Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 12. 1. 2021

20.01.2021 12:11

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Jiří Zítek

ano

MBK ČR

Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Jiří Patočka

ano

 

 

 

Další orgány prezidia

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Vyjádření

Vedoucí sekretariátu FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Výkonný ředitel

Martin Kot

ano

Hospodář

Jiří Zítek

ano

Technická komise

Jaromír Kučera

omluven

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Kulturní komise

Aleš Mašín

omluven

Sportovní komise

Tomáš Barnet

omluven

Legislativní komise

Jan Täubel

ano

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

omluven

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 2. 2. 2021 od 16:30.

Program jednání prezidia dne 12. 1. 2021

konaného formou videokonference  


 

 

1)Vyhodnocení průběhu Shromáždění delegátů 2020


Prezidium zhodnotilo loňské Shromáždění delegátů, které proběhlo nestandardně formou „per rollam“, jako výborně připravené a zprocesované. Z výsledků hlasování vyplynulo,
že panovala názorová shoda. O výsledcích hlasování byli všichni prezidenti informováni e-mailem dne 23.12.2020.
 

2)Informace o vývoji jednání s navrhovateli změny zákona 56

Od konání posledního prezidia je situace beze změny.

 

3)Informační systém

 1. Průběžně probíhají aktualizace a úpravy.
 2. Počínaje rokem 2021 je při Prodlužování testací nutnost doložit aktuální fotografie vozidla, což přispěje k legálnosti a průhlednosti procesu testování.
 3. V přípravě je dvoufázové přihlašování do systému (přes kód z SMS) z důvodu zvýšení bezpečnosti dat.
   

4)Úřad pro ochranu osobních údajů

FKHV byla informována o plánované hloubkové kontrole z ÚOOÚ.

 

5)  Školení komisařů

Vzhledem k epidemiologické situaci se nemohlo konat plánované školení v prosinci roku 2020. Dle nařízení je nutno proškolit komisaře 1x ročně. Všichni komisaři obdrželi v prosinci roku 2020 Příručku pro testování vozidel pro rok 2021.

Po schválení legislativní komisí, dostanou předsedové KTK osnovy školení a teze a dále také rady k užívání IS, které rozdistribuují svým komisařům, kteří se s dokumentem seznámí
a na základě podepsaného dokladu se seznámením se se školením a zaplacením Registračního příspěvku  klubu, jim bude vystavena plastová karta – průkaz komisaře, která nahradí současný papírový Průkaz technického komisaře. Proces má na starosti J. Kučera s J. Patočkou.

 

6)  Plán zasedání prezidia a účasti zástupců jednotlivých komisí na zasedání prezidia

a.) V roce 2021 budou zasedání prezidia probíhat stále každé 1. úterý v měsíci od 16:30 hodin. Forma zasedání bude vycházet z aktuální situace

b.) Lednové zasedání tripartity bylo odloženo na únor 2021. Pravidelná zasedání budou probíhat vždy 1x za 3 měsíce.

c.) Komise FKHV by měly zasedat vždy 1x za 3 měsíce v termínu před konáním prezidia,
aby podklady a podněty z jejich jednání mohly být následně prezentovány na jednání prezidia. J. Patočka se spojí s jednotlivými komisemi a upřesní s nimi plán jejich zasedání. Výstupy přednese na příštím konání prezidia.

 

7)  Stav rozesílání finančních prostředků na jednotlivá uskupení

Všechny finanční prostředky se podařilo rozeslat na jednotlivá sdružení na konci roku 2020.
 

8) Statistické údaje za rok 2020


Viz. Příloha č.1 zápisu


9) Aktualizace KTK a KLTK

 1. KLTK 13 – 07 VCC TEPLICKO p.s.:  žádost o schválení nových komisařů. Prezidiem schváleno, vejde v platnost po schválení Technickou komisí.
 2. KLTK 03 – 13 KHV Křenovice: žádost o schválení nového komisaře. Prezidiem schváleno, vejde v platnost po schválení Technickou komisí.
 3. Žádost J. Vincenciho ( ze dne 7.12.2020) o rozšíření KTK 04 o nové členy:
  - Karel Mejstřík, klub RPZ-48, z.s. – po prověření mateřským sdružením a ověřením ze strany sekretariátu FKHV ČR z.s., bude rozhodnuto na konání prezidia
  dne 2.2.2021.
  - Václav Černohous, klub VCC Červená Voda, z.s. – prezidiem schváleno
  - Miroslav Brůna, klub VCC Červená Voda, z.s. – prezidiem schváleno
  Obdrželi jsme žádosti od předsedů KLTK a souhlas J. Zítka za ČKHV

Hlasování: pro 6  proti 0  zdržel se 1

 

10) FIVA


a.) Dle posledních informací od 03/2021 nahradí papírové průkazy  FIVA ID CARD jejich elektronická verze – v procesu.
b.) Byl založen nový e-mail pro komunikaci s FIVA: fiva@fkhv.cz.
c.) FIVA spustila dobrovolnou registraci všech celosvětových klubů,  které se zaměřují na historická vozidla, motocykly, atd.
Všechny informace s možností registrace: https://fiva.org/en/list-you-club/
d.) Bývalý prezident FIVA Patrick Rollet byl E. Macronem oceněn prestižním řádem jako uznání jeho téměř padesátileté služby společnosti obecně a zejména hnutí historických vozidel.

 

11) Rekapitulace úkolů z posledního zasedání

a.) Oslovit klub Auto Moto Club Kravaře  k opětovnému zaslání návrhu na změnu člena - SPLNĚNO

b.) Sekretariát do příštího konání prezidia prověří a vyspecifikuje úhrady a veškeré úkony s vystavováním FIVA ID CARD – sekretariát v kontaktu s M. Proškem, který má vystavování karet v gesci.

c.) Po odsouhlasení delegáty, sekretariát FKHV obratem rozdistribuuje Příručku pro testování 2021 všem aktivním komisařům - SPLNĚNO

d.) Legislativní a technická komise prověří možnosti a podmínky zřízení KTK01/2 a KTK11/2 – v procesu. Z pohledu technické komise by neměl být problém realizovat. Nutno ještě prověřit legislativní aspekty. Záměr bude konzultován s Ministerstvem dopravy.

e.) Sekretariát FKHV prověří zaslané skutečnosti u žádosti KTK04 o rozšíření KTK04
o uvedené členy – viz. bod 9) b.)

f.) Aktualizovat čísla účtů jednotlivých KTK v ekonomické směrnici – v procesu. J. Zítkem bude připraveno a sekretariát následně bude distribuovat.

 

12) Různé

a.) Přepisování testačních protokolů do IS: stále probíhá, avšak v současné době máme nenaplněnou personální kapacitu, proto byli prezidenti požádáni o předání této nabídky na spolupráci do svých sdružení.

b.) M. Kot upozornil na případy, kdy z důvodu zisku dochází v případě prodlužování žádostí o falešné vystavení nové žádosti. Tyto postupy je nutné do budoucna ošetřit.  

 

ÚKOLY:

 1. F. Sladký osloví Českou kancelář pojistitelů, aby informovala všechny pojišťovny, že jsme v případě pochybných pojistných událostí ochotni spolupracovat na prověření těchto případů. Stav: byli osloveni, zatím bez odezvy. F. Sladký stejným způsobem osloví i 10 největších pojišťoven.
 2. Legislativní komise prověří možnost korespondenčního školení komisařů.
 3. J. Patočka připraví s jednotlivými komisemi FKHV plán jejich pravidelných zasedání.
 4. Legislativní komise prověří možnosti a podmínky zřízení KTK01/2 a KTK11/2
 5. J. Zítek připraví novou Ekonomickou směrnici s aktualizovanými čísly účtů jednotlivých KTK.

 

 

Kontrola úkolů bude provedena na jednání prezidia dne 2.2.2021.

 

 

 

Datum: 12.1.2021

Zapsala: Lucie Maxová

Správnost zkontroloval: František Sladký, předseda KRK

 

Zpět