Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 6. 10. 2020

26.10.2020 09:42

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Jiří Zítek

omluven

MBK ČR

Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Jiří Patočka

ano

 

 

 

Další orgány prezidia

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Vyjádření

Vedoucí sekretariátu FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Výkonný ředitel

Martin Kot

ano

Hospodář

Jiří Zítek

omluven

Technická komise

Jaromír Kučera

ano

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Kulturní komise

Aleš Mašín

ano

Sportovní komise

Tomáš Barnet

omluven

Legislativní komise

Jan Täubel

ano

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

omluven

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 3. 11. 2020 od 16:30.

Program jednání prezidia dne 6. 10. 2020

1)Pozice sekretářky

29.9.2020 nastoupila na sekretariát FKHV Lucie Maxová za B.Horákovou.

 

2)Technická komise

 1. J. Kučera požádal při aktualizaci Příručky pro testování HV pro rok 2021 předsedy krajských komisí o součinnost ve smyslu případných připomínek. Ozval se pouze
  J. Vincenci s požadavky na zahrnutí bodů tykajících se doby platnosti testací a návrhu odborného proškolení členů komise. Závěrem: 1.) platnost doby testace je v souladu se zákonem a nelze ji zkrátit, 2.) máme již nyní možnost proškolovat dle svých potřeb. Finální znění Příručky bude J. Kučerou odesláno na Prezidium k připomínkám, aby se mohla v co nejbližší době rozeslat testovacím komisařům, před Shromážděním delegátů.
 2. Proběhla diskuze na téma testování historických přívěsů. Závěrem: musíme jednat dle znění zákona a takto jej i definovat v Příručce.
 3. Doplnit do Smlouvy o testování historických a silničních vozidel: 1) souhlasí se zveřejněním svého kontaktu na stránkách FKHV. 2) Všechny věci, které byly v souvislosti s testováním vozidel Právnickou osobou předány, v souvislosti s testováním vozidel byly KLTK vystaveny, zhotoveny, či přímo souvisí s testováním vozidel, jsou od počátku výlučným vlastnictvím Právnické osoby, a to zejména (nikoliv však výlučně) razítka klubové testovací komise, průkazy technických komisařů, veškeré Žádosti o provedení testování historického vozidla a Protokoly o testování (včetně uložených či v současnosti neplatných, v písemné, elektronické, či jiné formě), Evidenční listy, případně propůjčená technická zařízení apod.
 4.  Martin Kot vyslovil podezření, že testovací komise MB ČR je v některých úkonech  v rozporu s pravidly pro testování HV. Toto případné pochybení bude prošetřeno TK FKHV. Prezidium toto vzalo na vědomí.

3) Shromáždění delegátů

Plánováno na 26.11.2020. Vzhledem k epidemiologické situaci a opatřeními s ní souvisejícími, je nutno s J. Täublem prověřit možnosti konání Shromáždění či jeho případné odložení v souladu se zákonem.

Na SD je nutno odsouhlasit finální podobu Příručky a rozpočet pro rok 2021.

Hlasování: pro 6 zdržel se 0 proti 0

4)Informační systém

 1. M. Kot přednesl návrh na zřízení institutu provádění kontroly v systému.

M. Kot, J. Patočka a J. Kučera dostali od Prezidia pověření k výkonu kontroly. Pro tyto 3 přístupy IS automaticky vytvoří protokol přístupů.

 1. J. Kučera navrhl vytvoření NEVEŘEJNÉ databáze ukradených vozidel, kde při zadání "shodného" VIN, nebo v.č. motoru bude zaznamenán identifikovaný vstup a autorovi bude sděleno (upravit) "Vozidlo je již v IS evidováno. Tento Váš vstup byl zaznamenán do databáze přístupů - neprodleně kontaktujte FKHV !".
 2. M. Kot oznámil, že od 12.10. bude spuštěna možnost bezhotovostních plateb za testace.


Hlasování: pro 6 zdržel se 0 proti 0

 

5)Ceny testací

J. Kučera navrhl úpravu ceny za testace automobilů a členských příspěvků.

6)Školení komisařů

Mělo by proběhnout do konce roku 2020, pokud dovolí epidemiologická situace. V případě konání je organizace v gesci sekretariátu FKHV a Technické komise.

J. Täubel prověří, zda je ze zákona možné termín školení posunout v případě nemožnosti konání.

Případně je nutné prověřit možnosti testace delegátů distanční formou.

7)Rozpočet na rok 2021

 1. J. Zítek zaslal návrh rozpočtu pro rok 2021 všem členům Prezidia, kteří potvrdili, že ho obdrželi. Drobné úpravy přednesl J. Kučera za TK a J. Patočka, které budou zaslány J. Zítkovi ke zpracování:

I.)        J. Kučera vznesl návrh na zařazení nové položky do rozpočtu a ekonomické směrnice „Vypracování stanoviska specialisty značky“. Tento návrh bude J. Kučerou zaslán, aby mohl být součástí Zápisu. V případě schválení bude nutno oslovit specialisty značek, které bychom v případě potřeby mohli oslovit ke spolupráci.

II.)       Do rozpočtu bude navíc zahrnuta částka na nové webové stránky FKHV.

 1. Odsouhlasená podoba rozpočtu bude přílohou pozvánky na Shromáždění delegátů.
 2. Od roku 2021 bude mít každá komise svůj vlastní podúčet, aby ekonomický stav byl přehledný a transparentní.
 3. J. Patočka s H. Setničkovou z MINUS TEN dořeší přerozdělení financí zpět na kluby.

Hlasování: pro 6 zdržel se 0 proti 0

 

8)Kontrolní a revizní komise

 1. F. Sladký informoval Prezidium, že Veterán Autoklub Znojmo si dává právo testovat automobily a vytváří si vlastní testovací formuláře. KRK se bude touto věcí dále zabývat. F. Sladký osloví Českou kancelář pojistitelů, aby informovala všechny pojišťovny, že jsme, v případě pochybných pojistných událostí, ochotni spolupracovat na prověření těchto případů.
 2. V důsledku neprovedení předání Souhlasu se zápisem do spolkového rejstříku ze strany sekretariátu FKHV ČR zs - neprodleně zajistit  nové ověřené prohlášení –“SOUHLAS SE ZÁPISEM DO SPOLKOVÉHO REJSTŘÍKU”.

 

9)Kulturní komise

 1. Původně plánovaný Den otevřených dveří dne 9.10., pořádaný Klubem přátel historických vojenských jednotek Mordové rokle z.s., společně s FKHV ČR z.s. a Městem Milovice, bude přesunut na příští rok.
 2. Konání galavečeru FKHV / neformálního setkání začátkem roku 2021 bude přizpůsobeno aktuální epidemiologické situaci.

10)Sportovní komise

V. Kafka informoval o článku psaným prezidentem FIVA o 1000 mil českolovenských, kterým pozvedl reputaci ČR. J. Patočka odkaz na tento článek odešle členům Prezidia a nahraje na webové stránky FKHV.

11)FIVA

 1. Dne 21.11.2020 proběhne vzdáleně Valná schůze FIVA a je potřeba se na ni registrovat, což učiní T. Barnet.
 2. FIVA ID CARD – Martin Prošek navržen na funkci zajištění výroby karet a komunikace.

Sekretariat získá od B. Horákové informace k procesu výroby karet.

Hlasování: pro 6 zdržel se 0 proti 0

 

11.)     Různé

I do budoucna budeme pokračovat v přepisování testačních dokladů do elektronické podoby do systému. V současné době přepsáno přes 21 000 žádostí.

 

 

ÚKOLY:

 1. J. Kučera rozešle všem členům Prezidia finální podobu Příručky pro testování HV. Termín splnění: 30.10.2020
 2. M. Kot předá podklady týkající se neshod u testovací komise Mercedes klubu Technické komisi před jejím jednáním dne 8.10.2020.
 3. J. Täubel prověří možnosti konání Shromáždění delegátů či jeho případné odložení v souladu se zákonem. Termín splnění: 20.10.2020.
 4. J. Täubel prověří, zda je ze zákona možné termín Školení komisařů posunout v případě nemožnosti konání. Termín splnění: 20.10.2020.
 5. J. Patočka s H. Setničkovou z MINUS TEN dořeší přerozdělení financí zpět na kluby. Termín splnění: 20.10.2020.
 6. . F. Sladký osloví Českou kancelář pojistitelů, aby informovala všechny pojišťovny, že jsme v případě pochybných pojistných událostí ochotni spolupracovat na prověření těchto případů. Termín splnění: 20.10.2020.
 7. J. Patočka odešle členům Prezidia odkaz na článek prezidenta FIVA o 1000 mil českolovenských a nahraje na webové stránky FKHV. Termín splnění: 7.10.2020.
 8. Sekretariát získá od B. Horákové informace k výrobě FIVA ID CARD. Termín splnění: 20.10.2020.
 9. Zajistit  nové ověřené prohlášení –“SOUHLAS SE ZÁPISEM DO SPOLKOVÉHO REJSTŘÍKU”. Termín splnění: 20.10.2020.

 

Kontrola úkolů bude provedena na jednání prezidia dne 3.11.2020.

 

 

 

Datum: 6.10.2020

Zapsala: Lucie Maxová

Správnost zkontroloval: František Sladký, předseda KRK

 

 

Zpět