M. Kota při vzniku a tvorbě IS mu byla nabídnuta spolupráce formou DPP nebo DPČ.
V. Kafka bere na vědomí doporučení KRK na vyhlášení výběrového řízení na pozici Koordinátor IS. M. Kotovi byla legislativní komisí poštou zaslána Výpověď z pracovního poměru z organizačních důvodů, kdy má M. Kot nárok na odstupné, kterou si však ještě nepřevzal.

2. M. Kot informoval prezidium o setkání s ředitelem Kooperativa, dle jejich návrhu by v IS bylo vytvořeno tlačítko „Kontaktovat pojišťovnu“. V Kafka požádal o vzájemnou komunikaci s J. Patočkou a L. Vykusou, kteří již také vedou jednání s Kooperativou. M. Laštůvka doplnil informaci o proběhlém jednání s Kooperativou, ČPP a ČSOB.

3. V. Kafka informoval o došlé žádosti B. Horákové o čerpání řádné dovolené ve výši 54,845 dnů, která bude bezprostředně navazovat na mateřskou dovolenou.

Prezidium žádost akceptuje.

 

 

ÚKOLY:

1.P. Zeman dodá nejpozději do 6. 11. 2022 seznam členů UKUVHT.
2. Na příštím jednání prezidia bude F. Sladký informovat o průběhu šetření stížnosti M. Kota na A. Mašína. Pokud se nepodaří do té doby zpracovat celkovou revizní zprávu šetření, předloží podrobnější informaci o průběhu šetření s konkrétními dílčími závěry.

   

 

Přílohy:

Příloha č. 1 – 2023 Rozpočet FKHV návrh
Příloha č. 2 – Zápis schůzka 17. 10. 2022

  

Kontrola úkolů bude provedena na jednání prezidia dne 6. 12. 2022.

 

 

Datum: 1. 11. 2022

Zapsal: Lucie Maxová

Správnost zkontroloval: František Sladký, předseda KRK

 

 

 

 

Zpět