Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 17. 8. 2023

12.09.2023 17:52

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano, on-line

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Milan Laštůvka

omluven, delegován P. Fiala

MBK ČR

Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Tomáš Hušek

omluven

 

 

 

Sekretariát FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Sekretariát FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Tajemník

Jiří Patočka

ano

 

 

 

Komise FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Legislativní komise

Jan Täubel

ano

Kulturní komise

Miloš Praus

nebyl přizván

Sportovní komise

Tomáš Barnet

nebyl přizván

Technická komise

Pavel Kolář

ano

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

 

 

 

Zástupci FKHV a AVCC AČR v komisích FIVA

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Motorcycle Commission

Pavel Šimek

nebyl přizván

Utilitarian Commission

Mgr. František Čečil

nebyl přizván

Events Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Legislation Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Culture & Youth Commission

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

Datum příští jednání prezidia FKHV bude stanoveno dle aktuální situace. Předběžně dohodnuto na 13. 9. 2023

Program jednání prezidia dne 5. 9. 2023

 

1. Úpravy IS

Schválení úprav v IS – úpravy zaslal prezidiu J. Patočka mailem dne 7. 8. 2023. Jedná se o úpravy, které programátoři nacenili, ovšem zatím jim ceny nebyly schváleny, sami programátoři však ze své inciativy tyto úpravy již zpracovali, rozpracované úpravy programátoři z firmy Critical works s.r.o. nacenili na 68.000,- Kč. Mimo tlačítka ANO/NE – Mám zájem o 2. kolo testování, které již nebude potřeba, se jedná o nutné body důležité ke správnému fungování IS. V. Kafka doporučuje schválení.

J. Patočka dále informoval, že s programátory bylo dohodnuto vytvoření testovacího prostředí, které J. Patočka předvedl prezidiu. Změny je tak možné nejprve otestovat, nikoliv hned spouštět do ostrého provozu, jako tomu bylo doposud. Vytvoření testovacího prostředí ocenili programátoři na 19.000,- Kč.

Prezidium schvaluje realizaci zaslaných úprav v IS:
Hlasování:

PRO: 4    PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 2 (Kafka, Fiala)

 

2. Rekapitulace úkolů z posledního zasedání

1. Úpravy IS, nutné v souladu s novelou vyhlášky platnou od 1. 9. 2023, vyspecifikují a zadají do výroby v co nejkratším možném termínu J. Patočka a V. Vomočil – finální verze vyhlášky stále není zveřejněna, nicméně na základě jednáních na MD jsou procesní záležitosti již stanovy a probíhají přípravy. Programátoři připravili testovací verzi systému od 1. 9. 2023. Školení na práci a vstupem do IS TP proběhne na půdě MD dne 25. 5. 2023. Všechny zainteresované osoby byly již informovány. Formulář Žádosti jsme, po našich urgencích, obdrželi z MD dne 16. 8. 2023, obratem byl předán programátorům. Legislativní rada vlády neschválila název „Oprávněná osoba“, pozice bude tedy nově pojmenována „Pověřený komisař“. Definice pracovní činnosti je součástí Příručky pro testování.

2. V. Vomočil připraví návrh procesu podpisu testace žadatelem – viz. Bod č. 4. Příručka pro testování.

3. J. Patočka se spojí s krajskými předsedy a bude je informovat, že s ohledem na účinnost novely vyhlášky od 1. 9. 2023 přestávají fungovat krajské komise, budou fungovat pouze pověření komisaři, tudíž pokud mají jakékoliv stabilní náklady spojené s činností, je nutné je vypovědět a ukončit. Dále je nutné k tomuto datu uzavřít účetnictví, sepsat majetek, vypovědět smlouvy a vyčíslit, jak dlouho náklady ještě budou trvat, PC vybavení a další elektronika bude nabídnuta k odkupu – v procesu, krajské archivy budou staženy v průběhu září.

4. Sekretariát osloví AKHV a AVCC AČR s nabídkou jejich zástupce v Disciplinární komisi – bude provedeno.

5. J. Kučera zpracuje a zašle na sekretariát FKHV návrh Příručky pro testování do 30. 7. 2023. Sekretariát ji obratem distribuuje prezidiu – splněno

Na jednání prezidia dorazil P. Fiala za ČKHV.


3. Novela vyhlášky 355/2006 Sb.

J. Patočka dne 15.8. 2023 rozeslal prezidiu z posledních 2 jednání na MD dne 2. 8. 2023 a 8. 8. 2023. Bylo potvrzeno, že finální verze vyhlášky z legislativy doposud nevyšla.
V. Kafka zdůraznil, že je nutné informovat širokou veteránskou veřejnost, klubové i pověřené komisaře o aktuálním dění, přípravách, nové podobě testování, činnosti FKHV, současné fázi a jaké jsou perspektivy činnosti FKHV. Dále o připravovaném školení pověřených komisařů, přípravě IS a upozornit, že může dojít k technickému zdržení po dobu několik dnů.

P. Kolář upozornil, že nejen pro potřeby plánovaných školení všech komisařů, bude nutné určit osobu v každém kraji, která bude mít pozici komunikátora / koordinátora mezi pověřenými komisaři v daném kraji a FKHV. Tato osoba však bude mít stejná oprávnění jako ostatní pověření komisaři, jedná se o administrativní funkci. TK by doporučila, aby těmito osobami byli současní předsedové KTK.


4. Příručka pro testování

Do Příručky budou zahrnuty drobné připomínky, které vzešly z jednání tripartity dne 14. 8. 2023. Poznámky dále zaslal T. Hušek a P. Schweiner. Na jednání přednesl své připomínky M. Kot.
Byly požadavky na:
- sjednocení názvosloví
- oprava očíslování a doplnění očíslování jednotlivých odstavců
-  „oprávněná osoba“ bude změněno na „pověřený komisař“
- čl. 4 - úvodní část: V zájmu zachování jednotnosti testování vozidel na historickou původnost se toto testování provádí podle právních předpisů České republiky, aktuálně účinného Technického kodexu FIVA a v souladu s nimi vydaných interních předpisů  Právnické osoby
- zahrnout zkratku IS TP
- sjednotit citace „FKHV“ a „právnická osoba“- zrušení KTK, pouze jeden zástupce pro kraj
- právní nárok na Osvědčení k testování: pokud jsou splněny všechny podmínky

Hlasování:
PRO: 6    PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 1 (Kafka)

- PK nemůže provádět kontrolu testování, na kterém se podílel v rámci KLTK.

Jednání opustil P. Kolář a P. Zeman.
T. Strnad je proti, aby pověřený komisař mohl být ze stejného klubu.
 

Hlasování varianta B: KLTK nemůže předat žádost ke kontrole OPO, která je zároveň komisařem, který zpracovával historickou původnost vozidla.

PRO:  4  PROTI: 1 (Strnad)  ZDRŽEL SE: 0

- „technický komisař“ bude změněno na „testovací komisař“
- porušení zásad testování
- bod 5.: (2)    V případě pochybností o správnosti provedení testování KLTK, PK vrátí testování KLTK pro opravu chybných údajů, případně si PK může vyžádat kontrolní testování vozidla.
- proces podpisu žadatelem - řešeno na MD, varianty, ze kterých si PK vybere:
- 1. žadatel má e-podpis
- 2. žadatel pošle vyplněnou žádost datovou schránkou
- 3. PK připraví žádost za žadatele, pošle žadateli (může zajistit KLTK), ten podepíše, naskenuje a pošle PK zpět. PK podepíše e-podpisem, vloží do IS TP.
- 4. žadatel před vyplněním předá Plnou moc komisaři – Plná moc nemusí být ověřena.
- žádost majiteli 2x, ne již na FKHV
- zástupce pověřených komisařů v kraji, mezi jehož povinnosti bude patřit organizace školení, popřípadě koordinace ostatních PK v rámci kraje. FKHV volí v rámci každého kraje jednoho z PK na účelem vytvoření komunikačního kanálu mezi FKHV a ostatními PK z daného kraje.
- pravidelné prohlídky nahradí prodloužení platnosti
- duplikovat v prodloužení
- veškeré poplatky směrem k Právnické osobě jsou hrazeny prostřednictvím IS
- 6.4. … pokud dojde ke změnám, které ovlivnily historickou původnost.
- věk komisařů – min. věk 21 let bude vynecháno
- 6.12. – přečíslovat odstavce

Byly pro jednány připomínky V. Piska za ČKHV, které předal P. Fiala

Dohodnuté připomínky a změny budou J. Patočkou zapracovány a distribuovány prezidiu ke schválení Nejpozději během víkendu. Členové prezidia zašlou své vyjádření nejpozději do pátku 25. srpna.


5. Ekonomická směrnice
Návrh Ekonomické směrnice byl rozeslán prezidiu J. Patočkou dne 16. 8. 2023. J. Patočka požádal prezidium o vyjádření taktéž do 25. srpna.


6. Aktualizace KTK a KLTK
- FKHV obdržela ZL KLTK 03:01: nový předseda KLTK 03-01 je Stanislav Wawreyn
03-01.3. Zároveň žádají o provedení změny pověřeného komisaře pro přistup do IS STK za KTK 03. Původně navržený FRANTIŠEK KUČERA – předseda VCC STRAKONICE se vzdal funkce oprávněné osoby ve prospěch STANISLAVA WAWREYNA – nový předseda KLTK VCC ČESKÉ BUDĚJOVICE. J. Francem, bylo schváleno.

Hlasování:
PRO: 4    PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 1 (Kafka)

2.) FKHV obdržel žádost KLTK 11-16 na výměnu pověřeného komisaře, kdy by se novým pověřeným komisařem stal M. Barchánek místo M. Veselého. F. Chalupou bylo schváleno.

Hlasování:
PRO: 4    PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 1 (Kafka)


3.).) FKHV obdržel žádost KLTK 07-07: výměna dvou končících členů J. Chobota a J.Hoťka za V. Kareše a M. Fabriho – oba řádně byli proškoleni.

Hlasování:
PRO: 4    PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 1 (Kafka)


4.) FKHV obdržela žádost předsedy KTK 07 J. Dubský o zařazení M. Laštůvky do KTK 07 a zařazení mezi pověřené komisaře. Zároveň o zařazení M. Uslera mezi pověřené komisaře (je v tuto chvíli KTK komisařem). TK nedoporučuje v současné situaci jmenování M. Laštůvky pověřeným komisařem. K žádosti se prezidium vrátí v následujícím období. Žádost o jmenování nových osob bude znovu posouzena TK ve spolupráci s předsedou KTK 07 J. Dubským.

Hlasování:
PRO: 4    PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 1 (Kafka)


7. Různé

1.) P. Fiala přednesl žádost ČKHV o jmenování svého zástupce do disciplinární komise. Konkrétní zástupce zatím nebyl jmenován.
2.) P. Fiala zprávu ČKHV k osobě F. Sladkého, předsedy KRK, týkající se jeho testací a požadují dořešení případu a odvození osobní odpovědnosti (odvolání F. Sladkého). P. Fiala byl informován, že na TK FKHV uzavřela případ s tímto závěrem:
„Dle neshody a skutečností v ní uvedených se podavatel neshody domnívá, že vozidlo vůbec nemělo být otestováno, u vozidla nelze věrohodně doložit rok výroby a není ani opatřeno originální ražbou výrobního čísla.

TK se zabývala řešením neshody dne 23. 6., kdy dospěla k závěru, že je nutné doložit fotografii vyraženého výrobního čísla na rámu a fotografii štítku na motocyklu, které odpovídají původnímu technickému průkazu.“

TK a prezidium nevidí důvod k odvolání p. Sladkého.


ÚKOLY
1. J. Patočka se spojí s krajskými předsedy a bude je informovat, že s ohledem na účinnost novely vyhlášky od 1. 9. 2023 přestávají fungovat krajské komise, budou fungovat pouze pověření komisaři, tudíž pokud mají jakékoliv stabilní náklady spojené s činností, je nutné je vypovědět a ukončit. Dále je nutné k tomuto datu uzavřít účetnictví, sepsat majetek, vypovědět smlouvy a vyčíslit, jak dlouho náklady ještě budou trvat, PC vybavení a další elektronika bude nabídnuta k odkupu – v procesu.

2. Sekretariát osloví AKHV a AVCC AČR s nabídkou jejich zástupce v Disciplinární komisi.


 

Kontrola úkolů bude provedena na příštím jednání prezidia

 

 

Datum: 17. 8. 2023

Zapsal: Lucie Maxová

Správnost zkontroloval: Václav Kafka, prezident FKHV

 

 

 

 

Zpět