Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 5. 10. 2021

19.10.2021 11:09

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

omluven

ČKHV

Jiří Zítek

ano

MBK ČR

Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Jiří Patočka

ano

 

 

 

Další orgány prezidia

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Vyjádření

Vedoucí sekretariátu FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Výkonný ředitel

Martin Kot

ano

Hospodář

Jiří Zítek

ano

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Legislativní komise

Jan Täubel

omluven

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 2. 11. 2021 od 16:30.

Program jednání prezidia dne 5. 10. 2021

1)Rekapitulace úkolů z posledního zasedání
 

 1. M. Kot ve spolupráci s J. Patočkou připraví koncept fungování procesů v TK.  – koncept zpracován a přednesen na jednání TK dne 23.9.2021.
 2. Sekretariát písemně vyzve předsedu dotyčné KLTK, k vyjádření k Neshodě (viz. bod 5)  a doložení oprávněnosti daného testování se lhůtou 30 dnů. - splněno
 3. Sekretariát FKHV připraví dopis pro subjekty, jímž byly zaslány finanční prostředky z transparentního účtu, založeného na pomoc občanům postiženým tornádem v 06/2021. – finalizování podoby dopisu
 4. J. Patočka připraví zprávu na web FKHV, týkající se poděkování a rozdělení finančních prostředků. - splněno
 5. M. Kot se spojí s možným adeptem na předsedu KK a bude prezidium informovat na jeho dalším zasedání. - splněno
 6. Sekretariát FKHV osloví členy Tripartity ohledně možného termínu dalšího jednání dne 5.10.2021 od 13:00 h. – splněno, jednání tripartity proběhne dne 6.10.2021 od 16:30 hodin.
 7. J. Zítek zpracuje podklady pro prezentaci na SD týkající se hospodaření a rozpočtu pro rok 2022. – v procesu
 8. Do 4.10.2021 nahlásí všechna sdružení počty svých členů, na základě kterých budou vystaveny faktury na členské příspěvky. – P. Zeman dodá údaje

 

2.)Zpráva o vývoji situace související s poslaneckým návrhem změny zákona 56Návrh na změnu zákona nebyl v uplynulém volebním období projednán. Platí tedy,
že je vše související s testováním HV beze změny.
Další jednání s poslanci a MD bude pokračovat v příštím volebním období.
 

3.)Informace správce IS o průběžných změnách a aktualizaci

 

 1. Z důvodu velkého objemu dat a následného zdlouhavého procesu zálohy došlo ke komprimaci dat, kvalita zůstala zachována.
 2. V plánu je sloučení sekcí „Žádosti“ a „Prodlužování“ do jedné „Karta vozu“.
 3. V budoucnu by do IS mohla být doplněna sekce pro neshody a kontakty na jednotlivé techniky dle značek, z důvodu spolupráce.


 

4.)KRK
 

 1. Sekretariát FKHV ve spolupráci s KRK vytvoří přehled aktuálních a nedořešených Neshod.
   

5.)Technická komise

 

 1. Dne 23.9.2021 proběhlo jednání TK, kde byl všem přítomným členům přednesen nový koncept fungování procesů v TK, který byl všemi členy přijat.
 2. Sekretariát FKHV připraví seznam všech aktuálních a nedořešených Neshod,
  ke kterým shromáždí kompletní dokumentaci a poté bude k řešení předáno jednotlivým členům TK.
 3. Nehoda, která byla podaná J. Francem, týkající se možného podvodného jednání majitele nebo porušení pravidel testování ze strany komisaře, byla, s kompletní dokumentací a vyjádřením dotčené KLTK, dne 29.9.2021 předána k řešení R. Velebovi za TK. R. Veleba zpracuje stanovisko k neshodě do 20 dnů od obdržení podkladů, a poté za dalších 10 dnů předá TK finální stanovisko M. Kotovi k přednesení prezidiu.
 4. Neshoda podaná dne 15.9.2021 Š. Žejdlíkovou: z dodaných podkladů nelze přesně určit rok výroby vozidla, jelikož se jedná o prototyp. Probíhá příprava podkladů a zjišťování skutečností.

 

 1. Aktualizace KTK a KLTK

  a.) Prezidium FKHV obdrželo Změnové listy s aktualizací složení těchto KLTK:

  - KLTK 01 -13  
  - KLTK 01 – 29
  - KLTK 03 – 05
  - KLTK 03 – 13
  - KLTK 04 – 05
  - KLTK 04 - 12 
  - KLTK 06 – 15
  - KLTL 09 – 02 
  - KLTK 09 – 14
  - KLTK 10 – 04
  - KLTK 11 - 09 
  - KLTK 11 – 21
  - KLTK 11 – 27
  - KLTK 11 – 46
  - KLTK 12 – 05

  Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

  b.)  Prezidiu FKHV  byl předložen návrh na jmenování nového člena KTK 11 
  - Mgr. Milana Sklenáře.  

  Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

  c.) Proběhla diskuze na procesem schvalování klubových komisařů do jednotlivých KLTK, který by do budoucna mohlo přejít pod KTK.

 

d.) Při řešení neshod, které obsahují vážné pochybení komisařů, může prezidium FKHV (písemnou či elektronickou formou), na doporučení TK, rozhodnout o okamžitém pozastavení KLTK nebo jednotlivých komisařů.

Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

d.) Prezidium FKHV obdrželo žádost od F. Čečila o obnovení činnosti KLTK 11-44, na základě vyrozumění Policie ČR, jež neshledala skutečnosti pro zahájení trestního řízení. Činnost KLTK 11-44 je však předmětem dosud neuzavřené Neshody. Po došetření neshody technickou komisí, bude rozhodnuto o dalšímu postupu v souladu s Příručkou pro testování. Do té doby zůstává KLTK 11-44 pozastavena.

 

 1. Shromáždění delegátů
 1. J. Zítek zpracovává podklady pro prezentaci na SD týkající se hospodaření a rozpočtu pro rok 2022. Zatím má hrubé odhady a čeká na co nejreálnější čísla týkající se počtu otestovaných vozidel, atd. Poté bude finalizováno a předloženo prezidiu nejpozději do 20.10.2021.
 2. V rámci letošního SD, které je plánováno na 25.11.2021, proběhne volba prezidenta FKHV dle stanov. Každý členský subjekt může nominovat svého kandidáta, a to písemně na adresu sekretariátu nejpozději do 25.10.2021. Prezidenti budou takto informovat svá členská sdružení.

 

 1. Kulturní komise

M. Kot oslovil na spolupráci na pozici předsedy KK Miloše Prause, který tuto nabídku přijal a bude se aktivně podílet na akci již 30.10.2021.

 

 

 1. Členské příspěvky

Na základě dodaných počtů členů jednotlivých sdružení, vystaví sekretariát FKHV faktury na členské příspěvky ve výši 100,- Kč / člen.

 

 

 1. Různé
 1. V. Kafka informoval prezidium, že představitelé Združenia zberateľov historických vozidiel SR, projevili zájem o uzavření memoranda o spolupráci s FKHV, které by navazovalo na činnost FIVA. V případě schválení prezidiem dojde k přípravě dokumentace.

 

Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

 1. Vzhledem k možnosti nominace každé členské země svého člena do komisí FIVA, je nutné posílit naše zastoupení ve FIVA.
 2. V. Kafka informoval prezidium o proběhlých jednáních o možné podobě spolupráce s BESIPem.  
 3. Jménem prezidia FKHV bude zasláno písemné oficiální poděkování všem zainteresovaným, kteří se podíleli na jednáních ohledně poslaneckého návrhu změny zákona. M. Kot aj. Patočka připraví tento dopis.
 4. Plánovaná výroba propagačních předmětů FKHV. M. Kot a J. Patočka poptají kalkulaci jednotlivých předmětů.

Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 1. Na základě toho, že B. Horáková, ani po opakovaných urgencích, dosud nedodala přístupové údaje k některým účtům FKHV, bude vyzvána legislativní komisí k dodání těchto přístupů a zároveň jí bude zaslán Vytýkací dopis.
 2. P. Schweiner informoval o zájmu subjektu ze Slovenska nabídnout FKHV spolupráci při ověřování původu vozidel z produkce Povážských strojíren, jejichž archivem nyní disponuje.

 

 

ÚKOLY:

 1. Petr Zeman za UKUVHT dodá počet členů sdružení.
 2. Sekretariát FKHV ve spolupráci s KRK vytvoří přehled aktuálních a nedořešených Neshod.
 3. M. Kot ve spolupráci s J. Patočkou připraví finální dokument popisu konceptu fungování procesů v TK k předložení na příštím prezidiu.
 4. J. Zítek předloží prezidiu podklady pro prezentaci na SD – termín splnění: 20.10.2021.
 5. Prezidenti budou informovat svá členská sdružení o možnosti zaslání nominace na prezidenta FKHV.
 6. Sekretariát vystaví faktury na členské příspěvky.
 7. M. Kot a J. Patočka připraví tento dopis – poděkování těm, kteří se podíleli na jednáních ohledně poslaneckého návrhu změny zákona.
 8. M. Kot a J. Patočka poptají kalkulaci jednotlivých propagačních předmětů.
 9. Legislativní komise připraví dopisy pro B. Horákovou.


 

 

Kontrola úkolů bude provedena na jednání prezidia dne 2.11.2021.

 

 

Datum: 5.10.2021

Zapsal: Lucie Maxová

Správnost zkontroloval: František Sladký, předseda KRK

 

 

Zpět