Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 15. 2. 2023

08.03.2023 14:05

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Milan Laštůvka

ano

MBK ČR

Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Tomáš Hušek

ano

 

 

 

Sekretariát FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Sekretariát FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Tajemník

Jiří Patočka

ano

Hospodář

Jiří Zítek

ano

 

 

 

Komise FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Legislativní komise

Jan Täubel

ano

Kulturní komise

Miloš Praus

nebyl přizván

Sportovní komise

Tomáš Barnet

nebyl přizván

Technická komise

Pavel Kolář

ano

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

 

 

 

Zástupci FKHV a AVCC AČR v komisích FIVA

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Motorcycle Commission

Martin Prošek – poradce

nebyl přizván

Utilitarian Commission

Mgr. František Čečil

nebyl přizván

Events Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Legislation Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Culture & Youth Commission

Libor Vykusa

nebyl přizván

Technical Commission

Jan Zvelebil – poradce

nebyl přizván

 

Příští jednání prezidia FKHV bude ve středu 8.3.2023 od 16:30 hodin.

Program jednání prezidia dne 15. 2. 2023

 

1. Stanovy FKHV

Na sekretariát FKHV dorazily 2 návrhy na změnu stanov FKHV, za ČKHV a za VCC ČR.
V. Kafka vyzval jednotlivé prezidenty, aby se k návrhům vyjádřili
.
T. Hušek požádal, aby jednotliví předkladatelé mohli uvést záměr a cíl změny stanov.
M. Laštůvka odpověděl, že chybí M. Riško, který je zpracovatelem úpravy stanov za ČKHV. Uvedl, že na minulém jednání prezidia řekl, že zpracují stanovy a předkladatel je obhájí nebo vysvětlí a nikdo z prezidentů proti tomu neměl výhrady. V. Kafka tvrzení M. Laštůvky uvedl na pravou míru řečením, že závěrem minulého jednání prezidia se M. Laštůvka dotázal soukromě přímo V. Kafky, zda má problém s tím, pokud by přišel i autor stanov vypracovaných pro ČKHV a V. Kafka mu odpověděl, že nebyl. Dle V. Kafky není pravdou, že by toto oznámil prezidiu a vyžádal si souhlas prezidia, např. formou hlasování. V. Kafka účast autora stanov následně konzultoval s kolegy, načež mu bylo doporučeno, aby M. Laštůvka za ČKHV písemnou formou zaslal oficiální žádost o účast osoby, která je mimo prezidium, aby měli ostatní prezidenti možnost se tomu vyjádřit. Takto V. Kafka M. Laštůvku písmeně informoval, ale žádná písemná žádost o účast M. Riška od ČKHV nedorazila.

M. Laštůvka se dotazoval, zda všichni účastníci prezidia jsou písemně schváleni. V. Kafka odpověděl, že prezidia se účastní také členové komisí, kteří jsou legitimními členy vedení FKHV, členové řídících orgánů FKHV, předsedové komisí. Dle V. Kafky není M. Riško členem žádné z komisí ani členem prezidia. Jeho účast je tedy podmíněna souhlasem členů prezidia. M. Laštůvka uvedl, že M. Riško na dnešní jednání prezidia stejně neměl čas přijít.

T. Strnad se dotazoval, zda autorem změny stanov je M. Riško. M. Laštůvka odpověděl, že ano. T. Strnad dále uvedl, že na posledním shromáždění delegátů byl M. Riško delegátem za BCC a zároveň připravuje stanovy pro ČKHV. Domnívá se tedy, že se jedná o nastrčenou osobu, která bude kolovat po všech uskupeních.

T. Hušek uvedl, že zvyklostí je, že pokud někdo navrhuje změnu stanov, zašle návrh a poté dokáže změny přednést a obhájit. Souhlasí tedy s navrhovanými změnami stanov předloženými VCC ČR a je schopen komukoliv vysvětlit návrh změny stanov a toto samé očekával i u návrhu ČKHV. Je pro něj zarážející fakt, že M. Laštůvka není schopen, jako předkladatel změny stanov, se ke změnám vyjádřit. M. Laštůvka odpověděl, že změny nedokáže obhájit, protože není odborník, proto vyžadoval účast M. Riška.

M. Kot uvedl, že v dalším týdnu proběhne jednání AKAV, kde budou návrhy projednány a z jednání a hlasování vzejde stanovisko za celé sdružení.

J. Täubel vyslovil, názor, že pokud někdo chce změnit takto důležitý dokument, musí být vytvořen návrh, který bude důkladně projednán a „vypilován“, a teprve až poté je možné jej schvalovat, ale současný návrh ČKHV není možné schvalovat v rámci SD.  

V. Kafka zopakoval, že přítomné spolky se spolčují za společným zájmem a měla by být snaha, se na věcech a případných změnách dohodnout. Jedná se o tak závažné změny, že o nich nelze rozhodovat pouze na prezidiu. Důležité je se na změnách stanov shodnout ještě před SD. V každém případě mají uskupení možnost požádat o zařazení jejich návrhů na změny do programu SD, ale je vhodné vše předem prodiskutovat.

P. Schweiner by za jejich uskupení v současné podobě nepodpořil ani jeden návrh.  

M. Laštůvka navrhl, že pokud se neúčastní dnešního jednání M. Riško, tak by se k připomínkovanému dokumentu J.Täubela vyjádřil M. Riško do cca 14 dnů.

P. Zeman informoval, že 24. 2. 2023 proběhne prezidium UKUVHT, kde budou návrhy projednány.

T. Strnad uvedl, že se v jejich uskupení seznámili s oběma návrhy. Před rokem kandidoval na funkci prezidenta FKHV, hlasy byl zvolen V. Kafka, což se dle jeho soudu nelíbí některým členům prezidia, a proto dochází k návrhům ke změně stanov. Dle jeho názoru není v současné době důvod pro změnu stanov. Pokud by se však mělo hlasovat o současných návrzích, byl by proti oběma, ale podpořil by návrh VCC ČR, na protest proti návrhu ČKHV. 

V. Kafka přednesl jeho názor, že podoba návrhu ČKHV jednacího řádu je v pořádku. Co se však týká změny stanov, uvedl svůj osobní názor, že navrhovaná podoba změny stanov ČKHV je nemorální. Návrh VCC ČR byl proto reakcí na návrh ČKHV. Dle jeho názoru změny ve stanovách ČKHV pouze vedou k tomu, aby menšina ovládala většinu. Pokud by však byl schválena, je legitimní. Důvodem podání návrhu VCC ČR je fakt, že ve stanovách FKHV je uvedeno, že se řídí řády a předpisy FIVA. Současná podoba hlasování je však v rozporu s pravidly FIVA. V. Kafka doplnil, že klíč hlasování dle FIVA, byl již dříve navržen, ale sám byl proti, aby VCC ČR nezískal nadpoloviční většinu. Návrh ČKHV je však nedemokratický a účelový. V. Kafka by doporučoval, aby návrhy byly rozeslány k vyjádřením všem klubům v uskupeních a projednány v širším plénu. Dle jeho osobního názoru je účelem změny stanov cílená destrukce FKHV.

M. Laštůvka reagoval, že vrcholem demokracie je, že lidé budou hlasovat o tom, co se bude dít. Podle něj je jasné, z jakého důvodu je tajná volba a nevidí problém v nadpoloviční většině. Současné 2/3 hlasování je podle něj nedemokratické.

V. Kafka informoval přítomné, že si nechal nezávislým právníkem mimo FKHV vypracovat analýzu návrhu ČKHV a současné podoby stanov FKHV, která byla distribuována prezidentům. Tato analýza je Přílohou č. 1 tohoto zápisu.

M. Laštůvka uvedl, že navštívil dva kluby, které se vyjádřily, že oni chtějí pouze testovat a dělat srazy, a FKHV je dohnala na STK a stanovy nejsou z pohledu ČKHV na současnou dobu nastaveny správně.  

V. Kafka výrok M. Laštůvky, že slyšel, že FKHV dohnala kluby na STK kontroval, že povinností jeho je informovat kluby, že takto to není. Dostal od V. Kafky veškeré podklady k problematice a proběhlým jednáním, že situace byla probíraná na prezidiu, aby se s ní mohl seznámit a dále tak informovat veteránskou základnu.

M. Laštůvka se ohradil, že jeho prezentace postoje je postoj celé ČKHV a dle jeho tvrzení, že nemají zpětnou vazbu z jednáních a MD. V. Kafka doplnil, že veškeré výstupy z jednáních byly distribuovány na jednotlivé prezidenty, aby rozeslali na jednotlivé kluby, ale M. Laštůvka s nimi nikoho neseznámil.

P. Kolář doplnil, že na pátečním školení v Plzni (kde proběhlo školení Plzeňského a Karlovarského kraje) panovala shoda a převládal kladným přístup k prezentovaným informacím a ani jednou nezazněl názor, že by FKHV někoho dohnala na STK. Dle jeho názoru k STK dohnaly kluby, které testovaly špatně.

T. Hušek prezentoval názor, že 2/3 poměr hlasování je demokratický a v případě takto závažných změn je vždy potřeba co největší kvorum. Dále uvedl, že pokud je zastáncem demokracie, tak by měl podpořit poměrné hlasování jako má FIVA. Mělo by říct, jak jsou velké sdružení a kolik zastupují členů. Pokud se rojí dohady mezi kluby, je to jen důkazem nepřesné informovanosti klubů o situaci prezidenty mezi své členy. Dále uvedl, že prezidium dalo jasně mandát V. Kafkovi a P. Kolářovi, aby jednali na MD. T. Strnad doplnil, že prezidium zná směr těchto jednání.

P. Schweiner prezentoval názor, že kvalifikovaná většina je legitimní opatření pro hlasování, ať se jedná o obchodní společnosti, korporace, SVJ atd. Problematický detail je podle něho poměr hlasování 50 % z přítomných vs 50 % ze všech. Bylo by vhodné si osvojit způsob hlasování, kdy nejprve budou dotazování ti, kteří jsou PROTI a teprve poté kdo je PRO v jednotlivých hlasováních. Návrh VCC ČR poměr hlasů posouvá blíže ke znění předpisů FIVA.

M. Laštůvka uvedl, že nemá zpětnou vazbu ohledně jednáních na MD od V. Kafky. T. Strnad kontroval, že prezidium již dalo směr jednání a mandát V. Kafkovi k jednáních na MD, kde se drží udaného směru, který byl prezidiem dohodnut. V. Kafka uvedl, že si není vědom, že by bez vědomí prezidia udělal nějaké zásadní rozhodnutí. V. Kafka chtěl, aby M. Laštůvka uvedl, jeden příklad, kdy jednal sám nebo učinil zásadní rozhodnutí bez vědomí prezidia. M. Laštůvka odpověděl, že si příklad připraví do příštího jednání prezidia.

J. Täubel prezentoval názor, že M. Riško organizovaně a účelově rozboural posední řádné SD, proto je tento člověk pro něj nedůvěryhodný a nemá zájem s ním jednat. Zároveň vyslovil názor, že existence M. Laštůvky na prezidiích je účelem nabourat a rozvrátit FKHV. Je tedy nutné se zamyslet nad způsoby vedení prezidií.

V. Kafka shrnul, že v současné chvíli není jednotný postoj ke změnám stanov. Dále žádá prezidenty, aby písemné vyjádření ke stanovám poslali na jednotlivé kluby.

Dále doplnil, že pokud M. Laštůvka bude vyžadovat účast M. Riška na jednání prezidia je nutné, aby ČKHV zaslal oficiální žádost na sekretariát a ostatní prezidenti se k ní vyjádří.

V. Kafka doplnil, že naváže na kritiku, že dělá sám rozhodnutí. Uvedl, že MD přišel návrh vyhlášky 211/2018, která se včas rozeslala na všechny prezidenty a předsedy KTK. Nerozumí proto tomu, proč volá člen ČKHV a ptá se na stav vyhlášek, že o nich nemá informace. M. Laštůvka uvedl, že všem podklady rozesílá. A, že pokud nerozesílá, tak je rozesílá J. Zítek. J. Zítek uvedl, že pokud je v příjemcích M. Laštůvka, dále nerozesílá. V. Kafka doplnil, že informace z FKHV jsou ale nejsou rozesílány dále.

Příští řádné jednání prezidia proběhne ve středu dne 8. 3. 2023.

Do příštího řádného jednání prezidia zašlou všichni prezidenti svá stanoviska k navrhovaným změnám stanov VCC a ČKHV.

Proběhla debata nad účastí p. Riška na jednání prezidia. V. Kafka se dotázal, zda je p. Riško členem ČKHV, načež p. Laštůvka odpověděl, že už je. V. Kafka požádal p. Laštůvku, aby poslali oficiální žádost.

Předseda KRK p. Sladký uvedl, že ČKHV návrh stanov jistě odpovědně projednalo, p. Laštůvka je právoplatný zástupce ČKHV v prezidiu a proto nechápe, proč by se měl návrh stanov prezentovat někdo další.

T. Hušek uvedl, že pokud jsou navrhovány stanovy tak, aby bylo potřeba právníka na jejich výklad, tak takové stanovy z principu nechce.

 


2. Shromáždění delegátů 2023

J. Patočka podotkl, že termín jednání shromáždění delegátů bude posunuto v závislosti na dořešení změny stanov, nicméně za sekretariát zdůraznil, že vzhledem k tomu, že na posledním shromáždění delegátů nebyl schválen rozpočet FKHV na rok 2023, díky tomu nemají komise FKHV přiděleny finanční prostředky na svou činnost, jež je proto nyní omezena, dotázal se, zda je jiná možnost, např. korespondenční schválení rozpočtu. J. Zítek informoval, že se FKHV momentálně nachází v rozpočtovém provizoriu a FKHV tedy může čerpat mandatorní výdaje. Co se týká komisí, každý měsíc může každá komise čerpat finanční prostředky ve výši 1/12 z rozpočtu na rok 2022. J. Zítek dále doplnil, že rozpočet nebyl schválen i díky jednání M. Riška na shromáždění delegátů. V Kafka se dotázal T. Strnada, zda se již M. Riško odhlásil z BCC, který odpověděl, že podle něj členem BCC nikdy nebyl, ale není si jist na 100%.


3. Rekapitulace úkolů z posledního zasedání
1.) Členové prezidia dodají případné připomínky k novele vyhlášky 211/2018Sb. do 31. 1. 2023 – z prezidia sekretariát žádné připomínky neobdržel, pouze od několika krajských komisařů.  P. Kolář doplnil, že návrh FKHV byl odeslán v řádném termínu, včetně všech dotazů a připomínek. Všechny připomínky byly zahrnuty do bodu jednání na dnešním jednání na MD.

2.) Členové prezidia, kteří budou mít nějaké návrhy ke změnám stanov, je zašlou 14 dní před jednáním prezidia, tj. do 31. 1. 2023 – v termínu byly na sekretariát zaslány návrhy ČKHV a VCC ČR.

3.) Sekretariát se dotáže A. Mašína zda je schopen specifikovat osobu, od kterého informaci o Pontiacu M. Kota získal – dopis byl A Mašínovi zaslán, odpověď byla zaslána všem prezidentům v podkladech na dnešní jednání prezidia.
 

4. KRK 

F. Sladký navázal na materiály, které dostali prezidenti jako podklady k dnešnímu jednání. Jednalo se o rozhodnutí KRK k jednotlivým případům z posledního jednání KRK. Veškeré podklady budou zkopírovány a zarchivovány na FKHV. Závěry k dalším případům budou vytvořeny na základě rozhodnutí prezidia. Ve všech případech jsou uvedeny návrhy KRK včetně např. doporučení předání legislativní komisi k posouzení, zda se dále bude řešit na úrovni FKHV nebo se již jedná o závažnější čin.

M. Kot uvedl, že některé z případů se týkají přímo jeho osoby a rád by je s KRK prodiskutoval, případně se dostavil na jednání KRK. F. Sladký uvedl, že to není problém, ale je potřeba vzít v úvahu, že případy jsou ukončeny a je u nich uvedeno rozhodnutí a doporučení. M. Kot uvedl, že k závěrům KRKu k případům se neměl možnost vyjádřit. F. Sladký doplnil, že se ještě nejedná o závěry. T. Strnad navrhl, aby se KRK se sešla s žadateli o diskuzi k případům a závěry budou předloženy na příštím jednání prezidia.
 

V. Kafka shrnul, že legislativní komise a P. Schweiner obdrží podklady z KRK k nastudování, aby byli schopni se k případům na příštím jednání prezidia vyjádřit. Zároveň M. Kot může zaslat legislativní komisi své vyjádření přes sekretariát FKHV.

Prezidenti se seznámí s vyjádřením P. Schweinera k návrhu V. Kafky ohledně ombudsmana a disciplinární komise. 1 týden před příštím jednání prezidia zašlou prezidenti písemný návrh na podobu a fungování disciplinární komise

F. Sladký zdůraznil, že rozhodnutí KRK ke stížnosti M. Kota na A. Mašína není jeho rozhodnutí, ale rozhodnutí bylo odsouhlaseno členy KRK v plném počtu.

Zpráva pro jednání Prezidia FKHV ČR zs ze dne 25.2..2023, zaslaná všem členům Prezidia před jednáním, nebyla projednávána v rámci jednání prezidia.

P.Schweiner informoval přítomné, že od 28. 2. 2023 čerpá dovolenou a na příštím jednání prezidia ho zastoupí kolega. Poprosil tedy, aby poznámky k jeho vyjádření mohli všichni odeslat do 24. 2. 2023.

 

 

 

5. Rozpočet

J. Zítek informoval, že připravuje rozpočet na příští rok, kde narazil na problém modelu financování, vzhledem k chytaným změnám zákona týkajícího se testování. Požádal tedy o účast na jednání zástupce z TK.

Jednání proběhne dne 8. 3. 2023 od 15:00 v kanceláři FKHV za účasti J. Zítka, J. Patočky, V. Kafky a P. Koláře.

M. Kot vznesl dotaz, na základě informací, které získal na registru vozidel, jak bude fungovat prodlužování a testace vozidel, které budou prodány. Dle jeho mínění by se měly testace převádět na nového majitele, což bude znamenat i méně testací a méně příjmů. V. Kafka odpověděl, že případné změny finančních úhrad budou vycházet z jednáních a predikce vycházející ze základních vstupních informací.

P. Kolář doplnil, že obsahem jednáních na MD nejsou možné změny, vzhledem k faktu, že změna zákona je již schválena, ale je zde snaha ke „změkčení“ prováděcí vyhlášky.

V. Kafka dále uvedl, že příští jednání na MD proběhne v pátek 10. 3. 2023, kde bude předmětem jednání právě změna pravidel testování při převodu na nového majitele a novela vyhlášky upravující testování. Dále V. Kafka a P. Kolář doplnili, že po uplynutí 5 let od testace, kdy majitele s vozidlem pojede na prodlužování testace, bude součástí prodloužení, součástí prodloužení, tzn. součástí protokolu z STK bude i nový protokol o historické původnosti vozidla, kontrolu STK nelze provést bez dokumentu o historické původnosti.

 

 

5. Technická komise 

P. Kolář zhodnotil, že na základě navštívených školení komisařů, je nízká informovanost komisařů ze strany prezidentů, nicméně zaznamenal kladné odezvy na chystané změny.

Co se týká jednáních na MD, MD momentálně upřednostňuje jednání ohledně vyhlášky na STK (novela vyhl. 211/2018 Sb.). Návrh FKHV byl odeslán v řádném termínu do 31. 1. 2023, včetně všech dotazů a připomínek. Všechny připomínky byly zahrnuty do bodu jednání na dnešním jednání na MD. Znovu zopakoval, že platnost testace vozidel se ZRZ historického vozidla, bude mít od září 2023 platnost 5 let. Změna je u vozidel z bílou RZ bude mít stále platnost technické prohlídky 2 roky, ale testace na historickou původnost bude mít platnost 5 let. U vozidel na bílých RZ se u vozidel testovaných po 1. březnu automaticky překlopí platnost na 5 let 1. září.

P- Kolář uvedl, že to vypadá, že množství lidí bude přecházet z klasických bílých RZ na ZRZ, protože to bude výhodnější.

V. Kafka uvedl možný model financování, ovšem upozornil, že v současné chvíli nelze hovořit o konkrétních cifrách.

Dále uvedl, že případné problematické úkony na STK u HV se mohou následně řešit pomocí tzv. instrukcí. Instrukce k prováděcí vyhlášce budou vycházet i z požadavků a zkušeností komisařů. MD znovu potvrdilo, že není možné, aby technik STK odmítl přítomnost majitele při kontrole nebo možnost majitele vozidlo obsluhovat. Stejně tak MD neurčuje žádnou dobu, kterou musí technik prohlídku vykonávat.

P. Kolář doplnil, že jednání kolem vyhlášky 211/2018 je de facto ukončené. Další jednání proběhne v březnu a bude se už týkat vyhlášky 355/2006.V. Kafka uvedl, že na MD upozornili, že potřebujeme záznamy. Pracovníci MD uvedli, že není třeba dělat zápis, že zašlou zpětnou vazbu na připomínky FKHV.

V. Kafka doplnil, že hovořili také o možnosti, že by všechny protokoly byly pouze elektronické a už by nebylo nutné nic tisknout.

T. Strnad uvedl, že je třeba odsouhlasit, kdo bude chodit jednat na MD.

Prezidium souhlasí, aby se jednáních na MD účastnili P. Kolář, V. Kafka a případně další osoba, která bude oborově kompetentní.

 

Hlasování:
PRO: 5 PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 2


6. Aktualizace KTK a KLTK

a.) FKHV obdržela změnový listy KLTK 09–19.
b.) FKHV obdržela Žádost o změnu v KTK 05 – ukončení členství Jiřího Černého a nominace Radomíra Třísky.
 

Hlasování:
PRO: 5      PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 2

c.) FKHV obdržela Žádost o přesun KLTK 13-03.
Pokud bude splňovat podmínky dle příručky, prezidium souhlasí.
 

Hlasování:
PRO: 5      PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 2

M. Laštůvka z osobních důvodů předčasně opustil jednání prezidia.

 

d.) FKHV obdržela informaci o změně v KLTK 03–15, změna sídla a výměna místopředsedy.

Hlasování:
PRO: 5      PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 2

 


7. Různé

a.) J. Patočka informoval přítomné, že v rámci výstavy Retromobil v Paříži, proběhly jednání komise FIVA, kterých se účastnil  L. Vykusa. Zpráva L. Vykusy bude Přílohou č. 2 tohoto Zápisu.

b.) J. Patočka obdržel zprávu od společnosti Critical works, která spravuje IS, že zjistili závažnou chybu ve fakturaci, kdy zapomněli FKHV fakturovat poplatky za externí službu, zajišťující generování testací do pdf., ve výši 1.476, - Kč / měsíčně bez DPH cca od roku 2020. V tuto chvíli je celková dlužná částka ve výši cca. 63.000, - Kč. Prezidium se rozhodlo, že dlužná částka bude uhrazena se smluvní doložkou, že dále bude cena za službu zahrnuta v domluveném měsíčním poplatku. Sekretariát rozhodnutí nejprve zkonzultuje s účetní firmou MINUS TEN. P. Kolář doplnil, zda by se neměla udělat inventura podobných poplatků.


c.) J. Patočka dále informoval, že na základě rozeslaného inzerátu na práci s IS obdržela FKHV odpovědi o 4 uchazečů, kteří budou pozváni na osobní pohovory.

d.) J. Patočka upozornil, že na sekretariátu FKHV je evidována stížnost od KLTK 11-20 na jednání M. Laštůvky, která byla již dána do podkladů pro prezidium v prosinci roku 2022, ale nebyla dále řešena ani nikomu předána. Stížnost bude zařazena mezi podklady na příští jednání prezidia, kde se členové prezidia ke stížnosti vyjádří.

e.) J. Patočka informoval o finanční situaci v KTK 01, ke které došlo zvýšením nájmu. KTK 01 nemá dost finančních prostředků na odeslání celkových odvodů FKHV, podle daného klíče. KTK 01 uhradí smluvní závazy, odvede na FKHV zbytek peněz a vzniklý rozdíl bude KTK 01 uhrazen v dalších měsících.

 

Přílohy:

Příloha č. 1 – Analýza změny stanov ČKHV
Příloha č. 2 – Zpráva z jednání FIVA 2023
Příloha č. 3 - Informace k jednání KRK dne 9. 2. 2023
Příloha č. 4 – Personální audit
Příloha č. 5 - Zpráva pro jednání Prezidia FKHV ČR zs ze dne 15. 2. 2023

 

 

ÚKOLY:

1.) Do příštího řádného jednání prezidia zašlou všichni prezidenti svá stanoviska k navrhovaným změnám stanov VCC a ČKHV na sekretariát FKHV.


2.) Prezidenti se seznámí s vyjádřením P. Schweinera k návrhu V. Kafky ohledně ombudsmana a disciplinární komise. 1 týden před příštím jednání prezidia zašlou prezidenti písemný návrh na podobu a fungování disciplinární komise

3.) Sekretariát zkonzultuje s účetní firmou uhrazení dlužného poplatku firmě Critical Works.

 

 

 

  

Kontrola úkolů bude provedena na jednání prezidia dne 8. 3. 2023.

 

 

 

Datum: 15. 2. 2023

Zapsal: Lucie Maxová

Správnost zkontroloval: František Sladký, předseda KRK

 

 

 

 

Zpět