Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 2. 11. 2021

15.11.2021 11:11

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Jiří Zítek

ano

MBK ČR

Petr Schweiner

ano (on-line)

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Jiří Patočka

omluven

 

 

 

Další orgány prezidia

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Vyjádření

Vedoucí sekretariátu FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Výkonný ředitel

Martin Kot

ano

Hospodář

Jiří Zítek

ano

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Legislativní komise

Jan Täubel

ano

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 7. 12. 2021 od 16:30.

Program jednání prezidia dne 2. 11. 2021

 

 1. Rekapitulace úkolů z posledního zasedání

 1. Petr Zeman za UKUVHT dodá počet členů sdružení. - splněno
 2. Sekretariát FKHV ve spolupráci s KRK vytvoří přehled aktuálních a nedořešených Neshod. – splněno, více viz. 3) KRK
 3. M. Kot ve spolupráci s J. Patočkou připraví finální dokument popisu konceptu fungování procesů v TK k předložení na příštím prezidiu. – splněno, dokument přílohou zápisu
 4. J. Zítek předloží prezidiu podklady pro prezentaci na SD – termín splnění: 20.10.2021. – splněno, dokumenty přílohou zápisu
 5. Prezidenti budou informovat svá členská sdružení o možnosti zaslání nominace na prezidenta FKHV. - splněno
 6. Sekretariát vystaví faktury na členské příspěvky. - splněno
 7. M. Kot a J. Patočka připraví tento dopis – poděkování těm, kteří se podíleli na jednáních ohledně poslaneckého návrhu změny zákona. – v procesu
 8. M. Kot a J. Patočka poptají kalkulaci jednotlivých propagačních předmětů.  
  - splněno
 9. Legislativní komise připraví dopisy pro B. Horákovou. - splněno
   
 1. Informační systém

 1. Bylo uskutečněno jednání s programátory systému.
 2. Probíhá příprava systému na sloučení kategorií do jedné „Karta vozu“
 3. V plánu sekce pro Neshody
 4. KB zatím nespustila bezhotovostní platby pro všechny kraje, v přípravě
 5. Ve středočeském kraji proběhl kontrolní den, který odhalil negativní výsledky při testování

 

 1. KRK

 1. KRK ve spolupráci se sekretariátem FKHV sumarizoval přehled aktuálních a
   nedořešených neshod s výsledkem:
  a.)  v roce 2020 TK FKHV obdržela 7 neshod, 4 z nich byly řádně ukončeny, u 3 není ukončení jednoznačné
  b.) v roce 2021 obdržela TK FKHV 20 neshod: 5 z nich řádně ukončeno, ostatní jsou v šetření s termínem ukončení do konce 11/2021.
 2. Neshoda VVC Konice: ke zdárnému dořešení neshody je nutné realizovat kontrolní den v místě. Prezidium pověřuje P. Zemana (UKUVHT), P. Koláře (TK)  a F. Sladkého (KRK) k provedení místního šetření. Ze šetření bude vypracován písemný záznam.

 

 1. Technická komise

 1. M. Kot a J. Patočka vypracovali dokument Metodický pokyn pro postup při řešení neshod (Příloha č. 1). S jeho finální podobou seznámili prezidium a bude vydán jako příloha současné Příručky pro testování vozidel.
 2. Prezidium pověřilo sekretariát ke komunikaci s představiteli ČKHV ohledně žádosti o nápravu pasivního přístupu jejich zástupce v TK FKHV.
 3. Prezidium bylo informováno o 3 aktuálně projednávaných neshodách a z důvodu nebezpečí z prodlení bylo TK požádáno o stanovisko k navrhovaným řešením technické komise:
  a.) Neshoda KLTK 11-06 – návrh na pozastavení činnosti komise
  b.) Neshoda 11-11 - návrh na pozastavení činnosti komise
  c.) Neshoda 08-03 – návrh na podání Neshody, které bude předána TK k šetření

 

Hlasování: PRO: 4 PROTI: 1  ZDRŽEL SE: 1

 

 1. Aktualizace KTK a KLTK

 1. Prezidium obdrželo Změnové listy s aktualizací složení těchto KLTK:

KLTK 10-06
KLTK 13-06

Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 2

 

 1. Prezidium obdrželo žádost o zřízení KLTK Klub historických vozidel Nový Jičín s doporučením předsedy KTK. KLTK splnila všechny dané podmínky pro úspěšné spuštění.

 

Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 2

 

 1. Shromáždění delegátů

 1. Prezidenti dne 25. 10 .2021 obdrželi pozvánku na Shromáždění delegátů, které se bude konat dne 25. 11. 2021 od 17:00 hodin, v Park Hotelu Popovičky.
 2. Sekretariátu FKHV byly doručeny 2 nominace na prezidenta FKHV: za BCC – T. Strnad, za VCC – V. Kafka.
 3. Do 15. 11. 2021 dodají všichni prezidenti sekretariátu seznam svých delegátů.
 4. J. Zítek prezentoval prezidiu zpracované podklady na SD:
 1. Hospodářský výsledek FKHV 2020 (Příloha č. 2)
 2. Návrh rozpočtu FKHV pro rok 2022 (Příloha č. 3

Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1

 1. Návrh přerozdělení výnosů z testování HV v KTK FKHV:
  a.) Celková částka 2,5 mil Kč.
 1. Rozdělení dle klíče v roce 2020: 50.000,- Kč paušál na sdružení + poměrná část dle otestovaných vozidel

Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1

Jiří Zítek vypracuje tabulku rozdělení výnosů.

 

 1. Různé

 1. V Kafka navrhnul jednorázovou finanční odměnu ve výši 5.000,- Kč pro J. Zítka za vypracování Hospodářského výsledku za rok 2020 a Návrhu rozpočtu pro rok 2022.

Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 2

 1. Do Motocyklové komise FIVA za FKHV byl nominován J. Zvelebil. Zástupcem FKHV na FIVA je T. Barnet. Vzhledem k možnosti nominace každé členské země svého člena do komisí FIVA, je nutné posílit naše zastoupení ve FIVA a zintenzivnit naši činnost na úrovni FIVA.
 2. V. Kafka informoval prezidium, že bude v nejbližší době podepsáno Memorandum o spolupráci s „Združenia zberateľov historických vozidiel SR“.
 3. Na stránkách ÚOOÚ byl zveřejněn závěr šetření FKHV s výsledkem: “ Kontrolou nebylo zjištěno neoprávněné zpracování osobních údajů při podávání žádostí o testování historických vozidel. Stěžovatel byl o závěrech kontroly vyrozuměn.“.
  Tato zpráva bude součástí podkladů na SD.
 4. M. Kot předložil kalkulaci na nákup nového PC ve výši 23.000,- Kč.

Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 2

6.) L. Vykusa zaslal prezidiu k prostudování a posouzení návrh k propagaci FKHV ČR v oblasti podpory potřebných, hendikepovaných a v poli dobročinných organizací
a poskytnutí peněžitého příspěvku/daru v hodnotě 10 tis. Kč na podporu pořádání pravidelných rehabilitačních akcí pro pacienty s onemocněním Roztroušená skleróza.

Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 2

P. Schweiner byl pověřen prezidiem, aby zpracoval návrh konceptu na rozdělování charitativních příspěvků pro rok 2022.

7.) J. Patočka prostřednictvím M. Kota předložil kalkulaci na výrobu reklamních předmětů FKHV.

Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 2

 

 

ÚKOLY:

 1. Legislativní komise zpracuje přesný popis provádění místních šetření při podezření na pochybení při testování vozidel.
 2. Sekretariát zpracuje, na základě vyjádření legislativní komise, závěr k neshodě s evidenčním číslem 3/2021.
 3. Sekretariát poptá kalkulaci na výrobu propagačních vlajek FKHV.
 4. Sekretariát vypracuje neshodu na konkrétní testování KLTK 08-03 a vyzve majitele dotčeného vozidla k předložení potvrzujících dokumentů, že vozidlo bylo schváleno v aktuálním stavu do silničního provozu.
 5. Do 15. 11. 2021 dodají všichni prezidenti sekretariátu seznam svých delegátů.
 6. P. Schweiner zpracuje návrh konceptu na rozdělování charitativních příspěvků pro rok 2022.
 7. Jiří Zítek vypracuje tabulku rozdělení výnosů z testování.
   

 

Kontrola úkolů bude provedena na jednání prezidia dne 7. 12. 2021.

 

 

Datum: 2. 11. 2021

Zapsal: Lucie Maxová

Správnost zkontroloval: František Sladký, předseda KRK

 

 

 

 

Zpět