Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 4. 2. 2020

28.02.2020 17:21

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Ing. Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Jiří Zítek

omluven

MBK ČR

Mgr. Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Ing. Jan Zápotocký

ano

VCC ČR

Jiří Patočka

ano

 

 

 

Další orgány prezidia

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Vedoucí sekretariátu FKHV ČR

Ing. Bára Horáková

ano

Výkonný ředitel

Ing. Martin Kot

ano

Hospodář

Jiří Zítek

omluven

Technická komise

Tomáš Strnad

ano

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Kulturní komise

MUDr. Jaroslav Větvička

ano

Sportovní komise

Ing. Tomáš Barnet

ano

Legislativní komise

JUDr. Jan Taubel

ano

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 3. 3. 2020 od 16:30 na sekretariátu FKHV ČR.

              Program z jednání prezidia dne 4. 2. 2020                                                        

 

1)Pařík žaloba

JUDr. Taubel se vyjádřil k soudnímu sporu iniciovaném p. Paříkem. Poslední vývoj je takový, že žalobce podal soudu vyjádření, které je nutno prostudovat a eventuálně na něj reagovat.

2)Návrh novely silničního zákona

Prezident p. Kafka se setkal s p. Ratiborským a p. Sadovským. Šlo o neformální schůzku. Zhodnocení vývoje situace ohledně návrhu novely zákona č. 56/2001 Sb. FKHV dodržuje postup, na kterém se dohodla s navrhovateli, a taktéž jednotný přístup všech svých subjektů k tomuto návrhu.

3)Nový prezident Mercedes-Benz klubu

Byl přivítán nově zvolený prezident MBK p. Schweiner, který bude zastupovat sdružení ve FKHV ČR.

4)Úprava veřejného rejstříku

Do veřejného rejstříku byl zapsán jako prezident FKHV p. Václav Kafka.

Po kompletaci dokladů týkající se údajů nutných pro provedení zápisu do veřejného rejstříku od p. Sladkého, bude provedena také aktualizace složení KRK.

5)Shromáždění delegátů

Termín řádného Shromáždění delegátů je odsouhlasen na čtvrtek 12. 3. 2020 od 17:00.

P. Horáková kontaktuje účetní firmu, které výsledky jsou schopny dodat do řádného termínu SD, a pozve zástupce účetní firmy k osobní účasti.

Místo konání SD zajistí p. Patočka nejpozději do 11. 2., aby mohla být zpracována a rozeslána pozvánka.

6)Informační systém

P. Kot informoval o rozvoji IS. Dne 5. 2. proběhne větší aktualizace systému.

FKHV zaměstnává lidi na DPP, kteří přepisují krajské testování, za které je odsouhlasena jednotná odměna ve výši 35 Kč/žádost. KLTK či KTK mají možnost doporučit osobu k přepisu testování.

P. Horáková požádá MD o termín schůzky za účelem přidělení přístupů do IS FKHV.

7)Technická komise

Proběhlo celorepublikové školení komisařů. Na školení bylo jedním z hlavních bodů také prodlužování testování v IS. Byl rozeslán také jednoduchý návod k prodlužování. Náhradní školení komisařů proběhne dne 13. 2. 2020 od 18:00. Pozvánka byla rozeslána všem komisařům.

Žádosti o testování HMMWV budou probíhat výhradně přes schválení v technické komisi FKHV. Prezidium tento návrh odsouhlasilo.

8)Kulturní komise

Proběhl Galavečer českého veteránismu dne 1. 2. 2020 v Autoklubu ČR. Do řádného SD bude předložena závěrečná zpráva.

9)KRK

Nově byl navržen p. Lapka za BCC. Kontrolní a revizní komise potvrdila aktuální složení členů v komisi:

Sdružení

Pozice

Jméno

UKUVHT

Předseda KRK

František Sladký

BCC

člen KRK

Filip Lapka

ČKHV

člen KRK

Mgr. Jan Dáňa

VCC

člen KRK

Ing. Národa Pavel

MBK

člen KRK

Štěpán Krásničan

AKAV

člen KRK

Petr Pelech

10)Sportovní komise

P. Barnet informoval, že Pohár Federace 2019 byl oficiálně uzavřen na Galavečeru českého veteránismu, kde byly předány ocenění pro všechny organizátory v Poháru Federace a pro vítěze v kategoriích auto či moto. P. Barnet celý letošní pohár uspořádal prakticky sám, proto vyzval prezidenty jednotlivých sdružení, aby doplnili aktivní zástupce do Sportovní komise. Zájem ze strany účastníků není takový, jaký bychom si představovali. Proto Pohár Federace bude mít novou podobu, která bude korespondovat s trendem FIVA a sice, že bude více zaměřena na děti a mládež. Abychom nelimitovali zájemce ze strany klubů, nebudeme předem definovat, jak práce s dětmi na veteránských akcí má vypadat. Proto upravíme stávající přihláškový formulář, kde zájemci popíší jejich práci s dětmi a mládeží na veteránské akci. Sportovní komise pak vybere nejhodnější kandidáty. Vzhledem ke změně charakteru PF, nebudou v PF již jezdci hodnoceni. Sportovní řád bude náležitě upraven. Počet akcí bude snížen oproti dosavadnímu počtu.

T. Strnad vznesl dotaz, jak to bude s akcemi/kluby, které již podaly přihlášku do PF 2020? Zástupci budou e-mailem vyzváni, aby inovovaný formulář vyplnili znovu.

11)KTK a KLTK

Změny KLTK budou zapracovány v co nejkratším možném termínu. P. Kafka navrhl, aby se změny odsouhlasily po kontrole TK přes e-mail. Dle vyjádření p. Sladkého, předsedy KRK, je tento postup možný.

KLTK klubu Mustang Riders Club z.s. splnila dvouletou čekací lhůtu, vč. školení a dodání podkladů. Prezidium odsouhlasilo jejich spuštění.

Aktualizace složení KLTK: 01-36, 03-13, 04-05, 04-12, 06-07, 09-05, 14-06.

Došla žádost o spuštění pozastavené komise 06-04 Veteran Car Club Žďár nad Sázavou. Žádost bude předána na technickou komisi, která ve spolupráci s KRK a předsedou KTK vypracuje návrh pro prezidium.

12)Různé

  • Prezidenti byli vyzvání k dodání seznamu akcí ve svém sdružení v roce 2020 na sekretariát FKHV.
  • P. Zápotocký se dotázal na výrobu členských karet pro rok 2020. Noví členové dostanou nové karty, jinak budou platit ty z roku 2019.
  • Sdružení dodají své členské seznamy pro rok 2020 do konce března.
  • Prezidium odsouhlasilo Kalendář zasedání FKHV pro rok 2020.
  • UKUVHT žádá o předložení struktury nákladů komise KTK 09 za rok 2019 do jejich valné hromady, která se bude konat dne 29. 2. Z pověření prezidia p. Strnad osloví p. Kunštátského, předsedu KTK 09, o předložení této struktury prezidiu FKHV.
  • P. Zápotocký se dotázal na stav řešení dopisu od BCCC. Předsedou KRK p. Sladkým bylo p. Zápotockému odpovězeno, že klubu dne 20. 11. 2019 šla odpověď přes e-mail s žádostí o konkretizaci pramenů, ze kterých vychází při hodnocení situace. Do dnešního dne na tento dopis BCCC nereagoval, ani neuvedl důvody, proč takto postupuje. Z tohoto důvodu nebyla do dnešního dne tato záležitost vyřešena.

 

Datum: 4. 2. 2020

Zapsala: Bára Horáková

 

Zpět