Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 2. 4. 2019

15.04.2019 10:21

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Pavel Fiala

ano

ČKHV

Jiří Zítek

omluven

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

VCC ČR

Václav Kafka

ano

UKUVHT

Ing. Jan Zápotocký

ano

AVCC HK

Dušan Erlebach

ano

MBK ČR

MUDr. Jaroslav Větvička

ano

AKAV

Ing. Martin Kot

ano

Další orgány prezidia

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Vedoucí sekretariátu

Ing. Bára Horáková

ano

Výkonný ředitel

Ing. Martin Kot

ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

ano

Předseda komise pro řízení KTK, TK

Josef Zrucký

ano

Hospodář

Jiří Zítek

omluven

KRK

František Sladký

ano

Sportovní komise

Ing. Tomáš Barnet

omluven

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 7. 5. 2019 od 16:30 na sekretariátu FKHV ČR.

Program z jednání prezidia dne 2. 4. 2019

1)Zpráva od účetní firmy

Osobně se na pozvání prezidenta FKHV zúčastnila vedoucí účetní kanceláře Ing. Setničková k podání komplexních informací o účetnictví, kontrolách a výsledcích kontrol FKHV. Ing. Setničková prezentovala následující:

„Naše kancelář pro Vás začala pracovat v březnu 2017. Z procesních důvodů jsme podali omezenou plnou moc. Počínaje dnem 27. 7. 2017 jsme vaším generálním zmocněncem pro styk u správce daně, sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovny.

Od března 2017 za vás posíláme i platby k těmto institucím.

Daňová přiznání k DPPO do roku 2016 zpracovával pan Ing. Lammel. Ten podal i dodatečné DPPO za rok 2015.

V průběhu první poloviny roku 2017 jsme se postupně seznamovali se stavem vašeho účetnictví a faktických financí. Požádali jsme o správce daně, aby nám zaslal všechny platební výměry na příslušenství daní za dosavadní období. Správce daně odeslal PV na DPPO, SiD, § 6 + §36 za roky 2014 – 2017. Federace se s Ing Lammelem domluvila na vzájemné participaci plateb.

Pan Lamel ještě podal dodatečné DPPO 2015, v němž mimo jiné upravil i rozvažné účty roku 2015 a 2016.

V dubnu 2017 jsme od pana Lammela obdrželi neinventarizované zůstatky pokladen jednotlivých KTK, později jsme je postupně opravovali v důsledku zpracování dokladových a fyzických inventur.

V září 2017 provedl správce daně místní šetření, ve kterém zkoumal právě dodatečné DPPO 2015. Přítomen byl i pan Lammel a Ing. Horáková. Správci jsme po několika setkání vše vysvětlili a místní jednání bylo ukončeno bez sankcí v 02/2018.

V 09/2018 byla zahájena kontrola inspektorátu práce. Kontrolovali rok 2016 a 2017. Neshledali žádné nedostatky.

V listopadu 2018 jsme obdrželi žádost o vysvětlení u Policie ČR. Měli podezření ze zpronevěry. Po dvou osobních setkáních, dvou telefonech, jedné datové zprávě Policie ČR případ pravděpodobně odložila.

V březnu 2019 zahájil správce daně další místní šetření (jiní lidé) v rámci vyhledávací činnosti roku 2016 + 2017. Se zvláštním zřetelem na schodek pokladen. Tentokrát u nás byl správce daně 2 hodiny a my ještě 2 x dovysvětlovali telefonicky a dokládali jednotlivé úkony a kopírovali jednotlivé doklady a části zákonů. Správce daně neshledal žádná pochybení a neshody s doporučovaným účtování NÚR.

V březnu 2019 byla zahájena kontrola živnostenského úřadu. Pro tuto kontrolu jsme připravili doklady.“

Dále Ing. Setničková dodala zprávu z šetření policie, kde je vysvětlen rozdíl mezi skutečným stavem hotovosti a stavem účetní evidence FKHV ČR.

2)Kontrola FKHV

Ohlášena kontrola FKHV ze živnostenského úřadu, které se osobně zúčastní p. Taubel a p. Horáková. FKHV obdržela dopis z úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, na který sepíše odpověď p. Horáková, konečné znění dopisu odsouhlasí p. Fiala a p. Taubel.

P. Strnad navrhl zveřejnit výsledky proběhlých kontrol ve zkrácené podobě na internetových stránkách www.fkhv.cz. Prezidium návrh odsouhlasilo.

3)Šetření úniku informací

P. Strnad vyjádřil svůj názor, kdy zřejmě někdo úmyslně vynesl informace ohledně testování z FKHV. Dle informace od majitele měla vynesené informace k dispozici pouze klubová testovací komise, krajský předseda a technická komise.

Prezidium se shodlo na postupu, že pokud bude identifikována osoba, která informace z FKHV vynáší, bude vyloučena.

4)FIVA

FKHV byla kontaktována ze strany FIVA k objasnění zamítnutého testování technickou komisí FKHV. Celou záležitost komunikoval za technickou komisi p. Otto.

Dále byla FKHV vyzvána k telefonickému kontaktu, kterého se ujal p. Taubel a kontaktovat p. Loveridge, předsedu technické komise FIVA, k objasnění nejasností v testování. Bylo přislíbeno, že následné vyjádření z FIVA bude zasláno na FKHV během pár dní.

5)Ministerstvo dopravy

Prezident přítomným přečetl zprávu ze schůzky MD. Celý zápis je archivován na sekretariátu FKHV.

6)Informační systém

P. Kot informoval o průběhu realizace informačního systému FKHV. Vše jde dle plánů a termín spuštění by měl být dodržen. Prezidiu bude zaslán odkaz ke zkušební verzi IS k připomínkování.

Prezentace serveru, zálohování:

Frekvence a čas: 1x za 24 hodin v nočních hodinách od 01:00 do 06:00. Rozsah zálohy: kompletně celý server včetně exportu všech databází. Možnosti obnovy: na vyžádání lze obnovit kompletně celý server včetně databází nebo konkrétní soubor/soubory či databázi. Doba uložení zálohy: denní zálohy se uchovávají 30 dní.

Prezidium prezentovaný server se všemi detaily odsouhlasilo. Prezident podepsal Smlouvu o poskytování služeb pronájmu a správy linuxového serveru a Smlouvu o zpracování osobních údajů.

Návrh, že po spuštění IS bude prezidium vyžadovat vyplňování žádostí od komisí pouze elektronicky. P. Kafka upozornil na možný rozpor s platnou legislativou. P. Taubel tento názor nesdílí a požádal o sumarizaci možných rozporů s legislativou, které by prošly právním rozborem. Pokud nebude prokázán rozpor s platnou legislativou prezidium návrh na vyplňování žádostí o testování HV pouze v elektronické podobě odsouhlasilo.

7)Ekonomická směrnice FKHV ČR

P. Zítek se z účasti prezidia omluvil. Aktivně pracuje na aktualizaci Ekonomické směrnice FKHV ČR, která bude hotova do 15. 4. 2019.

8)Technická komise

Proběhlo poslední řádné školení testovacích komisařů. Dne 6. 4. proběhne náhradní školení, na které se všichni neproškolení komisaři již nahlásili technické komisi. Členové TK dodají všechny podklady ze školení na následující schůze TK dne 8. 4. 2019 p. Horákové.

Do 15. 4. 2019 technická komise aktualizuje Příručku o testování FKHV, aby byla v souladu se zaváděním IS.

Prezidium vyžaduje, aby závěry TK mající charakter obecných pokynů pro testování, prezentovali nejprve ke schválení na prezidiu.

9)Kontrolní a revizní komise

Předseda KRK si vyžádal podklady ohledně případu p. Paříka, aby přezkoumal zrušení jmenování testovacím komisařem. Prezident odsouhlasil poskytnutí dokladů, které mu vydá p. Horáková.

Předsedovi byl předán dopis obdržený od p. Paříka k přezkoumání rozhodnutí prezidia FKHV, na který KRK připraví odpověď.

10)Kulturní komise

Předseda KK p. Větvička prezentoval hlavní body zápisu, který byl zaslán prezidiu. KK chce v budoucnu podpořit vybrané akce, 2-3 za každé sdružení. Druh a forma podpory jsou zatím v řešení.

Ve fázi realizace je videoarchiv FKHV. V současné době se sepisuje oslovovací dopis na kluby s možností jejich zapojení do projektu.

Následující společenský večer navrhuje KK nazvat „Galavečer českého veteránismu“ a uspořádat ho v Praze. Prezidium tento návrh odsouhlasilo.

Prezident FKHV byl pozván na tiskovou konferenci k akci Grand Veteran dne 23. 4. 2019 v budově Autoklubu ČR.

KK zajistila prezentaci FKHV na akci Retro Garáž, na kterou se přišlo podívat necelých 4 000 lidí.

11)KTK a KLTK

 • KLTK, které nezaplatí registrační příspěvek klubu pro klubovou testovací komisi, budou pozastaveny do dalšího řádného školení.
 • Komise, které nemají proškoleny minimálně 3 členy po náhradním školení, budou pozastaveny.
 • Po absolvování školení 2019 bude spuštěna KLTK: 11-10, 11-47.
 • Aktualizované složení: 10-01, 11-16, 11-34, 12-05
 • Spuštěny KLTK: 04-04, 04-12, 11-10 11-16
 • Komise, které nedodají do 10. 4. 2019 aktuální evidenci otestovaných vozidel KLTK na sekretariát FKHV budou pozastaveny do dalšího řádného školení a dodání požadovaných podkladů. Jedná se o:

Citröen Klub Praha

01-14

ÚAMK - AMK KVHT Labe

04-02

Východočeský KPVT

05-04

VETERAN CAR CLUB CHEB V AČR

07-08

KHV Hrádek n. Nisou - V PROCESU

08-01

AMK Oldtimer Helfštýn

09-02

Veterán Klub ELP - V PROCESU

09-07

Veteran Club Vejprnice

10-09

Tatra Club Ostrava

12-17

 

12)Různé

 • P. Horáková požádala sdružení o dodání počtu členů k vystavení faktur pro zaplacení členských příspěvku 2019.
 • P. Kot dodal plnou moc pro zastupování prezidenta AKAV p. Plašila na dobu neurčitou.
 • P. Kafka vznesl dotaz na složení všech komisí ve FKHV. Dle dodaných materiálů od předsedů komisí vyplynulo, že členy komisí jsou taktéž nečlenové FKHV. Na pozici místopředsedy TK je Ing. Otto, který je členem AČR a dle dotazu na prezidenta AVCC v AČR nikdy nebyl oficiálně do TK nominován. Na tripartitě budou znovu projednáni zástupci do TK a KK.
 • P. Horáková zašle prezidiu informace o komisařích, komisích a testování.
 • P. Erlebach informoval prezidium o plánovaném výstupu SVCC z.s. z FKHV
 • S ohledem na GDPR bude mít klíče od archivu FKHV p. Horáková.
 • Druhá edice členských karet FKHV je ve výrobě, bude dodána 12. 4. 2019.

 

 

Datum: 2. 4. 2019

Zapsala: Bára Horáková

 

 

Vysvětlivky:

FKHV– Federace klubů historických vozidel

GV – Grand Veteran

KTK – Krajská testovací komise

KLTK – Klubová testovací komise

MD – Ministerstvo dopravy

MŽP – Ministerstvo životního prostředí

SD – Shromáždění delegátů

T – Termín

TK – Technická komise

Z – Zodpovědnost

 

 

Zpět