Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 3. 11. 2020

12.11.2020 20:10

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

omluven

ČKHV

Jiří Zítek

ano

MBK ČR

Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Jiří Patočka

ano

 

 

 

Další orgány prezidia

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Vyjádření

Vedoucí sekretariátu FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Výkonný ředitel

Martin Kot

ano

Hospodář

Jiří Zítek

ano

Technická komise

Jaromír Kučera

omluven

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Kulturní komise

Aleš Mašín

omluven

Sportovní komise

Tomáš Barnet

omluven

Legislativní komise

Jan Täubel

ano

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

omluven

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 1. 12. 2020 od 16:30.

Program jednání prezidia dne 3. 11. 2020
konaného formou videokonference

 

1)Sjednocení cen testací člen / nečlen

Je kladen určitý tlak na sjednocení cen testování pro členy a nečleny a současný systém je označován některými subjekty jako diskriminační.V tuto chvíli, kdy je připraven rozpočet na rok 2021, by bylo nutné nastavit jednotnou cenu 2000,- za protestaci a 400,- za prodloužení, čímž by došlo k výpadku části financí, ale především ke zdražení prvotestací pro členy, což není podporováno. Tento bod by bylo vhodné podstoupit diskuzi na Shromáždění delegátů, které ale bude probíhat formou, kde diskuze nebude možná, proto bylo následně s jednotlivými viceprezidenty FKHV dohodnuto, že tento bod bude přesunut na jednání v dalším roce a projde také diskuzí ve všech sdruženích. Nezbytné bude i vyhodnocení a názor legislativní komise.

Hlasování: pro 6 zdržel se 0 proti 0

2)Shromáždění delegátů 2020

Vzhledem k epidemiologické situaci a vyhlášenému Nouzovému stavu nebude zřejmě možné do konce roku 2020 uskutečnit shromáždění tradiční formou za přítomnosti všech členů.

Dle zjištění J. Täubela jsou tyto možnosti:

 1. Posunout shromáždění na rok 2021, což je však v rozporu se Stanovami.
 2. Uskutečnit distanční formou prostřednictvím videokonference. Technicky by však bylo velmi náročné.
 3. Hlasovat vzdálenou formou prostřednictvím písemného souhlasu.

Prezidium se usneslo, že odsouhlasení Hospodaření za rok 2020 a Rozpočet na rok 2021 (včetně změny systému cen testací) proběhne písemnou formou všech odpovědných osob. Ostatní body budou dořešeny na mimořádném SD.

J. Täubel připraví vysvětlení a důvody této formy SD a manuál pro písemné hlasování.

Hlasování: pro 6 zdržel se 0 proti 0

3)Rozpočet 2021

Prezidium obdrželo finální podobu rozpočtu pro rok 2021. Po odsouhlasení odvodů pro AVCC AČR a AKHV na jednání tripartity bude rozpočet zaslán jako podklad na SD. Finální rozpočet bude samostatnou přílohou zápisu.

Hlasování: pro 6 zdržel se 0 proti 0

4)Informace o vývoji jednání s navrhovateli změny zákona 56

Na vyžádání Ministerstva dopravy proběhla videokonference se zástupci MD a FKHV.

 

5)  Školení komisařů

M. Kot přednesl návrh T. Strnada a J. Kučery, aby se školení komisařů (vzhledem k aktuálním epidemiologickým opatřením) konalo až v roce 2021. Tento návrh bude ještě projednán V. Kafkou s Technickou komisí a o závěrech jednání bude prezidium informováno.

 

6)  Informační systém

a.) M. Kot informoval prezidium o spuštění bezhotovostní platby krajských testací. Obě možnosti plateb budou funkční minimálně do konce roku 2020.  Všechny zúčastněné osoby budou o změnách včas informovány.

b.) Proběhly úpravy v systému týkající se např. zobrazení uhrazených plateb.

c.) Z namátkové kontroly M. Kota v IS vzešlo zjištění, že kvalita testovaných vozů je na vysoké úrovni.

d.) Budoucí změny v IS budou včas avizovány.

 

7) Příručka pro testování 2021

Všichni členové prezidia obdrželi od J. Kučery finální podobu Příručky pro testování silničních a historických vozidel pro rok 2021 a nebyly vysloveny žádné námitky.

 

8) Aktualizace složení KLTK a KTK

a.) Veteran Car club Havlíčkův Brod (06-10) – změny schváleny

b.) Spolek přátel historických vozidel Jilemnice (08-10) – změny schváleny

c.) Klub voj. a his. techniky Západní Pobřeží (nová KLTK) – změny schváleny

d.) Veteran car club Plzeň v AČR (10-05) – na základě indicií, které prezidium obdrželo, zatím nebylo možné změnu odsouhlasit. Bude prověřeno a následně případně schváleno na příštím prezidiu.

e.) Auto Moto Club Kravaře – Auto Motorrad Verein Dt.Krawarn z.s. - požádal o jmenování nového komisaře KTK – Ing. Martina Halfara. Na sekretariátu nebyly nalezeny podklady, klub bude požádán o opětovné zaslání a po odsouhlasení předsedou krajské komise a technickou komisí FKHV bude Ing. Halfar do funkce komisaře KTK jmenován.

Hlasování: pro 6 zdržel se 0 proti 0

 

9) FIVA ID CARD

Vydávání FIVA ID CARD má nově na starosti M. Prošek. Sekretariát do příštího konání prezidia prověří a vyspecifikuje úhrady a veškeré úkony spojené s vystavováním karet. Poté budou podrobné informace zveřejněny i na webu FKHV.

 

10) Kontrola úkolů z minulého jednání prezidia

 1. J. Kučera rozešle všem členům Prezidia finální podobu Příručky pro testování HV. Stav: SPLNĚNO
 2. M. Kot předá podklady týkající se neshod u testovací komise Mercedes klubu Technické komisi před jejím jednáním dne 8.10.2020. Stav: SPLNĚNO
 3. J. Täubel prověří možnosti konání Shromáždění delegátů či jeho případné odložení v souladu se zákonem. Stav: SPLNĚNO
 4. J. Täubel prověří, zda je ze zákona možné termín Školení komisařů posunout v případě nemožnosti konání. Stav: SPLNĚNO
 5. J. Patočka s H. Setničkovou z MINUS TEN dořeší přerozdělení financí zpět na kluby. Stav: Projednáváno. Bude dořešeno do konce 11/2020 J. Zítkem a H. Setničkovou.
 6. . F. Sladký osloví Českou kancelář pojistitelů, aby informovala všechny pojišťovny, že jsme v případě pochybných pojistných událostí ochotni spolupracovat na prověření těchto případů. Stav: v řešení.
 7. J. Patočka odešle členům Prezidia odkaz na článek prezidenta FIVA o 1000 mil českolovenských a nahraje na webové stránky FKHV. Stav: SPLNĚNO.
 8. Sekretariát získá od B. Horákové informace k výrobě FIVA ID CARD. Stav: SPLNĚNO.
 9. Zajistit  nové ověřené prohlášení –“SOUHLAS SE ZÁPISEM DO SPOLKOVÉHO REJSTŘÍKU”. Stav: Zatím jsme obdrželi 2 souhlasy, máme příslib od ostatních.

 

 

ÚKOLY:

 1. J. Täubel připraví vysvětlení a důvody distančního konání Shromáždění delegátů a manuál pro písemné hlasování.
 2. Projednat návrh TK o posunutí školení komisařů na rok 2021.
 3. Oslovit klub Auto Moto Club Kravaře  k opětovnému zaslání návrhu na změnu člena.
 4. Sekretariát do příštího konání prezidia prověří a vyspecifikuje úhrady a veškeré úkony s vystavováním FIVA ID CARD.
 5. Dořešit s MINUS TEN přerozdělení financí zpět na kluby.
 6. F. Sladký osloví Českou kancelář pojistitelů, aby informovala všechny pojišťovny, že jsme v případě pochybných pojistných událostí ochotni spolupracovat na prověření těchto případů – dořešit.
 7. Zajistit nové ověřené prohlášení –“SOUHLAS SE ZÁPISEM DO SPOLKOVÉHO REJSTŘÍKU” – zajistit chybějící.
 8. Seretariát zašle akutální zápis z jednání prezidia do 1 týdne od jeho konání, t.j. do 10.11.2020.
 9. Všichni členové prezidia zašlou své případné podněty k jednání do 1 týdne před konáním prezidia, t.j. do 24.11.2020.
 10. Sekretariát do 1 týdne od konání prezidia, t.j. do 10.11.2020  zjistí a rozešle statistické údaje týkající se počtu otestovaných vozidel  roce 2020, počtu prodloužení testací, obsazení a kontakty na jednotlivé komise a další.

 

Kontrola úkolů bude provedena na jednání prezidia dne 1.12.2020.

 

Datum: 3.11.2020

Zapsala: Lucie Maxová

Správnost zkontroloval: František Sladký, předseda KRK

 

 

Zpět