Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 14. 5. 2019

27.05.2019 11:31

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Pavel Fiala

ano

ČKHV

Jiří Zítek

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

VCC ČR

Václav Kafka

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

AVCC HK

Mgr. Tomáš Hušek

ano

MBK ČR

MUDr. Jaroslav Větvička

ano

AKAV

Ing. Martin Kot

ano

 

 

 

Další orgány prezidia

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Vedoucí sekretariátu

Ing. Bára Horáková

ano

Výkonný ředitel

Ing. Martin Kot

ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

omluven

Předseda komise pro řízení KTK, TK

Tomáš Strnad

ano

Hospodář

Jiří Zítek

ano

KRK

František Sladký

ano

Sportovní komise

Ing. Tomáš Barnet

ano

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 4. 6. 2019 od 16:30 na sekretariátu FKHV ČR.

Program z jednání prezidia dne 14. 5. 2019
 

1)    FIVA

Tomáš Barnet informoval prezidiu o zaslání dopisu od p. Otty na FIVA, o kterém FKHV nebyla informována. Bude dále řešeno přímo s FIVA.

FKHV v současné době nebude mít zástupce v technické komisi FIVA a bude jednat v rámci tripartity o jmenování nového zástupce.

2)    Technická komise

Dne 17. 5. 2019 proběhne schůzka zástupců FKHV a předsedů KTK, vč. jejich zástupců v Pardubicích. Předmětem je školení k informačnímu systému FKHV ČR. Pozvánka na předsedy a členy tripartity byla rozeslána.

UKUVHT nominovalo do TK dva členy, p. Zemana a p. Koláře. Dle dohody na minulém prezidiu každé sdružení jmenuje jednoho člena. Po domluvě na schůzi bude členem TK za UKUVHT p. Zeman.

Tomáš Strnad prezentoval aktualizovanou náplň činnosti TK, která je přílohou zápisu. Hlavní oblast budou monitoring systému testování, návrhy legislativních úprav a komunikace s komisaři ohledně testování. Prezidium novou náplň  činnosti odsouhlasilo.

Po minulé technické komisi zůstaly nevyřízené žádosti o jmenování komisařů do KTK. Žádosti budou projednány na tomto prezidiu v bodě „KTK a KLTK“.

Předsedové KTK budou vyzváni TK k zaslání přehledu pozastaveného testování technickou komisí k posouzení.

a.     FIVA ID CARD

Prezidiu byl představen p. Tomáš Kiefer, který bude mít na starosti vydávání FIVA ID karet v ČR.

3)    Shromáždění delegátů

Řádné shromáždění delegátů se bude konat ve čtvrtek 20. 6. 2019 od 17:00. Pozvánka bude zaslána na prezidium, aby pozvali své delegáty. Program SD byl prezidiem schválen.

4)    Kulturní komise

a.     Videoarchiv FKHV

Projekt Videoarchiv FKHV byl spuštěn a kluby byly požádány o spolupráci a dodání videí s veteránskou tématikou. Videa dodal Veteran Vintage Club Praha a Mercedes-Benz klub ČR. Ostatní sdružení byla vyzvána k dalšímu oslovení svých klubů.

b.     Galavečer českého veteránismu

Kulturní komise plánuje Galavečer českého veteránismu. Jaroslav Větvička navrhl jako jedno z možných míst pořádání v budově Autoklubu ČR k diskuzi prezidiu. Prezidium doporučilo projednat i jiné prostory k možnému pořádání akce.

Jaroslav Větvička požádal na následujícím SD schválení rozpočtové položky na Galavečer českého veteránismu v roce 2020. Prezidium položku na následujícím SD nebude dávat ke schválení, ale nechá se ke schválení při kompletním rozpočtu, přičemž ale odsouhlasilo pořádání Galavečera českého veteránismu v roce 2020. Na příštím prezidiu bude předložen ke schválení scénář a rozpočet.

c.     Grand Veteran

FKHV se jako partner dne 27. 4. 2019 podílelo na akci Grand Veteran. Akce se zúčastnili např. zástupci z MD a také prezidentka kulturní komise FIVA p. Nataša Jerina Grom, která ocenila celý koncept akce a její moderní směry. Skutečné náklady na její účast a jejich proplacení budou předloženy kulturní komisi. Prezidium poděkovalo pořadatelům akce za její uspořádání a vyzvalo k podání faktury v dohodnutém rozsahu.

5)    Informační systém

Informační systém byl spuštěn dle plánu a testování funguje. Jsou průběžně přijímány návrhy na zlepšení, které jsou zasílány na e-mail kot@fkhv.cz a se kterými se dále pracuje.

P. Kot vypracuje dopis s novými informacemi pro komisaře.

6)    Kontrolní a revizní komise

Delegáti z jednotlivých sdružení nominováni do KRK jsou dle předsedy nefunkční a vyzval prezidium k nápravě nebo jmenování jiného zástupce.

7)    KTK a KLTK

a.     KTK

 • KTK 03: Prezidium jmenovalo nového člena v KTK 03 p. Radka Kováře.
 • KTK 07: Navržen nový člen do KTK 07 p. Usler Martin. Tato KLTK již člena v KTK má, bude probráno na tripartitě.
 • KTK 11: Navržen nový člen do KTK 11 p. Sladký František. Tato KLTK již člena v KTK má. Bude napsána nová žádost, kde bude p. Sladký za aktuálního člena v KTK vyměněný.

b.     KLTK

 • Spuštěné KLTK: 03-09, 04-04, 09-07, 11-10, 11-16
 • Aktualizované složení KLTK: 01-13, 03-09, 06-05, 07-05, 14-06
 • Vydáno osvědčení pro KLTK: 03-09, 09-07, 12-16
 • Pozastavené KLTK: 01-14, 04-02, 09-02

8)    Projednání odvolání proti rozhodnutí o zrušení jmenování testovacím komisařem Aleše Paříka

Jaroslav Větvička navrhl pozvat p. Paříka na následující prezidium. Prezidium tento návrh odsouhlasilo. P. Paříkovi bude odeslána pozvánka.

9)    Různé

a.     Členské karty

Druhá várka vyrobených členských karet byla distribuována do sdružení. Další výroba karet pro aktuální rok 2019 není v současně době plánovaná. Je nutno navrhnout nový systém vydávání karet- pouze jediný termín a platnost karet.

 

Datum: 14. 5. 2019

Zapsala: Bára Horáková

 

 

 


Příloha č. 1.              Náplň činnosti Technické komise

Technická komise je kontrolním a poradním orgánem prezidia FKHV ČR v oblasti testování historických vozidel.

 1. Členy TK navrhují jednotlivá členská sdružení FKHV ČR a její složení a předsedu schvaluje prezidium FKHV ČR.
 2. TK se schází dle potřeby.
 3. Z každého jednání TK je pořízen zápis.
 4. Technická komise se ve své činnosti metodicky řídí právními předpisy ČR, Technickým kodexem FIVA a interními předpisy FKHV ČR.
 5. Technická komise má za úkol především:
  1. Zpracovávat a průběžně aktualizovat veškeré interní dokumenty v oblasti testování historických vozidel vydávané FKHV ČR.
  2. Zpracovat a předložit návrh prezidiu na úpravy právních předpisů ČR týkajících se historických vozidel a vozidel historických registrovaných v registru silničních vozidel.
  3. Účastnit se školení technických komisařů.
  4. Kontrolovat proces testování a správnost provedeného testování, včetně kontroly dodržování legislativy a vydaných interních dokumentů v oblasti testování.
  5. Ve své činnosti spolupracovat s Kontrolní a revizní komisí FKHV ČR.
  6. V případě zjištěných závad informovat prezidenta, případně prezidium FKHV ČR a navrhnout nápravná opatření.
  7. Ve své činnosti spolupracovat se sekretariátem FKHV ČR.
  8. Na základě zkušeností s testováním sbírat náměty a připomínky k jeho funkčnosti. Ty po vyhodnocení případně promítat do návrhů úprav interních dokumentů a do návrhů na případné legislativní úpravy.
  9. Komunikovat s komisaři a veřejností o problematice testování, být jim jakožto poradní orgán k dispozici na emailu: technicka.komise@fkhv.cz.

 

 


Zpět