Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 2. 2. 2021

28.02.2021 15:07

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Jiří Zítek

omluven

MBK ČR

Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Jiří Patočka

ano

 

 

 

Další orgány prezidia

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Vyjádření

Vedoucí sekretariátu FKHV ČR

Lucie Maxová

omluvena

Výkonný ředitel

Martin Kot

ano

Hospodář

Jiří Zítek

omluven

Technická komise

Jaromír Kučera

omluven

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Kulturní komise

Aleš Mašín

omluven

Sportovní komise

Tomáš Barnet

omluven

Legislativní komise

Jan Täubel

omluven

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

omluven

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 2. 3. 2021 od 16:30.

Program jednání prezidia dne 2. 2. 2021

konaného formou videokonference

1) Rekapitulace úkolů z posledního zasedání
 

 1. F. Sladký osloví Českou kancelář pojistitelů, aby informovala všechny pojišťovny, že jsme v případě pochybných pojistných událostí ochotni spolupracovat na prověření těchto případů. Stav: byli osloveni, zatím bez odezvy. F. Sladký stejným způsobem osloví i 10 největších pojišťoven. - F. Sladký připravil dopis pro oslovení pojišťoven – viz příloha č. 1
 2. Legislativní komise prověří možnost korespondenčního školení komisařů. - Bylo prověřeno, tato forma je případně možná
 3. J. Patočka připraví s jednotlivými komisemi FKHV plán jejich pravidelných zasedání. - V tuto chvíli není vzhledem k platným opatřením možné schůzky uspořádat, proto nejsou plánovány. Současně Sportovní komise a Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností nemá další aktivní členy kromě svých předsedů. J. Patočka proto vyzval prezidium pro nominaci členů do těchto komisí do příštího prezidia.
 4. Legislativní komise prověří možnosti a podmínky zřízení KTK01/2 a KTK11/2 - Dle platné legislativy není toto možné
 5. J. Zítek připraví novou Ekonomickou směrnici s aktualizovanými čísly účtů jednotlivých KTK. - Ekonomická směrnice byla zaslána, prezidium ji schválilo.

Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

 

2) Informační systém

Dochází k průběžné aktualizaci.

Platby platební kartou jsou téměř připravené a bude možné je v brzké době spustit.

V příštím týdnu bude spuštěno dvoufázové přihlašování do IS, z důvodu větší ochrany dat. Komisaři budou předem informováni.

Námět od F. Sladkého, předsedy KRK – Do IS bude přidán přístup pro KRK a budou vypracovány zásady pro výstupy z kontrol provedených v IS. – viz příloha č. 1.

 

Prezidium vzalo na vědomí. Dále zajistí KRK.

 

3) Technická komise

Budou připraveny dodatky ke smlouvám mezi kluby – spolky a FKHV.

Školení komisařů

Zákon ukládá proškolit komisaře jednou za rok. V letošním roce je nutné proškolit nejpozději do 31. 12. 2021.

Pokud by situace nedovolila proškolit standardním způsobem, lze školení provést formou videokonference nebo korespondenční formou, což ale nejsou preferované možnosti.

Karty k identifikaci testovacích komisařů jsou připraveny pro výrobu. J Kučera připraví informaci pro komisaře.

Aktualizace KTK a KLTK

 1. KLKT 11-15 VCC Slaný

Shromáždění delegátů ČKHV dne 31. 1. 2021 v souladu se svými stanovami rozhodlo o vyloučení člena VCC Slaný, z.s., z důvodů, že jeho činnost je v rozporu s cíli ČKHV a FKHV (zpráva ČKHV viz příloha).

Na základě těchto důvodů, žádosti ČKHV a vzhledem k tomu, že VCC Slaný již není členem ČKHV, a tedy ani FKHV, prezidium FKHV v souladu s článkem 4.3 odst. 1 písm. c), písm. d), písm. g), písm. h) a písm. k) příručky pro testování silničních a historických vozidel, účinné od 1. 1. 2021 (dále jen Příručka) rozhoduje o zrušení KLTK 11-15. Rozhodnutí o zrušení KLTK 11-15 nabývá účinnosti okamžikem jejího přijetí dle čl. 4.3 odst. 3 Příručky.

Smlouva o testování silničních a historických vozidel na historickou původnost uzavřená mezi VCC Slaný a FKHV dne 20. 1. 2018 (dále jen Smlouva) v souladu s čl. 3.2 Smlouvy zaniká.

Technická komise ve spolupráci se sekretariátem je pověřena k převzetí dokumentů od VCC Slaný dle článku 4.3 odst. 2 Příručky a čl. 3.5 Smlouvy.

Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

 

 1. KLTK 10-05 Veteran Car Club Plzeň v AČR.: žádost o schválení nového složení komisařů z listopadu, kdy na základě indicií, které prezidium obdrželo, nebylo možné změnu odsouhlasit. Na základě šetření byl komisař, kterého se bod týkal vyškrtnut a prezidium schválilo aktualizaci složení KLTK 10-05.

Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

 

4) FIVA

Na FKHV byly zaslány přístupové údaje do online systému pro zpracování FIVA ID karet. Nyní proběhne prostudování materiálů k obsluze tohoto systému.

Do budoucna je snaha propojení systému FIVA s naším IS.

 

5) Různé

 1. Změna bankovního systému České spořitelny. 11. 2. dojde k migraci bankovnictví v České spořitelně na nový systém George. Krajští komisaři, kteří nemají vlastní účet u ČS si musí zřídit tzv. bankovní identitu.
 2. Prezidium předává KRK stížnost p. Rozehnala na VCC Konice, aby byla tato kauza znovu projednána a bylo dané nové řešení.
 3. Další řešení kontroly z Úřadu pro ochranu osobních údajů. Řeší Legislativní komise.
 4. Proběhla videokonference s Ministerstvem dopravy, na které byl přítomný náměstek ministra p. Němec. MD se kloní k návrhu FKHV, při zachování FKHV jako národní autority, včetně převoditelnosti průkazů historického vozidla, doby platnosti testování na 5 let, zrušení místní příslušnosti pro registraci vozidel. Byla diskutována možnost odpuštění dálničních poplatků pro historická vozidla v silničním registru, kde tento bod je ze strany MD vnímán velmi problematicky. O nutnosti návštěv STK bude vedena s MD vedena další diskuze. Byla nastíněna možnost řešení pro nákladní vozy, které jsou „moc pomalé“ pro jízdu na dálnicích, ale také „moc těžké“ pro jízdu přes obce.
 5. FIVA poskytla slevu 15 % na členské příspěvky – v přepočtu na CZK se jedná o cca 12 000,-. Bylo navrženo tuto částku darovat na charitativní činnost. Tento bod byl odsouhlasen.

Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

 1. M. Kot navrhl odměnu 1 000,- pro viceprezidenty FKHV, kteří nejsou zároveň zaměstnanci FKHV. Viceprezidenti však tuto odměnu odmítli.

 

ÚKOLY:

1. Prezidenti jednotlivých sdružení předloží nominace svých členů do Sportovní komise a Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností.

2. J. Patočka zašle předsedům KTK informaci o nutnosti přechodu na nový bankovní systém George.

Kontrola úkolů bude provedena na jednání prezidia dne 2. 3. 2021.

 

Datum: 2. 2. 2021

Zapsal: Jiří Patočka

Správnost zkontroloval: František Sladký, předseda KRK

 

PŘÍLOHA Č.1

KRK – zpráva pro PREZIDIUM FKHV ČR z.s. na den 2. 2. 2021

1.

Dopis pojišťovnám - přílohou text dopisu č. 1, adresy vybraných pojišťoven č. 2, rozhodnout zda odeslat poštou či e-mailem (pro první kontakt dostatečné-s ohledem na současnou situaci)

2.

Situace s využíváním IS si postupně vyžádala umožnění přístupů a kontroly IS jednotlivými součástmi prezidia FKHV ČR z.s.

Na jednání prezidia DNE 6.10.2020 - na základě návrhu M. Kota upraven vstup do IS M. Kot, J. Patočka, J. Kučera  pod názvem Institut provádění kontroly v systému IS, vytvoření protokolu přístupů. Prezidium dalo souhlas k vytvoření shora citovaného.

Následně na jednání prezidia  dne 8. 12. 2020 podán návrh TK- J. Kučera, kdy se jednalo o návrhu na vytvoření kontrolního orgánu na IS. Prezidium tento návrh vzalo na vědomí a zřízením kontrolního orgánu byl pověřen KRK.

Pak byl uvolněn přístup k materiálům soustředěným Technické komisi, která pro svoji činnost přístup k materiálům v IS.

NÁVRH - umožnit přístup do IS i KRK -  předseda Sladký František 

 

Vypracovat zásady:

S využitím materiálu, který byl předložen  na prezidiu 8.12.2020 -TK - Kučera Jaromír - stanovit jednoznačné možnosti, či důvody vstupů jednotlivých shora uvedených součástí, tedy sekretariát, TK a KRK.

Vstupy všech výše uvedených by měl IS automaticky zaznamenávat - datum, kdo vstoupil, důvod vstupu, odkaz na podnět,  pro který konkrétní  zjištěné skutečnosti byly použity.

V případě, že některý z uvedených subjektů při svém vstupu zjistí skutečnosti dotýkající se podezření z " nekalého jednání " žadatele o testováni HV, je povinen neprodleně zpracovat ve věci NESHODU a tuto předat k řešení TK.

3.

Plán práce KRK na rok 2021

Vycházeje ze současné situace v ČR je předpoklad provést minimálně tři jednání KRK. Tato setkání budou prováděna minimálně 10 dnů před koncem kalendářního měsíce tak, aby o výsledku jednání mohlo být informováno Prezidium FKHV ČR z.s. v následujícím měsíci. Jednání je možno provést korespondenčním způsobem pomocí e-mailu, případně využít konferenčního jednání tak, že předsedající se dostaví do sekretariátu FKHV ČR z.s. za pomoci pracovníka sekretariátu otevře konferenci a členové se ke konferenci přihlásí.

V případě, že bude nezbytné s ohledem na řešený problém bude jednání KRK vycházet z reálné situace na území ČR v souvislosti s vládními opatřeními vycházejícími z Corona.

 

Příloha - Zpráva ČKHV

Příloha - Usnesení ČKHV

 

Zpět