Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 1. 2. 2022

30.03.2022 11:07

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV, pověřen hospodařením FKHV

Jiří Zítek

ano

MBK ČR

Petr Schweiner

ano (on-line)

UKUVHT

Petr Zeman

ano (on-line)

VCC ČR

Tomáš Hušek

ano

 

 

 

Sekretariát FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Vedoucí sekretariátu FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Výkonný ředitel

Martin Kot

ano

Tajemník

Jiří Patočka

ano

 

 

 

Komise FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Legislativní komise

Jan Täubel

ano (on-line)

Kulturní komise

Miloš Praus

nebyl přizván

Sportovní komise

Tomáš Barnet

nebyl přizván

Technická komise

Pavel Kolář

nebyl přizván

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

 

 

 

Zástupci FKHV a AVCC AČR v komisích FIVA

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Motorcycle Commission

Martin Prošek - poradce

nebyl přizván

Utilitarian Commission

Mgr. František Čečil

nebyl přizván

Events Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Legislation Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Culture & Youth Commission

Libor Vykusa - navržen

nebyl přizván

Technical Commission

Jan Zvelebil - poradce

nebyl přizván

 

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 1. 3. 2022 od 16:30 hodin.

Program jednání prezidia dne 1. 2. 2022

 

1.) Rekapitulace úkolů z posledního zasedání

1. KRK vypracuje odpověď pro podavatele Neshody ev. číslem 3/2021, týkající se kumulace funkcí. – KRK nemohl zaujmout stanovisko k neshodě. Z rozhodnutí prezidia bude ustanovena pracovní skupina tvořená ze zástupců za KRK – F. Sladký, legislativní komise – J. Täubel nebo V. Pisk a člena prezidia – T. Strnad. KRK poskytne pracovní skupině dostupné materiály, na základě kterých bude stížnost/neshoda prošetřena a uzavřena. Poté bude o výsledku šetření informován podavatel Neshody. Termín splnění: do příštího jednání prezidia, tj. 1. 3. 2022.

2. Sekretariát odešle na MD zprávu k neshodě VVC Konice, obsahující průběh šetření. – splněno.

3. Sekretariát vypracuje návrh metodiky, která by byla přílohou současné příručky pro testování, týkající se nejen nutnosti kontroly roku výroby vozidel, která nejsou standardně vyráběná, ale i dalších témat vzešlých z kontroly IS. – v procesu. Připravují J. Patočka a M. Kot. Vypracovaný dokument poskytnou technické komisi k vyjádření, a poté bude finální podoba, po revizi TK, přílohou pozvánky na příští jednání prezidia, tj. 1. 3. 2022.

4. Sekretariát FKHV vypracuje návrh řešení a mechanismus spuštění karet FKHV – v procesu. Proběhne ještě konzultace s legislativní komisí ohledně souladu s GDPR.

5. Sekretariát FKHV připraví, výtahem z IS, podklady ohledně počtu historických motocyklů, 1 týden před konáním příštího prezidia obdrží všichni prezidenti procentuální poměr motocyklů a automobilů s návrhem dočasné změny ceny testace pro historické motocykly. – statistika nebyla prezidiu dodána ve stanoveném termínu. Výsledky sděleny ústně. Další projednávání bude probíhat na základě výsledku jednání s MD ohledně povinných STK.

 

2.) Testování v IS členů různých KTK – podnět legislativní komise

Komisaři budou upozorněni na úpravu v IS, v souladu s Příručkou pro testování HV, týkající se výběru komisařů KTK , které nabídne systém IS tak, jak je tomu v případě KLTK, kteří jsou oprávněni připodepisovat testace příslušné KTK, jejíž jsou členy.

 

3.) Informační systém

Viz. bod 2.)


4.) Kontrola IS - kdo provádí

Vzhledem k faktu, že kontrola IS má přímou návaznost na TK, prezidium FKHV odsouhlasilo návrh podoby provádění kontroly testování dle návrhu KRK, viz. bod 6.) 1. . Kontrolou pro následující období bylo pověřeni: za KRK – František Sladký (dočasně, poté pověření přejde na dalšího člena KRK), osoba pověřená za sekretariát FKHV – Jiří Patočka. Za TK je oprávněn kontrolu provádět Pavel Kolář.

 

5.) Možnost upozornění komisařů na chyby v testování před dokončením testace

Krajští komisaři, kteří mají dohled nad svými komisaři z KLTK, by měli provádět namátkové kontroly v průběhu testování a v případě shledání chyby, na to komisaře upozornit.

 

6.) KRK

F. Sladký přednesl znění ZPRÁVY KRK ze dne 25. 1. 2022:

1. KRK – pověření  kontrolní činnosti zaměřenou na IS- projednání-návrh

KRK , dle rozhodnutí prezidia, bude vykonávat kontrolní činnost IS.

Kontroly by prováděl delegovaný člen KRK společně s pracovníkem sekretariátu. Kontroly by byly prováděny cca 2-3x za kalendářní měsíc v rozsahu cca 10 hodin.

Pro nastávající období je takto ke kontrolám delegovaný F. Sladký po dobu 2 měsíců a dle zpracovaného harmonogramu na další období budou delegování další pracovníci KRK.

Kontrola bude zaměřena výhradně na věcnou i formální a technickou správnost do IS vložených informací. Zjištěné nedostatky budou předloženy Prezidiu s návrhem na rozhodnutí jak ve věci dále pokračovat - poté předáno k řešení.

Po 6 měsících bude zpracováno vyhodnocení této kontroly a stanoveny závěry, které budou předneseny Prezidiu.

Přesné podmínky budou průběžně, dle potřeby dořešeny.

 

2. Doporučení KRK pro další projednání Prezidiu FKHV ČR zs

1.) KRK doporučuje prezidiu, aby dokument přehledu neshod byl přejmenován na Protokol neshod, podnětů a stížností a byl řádně zabezpečen, aby nemohlo dojít ke zneužití informací v něm obsažných.

2.) KRK upozorňuje na důsledné dodržování Příručky pro testování silničních a historických vozidel 1. a 2. část a podmínek smluv mezi FKHV a kluby.

3.) KTK navrhuje prezidiu, aby byla jmenována osoba zodpovědná za hlídání dodržování termínů při řešení neshod a řádné plnění úkolů, která také po uzavření šetření neshody technickou komisí předloží zprávu prezidiu FKHV.

4.) KRK navrhuje prezidiu, aby, pro dořešení neshody s ev. číslem 3/2021, podané J. Kučerou na kumulaci funkcí M. Kota, činnosti M. Kota, které případně jsou ve střetu, ustavila komisí, která provede porovnání Pracovní smlouvy jmenovaného se skutečnostmi zjištěnými a případné nesrovnalosti odstraní návrhem smlouvy nové.

5.) KRK doporučuje prezidiu stanovit a jasně definovat práva a povinnosti jednotlivých kontrolních a výkonných funkcí, aby nedocházelo ke střetu zájmů.

6.)KRK doporučuje Prezidiu FKHV ČR vyřešení všech dosud neuzavřených neshod do konce měsíce dubna tak, aby o výsledku mohlo být Prezidium i formování na květnovém zasedání.

 

Prezidium FKHV vzalo doporučení a návrhy KRK na vědomí.


7.) Technická komise
Návrhy řešení neshod:
a.) Neshoda s ev. číslem 11/2021 LOMAX: Vzhledem k okolnostem, kdy P. Kropáček byl zřejmě uveden v omyl a zasadil se o vyřazení vozidla z registru HV, TK navrhuje písemné napomenutí KLTK 01-11 PRAGA KLUB Z.S.

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

b.) Neshoda s ev. číslem 24/2021 Chevrolet Camaro: Žádost bude v IS zařazena mezi odmítnuté a nebude možné prodloužení testace do doby uvedení vozidla do stavu historické původnosti, a především do souladu s pravidly Schvalování technické způsobilosti vozidel k provozu na pozemních komunikací v České republice.

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Prezidium dále navrhuje TK provést ověřovací testování. Načasování testování by bylo na rozhodnutí TK.

c.) Neshoda s ev. číslem 25/2021 Ford F250: Testace bude v IS zařazena mezi odmítnuté a nebude možné prodloužení testace do doby než bude zrekonstruováno a uvedeno do provozuschopného stavu, než osobně zkontroluje T. Strnad. TK navrhuje písemné napomenutí KLTK 01-10 - CZECH CLASSIC CARS CLUB.

Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2

d.) Neshoda s ev. číslem 2/2021 chybné testování KLTK 11-44: V průběhu šetření bylo odhaleno i pochybení v uvádění ne/členství majitelů testovaných vozidel, čímž došlo k finanční ztrátě FKHV a AVCC AČR a nelegálnímu obohacení KLTK. Neshoda bude zároveň předána KRK k prošetření ekonomické stránky neshody. O výsledcích bude informovat prezidium na příštím jednání, tj. 1. 3. 2022.

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

e.) Neshoda s ev. číslem 2/2022 Pontiac: VIN bude ověřen a doložen dekodérem, poté bude pokračovat projednávání neshody. V případě kladného výsledku šetření, bude v testaci uvedena Největší technicky přípustná hmotnost připojeného vozidla – maximálně 2000 kg

Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2

f.) Neshoda s evidenčním číslem 15/2021 Škoda 110L: Testaci vozidla nebude v IS možné prodloužit, pokud nebude ve stavu odpovídajícímu pro provoz na pozemních komunikacích. V současném stavu je vozidlo neotestovatelné a v testaci je špatně označena klasifikace vozidla.

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

8.) Školení 2022

Školení předsedů a místopředsedů KTK proběhlo dne 27. 1. 2022 v sídle AČR.

Termíny školení v jednotlivých krajích jsou ve stavu plánování termínů. Termíny realizace budou v průběhu 02/2022.

 

9.) Hrazení nákladů na školení komisařů KLTK

Předseda KTK 01 poukázal na vysoké finanční náklady spojené s konáním školení komisařů KLTK, které jdou z účtů KTK v plné výši.

Prezidium navrhuje příspěvek FKHV na konání školení komisařů KLTK ve výši 150,-Kč za účastníka školení, maximálně však do výše reálných nákladů. Školení se budou zároveň účastnit pouze ti komisaři KLTK, kteří budou mít v době konání školení uhrazený registrační poplatek klubu. V místě konání bude mimořádně umožněno uhradit poplatek v hotovosti přímo předsedovi KTK.

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

10.) Otázka cen testování pro členy a nečlen

Viz. bod 1.) 4.

 

11.) Projekt výroby limitovaného modelu HV pro FKHV

M. Kot dodá hospodáři FKHV J. Zítkovi cenovou kalkulaci a podklady k možné výrobě a objednávce modelů. Dále bude projednáváno na příštím prezidiu, tj. 1. 3. 2022.

 

12.) Cena za prodloužení testace historického motocyklu x klasická STK

Viz. bod 1.) 5.

 

13.) Návrh mimořádných odměn + mzdové navýšení Patočka, Maxová

Na SD FKHV v listopadu 2021 bylo navrženo navýšení položky mzdových nákladů, resp. navýšení úvazku, vzhledem ke zvýšení množství práce sekretariátu. K tomuto navýšení však v lednu 2022 nedošlo. Vzhledem k většímu množství práce v minulém měsíci tak VCC ČR navrhuje prezidiu ke schválení mimořádné odměny za tento měsíc pro J. Patočku a L. Maxovou.

Výše odměn: J. Patočka 5.000,- Kč

                      L. Maxová 3.000,- Kč

 

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

Na základě schválení navýšení mzdových nákladů na Shromáždění delegátů dne 25. 11. 2021, z důvodu navýšení časové a profesní náročnosti na provoz sekretariátu a s tím souvisejících činností, prezidium navrhuje zvýšení mzdového výměru pro L. Maxovou a přijetí J. Patočky do zaměstnaneckého poměru na plný úvazek.

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

14.) Různé

1. J. Zítek navrhuje grafickou úpravu Zápisu z jednání prezidia.

2. Prezidium doporučuje, aby veškeré oficiální výstupy z FKHV, směřující na státní instituce, byly před odesláním postoupeny nejprve legislativní komisi k revizi.

3. V. Kafka přednesl návrh, podle kterého se budou diferencovat úkoly a práce na jednotlivé členy prezidia (zástupce subjektů FKHV) podle témat tak, aby nedocházelo k přenášení veškeré činnosti a práce na zaměstnance FKHV, následně zahlcení těchto osob problematikou, která však může být řešena způsobem navrhovaným způsobem.

 

     ÚKOLY:

1.) Z rozhodnutí prezidia bude ustanovena pracovní skupina tvořená ze zástupců za KRK – F. Sladký, legislativní komise – J. Täubel nebo V. Pisk a člena prezidia – T. Strnad. KRK poskytne pracovní skupině dostupné materiály, na základě kterých bude stížnost/neshoda s evidenčním číslem 03/2021 prošetřena a uzavřena. Poté bude o výsledku šetření informován podavatel Neshody. Termín splnění: do příštího jednání prezidia, tj. 1. 3. 2022.

2.) Sekretariát FKHV upozorní předsedy KTK, že školení KLTK se budou moci účastnit pouze ti komisaři KLTK, kteří budou mít v době konání školení uhrazený registrační poplatek klubu.

3.) M. Kot dodá hospodáři FKHV J. Zítkovi cenovou kalkulaci a podklady k možné výrobě a objednávce modelů.

4.) J. Patočka a M. Kot poskytnou technické komisi návrh metodiky, která by byla přílohou současné příručky pro testování, týkající se nejen nutnosti kontroly roku výroby vozidel, která nejsou standardně vyráběná, ale i dalších témat vzešlých z kontroly IS k vyjádření, a poté bude finální podoba, po revizi TK, představena na příštím jednání prezidia, tj. 1. 3. 2022.

5.) Sekretariát FKHV vypracuje návrh řešení a mechanismus spuštění karet FKHV, poté proběhne konzultace s legislativní komisí ohledně souladu s GDPR.

6.) Sekretariát upozorní předsedy KTK na úpravu v IS, v souladu s Příručkou pro testování HV, týkající se výběru komisařů KTK , které nabídne systém IS tak, jak je tomu v případě KLTK, kteří jsou oprávněni připodepisovat testace příslušné KTK, jejíž jsou členy.

7.) Sekretariát vypracuje úkoly a oznámení, plynoucí ze závěrů TK.

 

Kontrola úkolů bude provedena na jednání prezidia dne 1. 3. 2022.

 

Datum: 1. 2. 2022

Zapsal: Lucie Maxová

Správnost zkontroloval: František Sladký, předseda KRK

 

Zpět