Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 13. 9. 2023

04.10.2023 16:46

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Josef Havrda

Delegován P. Fiala

MBK ČR

Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Tomáš Hušek

omluven

 

 

 

Sekretariát FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Sekretariát FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Tajemník

Jiří Patočka

ano

 

 

 

Komise FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Legislativní komise

Jan Täubel

ano

Kulturní komise

Miloš Praus

nebyl přizván

Sportovní komise

Tomáš Barnet

nebyl přizván

Technická komise

Pavel Kolář

omluven

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

 

 

 

Zástupci FKHV a AVCC AČR v komisích FIVA

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Motorcycle Commission

Pavel Šimek

nebyl přizván

Utilitarian Commission

Mgr. František Čečil

nebyl přizván

Events Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Legislation Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Culture & Youth Commission

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

Datum příští jednání prezidia FKHV bude ve středu 11.10.2023.

Program jednání prezidia dne 13. 9. 2023

 

1. Rekapitulace úkolů z posledního zasedání

1. J. Patočka se spojí s krajskými předsedy a bude je informovat, že s ohledem na účinnost novely vyhlášky od 1. 9. 2023 přestávají fungovat krajské komise, budou fungovat pouze pověření komisaři, tudíž pokud mají jakékoliv stabilní náklady spojené s činností, je nutné je vypovědět a ukončit. Dále je nutné k tomuto datu uzavřít účetnictví, sepsat majetek, vypovědět smlouvy a vyčíslit, jak dlouho náklady ještě budou trvat, PC vybavení a další elektronika bude nabídnuta k odkupu – probíhá komunikace s předsedy KTK, v rámci schůzky s účetní firmou MINUS TEN byl jedním z bodů majetek původních KTK.

2. Sekretariát osloví AKHV a AVCC AČR s nabídkou jejich zástupce v Disciplinární komisi – v procesu.


2. Novela vyhlášky 355/2006 Sb.

V. Kafka úvodem uvedl, že při takto velké změně je nutno počítat s případnými problémy, nicméně ze strany FKHV bylo uděláno maximum, především díky J. Patočkovi, aby přechod na nový systém dopadl co nejhladčeji, ale deficit byl na straně státní správy. Dále zdůraznil, že pokud ze sekretariátu FKHV obdrží prezidenti jakékoliv dokumenty k připomínkám, bylo by na místě, aby se s k nim vyjádřili, viz. rozeslaná ekonomická směrnice.

T. Strnad navrhl odměnu pro J. Patočku za odvedenou práci spojenou s přechodem na nový systém.

J. Patočka informoval, že probíhá distribuce pro pověřené komisaře, komunikace s MD ohledně IP adres PK (Pověřených komisařů) pro přihlášení do IS TP a podpisových vzorů. Dále uvedl, že dne 22. 9. 2023 proběhne náhradní školení pro PK pro vstup IS TP – proběhne formou on-line konference. Veteránská obec bude informována o tomto školení.
V IS TP v tuto chvíli nahráno již 32 testací (24 již spárovaných s registrem HV).

T. Strnad vznesl dotaz k platnosti evidenční kontroly ve vztahu k platnosti testace při prodeji vozidla – dotaz bude zařazen na jednání s MD.

Prezidium zadává sekretariátu, aby si vyžádalo termín jednání na MD. Za FKHV se jednání zúčastní: zástupce TK, zástupce legislativní komise, J. Patočka, V. Kafka a P. Fiala.
Prezidenti zašlou do 20. 9.  své případné podněty k diskuzi či otázky, které budeme před jednáním zaslány na MD.

 

 

3. Ekonomická směrnice

a.) J. Patočka zaslal prezidiu 16. 8. 2023  verzi Ekonomické směrnice se dvěma návrhy doporučených cen pro KLTK, ale nepřišla ani nadpoloviční většina vyjádření k dokumentům. Po jednání tripartity vzešlo doporučení KLTK ceny za testaci ve výši 4.000, - Kč. V. Kafka tuto cenu doporučuje.  

Hlasování:
Doporučení ceny pro KLTK za provedenou testaci ve výši 4.000, - Kč.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Z ekonomické směrnice byl odstraněn bod týkající se platby (dřív bylo oproštěno od platby) testaci při nabytí dědictvím.

Hlasování:
Prezidium souhlasí se zaslanou podobou ekonomické směrnice.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Sekretariát zveřejní novou ekonomickou směrnici na webu FKHV a rozešle komisařům.
 

b.) J. Patočka by výhledově doporučil úpravu ceny za vystavení FIVA ID CARD (v současné době je cena 1.650, - Kč). Tento bod bude odložen po FIVA General Assembly, které proběhne v listopadu 2023 a jedním z bodů je nový systém pro vytváření FIVA ID CARD. Poté budou návrhy na nové ceny projednány na prosincovém jednání prezidia s platností od roku 2024. Nová cena bude poté uvedena v rozpočtu pro rok 2024.  

Pro FKHV vystavuje FIVA ID CARD M. Prošek, J. Patočka navrhuje jednorázovou odměnu ve výši 500,- Kč / vydanou kartu (celkem 18 vydaných karet).

Hlasování:
Odměna pro M. Proška za vystavené FIVA ID CARD v celkové výši 9.000, - Kč:
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

V. Kafka doporučuje přidat na web FKHV kontaktní údaje při zájmu o vystavení FIVA ID CARD.

 

4. Úpravy IS

V souvislosti s implementací úprav dle nové vyhlášky do našeho IS a nastalých chyb došlo ke zpoždění spuštění, a to od 6. 9. 2023. Stále dochází k drobným chybám, nicméně procesně je systém funkční, textové chyby se postupně opravují.
J. Patočka a V. Vomočil připravují soupis chyb a úprav a postupně řeší tyto chyby s programátory.

Připomínky M. Kota k novému IS FKHV:
1.) Razítka přes fotky v testaci – v současné době již nemá opodstatnění, ale na některých registrech může být vyžadováno, proto by mohla proběhnout informační jednání se zástupci registračních míst a zároveň bude jedním z bodů na jednání MD.
Prezidium souhlasí, že přes fotky na testacích nemusí být razítka.
2.) Malá a velká písmena v žádostech – v tisku je vše velkým písmem – nebylo ze strany programátorů nastaveno dobře dle zadání, dojde k nápravě.
3.) Formulář žádosti – velké okraje, malé písmo – v řešení. Kolonka pro razítko již upravena.
4.) Stále zůstalo pole člen / nečlen – nyní již nelze vyplnit, ale je zachováno pro případné dohledávání informací, mohlo by být skryto, v řešení.
5.) Název souboru musí být totožný s názvem testace – lomítko nelze zadat – J. Patočka zjistí.
6.) Zneplatnění některých oken, některé needitovatelné (kola, pneumatiky, …) – v řešení.
7.) V poznámkách dole testovací komise, členem klubu, který testování provedl, generuje se.
8.) V telefonu se testace neukáže celá, pouze 1 stránka.
9.) Prodlužování – platby, hromadně nelze, bude zadáno programátorům k dokončení

Dotaz na vyhledávání RZ v IS v plném rozsahu – v rozporu s GDPR? Prověří legislativní komise, nicméně v tuto chvíli není důvod pro zřízení.


5. Technická komise

P. Kolář omluven.
J. Patočka připravuje na web FKHV sekci „Často kladené dotazy“.
Pro všechny komisaře včetně KLTK proběhne na podzim tohoto roku řádné školení, kde, již budeme moci reflektovat poznatky od komisařů a zodpovědět otázky, které budou projednány na MD.  
Budu osloveni původní předsedové KTK, zda by byli ochotni stát se zástupci PK v daném kraji, jak již bylo projednáno na minulém jednání prezidia.

Hlasování:
Řádné školení pro všechny komisaře proběhne na podzim tohoto roku.
Budou osloveni původní předsedové KTK, zda by byli ochotni stát se zástupci PK v daném kraji
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
 

6. KRK

F. Sladký – jednání KRK proběhne dne 21. 9. 2023, zatím není potvrzena 100% účast.
 

7. FIVA

a.) Ve dnech 24. - 25. 11. 2023 proběhne General Assembly (valná hromada) FIVA v Aténách.
Navrhovaná účast za FKHV: J. Patočka, L. Vykusa a T. Barnet. V. Kafka doporučuje schválit předložený návrh účasti a zároveň zváží svou účast.

Hlasování:
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

b.) FKHV obdržela žádost AKHV, která byla součástí pozvánky na jednání prezidia včetně doporučení prezidenta FKHV:

1. vyslovit souhlas ANF FIVA ČR s podáním přihlášky AKHV do FIVA a vyslovit souhlas s přijetím AKHV do FIVA v úrovni standardního národního členství.

2. podpořit žádost ANF FIVA ČR pro přípravu, registraci a realizaci Světové motocyklové rallye 2026 v České republice s místem konání v pohoří Šumava na počátku června 2026.

Doporučení koresponduje s memorandem o spolupráci, uzavřeným členy tripartity.


Hlasování:
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

c.) J. Patočka vznesl žádost na úhradu účasti stevarda na akci 1000mil československých dne 14. 6. 2023 z účtu FKHV.

Hlasování:
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
 

8. Shromáždění delegátů

Termín řádného Shromáždění delegátů: 28. 11. 2023.
Na posledním SD bylo schváleno usnesení:
SD ukládá Legislativní komisi kontrolu všech členů FKHV z pohledu naplňování stanov vždy 30 dní před konáním SD.

Program jednání:

 1. Registrace od 16:30                                                                         
 2. Zahájení jednání, uvítání hostů od 17:00
 3. Vystoupení hostů
 4. Volba návrhové, mandátové a volební komise a zapisovatele        
 5. Schválení jednacího řádu Shromáždění delegátů a kontrola usnášeníschopnosti                                                                   
 6. Zpráva prezídia FKHV ČR                                                             
 7. Zpráva o činnosti komisí FKHV                                                     
 8. Zpráva o činnosti Technické komise a IS                                       
 9. Zpráva Kontrolní a revizní komise                                                  
 10. Zpráva z FIVA                                                                                
 11. Hospodaření za rok 2022
 12. Návrh a schválení rozpočtu pro rok 2024                                       
 13. Volba prezidenta FKHV ČR                                                           
 14. Různé                                                                                               
 15. Návrh a schválení usnesení                                                             

Závěr
 


Pokud budou uskupení požadovat změny v tradičním programu či doplnění bodu jednání, je nutno řádně zaslat písemně na sekretariát FKHV 1 týden před příštím jednání prezidia FKHV, to jest do 4. 10. 2023.
Program jednání SD bude poté schválen na říjnovém jednání prezidia.

V. Kafka navrhnul, aby byl vedením jednání opět pověřen Mgr. Jaroslav Mišinger.

Prezidenti zašlou do 30. 9. 2023 na sekretariát FKHV počet členů svých sdružení, na základě kterých budou vystaveny faktury za členské příspěvky.
 

9. Aktualizace KLTK

a.) FKHV obdržela žádost KLTK 06-15 o jmenování nového předsedy KLTK, p. L. Halušku a jmenování nového člena KLTK p. P. Klačku.

Hlasování:
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

b.) FKHV obdržela žádost KLTK 09-08 o jmenování nového člena  - p. V. Hrubý.

Hlasování:
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
 

10. Různé

a.) M. Kot vznesl dotaz na procesní formu a možnost doplnění PK. Doporučení prezidenta FKHV: návrhy a žádosti o doplnění PK by měly být směřovány na TK, která jej následně předloží prezidiu.
b.) Pohár federace – proces převodu přidělené částky pro jednotlivá sdružení za akce je stále v řešení s účetní firmou.
c.) Přerozdělení peněz – návrh z tripartity: pokud by na konci roku bylo realizováno přerozdělení peněz, mezi cílové subjekty by kromě 6ti sdružení byly zařazeny i AČR a AKHV – bude zařazeno mezi body na příští jednání prezidia a poté předloženo na SD. 
d.) V. Kafka navrhuje, za zvýšené úsilí související s přechodem na nový systém, pro J. Patočku jednorázovou odměnu ve výši 60.000, - Kč a pro L. Maxovou ve výši 20.000, - Kč.

Hlasování:
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
 

J. Patočka poděkoval, ovšem uvedl, že tuto odměnu nechce přijmout.

ÚKOLY:

1.) Prezidium zadává sekretariátu, aby si vyžádalo termín jednání na MD.
2.) Prezidenti zašlou do 20. 9. 2023  své případné podněty k diskuzi či otázky, které budeme před jednáním zaslány na MD.
3.) Sekretariát přidá na web FKHV kontaktní údaje při zájmu o vystavení FIVA ID CARD.
4.) Sekretariát zveřejní novou ekonomickou směrnici na webu FKHV a rozešle komisařům.
5.) Pokud budou uskupení požadovat změny v programu jednání SD či doplnění bodu jednání, je nutno řádně zaslat písemně na sekretariát FKHV 1 týden před příštím jednání prezidia FKHV, to jest do 4. 10. 2023.
6.) Prezidenti zašlou do 30. 9. 2023 na sekretariát FKHV počet členů svých sdružení.
 

 

Kontrola úkolů bude provedena na příštím jednání prezidia

Datum: 13. 9. 2023
Zapsal: Lucie Maxová
Správnost zkontroloval: Václav Kafka, prezident FKHV

 

Zpět