Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 12. 4. 2022

05.05.2022 10:22

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV, pověřen hospodařením FKHV

Jiří Zítek

ano

MBK ČR

Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Tomáš Hušek

ano

 

 

 

Sekretariát FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Vedoucí sekretariátu FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Výkonný ředitel

Martin Kot

ano

Tajemník

Jiří Patočka

ano

 

 

 

Komise FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Legislativní komise

Jan Täubel

omluven

Kulturní komise

Miloš Praus

nebyl přizván

Sportovní komise

Tomáš Barnet

nebyl přizván

Technická komise

Pavel Kolář

omluven

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

 

 

 

Zástupci FKHV a AVCC AČR v komisích FIVA

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Motorcycle Commission

Martin Prošek – poradce

nebyl přizván

Utilitarian Commission

Mgr. František Čečil

nebyl přizván

Events Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Legislation Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Culture & Youth Commission

Libor Vykusa

nebyl přizván

Technical Commission

Jan Zvelebil – poradce

nebyl přizván

 

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 3. 5. 2022 od 16:30 hodin.

Program jednání prezidia dne 12. 4. 2022

 

1.) Rekapitulace úkolů z posledního zasedání

1. F. Sladký za KRK vypracuje odpověď zadavateli k dané neshodě, která bude, po schválení všemi členy prezidia, odeslána – prezidium bere na vědomí odpověď vypracovanou KRK ve spolupráci s pracovní skupinou, pro tento úkol vytvořenou. Zároveň však vyslovilo výhrady k textu, které KRK akceptuje a budou do odpovědi zapracovány a odeslány podavateli neshody.

2. M. Kot vypracuje detailní projekt, který bude obsahovat také logistické zabezpečení modelů a obchodní plán bude konzultován s účetní firmou – v procesu

3. Sekretariát zařídí přístup pro P. Koláře k finančním prostředkům na účtu TK – splněno. Veškeré úhrady spojené s náklady TK budou probíhat přes sekretariát FKHV.

4. Sekretariát s TK ve spolupráci s legislativní komisí a mateřským sdružením AČR prošetří postup řešení případu KLTK 14-10 – dle šetření jde o interní záležitost klubu. Informace o nelegálním testování nebyly podloženy důkazy a nejsou ověřené. Záležitost bude dále řešena na úrovni klubu a sdružení.

5. Sekretariát vyřeší s legislativní komisí otázku GDPR při přidělení pasivního přístupu zástupcům MD – P. Opletal za legislativní komisi připravuje smlouvy a podmínky přístupu oprávněných osob z registračních míst do IS. Poté budou řešeny přístupy pro MD.

6. M. Kot vytvoří pasivní přístup do IS pro zástupce MD – viz. bod 5.

7. Sekretariát vystaví zprávu FIVA ke stavu na Ukrajině na webu FKHV – splněno

8. Sekretariát vyřeší s hospodářem účet, ze kterého budou finanční prostředky na pomoc Ukrajině odeslány a vybere organizaci, které bude částka věnována – splněno

9. Sekretariát ve spolupráci s p. Schweinerem, případně legislativní komisí, zjistí právní náležitosti pro zaslání vytýkacího dopisu B. Horákové – vzhledem k okolnostem nástupu B. Horákové na druhou MD a časovému rámci bylo odloženo.

 

2.) Informační systém

- z proběhlých školení vzešly poznatky na úpravy a vylepšení

- v přípravě „karta vozu“

- M. Kot zašle vždy na sekretariát seznam návrhu inovací IS včetně soupisu prací.

3.) Finanční situace KTK 01

M. Kot a T. Strnad prezentovali finanční problémy KTK 01 s návrhem okamžitého řešení situace.

Prezidium poskytne KTK 01 zálohu na neuhrazené náklady se splatností do konce roku 2022.

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Prezidium jmenuje pracovní skupinu ve složení: J. Zítek, T. Strnad a J. Patočka, která prověří ekonomickou situaci v KTK a do příštího prezidia navrhne případné změny, připraví finanční rozpad nákladů KTK 01 a celkový obraz ekonomické situace všech KTK x KTK 01.

 

4.) Jmenování předsedy KTK 06

Dne 17. 3. 2022 proběhla volba nového předsedy KTK 06, které se za FKHV účastnil J. Patočka. Hlasy členů byl zvolen Karel Kocáb (VETERAN VEHICLE CLUB BŘEZNÍK Jana Sokola z Lamberka z.s. – UKUVHT). Radek Veleba byl zvolen místopředsedou.

Prezidium jmenuje předsedou KTK 06 pana Karla Kocába z VETERAN VEHICLE CLUB BŘEZNÍK Jana Sokola z Lamberka z.s..

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

5.) Přístup do IS pro místopředsedy

J. Patočka prezentoval návrh vytvoření stejných oprávnění v IS pro místopředsedy KTK jako mají předsedové z důvodu zastupitelnosti v případě nemoci nebo jiné dlouhodobé nepřítomnosti. Ze zjištěných skutečností by však tato úprava mohla být v rozporu s vyhláškou a proto je třeba ji více rozpracovat. Sekretariát prověří s legislativní komisí, za jakých podmínek lze pověřit místopředsedy výkonem funkce předsedy KTK. Na základě stanoviska legislativní komise bude návrh řešen na dalším jednání prezidia dne 3. 5. 2022.

 

6.) Technická komise + školení 2022

1. Proběhla školení ve všech krajích + náhradní školení. V tuto chvíli se dle evidence neúčastnilo školení cca. 60 komisařů.

2. KLTK 11-06 KLUB HISTORICKÝCH A UŽITKOVÝCH VOZIDEL BEROUN požádala o znovuspuštění činnosti. KLTK byla pozastavena prezidiem dne 2. 11. 2022 z důvodu vážného pochybení při testování historických vozidel.

Prezidium rozhodlo o spuštění KLTK 11-06

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

3. TK obdržela dotaz na testování vozidla Chevrolet pickup. Dotčený komisař však nepočkal na vyjádření TK a vůz přesto otestoval.

Prezidium uděluje písemné napomenutí komisaři, která nepočkal na vyjádření TK a vůz přesto otestoval.

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

4. KLTK 01-08 zaslala TK odvolání proti svému pozastavení prezidiem ze dne 11. 3. 2022 z důvodu zjištění opakovaných chyb při testování historických vozidel. TK i přes toto odvolání trvá na svém původním rozhodnutí. Prezidium respektuje rozhodnutí a názor TK a dále trvá na pozastavení KLTK 01-08.

5. KRK upozorňoval TK na rozhodnutí prezidia ze dne 7. 12. 2022, kdy řešení několika neshod (neshoda s ev. číslem: 01-09-2021, 18/2021, 01/2021 a 10/2021) odložilo do doby nastavení nových pravidel pro testování specifických vozidel, které je v rozporu s Příručkou pro testování vozidel. Prezidium na základě tohoto zjištění uděluje písemné napomenutí KLTK 01-47, KLTK 01-13 a KLTK 11-13.

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

6. Připravené přílohy k Příručce pro testování byly konzultovány s legislativní komisí, která neshledala žádný rozpor se zákonem či vyhláškou. Prezidium schválilo účinnost dokumentů od 1. 5. 2022, do tohoto data bude sekretariátem FKHV distribuováno komisařům.

7. T. Strnad předložil TK podklady k posouzení 2, které nikdy nebyly vybaveny nárazníkem. Členové TK se shodli, že vozidla mohou být otestována za podmínek, kdy budou zařazena do kategorie D3/D4, nebudou označena GTS, ale GT a v poznámkách bude zaznamenán rozsah úprav, stejně tak i na str. 3 a str. 4.

8. KLTK 11-11, na základě výzvy prezidia ze dne 1. 3. 2022, dodala seznam chybějících testací v IS. V. Bečvářovi ml. bude umožněn přístup do IS za účelem doplnění chybějících testací a poté bude případ dále projednán.   

 

7.) Toky finančních prostředků

Finanční prostředky na účtech FKHV jsou určeny pro hrazení nákladů na provoz FKHV. Účet v KB byl účelově zřízen pro hrazení provozu IS, ale veškeré platby spojené s provozem IS odcházejí z účtu ČS. Hospodář ukládá sekretariátu převést dostatečnou rezervu z účtu KB na účet ČS.

 

8.) Úprava Ekonomické směrnice

Všichni prezidenti obdrželi návrh Ekonomické směrnice pro rok 2022, ve které je nově popsán způsob nakládání s finančními prostředky pracovních komisí FKHV, který je totožný s užitím finančních prostředků jako u KTK. Ekonomická směrnice bude mít účinnost od 1. 6. 2022.

Prezidium souhlasí s navrhovanou podobou ekonomické směrnice pro rok 2022.

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Na výzvu hospodáře M. Kot předá hospodáři FKHV inventuru majetku FKHV a totéž si sekretariát vyžádá i od předsedů KTK.

 

9.) KRK

Probíhají pravidelné kontroly v záznamech v IS. Vyhodnocení proběhne cca. po 2 měsících.

Mezi nejčastější pochybení v záznamech v IS patří ofocování fotografií z průkazů, chybějící vyplněné kolonky. Dále byly mezi odmítnutými testacemi nalezeny i některé, u kterých bylo v poznámkách zdůvodnění, ale nikdy na ně nebyla podána neshoda ani rozhodnutí o odmítnutí nevzešlo z TK.  

Bylo rozhodnuto, že pokud M. Kot při technické správě IS objeví chybnou testaci nebo na ni bude upozorněn, podá na tuto testaci neshodu k TK.
 

10.) Odměny pro členy komisí

VCC ČR navrhuje finanční odměnu pro některé členy komisí:

1. Technická komise zpracovala v roce 2021 celkem 24 neshod. Návrh – odměna 500,- za zpracování každé neshody. Celkem 12 000,- (konzultováno s předsedou TK - p. Kolářem).

2. Libor Vykusa – předseda Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností za jeho celoroční práci v celkové výši 10.000, - Kč.

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

11.) Aplikace na měření průjezdných kontrol

J. Patočka představil aplikaci na měření průjezdných kontrol na závody HV pomocí QR kódu. Pořizovací cena aplikace je 120.000, - Kč. Bylo konzultováno s předsedou Sportovní komise, který nápad podporuje a souhlasil, že první část bude hrazena z rozpočtu Sportovní komise z roku 2021.

Prezidium rozhodlo o zakoupení této aplikace z účtu FKHV z rozpočtu Sportovní komise. Aplikace bude majetkem FKHV a bude k dispozici k zapůjčení jednotlivým sdružením a klubům.

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

12.) Dakar

T. Strnad upozornil na účast několika vozů na Rallye Dakar 2022, které se závodu účastnily v podobě, ve které nebyly schváleny do provozu jako HV. T. Strnad připraví písemné upozornění komisařům, že  vozidla byla otestována v historicky původním stavu a k jejich úpravě  došlo až po testování. Majitelé byli upozorněni, že takto není možné vozidla provozovat a při prodloužení je třeba zkontrolovat zda odpovídají původnímu stavu, případě změny zaznamenat a zařadit je do správné kategorie.

 

Tento dopis bude poté sekretariátem distribuován krajským komisařům.

 

13.) Aktualizace KTK a KLTK

1. Prezidium FKHV obdrželo Změnové listy s aktualizací složení těchto KLTK:

- KLTK 06-05

- KLTK 11-16

- KLTK 11-18

- KLTK 12-05

- KLTK 12-08

- KLTK 12-15

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

2. Prezidiu FKHV byly předloženy aktualizované evidenční listy KTK:

- KTK 01

- KTK 08

- KTK 09

- KTK 12

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

14.) Různé

1. Prezidium obdrželo Žádost J Vincenciho, předsedy KTK 04, o schválení nákup mobilního telefonu a stolního PC.

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

2. Prezidium bylo informováno, že ČKHV delegovalo do KRK FKHV Ing. Václave Beneše, člena klubové technické komise Aero Car Clubu Praha, z.s..

Prezidium tuto delegaci vzalo na vědomí.

3. Prezidium vzalo na vědomí Zprávu o činnosti komise VVV, která byla součástí pozvánky.

4. M. Kot a J. Patočka v rámci přípravy nových webových stránek představili mobilní aplikaci FKHV.

5. Vonné stromečky do auta jsou připraveny v archivu FKHV k propagaci při akcích a dalších příležitostech.

6. Prezidium pověřuje sekretariát, aby každou navrhovanou změnu v KLTK, po ověření s Příručkou pro testování, předložil v písemném seznamu prezidiu ke schválení.

 

 ÚKOLY:

1. M. Kot zašle vždy na sekretariát seznam návrhu inovací IS včetně soupisu prací.

2. Prezidium jmenuje pracovní skupinu ve složení: J. Zítek, T. Strnad a J. Patočka, která prověří ekonomickou situaci v KTK a do příštího prezidia navrhne případné změny, připraví finanční rozpad nákladů KTK 01 a celkový obraz ekonomické situace všech KTK x KTK 01.

3. Sekretariát FKHV připraví jmenovací dopis a další úřední záležitosti spojené se jmenováním nového předsedy KTK 06.

4. Sekretariát prověří s legislativní komisí, za jakých podmínek lze pověřit místopředsedy výkonem funkce předsedy KTK.

5. Sekretariát vytvoří V. Bečvářovi ml. z KLTK 11-11 přístup do IS za účelem doplnění chybějících testací.

6. Sekretariát převede finanční rezervu z účtu v KB na účet v ČS.

7. Sekretariát rozešle Ekonomickou směrnici pro rok 2022.

8. T. Strnad připraví písemné upozornění pro komisaře týkající se vozů, které se účastnily Rallye Dakar 2022 viz. bod 12.).

9. M. Kot předá hospodáři FKHV inventuru majetku FKHV a totéž si sekretariát vyžádá i od předsedů KTK.

 

Kontrola úkolů bude provedena na jednání prezidia dne 3. 5. 2022.

 

Datum: 12. 4. 2022

Zapsal: Lucie Maxová

Správnost zkontroloval: František Sladký, předseda KRK

 


 

 

 

Zpět