Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 4. 6. 2019

18.06.2019 11:49

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Pavel Fiala

omluven

ČKHV

Jiří Zítek

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

VCC ČR

Václav Kafka

ano

UKUVHT

Jan Zápotocký

ano

AVCC HK

Dušan Erlebach

ano

MBK ČR

MUDr. Jaroslav Větvička

ano

AKAV

Ing. Martin Kot

ano

 

 

 

Další orgány prezidia

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Vedoucí sekretariátu

Ing. Bára Horáková

ano

Výkonný ředitel

Ing. Martin Kot

ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

omluven

Předseda komise pro řízení KTK, TK

Tomáš Strnad

ano

Hospodář

Jiří Zítek

ano

KRK

František Sladký

ano

Sportovní komise

Ing. Tomáš Barnet

omluven

Hosté: Ing. Pavel Šimek, předseda klubu za VCC Dvůr Králové nad Labem.

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 2. 7. 2019 od 16:30 na sekretariátu FKHV ČR.

Program z jednání prezidia dne 4. 6. 2019

 

Z důvodu nepřítomnosti prezidenta p. Fialy byl vedením prezidia pověřen p. Jaroslav Větvička, který před začátkem schůze navrhl změnu bodů v programu jednání. Prezidium úpravu odsouhlasilo.

1)Projednání odvolání proti rozhodnutí o zrušení jmenování testovacím komisařem Aleše Paříka

Prezidium pozvalo p. Paříka na jednání prezidia, který pozvání odmítl. Namísto toho byla domluvena osobní schůzka před prezidiem, které se měl zúčastnit p. Větvička, p. Strnad, P. Kafka a p. Kot s p. Paříkem. P. Kafka a Kot se z jednání nakonec omluvili. Ze schůze byl napsán zápis, viz příloha č. 1. Prezidium tuto schůzku a výstupy v příloze vzalo na vědomí. P. Strnad obdržel písemnou formou komunikace mezi MD a p. Paříkem.

FKHV obdržela žalobu podanou p. Paříkem ve věci zrušení jmenování testovacím komisařem. P. Větvička navrhl vedením celé kauzy pověřit výhradně JUDr. Täubela, který by měl zastupovat FKHV, a který by prezidiu podal závěrečnou informaci o ukončení soudního sporu, popř. si v průběhu vyžádal potřebné podklady. Dále navrhl, aby jedinou osobou, která bude případně informována o vývoji žaloby, bude pouze prezident FKHV ČR. Prezidium projednání celého bodu odložilo na další jednání.

Celou historii vývoje chování p. Paříka popsal přítomným Pavel Šimek s vyjádřením, že podání žaloby „byla jeho poslední možnost“.

Prezidium doporučuje zvolit takový postup v záležitosti p. Paříka, který by vedl ke smírnému řešení za vzájemného respektování. Pro: 5, proti: 1, zdržel se: 1.

Prezidium vyzvalo zástupce AVCC HK o zaslání komunikace, na které nebylo dle informací od p. Paříka odpovězeno, kdy a kam dotazy na oficiální adresu FKHV zasílal.

P. Strnad navrhl zveřejnění informací o kontrolách FKHV a vložení jejich stručné informace na stránky FKHV. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. Bod byl přijat, p. Horáková dohledá proběhlé kontroly a informace vloží na internetové stránky.

Po projednání prvního bodu odešel p. Šimek z jednání prezidia.

2)FIVA

Tomáš Barnet odeslal dopis, který byl schválený na prezidiu a tripartitě, předsedovi technické komise FIVA a sekretáři FIVA dne 29. 5. 2019. Co se týče původního dopisu od p. Otty zaslaného na FIVA, p. Barnet zaslal písemné vyjádření: „Ing Otto dle jeho slov nechce šířit jeho verzi, protože se prý jednalo o čistě osobní dopis zaslaný na privátní adresu předsedy TK FIVA. Co vím, tak předseda TK FIVA se k dopisu nevyjádřil.“

3)Shromáždění delegátů

Prezidium odsouhlasilo zprávu prezidia k prezentování na SD.

Předsedové komisí FKHV dodají zprávy z jejich činnosti a v předstihu je rozešlou na prezidium, aby mohly být rozeslány dále na delegáty.

Prezidium bylo dále upozorněno na dodání písemného seznamu svých delegátů s hlasovacím právem na FKHV, nejpozději však 10 dní před dnem konání SD.

4)Kulturní komise

a.Ples 2019 v Litomyšli

Organizátor Plesu 2019 do dnešního dne prezidiu nedodal závěrečnou zprávu. Prezidium žádá organizátora VCC Litomyšl, aby neprodleně předložil závěrečnou zprávu, vč. vyúčtování, maximálně do 9. 6. 2019.

b.Galavečer českého veteránismu

Kulturní komise oslovila možná místa k uspořádání Galavečera českého veteránismu. Proběhla informativní schůzka v Autoklubu ČR ohledně možného pořádání akce v jejich budově, za podmínek, že by FKHV byla pořadatelem, Autoklub ČR by byl partnerem. V porovnání s ostatními došlými cenovými nabídkami vyšel Autoklub ČR nejvýhodněji. Hlasování prezidia pro pořádání Galavečera v AČR: pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 2. Pořádání v budově Autoklubu ČR bylo odsouhlaseno.

P. Větvička navrhl pozvat krajské předsedy jako čestné hosty. Prezidium návrh odsouhlasilo.

c.Grand Veteran

Na FKHV byla dodána oficiální závěrečná zpráva z akce Grand Veteran, viz příloha č. 2 tohoto zápisu. Náklady na delegátku FIVA byly podloženy a vyčísleny na celkovou částku 5 100 Kč, která bude hrazena z rozpočtu kulturní komise. Prezidium tento bod odsouhlasilo.

d.Videoarchiv

Prezidium bylo znovu vyzváno k dodání videí za svá sdružení, akce, srazů atd., aby byla vložena do Video archivu FKHV ČR.

Po projednání bodu Kulturní komise se p. Větvička omluvil z jednání a předal své hlasovací právo p. Strnadovi.

5)Informace z jednání tripartity

Zápis z jednání tripartity byl prezidiu zaslán e-mailem.

Zástupce AKHV p. Franc předložil návrh memoranda. Právní kancelář FKHV zpracovala protinávrh, který byl zaslán do AKHV Ing. Francovi, který následně navrhne termín podpisu.

6)Informační systém

Informační systém funguje bez zásadních problémů, všechny technické nedostatky byly odstraněny. V současné době se funkce vylepšují dle požadavků komisařů.

Předsedům KLTK byla zaslána výzva k možnému přidání dalších komisařů do IS, maximálně do 31. 5. 2019. Některé komise toho využily a jejich přístupy budou do 7. 6. nahrány do IS.

P. Zítek požádal p. Kota o rozeslání informace, kolik je rozpracovaného a dokončeného počtu testování.

7)Technická komise

P. Strnad informoval prezidium o průběhu školení předsedů a místopředsedů KTK k IS, které ve výsledku dopadlo pozitivně. Zápis, který byl zhotoven, byl vytvořen jako soupis požadavků na úpravy systému. Přítomní byli následně vyzváni k případné úpravě zápisu před jeho uzavřením.

Prezident přes e-mail doporučil, aby byl znovu definován přístup technické komise k hodnocení historických vozidel, neboť se šíří nepravdivé informace o možném kladném testování replik. Repliky si mohou testovat v kategorii C, pokud budou starší 30 let a mají doložitelný rok výroby. 

P. Zápotocký odvolal člena UKUVHT p. Zemana z TK FKHV. V současné době nechce sdružení UKUVHT do komise jmenovat nového člena.

8)Kontrolní a revizní komise

Předseda KRK podal návrh Jednacího řádu KRK, který byl zaslán prezidiu a všem prezidentům s hlasovacím právem. Přečteno písemné doporučení nepřítomného prezidenta p. Fialy: „Je třeba zvážit, zda poměrně striktní návrh některých formálních náležitostí práce KRK bude akceptovatelný v rámci podmínek FKHV.“

Prezident VCC ČR p. Kafka po prostudování předneseného Jednacího řádu KRK během prezidia návrh odsouhlasil.

Ostatní z prezidia se k Jednacímu řádu KRK vyjádří přes e-mail do 11. 6. 2019.

P. Sladký znovu apeloval na prezidium, aby do KRK jmenovali nové fungující členy a KRK mohla začít se svou činností.

9)KTK a KLTK

Z důvodu neproškolení 3 členů KLTK je pozastavena komise 03-09 Český střelecký svaz klub vojenské historie.

10)Různé

a.Bankovní účet FKHV

Probíhá jednání s bankami za účelem snížení poplatku za vedení účtu. Výsledek výběrového řízení bude prezentován na prezidiu.

b.Dotazník FKHV

Ing. Horáková vytvořila online dotazník pro veterány, který byl prezidiem schválen. Dotazník bude distribuován prostřednictvím sdružení na členskou základnu. Vyhodnocení a následné doporučení ke zlepšení by mělo být zpracováno do 31. 8. 2019.

c.Pozvánka na akci Oldtimer Bohemia Rallye

P. Pakosta požádal o účast zástupce FKHV na akci Oldtimer Bohemia Rallye ve dnech 13.-15. 6. Pozvání přijal prezident FKHV ČR.

d.Komunikace p. Zápotockého s p. Fialou

P. Fiala písemně požádal o konkrétní vyjádření p. Zápotockého k jeho komunikaci směrem k p. Fialovi, kdy byl p. Zápotockým opakovaně napaden ze lži, které si není vědom, v čem konkrétně dle něho lhal. P. Zápotocký se ke komunikaci s p. Fialou odmítl vyjádřit, že jde pouze o osobní komunikaci.

 

 

Datum: 4. 6. 2019

Zapsala: Bára Horáková

 

 

 

Příloha č. 1.Výstupy ze schůzky mezi zástupci Presidia FKHV (Jaroslav Větvička, Tomáš Strnad) a Alešem Paříkem, ze dne 28.5.2019 v Hradci Králové.

Zástupci Presidia projednali současnou situaci po podání žaloby na FKHV Alešem Paříkem.

Byly objasněny důvody postupu p. Paříkem, obdobně přednesena pozice FKHV.

Dohodnuto shodně:

 • Některé problematické body vznikly nedostatky ve vzájemné komunikaci.
 • Nově se zlepší komunikace prostřednictvím přímého kontaktu mezi předsedou TK FKHV Tomášem Strnadem a Alešem Paříkem.
 • Výsledky schůzky budou předneseny na Presidiu dne 4. 6. 2019, které určí další postup FKHV.

Aleš Pařík se jednání, na které byl pozván, nezúčastní.

 

Zapsal: Jaroslav Větvička

 

Příloha č. 2.Závěrečná zpráva z Grand Veteran

 

Zahájení veteránské sezony 2019

Datum konání: sobota 27. 4. 2019 od 10:00

Místo: Areál Psychiatrické nemocnice Bohnice, Ústavní 91, Praha 8

Letošní ročník Grand Veteran 2019 představil téměř celou pozemní historickou mobilitu. K vidění bylo přes 160 kusů historické mobility, od automobilů a motocyklů, až po historické traktory. Velký zájem u diváků vzbudily tradičně exhibice sportovních a závodních historických vozidel, které se předvedly v akci přímo v areálu.

Akcí Grand Veteran byla oficiálně zahájena veteránská sezóna 2019. Všem vozům bylo při výjezdu do jízdy pravidelnosti požehnáno do nové sezóny a byl jim předán ochranný symbol „České srdce“ od kněze Oldřicha Chocholáče, kaplana Českého olympijského týmu.

Celá akce Grand Veteran byla ukázkou velkého potenciálu, který veteránské aktivity nabízejí. Ať už v oblasti výchovy dětí a mladé generace, možností kulturních představení s historickými vozidly nebo bohatého života v klubech historických vozidel. Letošní Grand Veteran byl také příkladem dosud ojedinělé spolupráce mezi dvěma největšími subjekty sdružujícími kluby historických vozidel v České republice, tedy Federaci klubů historických vozidel ČR a Autoklub České republiky.

Na své si přišly doslova celé generace. Pro děti byly připraveny tvůrčí dílničky, kde si děti mohly vyzkoušet své rukodělné dovednosti a znalosti pod vedením kolegy Mgr. Kunštátského. K motivaci dětí vyzkoušet si co nejvíce rukodělných činností, jim byly vydávány dětské řidičské průkazy, do kterých získávaly za svou šikovnost razítka. Po získání všech potřebných razítek jim byl jejich první dětský řidičský průkaz na Dopravním inspektorátu Grand Veteran prohlášen za platný.

Ve tvůrčích dílničkách si děti mohly ve spolupráci se svými rodiči zkusit vyrobit také vlastní autíčko nebo autobus Škoda RO 706 v měřítku 1:43. Reálný historický autobus stejného typu z Muzea městské hromadné dopravy Dopravního podniku hl. m. Prahy celý den vozil po areálu návštěvníky zdarma.

K podpoře výročí 100 let vzniku československé koruny a přiblížení významu toho výročí mladé generaci, byl ve spolupráci s Českou národní bankou vytvořen zábavný program ekonomické gramotnosti pro děti. Na akci byla zavedena dětská měna, tzv. „Grandík“. Grandíky si děti i dospělí mohli vydělat v tvůrčích dílničkách a za ní si následně zakoupit zábavu na dětských buggy nebo koupit zboží ve stáncích u partnerů.

Pro slečny a ženy byly připraveny kosmetické koutky, kde mohly využít péči profesionálních kosmetiček po celý den. Výrazně se v tomto ohledu angažovala firma Dermacol.

V rámci kulturního programu bylo sehráno tematické představení 100 let od vzniku československé koruny. Využita k tomu byla historická vozidla, která jezdila na silnicích v době první republiky. Hlavním kulturním bodem programu bylo komponované představení spojené s listopadovou sametovou revolucí roku 1989. Diváci mohli vidět živé reprízy scén z období sametové revoluce, několik autentických vozů z tohoto období a krátce po něm, např. služební vozidlo BMW 735 iL z kolony Václava Havla, Tatra 613 a další. Vozidla, která byla součástí jednotlivých scén, propůjčili členové historických autoklubů a muzeí, např. vozidla z Retro auto-muzea Strnadice a jejich oddělení VB. Hranou scénu dokreslovala dobová hudba, komentáře, a především dobová videa promítaná na velkoplošnou obrazovku.

Akci významně podpořily sbírky z Muzea auto veteránů rodiny Samohýlů nebo Veteran Areny Olomouc.

Organizátoři Grand Veteran věnovali značné úsilí a velké prostředky na zajištění propagace a mediální podporu akce a celého veteránismu. Během roku probíhala masivní propagace na domácích i zahraničních motoristických a kulturních akcích. Měsíc před akcí bylo pronajato několik billboardů po celé Praze, na nichž byla umístěna pouze loga dvou největších organizací zastřešující veterány v ČR: Federace klubů historických vozidel a Autoklubu.

V prostorách Autoklubu ČR proběhla 5 dní před akcí hojně navštívená tisková konference, které se zúčastnil zástupce Grand Veteran, Federace klubů historických vozidel ČR, Autoklubu ČR, Asociace veteran car clubů v AČR a Psychiatrické nemocnice Bohnice.

Výraznou mediální podporu recipročně poskytl Radiožurnál Českého rozhlasu. Celý týden vysílal pozvánky na akci se soutěží o vstupenky a spoty s majiteli veteránů. Na místě prostřednictvím R-streamu s Petrem Králem vysílal živě rozhovory se zajímavými osobnostmi ze světa veteránismu, motorismu i kultury.

Na místě působily čtyři televizní štáby, z toho Česká televize vysílala reportáž živě z akce. Podrobný popis propagace v Příloha č. 1.

Jménem FKHV bylo osobně pozváno přes 120 důležitých osobností z oblastí týkajících se veteránismu. Osobně se na akci přišli podívat např. zástupci z Ministerstva dopravy Ing. Musil a Bc. Nosek, zástupci z MŠMT nebo Magistrátu hlavního města Prahy.

Osobní pozvání přijala prezidentka kulturní komise FIVA p. Nataša Jerina Grom, kterou oslovila filozofie akce Grand Veteran s moderními směry, zapadající do hlavních programových směrů celosvětové organizace FIVA. P. Grom byla akcí nadšena, což zmínila v několika televizních vstupech i na pódiu při akci samotné. Poděkování a pozitivní hodnocení akce zveřejnila následně na oficiálních sociálních sítích FIVA.

Po celý den byl připravený bohatý program:

 • Grand Veteran Salon – Výstava vozidel a klubové prezentace.
 • Dvě kola jízdy pravidelnosti.
 • Opakované předváděcí jízdy sportovních a závodních vozů.
 • Zajímavé osobnosti historie i současnosti, např. závodníci Karel Loprais, Jaroslav Prášek a Petr Vojáček, legendární veteránistka Libuše Šulcová, jeden z bývalých šéfkonstruktérů mladoboleslavské škodovky Petr Hrdlička, člen bankovní rady ČNB Aleš Michl), a další. Akci poctil návštěvou také starosta MČ Prahy 8, Ondřej Gros a zástupkyně Magistrátu hlavního města Prahy, p. Klímová.
 • Defilé historických skupin (americká vozidla, policejní vozy atd.)
 • Dětské programy:
  • Tvůrčí dílny
  • Veteránská řemesla
  • Buggy pro děti
  • Program ekonomické gramotnosti pro děti
  • Soutěže v golfu pro děti
  • Vyhodnocení dětských výtvorů na podiu
 • Komponovaný program 100 let československé koruny.
 • Komponovaný program sametové listopadové revoluce 1989.
 • Zahájení veteránské sezóny – Požehnání vozidlům na novou sezónu knězem ČOV Oldřichem Chocholáčem
 • Letní kino s filmem Florenc 13,30

Akci moderovali známí moderátoři Petr Vichnar s Denisou Jeřábkovou a Markem Odrobinou.

Na závěr sobotní části akce si návštěvníci mohli v letním kině připomenout legendární český komediální film Florenc 13,30 film z roku 1957 promítaný na hlavní obrazovce. 

Nedělní dopolední program začal jízdou asi padesátky účastníků pod vedením nové Škody Scala z Auto Jarov hezkou silnicí kolem trojských vinic do Muzea městské hromadné dopravy ve Střešovicích. Po prohlídce muzea zamířila vozidla do Autoklubu ČR v Opletalově ulici. Zde proběhlo zakončení a vyhodnocení akce s poděkováním účastníkům a partnerům. Program završila komentovaná prohlídka budovy Autoklubu ČR a společný oběd.

Shrnutí akce

Hranice projektu byly opět posunuty a stanovené cíle s přehledem překročeny. Jednalo se historický milník, kdy při jedné akci spolupracovaly bok po boku Federace klubů historických vozidel a Autoklub ČR.  Důraz byl ještě více kladen na veřejnost s důrazem na děti a mladou generaci. Došlo k velkému zviditelnění FKHV, AČR a celého veteránismu při akci prostřednictvím širokého záběru medií a poměrně masové propagace především v posledním týdnu před akcí, při akci a po ní. Propagace byla podtržena několika televizními výstupy např. v České televizi, reprízovaně Sport 5 a dalších. Akci ve shora uvedeném rozsahu umožnila vynikající spolupráce a podpora níže uvedených partnerů, kterým organizátoři děkují. Speciální dík patří vedle MŠMT, Psychiatrické nemocnice Bohnice také odboru kultury, sportu, mládeže a památkové péče MČ Prahy 8 a magistrátu hl. m. Prahy. Celkově se akce Grand Veteran zúčastnilo přes 160 historických vozidel, včetně motorek, traktorů či vojenské historické techniky. Na akci se přišlo podívat více než 5 600 diváků, z toho cca 2 200 dětí. 

Hlavní partner akce

Auto Jarov a ŠKODA – AUTO, a.s.

Programoví partneři

Federace klubů historických vozidel ČR, z.s., Autoklub České republiky, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Česká národní banka, Muzeum MHD Praha Střešovice, Muzeum Ladislava Samohýla Zlín, Veteran Arena Olomouc, Retro auto-muzeum Strnadice, Mercedes Benz klub

Mediální partneři

Český rozhlas Radiožurnál, Sport 5, Zpátečka.cz, MotorJournal, Cars&Stories, Chrom a plameny, Kam po česku, Garáž.cz

Partneři akce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Hlavní město Praha, Městská část Praha 8, Dermacol, Retrogaráž.

 

Propagace

Sociální sítě

 • Internetové stránky (www.GrandVeteran.cz)
 • Facebook (www.facebook.com/GrandVeteran)
  • Akci Grand Veteran sledovalo cca 7 000 lidí. V průběhu posledních týdnů byla pravidelně zveřejňována vystavovaná vozidla, novinky z příprav a další.
 • Instagram (grandveteran)

Účast na akcích a výstavách s vlastním stánkem

 • Pražská noblesa, říjen 2017
 • Racing EXPO, Praha, prosinec 2017
 • Retro Classics Nürnberg, prosinec 2017
 • Ples českého veteránismu, Kroměříž, únor 2018
 • Propagace před, během a při Grand Veteran, duben 2018
 • GP Brno Revival, Brno, červen 2018,
 • Zbraslav-Jíloviště, Praha, září 2018,
 • Retro městečko, Pardubice, září 2018 - UKUVHT
 • Pražská Noblesa, Praha, říjen 2018,
 • Wels, Rakousko, říjen 2018,
 • Pocta motorismu, 28. 10. 2018, Praha AČR
 • Tisková konference před Classic EXPO, AČR
 • Classic Expo, PVA Praha, listopad 2018,
 • Retro Garáž, Lysá nad Labem, listopad 2018,
 • Retroclassics, Nürnberg, prosinec 2018,
 • Ples českého veteránismu FKHV, Litomyšl, leden 2019,
 • Retro garáž, Lysá nad Labem, březen 2019.

 

Tiskoviny

 • Článek a opakovaná reklama v MotorJournal
 • Článek a opakovaná reklama v Cars & Stories
 • Článek v Prestige Media
 • Článek a reklama v časopisu Městské části Prahy 8 „Osmička“
 • Článek a opakovaná reklama v časopise Chrom a plameny
 • Novoročenka s připomenutím akce
 • Velkoplošná plakátová inzerce 10 ploch v dubnu 2019 v Praze.
 • Český rozhlas Radiožurnál: Od pondělí 22. 4. 2019 do pátku 26. 4. 2019 každodenní reklama formou rozhovoru v délce 3:30 minuty Matěje Skalického s budoucími účastníky Grand Veteran a pozvánkou na akci. 6 dní před akcí několik reklam (cca 3 denně) během vysílání a soutěž o vstupenky na akci.

 

V den konání akce

Živé vysílání z R-Streamu Českého rozhlasu Radiožurnálu od 10.00 do 14.30 s moderátorkou Petrem Králem. Propagace veteránismu a FKHV. 

TV

 • Česká televize
 • Opakovaný dokument na Sport 5
 • Studio 6 víkend

Odkazy

Videa

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10207469169-svet-motoru/219471291269064-aktualne

https://www.youtube.com/watch?v=qU3TD8NbXZ0

https://sport5.cz/news/grand-veteran-sraz-veteranu-61c43dfe.html

https://www.xn--lep-tma39c.tv/top_tv/sport/grand-veteran-2019-online/

https://tv.seznam.cz/program/8933844

https://www.youtube.com/watch?v=GG1Rq8UArmE

https://www.youtube.com/watch?v=6wuj300yyh0

https://www.youtube.com/watch?v=g0rk7bJL3e0

https://www.youtube.com/watch?v=-boMfUh56-w

https://www.youtube.com/watch?v=AqaQxJJtTeo

https://www.youtube.com/watch?v=CVcNT_rxhkU

 

Články

https://www.autoklub.cz/140426-ohlednuti-za-grand-veteran-2019/

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/604764/veterany-cekal-okruh-i-pozehnani-v-bohnicich-se-ukazaly-historicke-skvosty.html

https://www.prazskypatriot.cz/na-historicke-automobily-kola-autobusy-i-traktory-lze-vyrazit-do-bohnic/

https://www.garaz.cz/clanek/porsche-nebo-snad-tuningovy-sraz-vikend-nabidne-nejen-to-21001614

https://www.portalridice.cz/clanek/reportaz-ze-srazu-grand-veteran-2019

https://www.boxer-morava-historik.cz/clanky/grand-veteran-praha-bohnice-27.4.2019.html

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/do-bohnickeho-arealu-psychiatricke-nemocnice-se-o-vikendu-sj/r~e00acc6c680111e993a6ac1f6b220ee8/r~5026c1d2680111e9b9980cc47ab5f122/

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/do-bohnickeho-arealu-psychiatricke-nemocnice-se-o-vikendu-sj/r~e00acc6c680111e993a6ac1f6b220ee8/

https://www.radio.cz/en/section/picture-of-week/grand-veteran-2019

https://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=15268

https://www.citybee.cz/kultura/:/akce/89754-grand-veteran/

https://www.ajdnes.cz/grand-veteran-2019/praha/98330

https://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=15268&secid=1

https://www.cysnews.cz/kultura/grand-veteran-2019/

https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/aktuality/CNB-na-Grand-Veteran-2019-00001/

https://www.motormix.cz/clanek/grand-veteran-2019-ve-fotografii/25337

https://veteranklubprostejov.webnode.cz/z-nasi-posty/

https://kvhdruhypluknymbursko.cz/video/

https://multimedia.ctk.cz/foto/index?documentID=48554712&select-continue=1

https://multimedia.ctk.cz/foto/document/48554776/3

https://www.veteran-prodej.cz/2018/6-veteranskych-akci-v-roce-2019/

https://city-dog.cz/post/kam-zajit-o-vikendu-27-28-4/

https://www.praha12.cz/tipy-na-vikend-26-28-4-2019/d-69041

https://ceautoclassic.eu/event/grand-veteran-2019/

https://www.autonoviny.cz/clanek/37337-prehlidka-grand-veteran-otevre-letosni-sezonu

https://www.iveteran.cz/novinky/3233

https://www.veteranarena.cz/cs/author/jwalla/page/2/

https://www.akhv.cz/kalendar/grand-veteran-zahajeni-sezony-v-psychiatricke-nemocnici-v-bohnicich-27-4-2019

https://www.info-automotive.cz/obrazky/grand-veteran

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/do-bohnickeho-arealu-psychiatricke-nemocnice-se-o-vikendu-sj/r~e00acc6c680111e993a6ac1f6b220ee8/r~624ebf54680111e9819e0cc47ab5f122/

https://www.skodaklasik.cz/kalendar/grand-veteran-2019/

https://www.autokaleidoskop.cz/Historie/Autobusem-po-Grand-Veteran/

https://www.csfd.cz/film/634837-grand-veteran-2018/komentare/

https://www.slevomat.cz/akce/1440682-dame-vytah-vstupenky-na-festival-grand-veteran

https://4menexpo.cz/grand-veteran/

https://www.autoklub.cz/139920-zveme-vas-na-sobotni-grand-veteran-2019/

https://www.pkhv.cz/grand-veteran-2019/

https://www.aaasouteze.cz/soutez/1083--grand-veteran-historicka-vozidla-praha-2742019

https://www.bohnice.cz/grand-veteran-2019/

https://city-dog.cz/kam-jit/event/grand-veteran/

https://www.informuji.cz/akce/praha/113110-grand-veteran/

https://www.veteranweb.cz/akce/grand-veteran-oficialni-otevreni-veteranske-sezony-27-04-2019.php

https://www.kamsdetmi.com/article.html?ceka-nas-vikend-plny-carodejnic-pouti-i-bezeckych-zavodu=1&id=1919

https://radiozurnal.rozhlas.cz/soutez-pojdte-s-radiozurnalem-za-krasnymi-auty-na-grand-veteran-7804434

https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/auto/automobilovi-veterani-vystava-aut-grand-veteran-lecebna-bohnice-pragovka-sto-let_1904261515_anj

https://www.radio.cz/cz/rubrika/foto-tydne/grand-veteran-2019

https://www.praha.eu/jnp/cz/co_delat_v_praze/volny_cas/posledni_vikendova_sobota_v_dubnu_bude.html

https://www.radio.cz/fr/rubrique/image-semaine/les-voitures-de-collection-au-grand-veteran-2019-

https://www.24zpravy.com/domaci/s-cim-jezdila-manzelka-krale-komiku-se-zbrojovkou-v-bohnicich-se-predvedly-i-jine-skvosty/316233-zpravy

https://www.eurooldtimers.com/cze/aktualita/585-kam-v-dubnu-za-veterany.html

https://muzeumveteranu.cz/akce/planovane-akce/27-4-2019-grand-veteran-n437736.htm

https://www.skodaklasik.cz/grand-veteran-2019/

https://www.bohnice.cz/aktuality/

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/do-bohnickeho-arealu-psychiatricke-nemocnice-se-o-vikendu-sj/r~e00acc6c680111e993a6ac1f6b220ee8/

https://cz.wordpressclub.mercedes-benz-clubs.com/jedna_akce/grand-veteran-otevreni-veteranske-sezony-2019/

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/604764/veterany-cekal-okruh-i-pozehnani-v-bohnicich-se-ukazaly-historicke-skvosty.html?kapitola=1359314

https://www.expressauto.cz/grand-veteran-letos-opet-v-bohnicich/

https://www.cysnews.cz/kultura/grand-veteran-2019/

https://www.luxus.cz/grand-veteran-2019

https://www.autologistika.cz/grand-veteran-letos-opet-v-bohnicich/

https://nasregion.cz/praha/dve-stovky-historickych-vozidel-k-videni-budou-v-sobotu-na-grand-veteran-v-bohnicke-lecebne

https://m.praha8.cz/Grand-Veteran-zahajeni-veteranske-sezony.html

https://www.autoklub.cz/139920-zveme-vas-na-sobotni-grand-veteran-2019/

https://www.aaasouteze.cz/soutez/1083--grand-veteran-historicka-vozidla-praha-2742019

https://srazyveteranu.cz/zobrazit_sraz/grand-veteran-1106/

https://rupoint.cz/vystavka-grand-veteran-2019/

https://www.oovbstrnadice.cz/grand-veteran-27-4-2019/

https://automobilista.com.pl/2019/04/27/ii-grand-veteran-bohnice-2019/

https://www.praha8.cz/Grand-Veteran-zahajeni-veteranske-sezony.html

https://www.cysnews.cz/kultura/grand-veteran-2019/?fbclid=IwAR0MrFNvYdN5xWgqfPD3lBsSl_ZfE2onnfJXQHCXL4NLWIYTsWNrVRQcHLY

https://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/akce/grand-veteran--1-.aspx

https://www.slevomat.cz/akce/1440682-dame-vytah-vstupenky-na-festival-grand-veteran

https://svobodovahelena.rajce.idnes.cz/Veterani_v_Bohnicich_2019/

https://www.auto-truck.cz/prehled-akci-pro-rok-2019/

https://foto3.ctk.cz/foto/document/48554776/168

https://livingprague.com/prague-life/prague-april/

https://www.vsude.cz/navstivili-jste-jednu-z-akci-kde-prim-hrali-veterani/

https://carolina.fsv.cuni.cz/

https://ceautoclassic.eu/event/grand-veteran-2019/

https://www.atlasceska.cz/aktualne/tipy-na-vikend-27-28-dubna-2019-119077

https://eventland.eu/event/27013/grand-veteran-2019/

https://nasregion.cz/praha/dve-stovky-historickych-vozidel-k-videni-budou-v-sobotu-na-grand-veteran-v-bohnicke-lecebne

https://www.unesco-czech.cz/900_554780_grand-veteran/

https://www.auto.cz/grand-veteran-se-blizi-zavitejte-v-sobotu-na-zahajeni-veteranske-sezony-fkhv-cr-121318

https://muzeumveteranu.cz/akce/probehle-akce/27-4-2019-grand-veteran-v-bohnicich-n442914.htm

https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/aktuality/CNB-na-Grand-Veteran-2019-00001/

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/do-bohnickeho-arealu-psychiatricke-nemocnice-se-o-vikendu-sj/r~e00acc6c680111e993a6ac1f6b220ee8/

https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-volny-cas/604771/s-cim-jezdila-manzelka-krale-komiku-se-zbrojovkou-v-bohnicich-se-predvedly-i-jine-skvosty.html

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/604764/veterany-cekal-okruh-i-pozehnani-v-bohnicich-se-ukazaly-historicke-skvosty.html

https://multimedia.ctk.cz/foto/index?documentID=48554712&select-continue=1

https://www.zenysro.cz/blogy/rodina-a-deti/grand-veteran-2019

https://www.portalridice.cz/clanek/reportaz-ze-srazu-grand-veteran-2019

https://hradek-muzeum.rajce.idnes.cz/2019_04g_-_Grand_veteran/

https://www.iveteran.cz/novinky/3233

https://eventland.eu/event/27013/grand-veteran-2019/

https://automobilista.com.pl/2019/04/27/ii-grand-veteran-bohnice-2019/

https://europe.easybranches.com/czech-republic/1431667

https://insta-stalker.com/profile/grandveteran/

 

 

 

 

 

 

Zpět