Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 4. 7. 2023

31.07.2023 22:39

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Milan Laštůvka

omluven, delegován P. Fiala

MBK ČR

Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano, on-line

VCC ČR

Tomáš Hušek

ano

 

 

 

Sekretariát FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Sekretariát FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Tajemník

Jiří Patočka

ano

 

 

 

Komise FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Legislativní komise

Jan Täubel

ano

Kulturní komise

Miloš Praus

nebyl přizván

Sportovní komise

Tomáš Barnet

nebyl přizván

Technická komise

Pavel Kolář

ano

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

 

 

 

Zástupci FKHV a AVCC AČR v komisích FIVA

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Motorcycle Commission

Pavel Šimek

nebyl přizván

Utilitarian Commission

Mgr. František Čečil

nebyl přizván

Events Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Legislation Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Culture & Youth Commission

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

Datum příští jednání prezidia FKHV bude stanoveno dle aktuální situace.

Program jednání prezidia dne 4. 7. 2023

 

1. Novela vyhlášky 355/2006 Sb.

P. Kolář informoval o závěrech týkajících se vypořádání připomínek FKHV k novele vyhlášky, na základě jednání na MD:
- zachování možnosti registrace více vozidel na jednu ZRZ – ze strany MD bylo akceptováno s upozorněním, že v budoucnu bude zrušeno
- připomínkováno několik bodů ke kodexu a testování (FIA), rozsah oprávnění dle kodexu – ze strany MD bylo akceptováno
-  možnost nálepkových ZRZ v rámci vyhlášky 355/2006 neakceptováno, tuto problematiku řeší vyhláška 343/2014Sb. a je tedy nutno řešit v rámci ní.
- upřesnění definice HV – dle kodexu FIVA: definice vzešla ze směrnice 214/45 EU. Při možné příležitosti upozorníme FIVA, že definice v kodexu FIVA nesouhlasí s definicí ve směrnici EU.
- zachování školení komisařů v gesci FKHV: ve vyhlášce nebude uvedeno, ale je naší povinností zajistit školení, bude v naší gesci v rámci příručky, MD nemá právo nařizovat FKHV podmínky školení.
- graficky upravena příloha žádosti: některé navržené úpravy tiskopisu byly ze strany MD schváleny, jméno testovací komise a 3 klubových komisařů budou uvedeny v poznámkách na poslední straně – přesná podoba POZNÁMEK bude dořešena na straně FKHV. MD pouze vyžaduje, aby na tiskopisu bylo uvedeno jméno a podpis oprávněné osoby a zdůraznily její zodpovědnost. Finální podobu tiskopisu Žádosti jsme z MD ještě neobdrželi.
- možnost fotografií i v el. podobě: ze strany MD bylo akceptováno, na průkaz je nutný originál stejně jako doposud. Bude podrobně popsáno v Příručce pro testování.
- zrušení zápisu "PLATÍ S PRŮKAZEM HISTORICKÉHO VOZIDLA" nebylo ze strany MD akceptováno
 

Kompletní vypořádání připomínek – Příloha č. 1 tohoto Zápisu.


P. Kolář dále informoval, že se bude účastnit školení techniků STK v srpnu 2023.  Ze strany MD bude vydán metodický pokyn pro pracovníky STK ke kontrole HV.

Z MD jsme obdrželi návod pro vstup do IS TP pro oprávněné osoby.
 

Prezidium souhlasí s vypořádáním připomínek:

HLASOVÁNÍ:
PRO: 6    PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 1

 

2. Výběr oprávněných osob

TK vytvořila seznam kritérií pro výběr oprávněných osob pro zahájení nového systému testování ve zkušební době:
- minimálně 3 osoby, maximálně 6 osob
- spolková vyváženost, odbornost, možnost cestování, PC zdatnost a vybavení,
- výběr pouze z krajských komisařů

Na základě zaslaných jmen nominantů ze všech krajů, vytvořila TK seznam s ročním zkušebním obdobím, s ohledem na definované požadavky a místní příslušnost.

KTK 01:
Petr Štohl VCC ČR
Martin Kot BCC
Vladimír Novák KUVHT ČR
Šárka Žejdlíková VCC ČR
Jaroslav Sejk AKAV
Robert Onisko AVCC AČR

KTK 02:
JUDr. Pavel Opletal AKAV
Vojtěch Dymáček ČKHV
Václav Baláč VCC ČR
Michal Olejko AVCC AČR

KTK 03:
Radek Kovář AVCC AČR
Stanislav Šebek AVCC AČR
Martin Žák UKUVHT ČR
Bohumil Kropík UKUVHT ČR
Pavel Ryšavý AKHV
František Kučera AKHV

KTK 04:
Kamil Koubek AKHV
Josef Vincenci ČKHV
Radek Záleský VCC ČR

KTK 05:
Zdeněk Kuthan VCC ČR
Jiří Bernard AKHV
Radomír Tříska AKHV
Dušan Erlebach AKHV
Jan Zápotocký AVCC AČR
Petr Volprecht UKUVHT ČR

 

 

KTK 06:
Karel Kocáb UKUVHT ČR
Radek Veleba ČKHV
Josef Tolkner AKHV

KTK 07:
Jiří Dubský AVCC AČR
Dále navržen Milan Laštůvka za ČKHV, který však není krajských komisařem. TK zažádá o doplnění dalších osob a Zápis z volby oprávněných osob.

KTK 08:
Petr Nejedlý VCC ČR
Martin Pravda VCC ČR
Jaromír Kučera VCC ČR
Jan Čechura ČKHV
Vojtěch Palič AVCC AČR
Zbyněk Najman VCC ČR

Náhradník: Milan Bumba VCC ČR

KTK 09:
Ondřej Dokoupil ČKHV                                   
Tomáš Chorý UKUVHT ČR                             
Radoslav Grulich AVCC AČR                         
Tomáš Kunštátský VCC ČR                             
Jiří Čekan AKHV                                              
Vladimír Foukal VCC ČR                                 

KTK 10:
František Čečil AVCC AČR
Robert Zavadil AVCC AČR
Petr Fiala ČKHV
Otakar Řeboun ČKHV
Vlastimil Malina VCC ČR
Libor Matějka VCC ČR

Náhradník: Tomáš Jopek AVCC AČR

KTK 11:
Petr Pelech AKAV
Miroslav Veselý ČKHV
Stanislav Paďouk UKUVHT
Petr Doležal VCC ČR
Jaroslav Hanák AVCC AČR
František Chalupa AKHV
Milan Sklenář AKHV
Roman Fulín AKHV

Náhradník: František Sladký UKUVHT
Náhradník: Václav Rychtář UKUVHT

Ve Středočeském kraji vedle parametrů pro výběr zadaných na červnovém jednání prezidia FKHV, vybrány osoby také s ohledem na geografické rozložení.

KTK 12:
Mgr. Bc. Leo Kohot VCC ČR                           
Marian Czanik AKAV                                                                                                                                                                                              
Karel Kotzian VCC ČR                                                                                                                 
Tomáš Štůsek ČKHV                                                                                                                                                                                                
RNDr. Jiří Stonavský ČKHV                                                                                                                                                                                                                                                                
Náhradník: Tomáš Michálek VCC ČR

KTK 13:
Miroslav Cankář VCC ČR                                                                                                            
Zdeněk Prchal VCC ČR                                                                                                                
Dan Slapnička AKHV                                                                                                                   
Petr Prchal AKHV
Jan Hanzlík AVCC AČR                                  
Jaroslav Pešek UKUVHT                                 

Náhradník: Vladimír Boublík VCC ČR     
Náhradník: Jaroslav Hozda VCC ČR     

KTK 14:
Bronislav Trusík VCC ČR
Aleš Máčala VCC ČR
Antonín Smažinka AVCC AČR


OSTATNÍ z pozice výkonu své funkce
- členové TK
- Vojtěch Vomočil
- Jiří Patočka
- Petr Zeman

 
Bude nutné určit hlavní oprávněnou osobu pro každý kraj, jež by měli být současní předsedové KTK.
Oprávněné osoby by neměli schvalovat své vlastní testace – bude uvedeno v příručce.
Seznam oprávněných osob je nutné zaslat na MD do 1.8.2023. Počet oprávněných osob je, dle dohody s MD, na naši žádost možno kdykoliv v budoucnu rozšířit. Jak již bylo odsouhlaseno na minulém jednání prezidia, v krajích, kde nejsou všechna sdružení zastoupena, bude nabídnuto sdružením, aby navrhli svého zástupce s příslušnou kvalifikací.
 

 

Prezidium souhlasí se současným seznamem navrženým TK s doplněním, že se seznam bude vyvíjet v souladu s aktuální situací.

HLASOVÁNÍ:
PRO: 6    PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 1


3. Úpravy IS

V. Vomočil připravil a členům prezidia byl zaslán Seznam úprav nutných pro správný chod IS a pro změny platné po 1.9.2023 ( viz. Příloha č. 2 tohoto Zápisu) včetně cenové kalkulace programátorů, nicméně vzhledem k chybějícím podkladům pro úpravy (tiskopis Žádosti o testování, který jsme doposud z MD neobdrželi, finální verze novely vyhlášky) avizovala firma Critical works možné problémy s dodržením termínu či fakturování expresních poplatků.

Prezidium souhlasí, aby do výroby byly zadány pouze úpravy nutné v souladu s novelou vyhlášky platnou od 1. 9. 2023. Tyto úpravy vyspecifikují a zadají do výroby v co nejkratším možném termínu J. Patočka a V. Vomočil. Další úpravy budou prozatím odloženy. V rámci jednání s firmou Critical works bude zároveň snaha o dosažení co nejnižší ceny.

Dále bude nutné dořešit proces podpisu testace žadatelem – pověřenou osobou bude V. Vomočil, v případě potřeby ve spolupráci s M. Kotem.

HLASOVÁNÍ:
PRO: 6    PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 1


4. Krajské komise po 1. 9. 2023

V tuto chvíli máme 15 účetních středisek (14 krajských účtů + hlavní účet FKHV), ve kterých jsou smlouvy na pronájem, internetové připojení atd. Od 1.9.2023 nebudou potřeba tato zázemí.

J. Patočka se spojí s krajskými předsedy a bude je informovat, že s ohledem na účinnost novely vyhlášky od 1. 9. 2023 přestávají fungovat krajské komise, budou fungovat pouze oprávněné osoby, tudíž pokud mají jakékoliv stabilní náklady spojené s činností, je nutné je vypovědět a ukončit. Dále je nutné k tomuto datu uzavřít účetnictví, sepsat majetek, vypovědět smlouvy a vyčíslit, jak dlouho náklady ještě budou trvat, vzhledem k výpovědním lhůtám, PC vybavení a další elektronika bude nabídnuta k odkupu.
Krajské archivy budou přesunuty do kanceláře FKHV.

Následně budou informace rozeslány předsedům emailem a na osobní schůzce koncem srpna bude přednesen návrh, jak bude vše pobíhat.


 

 

5. Rekapitulace úkolů z posledního zasedání

1. Legislativní komise připraví souhlas s mlčenlivostí pro členy prezidia, kteří nejsou komisaři, ale mají přístup do IS – splněno, za MB dostane P. Schweiner, za ČKHV J. Havrda

2. Zástupci jednotlivých sdružení dodají písemně (kdo tak ještě neučinil) maximálně do 1 týdne před konáním příštího jednání prezidia jméno svého zástupce v disciplinární komisi, v opačném případě nebudou mít tato sdružení zastoupení v komisi – VCC dodalo, BCC a ČKHV nechtějí mít zástupce.

3. Technická komise osloví předsedy krajských komisí, aby svolali své krajské komise (může být i korespondenční formou) a hlasováním rozhodli o oprávněných osobách za jejich kraj. Předsedové KTK poté zašlou jména svých nominantů na sekretariát FKHV – splněno, řešeno v rámci bodu 2. Výběr oprávněných osob

4. Jednotliví zástupci prezidia se vyjádří písemně max. do 1 týdne před konáním prezidia k dokumentu týkající se Disciplinární komise, který tvoří Přílohu č. 1 Zápisu ze dne 6.6.2023 – nikdo nedodal. P. Fiala doplnil, že v komisi by měly by mít zástupce i AKHV a AVCC AČR. Definice přestupků a trestů bude dořešena na jednání TK 15. 8. 2023, kam bude přizván i P. Schweiner.

 

6. Různé:

1. Rušení archivů na registračních místech – P. Fiala zjišťoval možnost informování FKHV před okamžikem skartace vzácných dokladů.
2. Pohár federace – na základě jednání s účetní firmou budou příspěvky pro sdružení řešeny formou smlouvy.
3. Plastové karty – prezidium souhlasí s prodloužením současným plastových karet, než dojde ke schválení elektronických karet shromážděním delegátů.
4. FKHV obdržela žádost předsedy KTK 11 F. Chalupa o schválení nákupu nového telefonu ve výši 30.000, - Kč – zamítnuto vzhledem k ukončení činnosti.
5. Jaromír Kučera připravuje novelu Příručky pro testování, jež musí být hotová do konce července, maximálně k tomuto datu bude prezidiu zaslána k nastudování.

ÚKOLY:

1. Úpravy IS, nutné v souladu s novelou vyhlášky platnou od 1. 9. 2023, vyspecifikují a zadají do výroby v co nejkratším možném termínu J. Patočka a V. Vomočil.
2. V. Vomočil připraví návrh procesu podpisu testace žadatelem.
3. J. Patočka se spojí s krajskými předsedy a bude je informovat, že s ohledem na účinnost novely vyhlášky od 1. 9. 2023 přestávají fungovat krajské komise, budou fungovat pouze oprávněné osoby, tudíž pokud mají jakékoliv stabilní náklady spojené s činností, je nutné je vypovědět a ukončit. Dále je nutné k tomuto datu uzavřít účetnictví, sepsat majetek, vypovědět smlouvy a vyčíslit, jak dlouho náklady ještě budou trvat, PC vybavení a další elektronika bude nabídnuta k odkupu.
4. Sekretariát osloví AKHV a AVCC AČR s nabídkou jejich zástupce v Disciplinární komisi.
5. J. Kučera zpracuje a zašle na sekretariát FKHV návrh Příručky pro testování do 30. 7. 2023. Sekretariát ji obratem distribuuje prezidiu.
 

 

Kontrola úkolů bude provedena na příštím jednání prezidia

 

 

Datum: 4. 7. 2023

Zapsal: Lucie Maxová

Správnost zkontroloval: Václav Kafka, prezident FKHV

Zpět