Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 3. 5. 2022

07.06.2022 12:02

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV, pověřen hospodařením FKHV

Jiří Zítek

omluven

MBK ČR

Petr Schweiner

ano, on-line

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Tomáš Hušek

ano

 

 

 

Sekretariát FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Vedoucí sekretariátu FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Výkonný ředitel

Martin Kot

ano

Tajemník

Jiří Patočka

ano

 

 

 

Komise FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Legislativní komise

Jan Täubel

ano

Kulturní komise

Miloš Praus

nebyl přizván

Sportovní komise

Tomáš Barnet

nebyl přizván

Technická komise

Pavel Kolář

nebyl přizván

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

 

 

 

Zástupci FKHV a AVCC AČR v komisích FIVA

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Motorcycle Commission

Martin Prošek – poradce

nebyl přizván

Utilitarian Commission

Mgr. František Čečil

nebyl přizván

Events Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Legislation Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Culture & Youth Commission

Libor Vykusa

nebyl přizván

Technical Commission

Jan Zvelebil – poradce

nebyl přizván

 

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 7. 6. 2022 od 16:30 hodin.

Program jednání prezidia dne 3. 5. 2022

 

 

1.) Rekapitulace úkolů z posledního zasedání

1. M. Kot zašle vždy na sekretariát seznam návrhu inovací IS včetně soupisu prací a kalkulace – splněno

2. Prezidium jmenuje pracovní skupinu ve složení: J. Zítek, T. Strnad a J. Patočka, která prověří ekonomickou situaci v KTK a do příštího prezidia navrhne případné změny, připraví finanční rozpad nákladů KTK 01 a celkový obraz ekonomické situace všech KTK x KTK 01 - na základě jednání prezidia FKHV se 19. 4. sešla pracovní skupina ve složení J. Zítek, T. Strnad a J. Patočka v otázce ekonomické situace KTK. Výsledkem tohoto jednání jsou dva návrhy:

1)         Zrušení archivů papírových žádostí v jednotlivých krajích a veškeré testace archivovat pouze na sekretariátu FKHV – případné dokumenty, které se do archivu přidávají (např. protokoly z odborných dílen) nahrávat do IS a dále nearchivovat – za tímto účelem v IS vytvořit pole pro fotografii/sken Protokolu o technické prohlídce historického vozidla, případně při prodlužování využít pole pro vložení Kupní smlouvy

2)         Změnit směr toku „odvodů“ z testování – všechny platby by chodily bezhotovostně na jeden centrální účet FKHV. IS by na konci každého měsíce vygenerovat tabulku s počtem provedených testací a prodloužení v každém kraji a vypočítal část „odvodů“ určenou na provoz KTK – tato částka by se následně poslala na účet jednotlivých KTK. Předpokladem je, že budou fungovat bezhotovostní platby a IS bude bezchybně počítat provedené testace a prodlužování.

3) Měsíční paušál + pevná odměna za prvotestace a prodloužení

Vzhledem k nutnému schválení nového mechanismu Shromážděním delegátů, a tudíž platností až od roku 2023, do příštího jednání prezidia M. Kot prověří možnosti v KB na zřízení API napojené na IS. Dle výsledku bude řešení dále rozpracováno.

3. Sekretariát FKHV připraví jmenovací dopis a další úřední záležitosti spojené se jmenováním nového předsedy KTK 06 - splněno

4. Sekretariát prověří s legislativní komisí, za jakých podmínek lze pověřit místopředsedy výkonem funkce předsedy KTK – v procesu

5. Sekretariát vytvoří V. Bečvářovi ml. z KLTK 11-11 přístup do IS za účelem doplnění chybějících testací – splněno

6. Sekretariát převede finanční rezervu z účtu v KB na účet v ČS – v procesu, proběhne dořešení s hospodářem FKHV.

7. Sekretariát rozešle Ekonomickou směrnici pro rok 2022–v procesu, probíhají formální úpravy. Po jejich finalizaci bude rozesláno.

8. T. Strnad připraví písemné upozornění pro komisaře týkající se vozů, které se účastnily Rallye Dakar 2022 viz. bod 12.) - splněno

9. M. Kot předá hospodáři FKHV inventuru majetku FKHV a totéž si sekretariát vyžádá i od předsedů KTK – v procesu

 

 

2.) Změna zákona 56

a.) Novela Zákon č. 56/2001 Sb. prošla 2. čtením v PS bez pozměňovacích návrhů.

b.) FKHV obdržela z MD žádost o stanovisko k zaslané stížnosti. Probíhá zpracování odpovědi s termínem zaslání do 9. 5. 2022.

 

3.) KRK

a.) Pokračují průběžné kontroly IS, v tuto chvíli zpracováno cca. 60 % obsahu. Kontroly odhalily opakující se případy jednání v rozporu s Příručkou pro testování, spočívajících zejména v absenci či nedostatečném písemném zdůvodnění odmítnutí v poznámce, neoprávněném odmítnutí, na které nebyla podána neshoda. Celková zpráva z kontrol bude předložena na příštím jednání prezidia.

b.) Vzhledem ke končícímu funkčnímu období členů KRK je nutné sdruženími potvrdit jejich delegaci i na další období a podat zápis do spolkového rejstříku.

c.) KRK podal podnět na úpravu oprávněnosti přístupů do IS. M. Kot do příštího jednání prezidia připraví koncept, který by zahrnoval transparentnost přístupů do IS v případě tech. podpory prostřednictvím přihlášení se do jiného účtu. Zároveň zašle prezidiu ke schválení seznam všech oprávněných osob se vstupem do IS včetně jejich oprávnění. Přístup pro osoby určené k přepisům testací bude již zamezen.

 

4.) IS

a.) Dle úkolů z minulého jednání byl na sekretariát zaslán výčet zadání a seznam úprav v IS.

b.) Probíhá příprava na spuštění „Karty vozu“. Termín spuštění se dohaduje na 06-07/2022.

 

 

5.) Technická komise

a.) Jednání TK proběhlo dne 27. 4. 2022

b.) TK řešila žádost KLTK 02-08, kdy v současné jsou pro nemoc práceschopní pouze 2 komisaři z celé KLTK, o pověření komisaře z jiného klubu, což však není v souladu s Vyhláškou.

Prezidium uděluje výjimku KLTK 02-08 Jihomoravský Auto Z klub, z.s., aby požádali o aktualizaci složení KLTK předložením Změnového listu mimo dané období Příručkou pro testování a schvaluje proškolení nového komisaře krajským komisařem na základě domluvy KLTK.

Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

c.) TK informuje prezidium o přípravě „Legislativní knihovny“.

 

6.) Aktualizace KTK a KLTK

a.) Prezidium FKHV obdrželo Změnové listy s aktualizací složení těchto KLTK:

- KLTK 07-04

- KLTK 12-01

Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

b.) Prezidiu FKHV byl předložen aktualizovaný evidenční list KTK 11

Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

7.) Fiva World Rallye 2022

J. Patočka informoval prezidium, že FKHV obdržel oficiální pozvání na Fiva World Rallye 2022 v Bulharsku v termínu 8. -12. 6. 2022.

 

8.) Různé

a.) UKUVHT vytvoří podklady pro krajské komisaře týkající se podmínek přepravy vojenských vozidel na pozemních komunikacích včetně povinných záznamů v TP, výčet omezení apod.

b.) Legislativní komise vypracovala stanovisko k možnosti zahájit řízení o odebrání ZRZ a možný právní následek odmítnutí neprodloužení testace. Dokument bude distribuován členům prezidia.

c.) M. Kot ve spolupráci s P. Kolářem připraví upozornění pro komisaře a řidiče, jaké sankce mohou následovat při provozu HV s propadlým oprávněným.

d.) J. Patočka informoval o novém programu pojišťovny Kooperativa pojištění pro HV.

e.) Na základě jednání s pronajímatelem, V. Kafka navrhuje prezidiu zvýšení nájemného za kancelář FKHV o 3.000,- na částku 17.900, - Kč / měsíčně.

Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

f.) Zástupce Generálního štábu Armády ČR oslovil V. Kafku s žádostí o poskytnutí vozidla k prezentačním účelům. FKHV bude na akci uvedena jako partner.

g.) Aplikace na měření průjezdných kontrol – probíhá programování.

 

 

 

 ÚKOLY:

1. M. Kot prověří možnosti v KB na zřízení API napojené na IS.

2. Celková zpráva z kontrol IS KRK bude předložena na příštím jednání prezidia.

3. Sekretariát připraví podklady pro zapsání členů KRK do Spolkového rejstříku na další funkční období.

4. M. Kot do příštího jednání prezidia připraví koncept, který by zahrnoval transparentnost přístupů do IS v případě tech. podpory prostřednictvím přihlášení se do jiného účtu.

5. M. Kot zašle prezidiu ke schválení seznam všech oprávněných osob se vstupem do IS včetně jejich oprávnění.

6. M. Kot zruší přístup do IS osobám určeným k přepisu testací.

7. Sekretariát distribuuje členům prezidia stanovisko legislativní komise k zahájení řízení o odebrání ZRZ a možného právního následku odmítnutí neprodloužení testace.

8. M. Kot ve spolupráci s P. Kolářem připraví upozornění pro komisaře a řidiče, jaké sankce mohou následovat při provozu HV s propadlým oprávněným.

 

 

 

Kontrola úkolů bude provedena na jednání prezidia dne 7. 6. 2022.

 

 

Datum: 3. 5. 2022

Zapsal: Lucie Maxová

Správnost zkontroloval: František Sladký, předseda KRK

 

Zpět