Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 2. 6. 2020

24.06.2020 15:23

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Ing. Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Jiří Zítek

ano

MBK ČR

Mgr. Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Jiří Patočka

ano

 

 

 

Další orgány prezidia

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Vyjádření

Vedoucí sekretariátu FKHV ČR

Ing. Bára Horáková

ano

Výkonný ředitel

Ing. Martin Kot

ano

Hospodář

Jiří Zítek

ano

Technická komise

Tomáš Strnad

ano

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Kulturní komise

MUDr. Jaroslav Větvička

omluven, polovinu schůze přítomen

Sportovní komise

Ing. Tomáš Barnet

omluven

Legislativní komise

JUDr. Jan Täubel

omluven

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 7. 7. 2020 od 16:30.

                Program jednání prezidia dne 2. 6. 2020

 

1)Přerozdělení finančních prostředků na sdružení  

Finanční prostředky byly odeslány na všechna sdružení, vyjma AKAV, který zatím nemá bankovní účet z důvodu změny statutárního zástupce.

2)Úprava Ekonomické směrnice

V rámci přípravy nové Ekonomické směrnice bude vznesen dotaz na předsedy KTK ohledně řešení jejich zůstatku v krajských komisích, který se aktuálně převádí do dalšího roku.

3)Informace z tripartity

Prezidium bylo informováno o průběhu tripartity a jednotlivých bodech jednání. Prezidium následně obdrží konečný zápis.

4)Členské příspěvky 2020

Všechna sdružení FKHV zaplatila členské příspěvky za rok 2020.

P. Kot s P. Zemanem vypracují návrh na uplatňování slev v rámci IS z poplatku na testování tak, aby tento návrh byl zapracován i do Ekonomické směrnice na rok 2021.

5)Technická komise

Technická komise upozornila na skutečnost předražování klubového testování. Bude rozeslána informace na všechny klubové komisaře ohledně doporučené ceně za klubové testování.

  • Pozastavená KLTK VCC Slaný

Klub si svolá členskou schůzi, kde se vyjádří k postoji p. Sekery. Následně zašle klub zápis ze schůze na FKHV a domluví si další postup. TK zároveň provede kontrolu testování KLTK VCC Slaný.

Na FKHV došla odpověď na žádost od FKHV o vyjádření k neshodě p. Sekery. TK se k odpovědi následně vyjádří. Neshodu za TK řeší konkrétně p. Kučera, člen TK. Prezidium o dalším vývoji bude průběžně informováno.

6)Kontrolní a revizní komise FKHV

Plánovaná schůze KRK dne 25.5. se z osobních důvodů předsedy KRK odložila. Nový termín je 11. 6. 2020 od 16:30. Pozvánka na členy KRK bude rozeslána.

Zástupce KRK se zúčastnil testovacího dne MBK 30. 5. 2020.

7)Informační systém

Zakládání bankovních účtů u KB pro jednotlivé krajské komise je v procesu. Aktuálně se čeká na dodání podkladů z banky.

Dokumenty komisí a komisařů (změnové listy a popisy činností) budou vloženy do IS k jejich profilu.

8)Uzavření smlouvy s DAS

FKHV uzavřela smlouvu s DAS na pojištění právní ochrany FKHV a jeho zaměstnanců. Roční pojistné činí 27 000 Kč. Lze si vyžádat stávajícího advokáta.

9)Sportovní komise

Sportovní komise zodpovědná za vedení Poháru federace v době nouzového stavu pozastavila činnost. Po uvolnění vládních nařízení zvažovali, jakým způsobem vyřešit vzniklou situaci. Kluby/organizátoři totiž přistoupili k pořádaní svých akcí v letošním roce různě. Někteří posunuli termín své akce na podzim, jiní o rok, někteří celou akci rovnou zrušili, jiní ji pořádají v omezeném režimu. Důvody jsou opět různé, od finančních až po organizační (např. kapacity ubytování). A to ještě nikdo neví, jak se situace s COVIDem bude dále vyvíjet, zda nepřijdou další vládní nařízení, byť už jen třeba lokálního charakteru (viz. Darkov, karantény skupin lidí).

Aby byli pořadatelé PF ke všem potenciálním akcím v PF spravedliví, rozhodli se PF pro rok 2020 zrušit a pracovat na přípravě dalšího ročníku, kde by jako náhradu za letošní ročník poskytli vyšší finanční podporu.

10)Kulturní komise

Schůze KK je naplánovaná na úterý 9. 6. 2020 od 16:30. Předseda KK zopakoval hlavní náplň činnosti a její realizace bude probrána na schůzi.

11)FIVA komise pro mládež

P. Horáková informovala prezidium o žádosti z FIVA ke jmenování nového člena do Motocyklové komise. Byl navržen p. Pavel Ruffer, kterého p. Horáková kontaktuje a po jeho schválení domluví nominaci do komise.

12. srpna FIVA slaví Mezinárodní den mládeže, připravuje různé videokonference, videa atd. na téma „Historická vozidla a průmyslové dědictví“.

12)KTK a KLTK

TK doporučila spustit 01-35 Dejvický klub vojenských historických vozidel na základě jejich vysvětlení a doplacení uplatněných slev na testování na základě aktualizovaného seznamu členů. Prezidium schválilo KLTK spustit.

Prezidium schválilo úpravu složení KLTK:

  • 11-07 AMK VCC Benátky nad Jizerou
  • 11-09 AMK CHOBOT Car Club Rakovník
  • 11-40 Klub vojenské historie Příbram

 

 

13)Různé

  • Prezidium bylo seznámeno s návrhem vytvoření Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností. Předsedou komise byl navržen p. Libor Vykusa z British Car Clubu. Předseda kulturní komise poukázal na skutečnost, že v návrhu na zřízení nové komise jsou mj. obsažena témata shodná s náplní Kulturní komise a tento návrh zatím nebyl s KK konzultován. Proběhne jednání mezi zástupci KK a nově vznikající komisí tak,  aby obě komise pracovaly v souladu a spolupráci a navzájem se jejich činnost nenarušovala.
  • Brno Revival nabídl prostor k prezentaci FKHV dne 20. 6. 2020. Prezidium účast odsouhlasilo. Bude osloven p. Vykusa k vytvoření prezentace.
  • P. Patočka informoval o možnosti spolupráce s časopisem AMS Classic, kterou se bude dále zabývat.

 

 

Datum: 2. 6. 2020

Zapsala: Ing. Bára Horáková

Doplnil: Ing. Martin Kot

 

Příloha č. 1.Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Předseda: Libor Vykusa, British Car Club ČR

 

Oblasti činnosti komise:

-          Přiblížení našeho oboru mladé generaci cestou propagace a prezentace činnosti sběratelů historických vozidel

-          Podpora vzdělávání mládeže v oblasti historických vozidel

 

Konkrétní projekty:

Videoměsíčník FKHV

pravidelné rozhovory, zveřejněné vždy poslední neděli v měsíci, 

 

Strategie:

- v první části strategie jsou obsahem pořadu rozhovory s viceprezidenty FKHV – tento formát počítá se 6 díly v měsíční periodě cca. do září/října (již zveřejněn 2. díl)

- v druhé části strategie budou obsahem pořadu rozhovory se zajímavými osobnostmi, reportáže z akcí v plánované 14denní periodě se zveřejněním vždy v neděli.

- cílem videopořadu na kanálu YouTube je přilákat a oslovit více mladých lidí se zájmem o veteránismus a představit tak FKHV jako moderní a aktivní organizaci.

Současné výsledky strategie:

-          od zahájení vysílání videoměsíčníku (26. 4. 2020) do dnešního dne přibylo cca 6 nových odběratelů na současných 22 odběratelů. Pro srovnání, za stejný časový úsek před datem zveřejnění prvního dílu měsíčníku FKHV přibyl pouze 1 odběratel.

 

Spolupráce se středními a vysokými školami se zaměřením na techniku (strojní obory, kožařství, čalounictví atp.)

-          oslovení oborově příslušných učilišť s návrhem spolupráce a vytvoření dialogu mezi FKHV a jednotlivými školami, příp. založení uskupení škol pro tvorbu spolupráce pro výuku restaurátorství v oblasti auto-moto veteránů. 

snaha vytvořit učební programy původních technologií a řemesel – dialog s MŠMT

-          odborné přednášky pro veřejnost a školy – přednášky o technologii a historii historických vozidel

-          příprava plánu spolupráce s MŠMT s cílem uzavření memoranda o spolupráci

Pořádání srazu pro youngtimery

-          snaha vytvořit pravidelnou akci (alespoň 1 ročně) pod záštitou FKHV pro mladé lidi s vozy, které často na klasické srazy historických vozidel pořadatelé nepustí. Cílem je oslovit mladé lidi se zájmem o vozy, které v mnoha případech sice nejsou starší 30 let, ale už je lze označovat za ikony nedávné doby (např. BMW e39, Toyota 6. a 7. generace, Nissan R33 Skyline, Mazda RX-7 1992, Ford Escort a další). FKHV tímto krokem může skutečně zvýšit zájem o údržbu a péči budoucích historických vozů mezi mladými lidmi. Vytvoří se tak prostor pro setkávání generací motoristů, které spojuje společný zájem –záliba ve starších vozech.

 

Pravidelné přispívání na sociální sítě

-          zveřejňování pravidelných a zajímavých příspěvků – fotografií, videí a dalšího obsahu na sociálních sítích FKHV – již za prvních 14 dní správy Facebooku nárůst o 15 fanoušků

 

 

Zpět