Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 4. 4. 2023

04.05.2023 19:11

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Milan Laštůvka

omluven, delegován M. Riško

MBK ČR

Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Tomáš Hušek

ano

 

 

 

Sekretariát FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Sekretariát FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Tajemník

Jiří Patočka

ano

Hospodář

Jiří Zítek

ano

 

 

 

Komise FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Legislativní komise

Jan Täubel

omluven

Kulturní komise

Miloš Praus

nebyl přizván

Sportovní komise

Tomáš Barnet

nebyl přizván

Technická komise

Pavel Kolář

ano

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

 

 

 

Zástupci FKHV a AVCC AČR v komisích FIVA

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Motorcycle Commission

Martin Prošek – poradce

nebyl přizván

Utilitarian Commission

Mgr. František Čečil

nebyl přizván

Events Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Legislation Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Culture & Youth Commission

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 2. 5. 2023 od 16:30 hodin.

Program jednání prezidia dne 4. 4. 2023

 

V. Kafka úvodem jednání informoval přítomné, že dle rejstříku spolků a stanov AKAV, funkční období M. Kota skončilo 9. 3. 2023 a požádal M. Kota o doložení faktu, že má stále platný mandát, protože případné hlasování na dnešním jednání by mohlo být následně zpochybněno.

Dle M. Kota 28. 4. 2017 došlo ke schválení stanov AKAV, které však nejsou vloženy ve sbírce listin, ve kterých došlo ke změně funkčního období M. Kota na 4 roky. M. Kot doložil zasláním dokumentu na e-mail sekretariátu FKHV – Příloha č. 1

M. Riško doplnil, že Zákon ukládá všem spolkům povinnost vložit bezodkladně schválené stanovy do sbírky listin, nicméně za nesplnění jim není uložen žádný trest.

V. Kafka uvedl, že nebude zpochybňovat mandát M. Kota a doporučuje prezidiu vnímat M. Kota jako legitimního zástupce AKAV a v případě hlasování na dnešním jednání bude o účasti M. Kota při hlasování rozhodnuto následně.

 

1. Rekapitulace úkolů z posledního zasedání

1. Sekretariát rozešle pozvánku na SD – splněno
2. Viceprezidenti zašlou do 5.  4. 2023 jména svých delegátů a případných náhradníků na SD – zaslalo zatím jen UKUVHT.
3. Viceprezidenti zašlou do příštího jednání prezidia, tj. do 4. 4. 2023 zašlou vyjádření ke stížnosti č. 11/2022 – vyjádření bylo zasláno za AKAV, M. Riško za ČKHV prezentoval na minulém jednání prezidia osobně (bylo součástí zápisu z jednání) a za VCC bylo předloženo osobně.
 

M. Riško se vyjádřil dodatečně k bodu č. 1. 1., kdy dle stanov, mimořádné shromáždění delegátů musí být odůvodněno a svoláno pouze za určitých okolností. Dle jeho názoru v pozvánce chybí určení svolavatele a důvod jeho konání.  Na dotaz T. Strnada odpověděl, že on konání mimořádného SD rozporovat nebude. V. Kafka reagoval, že v pozvánce je uvedeno, že mimořádné SD svolává prezidium. P. Schweiner uvedl, že odůvodnění konání SD může být uvedeno na začátku jeho konání.

M. Riško dále přednesl dotazy, na které nenašel odpověď ve stanovách FKHV a měl je připraveny pro J. Täubela:
Kdo a jakým způsobem schvaluje program SD?
Kdo a jakým způsobem může doplnit program prezidia FKHV?
Kdo a jakým způsobem může doplnit program SD?
Kdo a na základě čeho volí předsedy pomocných orgánů komisí (mimo KRK, který je uveden ve stanovách)?
Kdo byl předkladatelem stanov schválených v roce 2018?
Komu se předkládají návrhy na usnesení SD?

V. Kafka odpověděl, že dotazy budou předány legislativní komisi, včetně všech členů prezidia k nastudování, neboť se domnívá, že se jedná o předvoj změny stanov.
M. Riško dodal, že stanovy je nutné prověřit, zda nejsou v rozporu se zákonem. V. Kafka odpověděl, že aktuálně platné stanovy FKHV v rozporu se zákonem nejsou, neboť si to prvotně ověřil nestrannou právní analýzou.

F. Sladký doplnil, že by se měl dořešit název nadcházejícího SD, zda se jedná o řádné či mimořádné, aby nedošlo k napadení jeho konání. V Kafka odpověděl, že na věc může být více právních náhledů, nicméně dle jeho úsudku, je pozvánka a pojmenování shromáždění v pořádku.

M. Riško uvedl, že konání SD rozporovat nebude.
 

4. Viceprezidenti zašlou své nominace na akce pro „Pohár Federace“ – poslal jen M. Kot za BCC.  J. Patočka apeloval na ostatní viceprezidenty, aby zaslali co nejdříve.

 

2. Technická komise

P. Kolář informoval přítomné, že jednání TK proběhlo dne 3. 4. 2023, na kterém bylo rozhodnuto, že začnou kontroly testování. Každému z členů TK bude přiděleno cca. 100 testací ke kontrole, takže je reálné, že během 2 měsíců bude zkontrolováno 800 testací. Kontroly proběhnou namátkově bez jakýchkoliv záměrů. Prezidium poté bude informováno o výsledku.

Vyskytla se možnost doplnění dalších technických listů vozidel do IS.

Co se týká jednání na MD, o posledním jednání bylo prezidium.

Dále informoval, že se vedou odborné diskuze např. na způsobem dopravy HV v případě, že nemají žádný TP. Vše je v jednání.

M. Riško uvedl připomínku za ČKHV, že v případě, kdy má majitel otestované vozidlo, se v průběhu 5 ti let (nové platnosti testace) zjistí pochybení při testování, zda bude majitel informován. P. Kolář odpověděl, že dotaz je nelogický, protože pokud někdo má otestované vozidlo na historickou původnost, sám se rozhodne, zda si vybere STK a bude s vozidlem jezdit či nikoliv a za dobu platnosti testace se bez přičinění majitele historická původnost nezmění. Jiný případ je, kdy by prvotestace byla chybně provedena. Majitel je tedy informován na základě podané neshody. Nově bude TK majitele HV, v případě zjištění pochybení, informovat již na začátku šetření.

V. Kafka dodal, že pokud ČKHV má podezření na to, že nebyl někdo informován, prosí, aby bylo doloženo.

M. Kot se dotazoval na průběh jím podané neshody k HMMWV. P. Kolář odpověděl, že věcí se zabývala TK na svém včerejším jednání a bude mu zaslána oficiální odpověď.
 

3. KRK

F. Sladký přednesl zprávu KRK pro prezidium je Přílohou č. 2 tohoto Zápisu.

M. Kot se na základě přednesené Zprávy dotazoval F. Sladkého, jaký konkrétně zákon porušil. F. Sladký odpověděl, že ve věcech byly zjištěny určité nestandartní postupy a bylo doporučeno prezidiu, aby byla věc předána legislativní komisi, která by měla uznat, zdali nedošlo k přestupku, přečinu či trestnému činu, neboť KRK není oprávněn toto rozhodnout.

Na připomínku M. Kota KRK upraví zprávu, že mohlo dojít k porušení zákona a doplní jakého.

V. Kafka doplnil, že pokud KRK shledá pochybení, která hraničí s porušením zákona, tak jej uvede ve zprávě, nicméně další řešení věci je v rukou orgánů činných v trestním řízení.

V. Kafka ukončil rozpravu, že KRK dospěl k závěrům, které uvedl ve své zprávě, kterou poskytl prezidiu, a to je předá legislativní komisi k posouzení právní kvalifikace s termínem výstupu do červnového prezidia.
 

4. Disciplinární komise

Vzhledem k možným pochybením za základě šetření TK nebo KRK bude nutné ustanovit komisi, která bude posuzovat míru pochybení a následně předkládat návrh sankcí. V průběhu diskuzí vzniklo několik návrhů na personální sestavení komise.

M. Riško doplnil, že název komise by mohl být rozhodčí či smírčí komise.

V. Kafka souzněl s názorem, aby technická komise byla posílena o členy, kteří by se již zabývali závěry případů šetření a navrhli prezidiu možný postih, nicméně uvedl, že díky změnám v testování, které nastávají, bude potřeba upravit Příručku pro testování. Nicméně v tuto chvíli je to problematické, protože změny musí vycházet ze skutečností a faktů, které bude definovat platná, odsouhlasená vyhláška. Dokud nebude její finální podoba, není možné začít úpravy připravovat. V rámci nové příručky by měly být definovány i procesy práce TK a posuzování pochybení. V. Kafka by tedy prezidiu navrhoval, aby do doby, než vejde v platnost nová vyhláška, procesy by probíhaly ve stejném režimu jako doposud.

V. Kafka požádal P. Schweinera, zda by mohl nastavit základní pravidla činnosti komise, ke kterým by sekretariát doplnil výtah ze stávající Příručky pro testování, který definuje případy neshod a sankce. Do 25. 4. 2023 zašlou všichni prezidenti na sekretariát FKHV nominace na členy disciplinární komise za jejich sdružení.


Odešel P. Zeman a P. Kolář.


5. Aktualizace KTK a KLTK

Na sekretariát FKHV byly doručeny ke schválení změny v KLTK:
KLTK 10–06
KLTK 10–07

Hlasování, kdo je pro schválení zaslaných aktualizací KLTK, pokud budou schváleny AČR:

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 (Kafka, Zeman)


6. Různé
a.) Rozpočet – J. Zítek zaslal prostřednictvím sekretariátu návrh rozpočtu pro rok 2023 – Příloha č. 3 tohoto Zápisu. Rozpočet na rok 2023 připravoval J. Zítek s J. Patočkou. J. Zítek informoval, že vzhledem ke změně pravidel pro testování od 1. 9. 2023, musely být tyto změny promítnuty i do rozpočtu, nicméně v tuto chvíli není možné odhadnout, zda proběhne více prvotestací před nebo po datu změny vzhledem k podmínkám. V návrhu tedy bylo počítáno s více testacemi před 1. 9. 2023. Výše členského a registračního poplatku zůstane zachována. Do konce 08/2023 zároveň zůstane rozdělení na členy a nečleny, po tomto datu bude již jednotný příspěvek. J. Patočka dále doplnil, že v rozpočtu výdajů se zároveň odráží zrušení krajských komisí včetně poplatků za nájmy kanceláří, atd.


b.) J. Patočka informoval, že v minulosti byly vyráběny plastové karty pro členy FKHV, nicméně mnoho karet nebylo nikdy použito, protože si je členové nevyzvedli. Zajímal se tedy o možnost elektronických karet, kdy objevil firmu Sphere, kde se jedná o největší věrnostní program v ČR https://www.sphere.cz/ . Na současné plastové karty je možnost čerpat asi 20 slev, firma Sphere má ve svém portfoliu mnohem více. Při současném počtu členů by jedna elektronická karta vycházela na 22,- Kč / kartu, za plastové byla cena 12,- Kč / kartu.

Prezidium ukládá J. Patočkovi předložení ještě 1 konkurence schopné firmy a její nabídky.


c.) Stížnost č. 11/2022 F. Sladkého na jednání M. Laštůvky: prezidium bere na vědomí. Vypracujeme nástroj, aby se podobné jednání již neopakovalo. Legislativní komisi bude zadán k vypracování souhlas s mlčenlivostí pro správce, uživatele a prezidenty.


d.) J. Patočka informoval přítomné o zadaných úkolech pro V. Vomočila týkající se IS, jež se účastnil i jednání TK. Bude mít za úkol shrnout nedostatky IS.


e.) P. Schweiner se dotazoval, zda by byla možná účast hostů za sdružení na SD. V. Kafka potvrdil účast 1 hosta za každé sdružení, kteří budou delegátům představeni, ale nebudou zasahovat do jednání na SD.

Hlasování o účasti hostů v počtu 1 za každé sdružení:

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 (Kafka, Zeman)

 

Hlasování o možné účasti zástupce MD na SD:

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 (Kafka, Zeman)

 

ÚKOLY:
1.) Do 18. 4. 2023 zašlou všichni prezidenti na sekretariát FKHV nominace na členy disciplinární komise za jejich sdružení.

2.) Viceprezidenti zašlou své nominace na akce pro „Pohár Federace“.

3.) J. Patočka předloží prezidiu další nabídku firmy na výrobu elektronických karet.

4.) Legislativní komise vypracuje text souhlasu s mlčelivostí pro správce a uživatele IS a členy prezidia.

 

 

Kontrola úkolů bude provedena na jednání prezidia dne 2. 5. 2023.

 

 

Přílohy:
Příloha č. 1 – Stanovy spolku AKAV
Příloha č. 2 - Zpráva KRK pro prezidium
Příloha č. 3 – Rozpočet FKHV 2023

 

 

Datum: 4. 4. 2023

Zapsal: Lucie Maxová

Správnost zkontroloval: František Sladký, předseda KRK

 

 

 

 

Zpět