Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 10. 9. 2019

18.09.2019 14:35

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Pavel Fiala

ano

ČKHV

Jiří Zítek

omluven

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

VCC ČR

Václav Kafka

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

SVCC

Dušan Erlebach

omluven

MBK ČR

MUDr. Jaroslav Větvička

ano

AKAV

Ing. Martin Kot

ano

 

 

 

Další orgány prezidia

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Vedoucí sekretariátu FKHV ČR

Ing. Bára Horáková

ano

Výkonný ředitel

Ing. Martin Kot

ano

Předseda komise pro řízení KTK, TK

Tomáš Strnad

ano

Hospodář

Jiří Zítek

omluven

KRK

František Sladký

ano

Sportovní komise

Ing. Tomáš Barnet

ano

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 1. 10. 2019 od 16:30 na sekretariátu FKHV ČR.

Program z jednání prezidia dne 10. 9. 2019

1)Shromáždění delegátů

Prezidium odsouhlasilo termín konání mimořádného SD ve čtvrtek 12. 12. 2019. Místo a čas bude konkretizován v pozvánce.

2)Úřad pro ochranu osobních údajů

Prezidium bylo informováno o přijatém dopise z Úřadu pro ochranu osobních údajů, na který se obrátil p. Tomáš Barták. Advokátní kancelář FKHV vypracovala odpověď, která byla zaslána na UOOU a p. Bartákovi.

3)FIVA

Zasedání FIVA se za Českou republiku zúčastní p. Tomáš Barnet, p. Jaroslav Větvička, p. Bára Horáková a p. Tomáš Kiefer.

4)Informační systém

Do informačního systému byly na základě dodaných podmětů od testovacích komisařů přidány další funkce, které jsou přílohou zápisu z jednání. P. Kot připraví dopis s informacemi o vývoji informačního systému, který bude rozeslán komisařům, a aktualizuje Příručku o testování se zapracováním IS.

P. Kot poděkoval p. Větvičkovi za posouzení původní Smlouvy o zhotovení webového systému pro evidenci a testování HV, která byla projednávána s původním programátorem z KTK 11, díky kterému byla vybrána jiná firma za mnohem výhodnějších finančních podmínek s funkčnějším systémem.

5)Ministerstvo dopravy

P. Fiala připraví dopis na Ministerstvo dopravy s žádostí o termín osobní schůzky.  Schůzky by se zúčastnili zástupci FKHV p. Fiala a p. Kot a zástupci tripartity p. Čečil a p. Franc.

6)Kulturní komise

a.Galavečer českého veteránismu

Proběhla schůze FKHV se zástupci AČR s přípravou organizace Galavečera českého veteránismu. Do organizace byla přizvána také AKHV, která se organizačně aktivně zapojí. Za AČR bude v organizačním týmu p. Čečil, za AKHV p. Řiha. Vůbec poprvé se budou prezentovat všechny veteránské subjekty společně na jedné akci.

Termín Galavečera je sobota 8. února 2020. Postupná příprava Galavečera, viz příloha č. 2. Prezidium prezentovaný materiál odsouhlasilo.

7)Technická komise

Vzor povinných vyplňovaných polí v Žádosti o testování, byl prezidiem odsouhlasen. Dokument bude zaslán komisařům a vložen na internetové stránky www.fkhv.cz.

P. Kafka navrhl, aby v případě zneužití veteránské značky, např. při použití k jinému neotestovanému vozidlu, bude tato skutečnost obratem nahlášena na RM s žádostí o odebrání značky. Prezidium tento návrh odsouhlasilo.

8)KRK

Předseda KRK oslovil členy prezidia, aby jejich prostřednictvím byla informována členská základna k podávání podkladů k zahájení šetření pro KRK. Do dnešního dne KRK nedostala žádný podnět k zahájení šetření.

V řešení KRK:

 • Kauza -  p. Pařík: Řešeno soudní cestou, je nutné vyčkat příslušného soudního rozhodnutí.
 • Otevřený dopis Bohemia Classic car clubu Praha k situaci v FKHV – bude zaslán dopis k osvětlení některých skutečností uvedených v dopise a jejich konkretizaci.

9)Propagace FKHV

P. Horáková prezentovala Plán rozvoje FKHV v roce 2020, který je přílohou zápisu, viz Příloha č. 3. Dokument bude zaslán členům sdružení k připomínkování do 25. 9. 2019.

V rámci prezentace FKHV na veřejnosti bude pro prezidium, zástupcům FIVA a zaměstnancům FKHV pořízen jednotný dress code.

10)Členské karty FKHV

Řešila se problematika vydávání členských karet FKHV. Bylo dohodnuto, že poskytovatelé slev budou požádáni, aby platnost karet na rok 2019 byla prodloužena na další rok a v následujícím roce byly již karty vydávány pouze elektronicky. Návrh řešení bude připraven jako jedna sekce nadstavby IS ve spolupráci s programátorskou firmou.

P. Horáková vypracuje seznam slev poskytovaných na Kartu FKHV, které budou zaslány na komisaře, zveřejněny na internetových stránkách FKHV a na sociálních sítích.

11)Školení KTK k IS

Školení předsedů a místopředsedů KTK k IS se bude konat v sobotu 9. 11. 2019 od 10:00. Místo bude ujasněno. P. Patočka připraví pozvánku.

P. Horáková osloví organizátora akce Classic Expo o volné vstupy pro předsedy a místopředsedy KTK.

12)KLTK

Aktualizované složení: 07-01, 12-05.

Pokud bude KLTK testovat mimo informační systém, bude jí s okamžitou platností odebráno oprávnění k testování. Prezidium tento postup odsouhlasilo.

 

Datum: 10. 9. 2019

Zapsala: Bára Horáková

 

Příloha č. 1.Update FKHV 4. 9. 2019

 1. Seznam provedených změn při nasazeném updatu dne 4. 9. 2019.
 2. Úprava exportní evidenční tabulky (přidáno číslo IS, testovací KLTK, sdružení, člen).
 3. Úprava evidenční tabulky KTK (přidána kolonka cena za testaci – člen 1000, nečlen 2000)
 4. Přidání možnosti mazání v archivu pro Prezidenta (aby mohl odstranit případné duplicitní záznamy) – dokud neopustí načtenou stránku, lze smazání vrátit zpět pro případ ukliknutí – mazání se pro všechny případy loguje
 5. Vytvoření tisku s vodoznakem pro náhled tisku žádosti
 6. Úprava tisku žádosti (ostrý tisk lze provést pouze, pokud je žádost ve stavu „dokončená“, pokud je v jiném stavu je možné tisknout pouze náhled s vodoznakem
 7. Omezení vyhledávání v testacích pro prodlužování (3 chybná vyhledávání, poté hledání zablokováno na 30 min.)
 8. Přidání kategorie N2GS do kategorie automobilů
 9. Přidání kategorií M1G a N1G do nápovědy vozidel
 10. Úprava načítání výpisu testací (reportováno pomalé načítání prezidenta)
 11. Úprava procesu, kdy mohla nastat chyba, že komisař při vytvoření žádosti na žádost majitele, mohl omylem označit jako akceptovanou a tím pádem nešlo docílit stavu „Zaplatit“
 12. Automatické přidělování tříd FIVA podle roku
 13. Přidán automatický výpočet poměru výkon/hmotnost (kW/kg) u motocyklů
 14. U pole „Původní číslo osvědčení o registraci vozidla – část 1 a 2 na cca 20 znaků“ omezeno na 20 znaků
 15. U 16 ti polí nastaveny proměnlivé velikosti písma (celkem 4 velikosti, které se zmenšují podle potřeby) – i tak tam ale nelze psát eseje
 16. Přidání posílání notifikačního e-mailu v případě dokončení žádosti ve 2. kole (krajská testace) – zasílá se o této informaci e-mail i klubu
 17. Přidání textu k závěsným zařízením
 18. Opravení 4 pravopisných chyb či překlepů ve formuláři
 19. Přidání hvězdičky (povinná pole) u hmotností (celková hmotnost, provozní hmotnost, povolená hmotnost)
 20. Přidání typů motocyklů (lehký motocykl, motocykl s přívěsným vozíkem, skútr)
 21. Přidání nápovědy k tlačítkům po levé straně (zobrazí se po najetí u tlačítek: Vytvořit kopii, Duplikovat, Vymazání žádosti, Potvrdit změny, Prodlužování) – aby bylo jasné, jakou plní funkci
 22. Při vyplňování žádosti na přání majitele – přidání polí E-mail majitele, E-mail komisaře + přidán e-mailing na oba tyto e-maily
 23. Upravena funkcionalita – v případě, že je provozovatel shodný s vlastníkem, vyplnit jedním kliknutím.
 24. Úprava nápovědy u ráfku (malé „X“)
 25. Automatické mazání rozdělaných žádostí, které nepokročili do žádného dalšího stavu (po 6 měsících)
 26. Přidání definice přidávaných fotografií (velikosti, rozměry, poměry stran)
 27. Přidání typu karburátoru Dell Orto
 28. Skrytí mapy s kluby (pokud klub akceptuje žádost, tak nezobrazovat mapu s kluby)
 29. Přidat výběr konkrétních komisařů do žádosti (vyplní se automaticky, pokud není zadáno něco jiného manuálně)
 30. Přidání kategorie vozidla – obytný přívěs
 31. Upravení nápovědy čísla krajské testace na správný formát (jiný počet X)
 32. Přidání vysvětlivek ke karoseriím (SEDAN, TUDOR, apod.)
 33. Tlačítko zaplatit odstraněno z výpisu prodlužovaných testací. 34. Přidání nápovědy k adrese (šedý text do políčka u adresy).

 

Příloha č. 2.Galavečer českého veteránismu 2020

Organizační zabezpečení bude projednáváno v Kulturní komisi (16. 9. 2019)

1)Smysl akce

 • Propagace veteránismu do veřejnosti, dotčeným organizacím a partnerům.
 • Výraz kolektivní a přátelské spolupráce mezi veteránskými střešními subjekty (FKHV, AVCC AČR, AKHV)
 • Zhodnocení sezony 2019 a výhled do roku 2020
 • Společenské setkání veteránské obce

2)Termín

sobota 8. února 2020

3)Místo

Budova Autoklubu ČR v Opletalově ulici

4)Pořadatel

FKHV prostřednictvím KK FKHV, do org. výboru budou přizváni zástupci AČR a AKHV.

5)Předběžný návrh programu

Program bude profesionálně moderován, předběžně dohodnuto s Petrem Králem,

 • Bude obsahovat hodnotící část v délce cca 1 hodiny, s vyhlášením základních soutěží ze sdružení a jednotlivých anket, zakomponována kulturní vystoupení, průřezové video
 • Předtančení
 • Poté společenskou část s cateringem, předtančením, hudbou s tancem
 • Vyhlášení hlavních cen tomboly (ostatní ceny výdejem oproti lístkům)

6)Propagace

weby, FB, Radiožurnál, Motorjournal, Oldtimer,…Sport 5, ČT

7)Organizační výbor

Předseda OV: Ing. Bára Horáková

Programový ředitel: MUDr. Jaroslav Větvička

Návrh členů OV:

Dominik Koleják, Jiří Zítek, Tomáš Hušek, Jiří Patočka, Martin Kot, Pavol Vávra, Katka Kosánová, Bohumil Pácl, František Čečil, David Říha, Oldřich Kassl, Miloš Praus, Zástupce AKAV, Zástupce UKUVHT, Zástupce SVCC

 

Příloha č. 1.Plán rozvoje FKHV v roce 2020

1)Úvod

Oblast veteránismu se za poslední dobu posunula značně dopředu. Většina významných veteránských organizací a akcí začala tlačit na propagaci svého jména, své činnosti a v neposlední řadě obecného veteránismu. Ani FKHV nezůstává pozadu a její jméno se zmiňuje stále častěji. A tento trend je třeba udržet a nezaspat dobu.

FKHV není pouze spolkem starajícím se o vydávání tzv. „zelených“ značek a testování vozidel na historickou původnost. Její odpovědnost je mnohem větší.  Sahá až k samotnému vzdělání dnešní mladé generace až po uchování kulturního dědictví naší země, hájí zájmy veteránské obce a zastupuje je na mezinárodní úrovni. V mnoha bodech se FKHV protíná s myšlenkovými směry mezinárodní federace FIVA.

 1. Rozvoj FKHV

V aktuálních podmínkách se může FKHV rozvinout a zlepšit ve 2 důležitých oblastech: komunikace a propagace. Je nutné se zaměřit na rozvoj, zlepšení a přidat nové moderní formy, kterých FKHV využívá zatím jen okrajově.

Důraz na komunikaci

Lidé z veteránismu obecně nejvíce informací hledají na internetových stránkách www.fkhv.cz. Stránky se ale za dobu jejich životnosti znepřehlednily a nejsou pro uživatele intuitivní. FKHV by se jako subjekt poskytující služby veřejnosti měl více zpřístupnit, otevřít a poskytovat co nejvíce informací. Internetové stránky je nutné v nejbližších dnech zcela inovovat a zjednodušit.

V dnešní době je při komunikaci důležitá personalizace osob, se kterými veřejnost přichází do styku. Ke každé osobě na stránkách doporučuji přidat stručný popis a fotografie, a to od prezidia až po sekretariát FKHV.

K rychlému přenosu informací se jednoznačně osvědčil e-mail, jako nejlepší a nejrychlejší komunikační kanál, a to i přes vyšší věkový průměr veteránské obce. Z veřejnosti se často opakovala pozitivní reakce na rychlost zpětné vazby a řešení problémů. Důkazem toho jsou i případy při odcizení vozidla, kdy se právě díky rychlé reakci a informovanosti testovacích komisařů přes e-mail vozidla pro zloděje stala bezcennýma a následně byla nalezena.

V dnešní době je také důležité se aktivně zapojovat do internetových diskuzí na veřejných portálech v oblasti veteránismu. Právě v těchto diskuzích se velmi rychle šíří nepravdivé či zavádějící informace, čemuž lze předejít právě aktivitou a komunikací s lidmi v těchto fórech.

Pravděpodobně z důvodu velkého množství projednávaných a řešených záležitostí na půdě FKHV není vždy předávání informací ze strany FKHV směrem k veteránské obci ideální. Týká se to také informovanosti o plánovaných a realizovaných změnách týkající se testování. Do připomínkujícího procesu by měli být zapojeni testovací komisaři. Následně by měli být o přijatých výsledných a změnách informováni. S opačným přístupem může vzniknout špatná informovanost komisařů, a tím pádem i široké veřejnosti, což může vyústit v šíření nepravdivých informací.

Propagace FKHV

Se zlepšením komunikace úzce souvisí rozvoj propagace FKHV. Nutné je zapracovat na rozšíření povědomí o existenci a funkci FKHV, její činnosti a budovat její značku mezi širokou veřejnost, ne pouze mezi veteránisty.

Výsledkem rozvoje FKHV je upevnění pozice organizace v celé automobilové oblasti, ne pouze ve světě veteránismu, s podporou a využití akcí, které se veteránismu věnují a napomáhají k jeho rozvoji.

Důležitým komunikačním kanálem, jak bylo zmíněno výše, je e-mail. Je nutné v brzké době zavést pravidelné zasílání newsletterů s informacemi o novinkách, včetně pozvánek na následující akce.

FKHV se také musí aktivně podílet na vybraných akcích, například propagačními předměty pro účastníky či zajištěním potřebných věcí pro organizátory. Forma osobní účasti delegáta je v současné době, s ohledem na personální zajištění, nerealizovatelná. 

Jako národní autorita by FKHV mělo vytipovat důležitá národní a automobilová výročí, připomenout jejich důležitost a využít jejich potenciál.

Plán realizace

Od nového roku by se začal rozesílat pravidelný newsletter FKHV. V zaváděcí fázi by se mohl rozesílat zkušebně jednou za dva měsíce. Podle ohlasů a podkladů do obsahu by se mohla jeho intenzita zkrátit na měsíc.

Dalším krokem bude podpora akcí. K realizaci je potřeba vybrat, které akce v České republice budou podpořeny. Na internetových stránkách www.fkhv.cz bude online formulář k přihlášení akce, obsahující název akce, datum konání, klub, sdružení, počet účastníků, počet návštěvníků, položkový rozpočet, závěrečná zpráva z minulého ročníku včetně výstupů, odkazy na výstupy, přítomná média, kontaktní osobu. Přihlašovací formulář se může doplnit o potřebné údaje.

Ze všech přihlášených akcí vybere každé sdružení ty, které bude chtít jménem FKHV podpořit. Počet podpořených akcí ve sdružení vychází dle velikosti členské základny následovně:

Počet členů členského subjektu

Maximální počet podpořených akcí v poměru s členskou základnou

Počet sdružení

Celkem podpořených akcí

do 150

0

0

0

151–300

1

2

2

301–600

2

3

6

601 - 1 200

3

1

3

1 201 - 2 400

4

0

0

2 401 – 4 800

5

1

5

4 801 - a více

6

0

0

Celkem

21

7

16

Přihlašování akcí by se uzavřelo do konce listopadu tak, aby se do konce prosince vybraly akce, které budou podpořeny v roce 2020. Pokud bude využita kapacita, bude podpořeno celkem 16 akcí.

Od nového roku by se začal pravidelně rozesílat také newsletter FKHV. Do té doby je čas se na to připravit.

Finanční plán

Počet podpořených akcí vycházel z velikosti členské základny sdružení tak, aby sdružení, která mají více členů a platí více příspěvků do FKHV měla větší počet podpořených akcí.

Při prvním zkušebním ročníku podpory akcí byla navržena částka na akci ve výši 20 000 Kč/akce s tím, že pokud sdružení nevybere maximální počet akcí, nebo se mu nepřihlásí dostatečný počet akcí, lze zbylé peníze použít na vyšší podporu jeho vybraných akcí. Peníze budou použity na propagaci FKHV na vybraných akcích, na výrobu propagačních předmětů FKHV pro účastníky a návštěvníky, výrobu podkladů, či zajištění propagace vybraných akcí.

Aktuální počet podpořených akcí pro rok 2020 z podkladů z roku 2019:

Počet členů členského subjektu

Maximální počet podpořených akcí

Počet sdružení

Celkem podpořených akcí

Podpora akce Kč

Podpora celkem

do 150

0

0

0

20 000,00 Kč

0,00 Kč

151-300

1

2

2

20 000,00 Kč

40 000,00 Kč

301-600

2

3

6

20 000,00 Kč

120 000,00 Kč

601 - 1 200

3

1

3

20 000,00 Kč

60 000,00 Kč

1 201 - 2 400

4

0

0

20 000,00 Kč

0,00 Kč

2 401 – 4 800

5

1

5

20 000,00 Kč

100 000,00 Kč

4 801 - a více

6

0

0

20 000,00 Kč

0,00 Kč

Celkem

21

7

16

140 000,00 Kč

320 000,00 Kč

Přímá podpora akcí v roce 2020 vychází na částku 320 000 Kč. O tuto částku by se měla zvýšit položka „propagace“ v rozpočtu FKHV na rok 2020, aby podpora akcí mohla být realizovatelná.

 1. Závěr

FKHV se musí více přiblížit veteránům, majitelům historických vozidel, které v České republice zastupuje. V současné době je důležité, aby se FKHV začala více starat o podporu svého dobrého jména a svou viditelnost na veřejnosti. Doposud zcela nevyužívá potenciál, který se jí nabízí. Tohoto potenciálu ovšem využívají jiné organizace, které si jsou síly propagace velmi dobře vědomy. Z tohoto důvodu vznikl tento materiál, aby určil směr rozvoje FKHV do roku 2020.

 

Zpět