Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 5. 3. 2019

15.03.2019 10:10

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Pavel Fiala

ano

ČKHV

Jiří Zítek

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

VCC ČR

Václav Kafka

ano

UKUVHT

Ing. Jan Zápotocký

ano

AVCC HK

Luděk Erlebach

ano

MBK ČR

MUDr. Jaroslav Větvička

ano

AKAV

Ing. Martin Kot

ano

 

 

 

Další orgány prezidia

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Vedoucí sekretariátu

Ing. Bára Horáková

ano

Výkonný ředitel

Ing. Martin Kot

ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

ano

Předseda komise pro řízení KTK, TK

Josef Zrucký

ano

Hospodář

Jiří Zítek

ano

KRK

František Sladký

ano

Sportovní komise

Ing. Tomáš Barnet

ano

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 2. 4. 2019 od 16:30 na sekretariátu FKHV ČR.

Program z jednání prezidia dne 5. 3. 2019

1)Sdružení Veteran car clubů

Člen právní komise FKHV JUDr. Jan Täubel na prezidiu přednesl následující body k projednání:

a.Neslučitelnost aktivit pana Aleše Paříka s výkonem funkce technického komisaře

Pan Pařík je členem KLTK 05-07 a byl komisí navržen na předsedu KLTK. Zároveň je členem KTK 05. Současně dlouhodobě podniká různé aktivity, které poškozují zájmy FKHV ČR, např.:

  • v roce 2018 podal ohledně činnosti FKHV trestní oznámení, jehož předmětem je problém účetnictví při přechodu od Ing. Lammela k nové firmě MINUS TEN. Tuto problematiku opakovaně na základě impulzu p. Erlebacha z KRK, řešilo nejen prezidium, ale i SD, které návrh prezidia na řešení potvrdilo,
  • uveřejnil v Motor Journalu číslo 1/2019 článek, kde (mimo řady jiných pomluv) tvrdí, že si FKHV zajišťuje „optimalizované výdaje“ (v této souvislosti bylo naopak podáno trestní oznámení pro podezření ze spáchání přečinu křivého obvinění, resp. pomluvy);
  • narušoval školení technických komisařů, které se konalo dne 6. 2. 2019 (viz vyjádření UKUVHT ČR, které je k dispozici v příloze – dle tvrzení řady lidí takto neadekvátně vystupoval i v minulých letech);
  • řada nepodložených stížností a udání zejména na Ministerstvo dopravy České republiky v uplynulých letech.

Dle příručky pro testování silničních a historických vozidel (čl. 6.5.2. (f)), kterou vydala FKHV, musí být krajský a klubový technický komisař mimo jiné loajální k FKHV.

Při porušení může FKHV rozhodnout o pozastavení, resp. zrušení jmenování technického komisaře (článek 6.17 (a)).

Z výše uvedených důvodů se jeví zřejmé, že by povinnost loajality je opakovaně výrazně Alešem Paříkem porušována.

b.Sdružení Veteran Car Clubů z. s. (dříve Asociace veteran car klubů královehradecka z.s.)

Pan Aleš Pařík je úzce propojen se Sdružením Veteran Car Clubů, jehož zástupci se na prezidiu opakovaně k činnosti pana Paříka vyjadřovali, a to velmi zvláštním způsobem (např. pan Erlebach se na lednovém prezidiu od trestního oznámení podaného panem Paříkem po delší vzrušené diskusi nakonec distancoval, nicméně protestoval proti zápisu z jednání prezidia, který byl následně rozeslán emailem a který obsahoval vyjádření pana Erlebacha, a požadoval, aby v zápise bylo něco, co ve skutečnosti neřekl).

Z vystupování zástupců SVCC na prezidiu FKHV je zřejmé, že Sdružení Veteran Car Clubů destruktivní aktivity pana Paříka vědomě a cíleně podporuje, čímž výrazně porušuje nejen schválený a SD přijatý Etický kodex FKHV ČR, ale i Stanovy FKHV.

V Etickém kodexu mimo je jiné uvedeno v článku II. Odst. 6 Etického kodexu FKHV ČR, že členská sdružení FKHV a jejich členové svou činností a chováním nesmí poškozovat dobré jméno FKHV a jeho členů.

Dále etický kodex ukládá Prezidiu FKHV sledovat dodržování etického kodexu a přijímat nebo navrhovat Shromáždění delegátů FKHV příslušná opatření při jeho nedodržování.

Hrubé nebo opakované porušení etického kodexu může být důvodem k vyloučení členského sdružení z FKHV.

 

Ve Stanovách FKHV je mimo jiné uvedeno:

Všechny členské subjekty FKHV se zavazují zdržet se všech jednání, která by mohla způsobit újmu na cti, důstojnosti a zájmech FKHV ČR (čl. 7 odst. 3).

Členský subjekt je možné vyloučit z důvodu porušení stanov (čl. 8 odst. 1 (c)).

O vyloučení rozhoduje shromáždění delegátů FKHV na návrh prezidia FKHV.

V diskuzi bylo navrženo, aby prezidium zvážilo, zda nedoporučit shromáždění delegátů FKHV vyloučit Sdružení Veteran Car Clubů z FKHV.

c.Účast Erlebacha na presidiích FKHV

Pan Luděk Erlebach se dle některých signálů jeví jako nedůvěryhodný, komunikaci v rámci prezidia FKHV přeposílá třetím osobám (viz emailová korespondence dne 11. 1. 2019, kdy na emailovou diskusi v rámci prezidia začal kopírovat pana Aleše Paříka).

V rámci jednání prezidia je třeba hrát fair play a mít k sobě navzájem důvěru, jinak se pracovat prostě nedá. Jednání pana Luďka Erlebacha je s tímto zásadně v rozporu (např. tajná nahrávka jednání bez souhlasu účastníků jednání, která vyla následně publikována).

Bylo navrženo, aby prezidium FKHV rozhodlo o tom, že nechce, aby se pan Erlebach jeho zasedání do budoucna účastnil a aby vyzvalo Sdružení Veteran Car Clubů, aby pana Erlebacha na jednání prezidia nadále nevysílalo.

P. Větvička navrhoval slyšení p. Paříka na Presidiu, kde by mohl vysvětlit a obhájit svůj postup. To bylo odmítnuto. P. Strnad na základě prezentovaných faktů navrhuje prezidiu zrušit jmenování Aleše Paříka testovacím komisařem. Prezidium tento návrh odsouhlasilo počtem 6 hlasů pro zrušení jmenování, 2 členové prezidia se zdrželi hlasování.

FKHV zašle informaci o okamžitém zrušení jmenování Aleše Paříka testovacím komisařem s výzvou k vrácení průkazů technického komisaře. Dopis bude zaslán na vědomí také na předsedu KLTK 05-07, předsedy KTK a registrační místo v Královéhradeckém kraji.

V záležitosti porušování Etického kodexu a Stanov FKHV ze strany Sdružení Veteran Car Clubů, jako poslední pokus o navázání konstruktivní spolupráce, navrhuje FKHV setkání Prezidia FKHV s vedením Sdružení Veteran Car Clubů za účelem diskuse o další spolupráci. Pozvánka na schůzku bude zaslána ze sekretariátu FKHV. Na základě výsledku tohoto setkání bude rozhodnuto Prezidiem o dalším postupu.

Zástupce VCC ČR doplnil, že kauza ohledně p. Paříka by měla být řešena jako pochybení jednotlivce, a ne členského spolku FKHV, jehož je členem.

P. Erlebach byl vyzván k objasnění úniku interních informací z FKHV přes jejich sdružení, protože jeho exces z ledna 2019 nebyl ojedinělý, dochází k tomu opakovaně a prokazatelně se nejedná jen o pana Erlebacha. P. Erlebach se k tomu odmítl vyjádřit.

2)Informační systém

Smlouva s programátory IS byla podepsána. Základní Informace pro veteránskou veřejnost o postupu práce v nových podmínkách IS je připravena Ing. Kotem a po jejím odsouhlasení ze strany programátorů bude zveřejněna všem zúčastněným subjektům a zveřejněna na www stránkách FKHV. Rozeslání informace zajistí Ing. Horáková.

Pro řešení celého systému je ve smlouvě zpracován detailní harmonogram. Kontrolou postupu řešení je pověřen Ing. Kot.  Po skončení jednotlivých etap řešení bude organizováno průběžné oponentní jednání dokončených úloh, které bude řídit a organizovat Ing. Kot. Prezidium odsouhlasilo složení pracovní skupiny pro průběžné oponování dokončených úloh IS: p. Kot, p. Vomočil, p. Chalupa, p. Franc, p. Štohl, konzultačně p. Veleba, event. p. Trusík.

První kontrolní den pracovní skupiny IS bude 18. 3. 2019 od 16:00 na sekretariátu FKHV ČR. Pozvání členů týmu zajistí Ing. Horáková.

Veškeré připomínky k IS budou vždy zasílány na p. Kota, který je v případě nutných změn a doplňků projedná s programovacím týmem.

3)Ekonomická směrnice FKHV ČR

P. Erlebach upozornil, že v Ekonomické směrnici není uveden poplatek za testování ve výši 300 Kč/testování. Jiří Zítek aktualizuje Ekonomickou směrnici, do které bude zahnut poplatek za testování ve výši 300 Kč/testování, který byl schválen na SD. Tento poplatek vejde v účinnost až po zavedení IS. Návrh upravené Ekonomické směrnice bude poslán prezidium do následující schůze.

4)Ministerstvo dopravy a registrační místa

Dopis s návrhem na legislativní úpravy, obdržený od TK, a materiál s body, které by měly vyjasnit mezi FKHV a MD, odeslala p. Horáková na MD.

Schůzka zástupců FKHV, AČR a AKHV bude 7. 3. 2019 na MD.

5)Kontrola FKHV

Účetní kancelář informovala FKHV o nahlášení budoucí kontroly účetnictví. S průběhem bude prezidium seznámeno na následující schůzi.

6)Vydávání FIVA

Prezidium odsouhlasilo postup kontrolování vozidel pro vydávání FIVA ID CARD, kdy vozidlo zkontroluje KLTK a KTK. Na základě jejich doporučení může FKHV vydat FIVA ID CARD.

7)Technická komise

V současné době platí rozsah kontroly testací daný legislativou. Informaci rozešle technická komise na předsedy komisí.

P. Strnad vznesl dotaz ohledně nových pokynů testování, které se šíří mezi veterány a KTK je dodržují, když žádné takové nařízení neprošlo schválením prezidia. Předseda TK p. Zrucký odmítl, že by bylo vydáno nařízení, které KTK musí dodržovat, ale byly vydány pouze doporučení. KTK musí dodržovat nařízení, které jsou v Příručce o testování vozidel.

Zástupci sdružení žádali doplnění svého zástupce do TK. P. Zrucký odmítl důvod doplnění špatnou informovaností. Z každé schůze je Presidium informováno předloženým zápisem schůze TK FKHV.

P. Kafka za VCC ČR jmenoval zástupce do TK p. Jana Živného. P. Větvička za MBK jmenoval zástupce do TK p. Jana Horáčka. P. Kot za AKAV jmenoval zástupce do TK p. Romana Pochylého. Noví členové TK musí být schopni po seznámení s detailní problematikou zapojit se do práce TK v plné agendě kontroly testování. Presidium přijalo návrh Ing. Fialy, že placení členové technické komise (p. Vomočil a p. Otto) budou pověřováni dalšími úkoly, které vzejdou z jednání komise.

Kontakty na nové členy budou zaslány na TK s kopií na p. Horákovou. Noví členové budou pravidelně zváni na jednání TK.

DPP pro p. Ottu a p. Vomočila byly podepsány pro rok 2019.

8)Kulturní komise

Kulturní komise začala realizovat projekt na tvorbu Videoarchivu FKHV ČR. Videoarchiv bude realizován na YouTube. Prezidium odsouhlasilo znění Všeobecných podmínek pro videoarchiv FKHV, které budou zveřejněny. Zároveň bude vytvořena nová záložka na webových stránkách FKHV.

KK připraví oslovení sdružení s informací o tvorbě Videoarchivu FKHV s výzvou o jejich zapojení.

Jménem FKHV byla pozvána delegátka kulturní komise FIVA p. Grom, která pozvání přijala. V současné době je s ní vedena komunikace ohledně zajištění programu. Následně budou vyčísleny náklady na její pobyt v ČR.

VIP pozvánka za FKHV na akci Grand Veteran bude dodána p. Noskovi, Ing. Musilovi, Ing. Počtovi a Ing. Ťokovi. Své návrhy předal Tomáš Strnad. Členové Presidia mohou dodat své další návrhy co nejdříve, nejpozději však do 15. 3. 2019.

9)Sportovní komise

P. Barnet prezentoval možnosti způsobů podpory organizátorů přijatých do PF 2019. Následný postup a realizace bude projednán na schůzi sportovní komise i s ohledem na daňové povinnosti pořadatelů a poskytovatele podpory.

10)Kontrolní a revizní komise

Proběhla první schůze KRK, jejíž zápis byl přílohou pozvánky na toto prezidium. Prezidium vzalo zápis z KRK na vědomí. Další schůze bude 18. 3. 2019 od 17:30. Pozvánku zajistí Ing. Horáková.

P. Erlebach upozornil, že v Rejstříku je uvedeno původní složení KRK. Bude projednáno s právní firmou a složení aktualizováno.

11)KTK a KLTK

P. Horáková zaslala seznam platných komisí na RM Praha a dopis na Mgr. Marečka z Magistrátu hl. m. Prahy o oprávnění k testování, které vypracovala právní kancelář FKHV ČR.

Komise, které nebudou proškoleny 2019, budou po náhradním školení pozastaveny.

Komise, které letos nebudou proškoleny dva roky po sobě, budou po náhradním školení zrušeny.

Komise, které nedodaly smlouvu o testování a byly pozastaveny v roce 2018, budou po nedodání podkladů do náhradního školení 2019 zrušeny.

a.Osvědčení

Vydán duplikát Osvědčení pro: 11-11, 14-02, 01-45, 11-47

b.KLTK

  • Aktualizované složení: 01-13, 01-36, 02-01, 02-03, 03-04, 03-06, 04-04, 04-12, 05-06, 06-02, 07-07, 07-08, 08-09, 08-11, 09-07, 09-16, 10-09
  • 04-04 dodala p. Horákové smlouvu o testování, komise bude spuštěna po školení 2019 a dodání podkladů ze školení.

Změnu složení KLTK mohou komise posílat do náhradního školení dne 6. 4. 2019. Následná úprava komisí bude možná až od prosince 2019 nebo ve výjimečných případech.

P. Horáková vyzvala KHV Slaný o dodání smlouvy o testování, aby mohla být jejich komise spuštěna.

c.KTK

  • KTK 01: Schválení žádosti na nákup notebooku v pořizovací ceně do16 000 Kč.
  • KTK 03: vyřazení člena KTK 03 p. Stanislava Plašila.
  • KTK 14: Odsouhlasené vyřazení externího disku z majetku KTK 14

12)Různé

a.Členské karty

První edice členských Karet FKHV byla distribuována dne 7. 2. 2019. Seznam k dodatečné výrobě karet bude dodán od sdružení p. Horákové do 15. 3. 2019. 

Prokazování členství na rok 2019 bude buď Kartou FKHV, nebo po předložení dokladu o zaplacení členského příspěvku, který bude vystaven na jméno.

Dopis s informací o použití členských karet a prokazování zaplacení členského příspěvku byl schválen a bude zaslán mezi komisaře. Zajistí Ing. Horáková včetně rozeslání AVCC AČR a AKHV.

b.Porsche Classic Club

Předseda Porsche Classic Clubu p. Bumba špatně odeslal v roce 2018 členské příspěvky, které poslal místo na VCC ČR na FKHV ČR. P. Horáková ho na chybu obratem upozornila s informací, aby poslal žádost o vrácení peněz, a částka mu bude vrácena. Na upozornění p. Bumba nereagoval.

Na schůzi VCC ČR dne 16. 2. 2019 se dotázal p. Bumba p. Patočky o navrácení příspěvku, který ho informoval o stejném postupu při navrácení. Do dnešního dne p. Bumba o vrácení příspěvku nepožádal.

c.Pozvánka FKHV na Classic Austria 2019

Došla pozvánka pro FKHV na prezentaci českého veteránismu na akci Classic Austria 2019. FKHV se této akce nezúčastní.

 

 

Datum: 5. 3. 2019

Zapsala: Bára Horáková

 

 

Vysvětlivky:

FKHV– Federace klubů historických vozidel

GV – Grand Veteran

KTK – Krajská testovací komise

KLTK – Klubová testovací komise

MD – Ministerstvo dopravy

MŽP – Ministerstvo životního prostředí

SD – Shromáždění delegátů

T – Termín

TK – Technická komise

Z – Zodpovědnost

 

Příloha č. 1.Vyjádření UKUVHT ČR ke školení KTK 05

 

Zpět