Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 2. 3. 2021

13.03.2021 10:02

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

omluven

ČKHV

Jiří Zítek

omluven

MBK ČR

Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Jiří Patočka

ano

 

 

 

Další orgány prezidia

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Vyjádření

Vedoucí sekretariátu FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Výkonný ředitel

Martin Kot

ano

Hospodář

Jiří Zítek

omluven

Technická komise

Jaromír Kučera

omluven

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Kulturní komise

Aleš Mašín

omluven

Sportovní komise

Tomáš Barnet

omluven

Legislativní komise

Jan Täubel

ano

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

omluven

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 6. 4. 2021 od 16:30.

Program jednání prezidia dne 2. 3. 2021

konaného formou videokonference

1)Rekapitulace úkolů z posledního zasedání
 

 1. Prezidenti jednotlivých sdružení předloží nominace svých členů do Sportovní komise a Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností – v jednání. Prezidenti zašlou své případné nominace mailem J. Patočkovi.
 2. J. Patočka zašle předsedům KTK informaci o nutnosti přechodu na nový bankovní systém George – předsedové informováni. Účty FKHV u ČS přešly na systém George.

2)Zpráva z jednání tripartity


Dne 16.2. proběhlo první zasedání tripartity v roce 2021 formou videokonference, které se zúčastnili V. Kafka (FKHV), Mgr. F. Čečil (AVCC v AČR), Ing. J. Franc (AKHV), D. Říha (AKHV), Ing. M. Kot (FKHV), J. Patočka (FKHV), sekretariát FKHV.

 1. Zástupci byli informováni o průběhu jednáních FKHV s představiteli poslanecké sněmovny a zástupci MD.
 2. Byly projednány připomínky J. France, zaslané dne 17.1.2021, k poslední verzi Příručky po testování pro rok 2021. Tyto připomínky byly zpracovány, J. Patočka  finální verzi rozešle prezidiu ke schválení před příštím jednáním prezidia.
 3. J. Patočka informoval zástupce o výši odvodů do AVCC a AKHV za rok 2020.

 

3)Zpráva o vývoji situace související s poslaneckým návrhem změny zákona 56

Prezidium bylo informováno o Pozměňovacím návrhu č. 7625 z 2. 3. 2021.

 

4)Informace správce IS o průběžných změnách a aktualizaci

 1. Průběžně probíhají aktualizace, o kterých jsou uživatelé předem informováni.
 2. 8.2.2021 bylo spuštěno dvoufázové přihlašování do systému pomocí SMS kódu.
 3. Od 23.2. je spuštěna funkce bezhotovostní platby ročního Registračního příspěvku klubu za Klubové testovací komise ve výši 1.000,- Kč na účet FKHV. Po počátečních individuálních nesrovnalostech již vše probíhá bez problémů.
 

5)Členské příspěvky FKHV

J. Patočka přednesl návrh, aby se úhrada poplatků členských sdružení přesunula na konec roku 2021, případně počátek roku 2022, z důvodu nestálého počtu členů v průběhu roku.

Schválení návrhu bylo odsunuto na příští zasedání prezidia.

 

6)Odvody AČR a AKHV


J.Patočka zaslal zástupcům AČR a AKHV podklady k odvodům za období 07 – 12/2020.

Odvod AČR ve výši 229.200,- Kč byl schválen a na základě faktury již uhrazen. Odvod AKHV ve výši 114.500,- ještě v procesu schvalování.  

 

7)KRK

Okolnosti neshody č. 012021 prověřuje technická komise, ale vzhledem k současné epidemiologické situaci se prověřování komplikuje. Ze zjištěných skutečností se však můžeme domnívat, že se jedná o podvodná jednání.

Bude zpracován výstup o dosavadních šetřeních FKHV a TK do 29.3.2021.

 

8)Aktualizace KTK a KLTK

KLTK 12-06: Spolek historických vozidel Bruntál žádá o nominaci nového člena, vzhledem k úmrtí v jejich KLTK. Prezidiem schváleno, vejde v platnost po schválení Technickou komisí.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 2 (nepřítomni)

 

9)Různé

 

1. FIVA ID CARD – vydávání karet a agenda je v gesci M. Proška ve spolupráci se sekretariátem FKHV. FIVA dokončuje systém na elektronickou podobu karet (původně mělo být spuštěno v 03/2021). V nové verzi ID CARD se však navyšuje cena na 150 £. Tuto skutečnost je nutné zohlednit v ekonomické směrnici a přizpůsobit tomu cenu za vydání karty.

 

 1. J. Patočka přednesl prezidiu požadavek na nákup nového PC pro sekretariát z důvodu nefunkčnosti stávajícího.

        Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 2 (nepřítomni)

 

 1. Prezidium obdrželo dne 2.3.2021 mailem žádost J. Kučery o uvolnění z funkce předsedy i člena TK FKHV + 2 přílohy neshody ze dne 14.2.2021 a 15.2.2021.

Důvody žádosti budou ještě projednány ve spolupráci J. Kučery, M. Kota a F. Sladkého (KRK). Prezidium bude o výstupu informováno na dubnovém zasedání 2021.

 

ÚKOLY:

 1. J. Patočka rozešle finální verzi Příručky po testování pro rok 2021 s úpravami J. France prezidiu ke schválení.
 2. Prezidenti zašlou nominace svých členů do Sportovní komise a Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností mailem J. Patočkovi.
 3. KRK a TK vypracují výstup ke zjištěným skutečnostem, vztahujícím se k neshodě č. 012021. Termín : 29.3.2021.

 

Kontrola úkolů bude provedena na jednání prezidia dne 6. 4. 2021.

 

Datum: 2. 3. 2021

Zapsal: Lucie Maxová

Správnost zkontroloval: František Sladký, předseda KRK

 

Zpět