Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 1. 3. 2022

30.03.2022 11:18

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV, pověřen hospodařením FKHV

Jiří Zítek

ano

MBK ČR

Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Tomáš Hušek

ano

 

 

 

Sekretariát FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Vedoucí sekretariátu FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Výkonný ředitel

Martin Kot

ano

Tajemník

Jiří Patočka

ano

 

 

 

Komise FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Legislativní komise

Jan Täubel

ano (on-line)

Kulturní komise

Miloš Praus

nebyl přizván

Sportovní komise

Tomáš Barnet

nebyl přizván

Technická komise

Pavel Kolář

ano

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

 

 

 

Zástupci FKHV a AVCC AČR v komisích FIVA

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Motorcycle Commission

Martin Prošek – poradce

nebyl přizván

Utilitarian Commission

Mgr. František Čečil

nebyl přizván

Events Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Legislation Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Culture & Youth Commission

Libor Vykusa

nebyl přizván

Technical Commission

Jan Zvelebil – poradce

nebyl přizván

 

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 5. 4. 2022 od 16:30 hodin.

Program jednání prezidia dne 1. 3. 2022

 

1.) Rekapitulace úkolů z posledního zasedání

1.) Z rozhodnutí prezidia bude ustanovena pracovní skupina tvořená ze zástupců za KRK – F. Sladký, legislativní komise – J. Täubel nebo V. Pisk a člena prezidia – T. Strnad. KRK poskytne pracovní skupině dostupné materiály, na základě, kterých bude stížnost/neshoda s evidenčním číslem 03/2021 prošetřena a uzavřena. Poté bude o výsledku šetření informován podavatel Neshody. Termín splnění: do příštího jednání prezidia, tj. 1. 3. 2022 – J. Täubel přednesl závěr šetření, kdy pozice výkonného ředitele, tak jak je obecně ve společnosti známa, není  v souladu s pracovní náplní, která je M. Kotem v FKHV vykonávána. Proto by bylo vhodné tuto pozici přejmenovat. V případě kontroly již ke kumulaci funkcí nedochází, neboť bylo prezidiem přijato opatření, kdy M. Kot do kontroly IS již nezasahuje a má na starosti pouze funkčnost systému po technické stránce. Nedochází ani k zasahování do práce TK. Komunikace mezi sekretariátem FKHV a TK FKHV probíhá prostřednictvím Tajemníka FKHV. F. Sladký za KRK vypracuje odpověď zadavateli k dané neshodě, která bude, po schválení všemi členy prezidia, odeslána.

2.) Sekretariát FKHV upozorní předsedy KTK, že školení KLTK se budou moci účastnit pouze ti komisaři KLTK, kteří budou mít v době konání školení uhrazený registrační poplatek klubu. - splněno

3.) M. Kot dodá hospodáři FKHV J. Zítkovi cenovou kalkulaci a podklady k možné výrobě a objednávce modelů – J. Zítek obdržel informace k projektu, které je však třeba doplnit. M. Kot vypracuje detailní projekt, který bude obsahovat také logistické zabezpečení modelů a obchodní plán bude konzultován s účetní firmou.

4.) J. Patočka a M. Kot poskytnou technické komisi návrh metodiky, která by byla přílohou současné příručky pro testování, týkající se nejen nutnosti kontroly roku výroby vozidel, která nejsou standardně vyráběná, ale i dalších témat vzešlých z kontroly IS k vyjádření, a poté bude finální podoba, po revizi TK, představena na příštím jednání prezidia, tj. 1. 3. 2022 – příloha byla všem členům prezidia odeslána dne 27. 2. 2022. Technickou komisí FKHV byla schválen na jejím jednání dne 24. 2. 2022. Schválení přílohy prezidiem FKHV:

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

5.) Sekretariát FKHV vypracuje návrh řešení a mechanismus spuštění karet FKHV, poté proběhne konzultace s legislativní komisí ohledně souladu s GDPR – v průběhu zpracování návrhu řešení vyvstal problém týkající se evidence údajů a GDPR. J. Patočka přednesl návrh, z důvodu časové náročnosti řešení problému, kdy i pro rok 2022 by byly vyrobeny plastové karty jako doposud a nový mechanismus by byl realizován až od roku 2023.

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

6.) Sekretariát upozorní předsedy KTK na úpravu v IS, v souladu s Příručkou pro testování HV, týkající se výběru komisařů KTK, které nabídne systém IS tak, jak je tomu v případě KLTK, kteří jsou oprávněni při podepisovat testace příslušné KTK, jejíž jsou členy – splněno. Byly zjištěny nesrovnalosti v evidenci komisařů KTK, zaviněné předchozí vedoucí sekretariátu. Sekretariát ve spolupráci s p. Schweinerem, případně legislativní komisí, zjistí právní náležitosti pro zaslání vytýkacího dopisu.

7.) Sekretariát vypracuje úkoly a oznámení, plynoucí ze závěrů TK – splněno

 

2.) Technická komise

Pavel Kolář informoval prezidium o:

  • proběhlém jednání TK dne 24. 2. 2022
  • právě probíhajících školení komisařů KLTK v jednotlivých krajích, kterých se účastní také M. Kot a J. Patočka
  • usnesením všech členů TK, kdy TK bude řešit pouze technické aspekty Neshod a stížností a o sankcích bude rozhodovat prezidium FKHV
  • časté chybovosti v názvu vozidel a roku výroby

P. Kolář dále zažádal o přidělení přístupu k účtu TK (nutnost použít finanční prostředky na honoraci specialistů značky, zpoplatněné posudky ze zahraničí atd.). Sekretariát zařídí přístup pro P. Koláře k finančním prostředkům na účtu TK.

P. Kolář informoval prezidium o případu KLTK 14-10: Dle zjištěných skutečností, bývalý předseda KLTK 14-10 si, i po svém vyřazení z KLTK z postu předsedy, stále ponechal razítko dotčené KLTK a vykonává s ním nelegální a neoprávněné testování. Sekretariát s TK ve spolupráci s legislativní komisí a mateřským sdružením AČR prošetří postup řešení případu.

P. Kolář požádal legislativní komisi o prověření možných právních následků v případě neprodloužení platnosti průkazu HV a zjištění kroků, které je třeba podniknout pro zahájení řízení odebrání ZRZ.

Bylo schváleno, že podavatel neshody / dotazu / stížnosti bude informován obratem po schválení navrhovaného řešení prezidiem, bez ohledu na vydání finálního zápisu z prezidia.

 

Projednávané neshody a dotazy na jednání TK:

1. Dotaz na prodloužení rolby KÄSSBOHRER – PB, v IS pod číslem 01-11-01413

NÁVRH ŘEŠENÍ TK: Ze zjištěných skutečností vyplívá, že rolba byla užívána k podnikatelským účelům, ohrožuje bezpečnost silničního provozu a testování vozidla bylo zřejmě účelové. Došlo tedy k usnesení členů TK, že tyto a podobné rolby se nebudou testovat a v tomto případě již nebude umožněno prodloužení testace. Každý případ však bude posuzován individuálně.

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

2. Stížnost na testaci 01-08-00044 - Chevrolet Corvette

Vozidlo je otestování jako rok 1991. Dle VIN dekodéru je rok výroby 1994.

NÁVRH ŘEŠENÍ TK: Rok výroby vozidla bude prověřen placený portál kontroly vozidel. V případě potvrzení bude vozidlo v IS zařazeno do odmítnutých s možností otestování v roce 2024. S legislativní komisí bude probrán možný postup pro zahájení řízení o odebrání ZRZ.

ZÁVĚR PREZIDIA: Dle zjištěných skutečností je vozidlo z roku 1994. S legislativní komisí bude probrán možný postup řízení pro odebrání ZRZ. Vozidlo bude v IS zařazeno mezi odmítnuté. Komisi, která testaci provedla, bude uděleno písemné napomenutí.  

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

3. Neshoda s ev. číslem 17/2021 Porsche 944

NÁVRH ŘEŠENÍ TK: Pozvat majitele i s vozidlem na kontrolní testování za přítomnosti člena TK – T. Strnada. Upozornit KLTK 08-03, že vozidla s rámem se nedala nikdy přihlásit na veteránské značky. Vozidlo zařadit v IS do odmítnutých do doby, než bude provedeno kontrolní testování a s největší pravděpodobností do doby, než bude uvedeno do otestovatelného stavu.

ZÁVĚR PREZIDIA: Prezidium souhlasí s řešením TK. Komisi, která testaci provedla, bude uděleno písemné napomenutí a bude znovu obnovena její činnost.

Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2

 

4. Neshoda s ev. číslem 03/2022 - HARLEY DAVIDSON SPORTSTER

Příčinou neshody je hrubá chyba KLTK 01-08, kdy v Protokolu o testování v kolonce 3 Zadní osa/odpružení je chybně napsáno ANO a v kolonce 4 Motor není uvedeno, že podstatné příslušenství motoru tlumič výfuku je nahrazen přímou trubkou.

 

ZÁVĚR PREZIDIA: Dotčené komisi bude pozastavena činnost na 3 měsíce na základě opakovaného porušení pravidel testování.

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

5. Stížnost na testování Royal Enfield 11/1584 a 11/6070

V obou případech se jedná o neodpovídající fotografie použité v prodloužení. První prodloužila KLTK 11-11, která bude v rámci doplnění údajů do IS vyzvána i k této opravě.

Druhý případ týkající se KLTK 11-02 bude předán na prezidium.

ZÁVĚR PREZIDIA: KLTK 11-11 je již zrušena. KLTK 11-02 bude uděleno písemné napomenutí a bude vyzvána k nápravě fotografií v IS.

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

6. Tatra 148

Vozidlo se objevuje v inzerci. Aktuálně je registrováno pod ZRZ 06 V 0323. V IS bude zařazeno mezi odmítnuté, protože dle fotografií je evidentní, že je používáno k podnikatelské činnosti a neodpovídá historické původnosti a dost možná i podmínkám provozu na pozemních komunikacích

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

P. Kolář přednesl návrh A. Krejčího z jednání TK na umožnění přístupu do IS komisaři KLTK 11-11 V. Bečvářovi ml. za účelem doplnění chybějících testací, na jejichž základě byla činnost komise zrušena. Prezidium rozhodlo, že komise dodá seznam chybějících testací v IS. Poté bude návrh dále projednáván.

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

Prezidium obdrželo Žádost o obnovu činnosti KLTK 11-06 (pozastavena dne 2. 11. 2021 z důvodu pochybení při testování. Prezidium rozhodlo o obnovu činnosti KLTK po 6-ti měsících od jejího pozastavení.  

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

V. Kafka upozornil, že všechna resumé TK musí být v souladu s kodexem FIVA a každý případ je nutno posuzovat individuálně.

 

3.) Změna zákona 56: aktuální informace a stav, informace prezidenta ke schůzce s MD

V. Kafka informoval prezidium o uskutečněném setkání se zástupci MD. Všichni členové prezidia se shodli na jednotném postupu, který bude za FKHV prezentovat a vyjednávat V. Kafka.

Zástupce AKAV vyjádřil obavu a nesouhlas s případnou povinností absolvovat kontrolu na STK pro historické vozy.

Zástupcům MD bude vytvořen pasivní přístup do IS. Otázka GDPR bude řešena s legislativní komisí.   

 

4.) Aktualizace KTK a KLTK

a.) Prezidium FKHV obdrželo Změnové listy s aktualizací složení těchto KLTK:

- KLTK 01-27

- KLTK 04-02

- KLTK 04-04

- KLTK 04-09

- KLTK 06-15

- KLTK 07-07

- KLTK 08-05

- KLTK 12-13

- KLTK 14-02

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

b.) Prezidiu FKHV byly předloženy návrh na jmenování nových členů KTK:

- Petra Caňkáře z 11-41 do KTK 11

- Stanislava Paďouka z 11-46 do KTK 11

- Petra Mlatečka z 01-27 do KTK 01

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

c.) Prezidium FKHV obdrželo Změnové listy s aktualizací složení těchto KLK:

- KTK 04

- KTK 14

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

d.) Prezidium FKHV obdrželo Žádost o zřízení Klubové testovací komise VW Brouk Kolín, z.s.. Prvního školení se účastní dne 11. 3. 2022. Klubu začíná běžet dvouletá čekací lhůta.

Prezidium žádost vzalo na vědomí.

 

5.) Různé:

1. V Kafka navrhuje jmenování JUDr. P. Opletala za AKAV do legislativní komise.

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

2. Organizátoři akce „150. výročí Theodora von Liebiega“ se dotázali na FKHV o možné podpoře této akce. Dle sdělení zástupců všech libereckých klubů napříč všemi uskupeními na školení KTK 08 organizátoři akce vystupují jako zástupci libereckých klubů, přitom nejsou v těchto klubech členy a od nikoho z nich nemají žádné pověření. Navíc údajně deklarují, že mají slíbenou podporu ze strany FKHV. Zástupci libereckých klubů se od organizátorů akce distanců a stejně tak se od organizace této akce distancuje i FKHV.

3. M. Kot reprodukoval zprávu FIVA situaci na Ukrajině. Tato zpráva bude vystaven na webu FKHV.

4. FKHV věnuje na pomoc Ukrajině finanční dar ve výši 50.000, - Kč. Sekretariát vyřeší s hospodářem účet, ze kterého budou finanční prostředky odeslány a vybere organizaci, které bude částka věnována.  

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

 ÚKOLY:

1. F. Sladký za KRK vypracuje odpověď zadavateli k dané neshodě, která bude, po schválení všemi členy prezidia, odeslána.

2. M. Kot vypracuje detailní projekt, který bude obsahovat také logistické zabezpečení modelů a obchodní plán bude konzultován s účetní firmou.

3. Sekretariát zařídí přístup pro P. Koláře k finančním prostředkům na účtu TK.

4. Sekretariát s TK ve spolupráci s legislativní komisí a mateřským sdružením AČR prošetří postup řešení případu KLTK 14-10.

5. Sekretariát vyřeší s legislativní komisí otázku GDPR při přidělení pasivního přístupu zástupcům MD.

6. M. Kot vytvoří pasivní přístup do IS pro zástupce MD.

7. Sekretariát vystaví zprávu FIVA ke stavu na Ukrajině na webu FKHV.

8. Sekretariát vyřeší s hospodářem účet, ze kterého budou finanční prostředky na pomoc Ukrajině odeslány a vybere organizaci, které bude částka věnována.  

9. Sekretariát ve spolupráci s p. Schweinerem, případně legislativní komisí, zjistí právní náležitosti pro zaslání vytýkacího dopisu B. Horákové.

 

Kontrola úkolů bude provedena na jednání prezidia dne 5. 4. 2022.

 

Datum: 1. 3. 2022

Zapsal: Lucie Maxová

Správnost zkontroloval: František Sladký, předseda KRK

 


 

 

 

 

Zpět