Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 6. 12. 2022

27.12.2022 17:01

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Milan Laštůvka

ano

MBK ČR

Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Tomáš Hušek

ano

 

 

 

Sekretariát FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Sekretariát FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Tajemník

Jiří Patočka

ano

Hospodář

Jiří Zítek

omluven

 

 

 

Komise FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Legislativní komise

Jan Täubel

ano

Kulturní komise

Miloš Praus

nebyl přizván

Sportovní komise

Tomáš Barnet

nebyl přizván

Technická komise

Pavel Kolář

omluven

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

 

 

 

Zástupci FKHV a AVCC AČR v komisích FIVA

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Motorcycle Commission

Martin Prošek – poradce

nebyl přizván

Utilitarian Commission

Mgr. František Čečil

nebyl přizván

Events Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Legislation Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Culture & Youth Commission

Libor Vykusa

nebyl přizván

Technical Commission

Jan Zvelebil – poradce

nebyl přizván

 

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 17. 1. 2023 od 16:30 hodin.

Program jednání prezidia dne 6. 12. 2022

 

V. Kafka upozornil, že FKHV obdržela informaci od členů prezidia ČKHV J. Zítka a V. Dymáčka, že M. Laštůvka rezignoval na zastupování ČKHV v prezidiu FKHV. M. Laštůvka uvedl, že pověřovací dopis od ČKHV nebyl doposud zrušen a telefonicky kontaktoval V. Piska, jednoho z členů prezidia ČKHV, který potvrdil, že dokud není za M. Laštůvku případná náhrada a dokud se nevyjádří prezidium ČKHV, je M. Laštůvka platným zástupcem ČKHV.

V. Kafka požádal o oficiální písemné stanovisko z ČKHV.

 

1.) Rekapitulace úkolů z posledního zasedání

1.P. Zeman dodá nejpozději do 6. 11. 2022 seznam členů UKUVHT – SPLNĚNO.

2. Na příštím jednání prezidia bude F. Sladký informovat o průběhu šetření stížnosti M. Kota na A. Mašína. Pokud se nepodaří do té doby zpracovat celkovou revizní zprávu šetření, předloží podrobnější informaci o průběhu šetření s konkrétními dílčími závěry – F. Sladký sdělil, že se vzdal funkce předsedy KLTK 11-20, Klub Přátel Historických Vojenských Jednotek Mordové rokle
Dále prezentoval zprávu pro prezidium, KRK Zpráva pro prezidium dne 6.12.2022Příloha č. 1 tohoto zápisu.

T. Strnad informoval v souvislosti s přednesenou zprávou, že na TK přišel dotaz k prošetření dvou HV:
a.) Chevrolet Corvette C3 z roku 1977 – má pouze 12místné VIN
b.) Lotus z roku 1984 – má pouze 14místné VIN.
T Strnad provedl šetření o dospěl ke zjištění, že vůz Chevrolet Corvette byl testován v roce 2018, není v IS, rok výroby odpovídá a vůz není momentálně na nikoho registrován, VIN není možné ověřit. Vůz Lotus byl testován v roce 2015, vozidlo je v IS evidováno, již nový majitel, VIN stále není kompletní, rok výroby je odpovídající.
Druhou částí dotazu bylo poukázáno na možné zfalšování dokladů z DVLA, ale jelikož toto téma nespadá pod agendu TK, TK se proto tímto upozornění nezabývala.

M. Kot se ke zprávě KRKu dotazoval F. Sladkého na odpověď k jeho již předešlému dotazu, který vychází ze stížnosti A. Mašína, kdo poskytl A. Mašínovi, z okruhu komisařů KTK 11, informaci o testaci M. Kota vozidla Pontiac. M. Kot se i osobně dotazoval možných komisařů, kteří tuto skutečnost popřeli. Sladký uvedl, že odpověď byla obsažena ve zprávě, kterou přednesl, kdy A. Mašín dal čestné prohlášení, že se spletl a nevěděl, že se jedná o 2 různá vozidla.


F. Sladký se dotazoval T. Strnada, proč se možné falšování dokumentů k vozu Pontiac, neřešilo již za vedení TK v roce 2019 T. Strnadem, když případ započala předcházející TK. Dle jeho informací byly všechny podklady k případu a dokumenty z DVLA TK předány, ale ztratily se. T. Strnad uvedl, že u vozidla se řešil pouze rok výroby a vozidlo mělo být otestováno, až uplyne 30 let od data výroby

Dle informací V. Kafky V. Vomočil a A. Zrucký rezignovali na funkci v TK, protože se tato kauza neřešila. Případ nikdy nebyl dořešen, i když již tehdy FKHV měla dokument z DVLA, kde bylo uvedeno, že pravost dokumentu o původu vozidla nemohou zaručit. Na základě stížnosti se o případ začala zajímat KRK a objevila stejné potvrzení u několika dalších testací. Dokumenty nesou stejné znaky včetně stejných tiskových vad. Z DVLA na dotaz na pravost dokumentů bylo odpovězeno, že nesou znaky jimi vydaných dokumentů, ale jejich pravost nemohou potvrdit.

Na požadavek M. Laštůvky, který chtěl vidět zmíněný dokument F. Sladký odpověděl, že zjištěním končí práce KRK a věc by měl dále prověřit příslušný úřad, tj. státní zastupitelství.

T. Strnad uvedl, že případ vozu Pontiac TK řešila a v momentě, kdy byl rok výroby ověřen dekodérem, rozhodla o možném testování, ale neřešila původ dokumentů.

V. Kafka uvedl, že F. Sladký plní úkoly zadané prezidiem a dělá svou práci a funkcí KRKu je chránit celou FKHV.

 M. Kot na situaci k dokladu k vozidlu Pontiac dodal, že již v minulosti žádal TK o písemné vyjádření o nepravosti dokumentu, aby mohl následně řešit věci s dovozcem. Nicméně žádné písemné vyjádření již nedostal. Dále uvedl, že několikrát sám již přiznal, že stejný dokument použil vícekrát. M. Kot měl pouze kopii dokumentu.

M. Kot se dále dožadoval písemného doznání A. Mašína, ale F. Sladký uvedl, že se zatím jedná pouze o dílčí zprávu a věc není uzavřena. Všechny informace jsou uvedeny ve Zprávě pro prezidium, která bude Přílohou tohoto Zápisu. Ke všem případům budou vytvořeny dílčí revizní zprávy. Např. u případu vozidla Pontiac s podezřením na falšování dokladů, z DVLA, že předložené dokumenty jsou falešné, proto KRK dále nepřináleží další šetření a věc je již v agendě orgánů činných v trestním řízení.

 

Příloha č. 2 – Zpráva Doležal
Příloha č. 3 – Vyhodnocení prováděné kontroly IS

 

V. Kafka seznámil prezidium se stížností J. Černého, prezidenta
Rolls-Royce Enthusiasts' Club k prošetření jednání členů Rolls-Royce & Bentley Club ČR na SD. Stížnost byla předána KRK, která stížnost prověří a zřejmě postoupí T. Strnadovi za BCC k prošetření. T. Strnad uvedl, že jednání členů Rolls-Royce & Bentley Club bylo již konzultováno s M. Kotem, který uvedl, že M. Riško již pro příště za BCC nebude delegátem, M. Kot ho již delegovat nebude.

M. Laštůvka požádal o nahlédnutí do stížnosti, která mu byla následně předložena.

J. Patočka připomněl prověřování stížnosti L. Doležala na pozastavení testování. Viz. Příloha č. 2 tohoto Zápisu. Jelikož komise byla 54 měsíců pozastavena, i když POLICIE ČR při svém šetření případu nezjistila žádné pochybení. L. Doležal při osobním setkání požadoval pouze spuštění KLTK. F. Sladký uvedl, že pokud budou splněny všechny skutečnosti, aby mohla být spuštěna, tak spuštěna by být měla a dle jeho úsudku by na místě byla i omluva L. Doležalovi a dotčené KLTK, jak je uvedeno ve Zprávě v doporučení prezidiu.

Hlasování o spuštění KLTK 06-04 Veteran Car Club Žďár nad Sázavou s omluvou.
 

PRO: 2    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 5

Členové prezidia požádali, po objasnění situace uvedené KLTK, o revokaci hlasování.


Hlasování o spuštění KLTK 06-04 Veteran Car Club Žďár nad Sázavou bez omluvy.
 

PRO: 5   PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 2


2.) KRK
Viz. bod 1.) 2.
F. Sladký předal prezidiu zprávu ke stížnosti L. Doležala a z Vyhodnocení prováděné kontroly IS, která byla přednesena již v červnu 2022, a požádal členy prezidia, aby s ní seznámili své členy.


3.) Technická komise

P. Kolář byl omluven.
V. Kafka informoval o pracovně-informační schůzce na MD, které se konalo před 23. 11. 2022 za účasti V. Kafky, P. Koláře a P. Zemana. Tématem, jednání bylo stadium vývoje přípravy vyhlášky Zákona 56/2001Sb. Vyhlášky budou 2: 1. se bude týkat systému provádění prohlídek HV na STK a 2.  se bude týkat testování vozidel na historickou původnost. Ustanovená pracovní skupina FKHV připravila pracovní verzi vyhlášky, která byla odeslána na MD k posouzení a připomínkování. Předmětné jednání na MD bylo především na téma parametrů kontrol na STK. Díky své účasti na jednání byl P. Zeman osobně informován, co by kontroly na STK měla obnášet a jejich realizace je již jistá.
Základní body schůzky:
- kontrola bude diferenciována do 3 částí (1. vozila do roku 1953, u kterých proběhne pouze vizuální kontrola, 2. do roku 1972 a 3. nad rok 19726 budou kontrolovány podle platných předpisů z roku určení) s tím, že technikům STK bude dán prostor k vytvoření vlastního úsudku, do jaké míry je vozidlo způsobilé provozu, protože není možné vypracovat metodiku na kontrolu všech typů vozidel, které se kdy vyrobily.

V. Kafka dále uvedl, že na otázku měření emisí bylo ze strany FKHV argumentováno, že na Stanici měření emisí není prostor pro kontrolu palivového systému. Ze strany MD bylo přislíbeno, že se zasadí o to, aby kontrola emisí nebyla realizována  a těsnost palivového systému by se kontrovala v rámci kontrol na STK, HV by tedy Stanici měření emisí vůbec nenavštěvovali. Dále proběhla diskuse na téma kontroly brzd, kdy bylo řečeno ze strany MD, že kontrola brzd (u vozů, kde není možné realizovat kontrolu na válcích) bude probíhat jízdní zkouškou v areálu STK a vozidlo bude řídit majitel.

P. Zeman připomněl dotaz z MD na počet vozidel nezařazených do kategorie? FKHV prověří a informaci následně předá MD.
 

Na žádost P. Koláře J. Patočka prezentoval závěry z jednání TK:
1). Žádost z registru vozidel KV, týkající se vozu Renault Clio, M. Laštůvky. TK zjistila, že na základě Kodexu FIVA, který říká, že když se jedná o vozidlo se samonosnou karoserií, pokud dojde k přestavbě vozidla a výměně karoserie, rokem výroby se v tu chvíli počítá datum, kdy došlo k přestavbě, tzn. vozidlo je rokem výroby 2003. M. Laštůvka uvedl, že k přestavbě vozidla nedošlo. Při dovozu vozidla byl použit technický průkaz z jiného vozidla( 3dvéřové Clio, ale doklady byly použity z 5ti dveřového) s odlišnou karoserií a s jiným motorem. Na odboru dopravy se dle jeho tvrzené udělala přestavba, výměna karoserie. Dovezené vozidlo mělo vadný motor, proto se použil jiný. Poté byl navrácen původní motor. V době přihlášení na HV byl doložen původní TP z Německa s vyjádřením z Renault.  Proto údaje v TP nesouhlasí se skutečným stavem. M. Laštůvka navrhl, aby TK provedla kontrolní testování. Věcí se bude TK nadále zabývat z legislativního hlediska.

2.) Proběhlo kontrolní testování k neshodě na JAWA 350 Z. Šustrem za ČKHV. TK obdržela zpracovanou zprávu z kontrolního testování a došla k závěru: vozidlo nesplňuje 30 let, byl vyměněn rám v roce 1994 a bude podán podnět na registračním místě k odebrání ZRZ, protože nemělo být otestováno. Sankce nechává TK v kompetenci prezidia. Zprávu bere prezidium jako průběžnou a žádá TK o vytvoření finální zprávy po dožádání všech dokladů. Prezidium žádá TK, aby vyhodnotila míru pochybní kontrolované osoby s případným doporučením adekvátního postihu.

 

3.) J. Patočka uvedl, že 1. 12. 2022 byl spuštěn zkušební provoz bezhotovostních plateb v KTK 01 za prvotestace. Nyní řeší se implementace platební brány u Fio banky. Vznikl problém se dvěma platebními bránami od 2 různých bank. Naprogramování bude stát odhadem 30-40 tis.
Bude nutno nastavit procesy s programátorskou firmou: objednávka, kalkulace, ne/schválení prezidiem, realizace.

Hlasování:
PRO: 6   PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

Dále J. Patočka informoval o realizované schůzce s programátory IS, kde se řešila otázka nastavení nové smlouvy, oprávnění přístupů a sazba za práci vzhledem k faktu, že sazba z původní smlouvy je již několik let stará.
 

Dle návrhu firmy Critical works by měsíční údržba systému nově stála 15.000,- Kč / měsíčně, individuální požadavky 1500,- Kč / hodinu, aktualizace se budou řešit individuálně na základě nabídky. Ve smlouvě bude jasně definováno, co je podpora systému, co je aktualizace, oprávněné osoby, reakční doba. Nová smlouva by byla platná od 1. 1. 2023. Dále J. Patočka informoval, že kapacita serveru je v současné době z 93 % zaplněna a na jaře 2023 bude nutné přejít na jiný server.

4.) Aktualizace KTK a KLTK
a.) FKHV obdržela změnové listy KLTK:
- KLTK 03 - 17
-KLTK 05 - 03
- KLTK 05 - 07
- KLTK 06 - 01
- KLTK 06 - 14
- KLTK 08 - 02
- KLTK 09 - 12
- KLTK 11 - 17

V případě, že budou splněny veškeré podmínky, které definuje Příručka pro testování, prezidium schvaluje uvedené aktualizace.

Hlasování:
PRO: 6   PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

b.) FKHV obdržela žádost zařazení nové KLTK Kralupský spolek přátel historických vozidel.
KLTK bude zařazena do 2leté čekací lhůty.

Hlasování:
PRO: 6   PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

c.) FKHV obdržela žádost o schválení nových členů do KTK 03: Ing. Petra Hanzala, Vladimíra Hladíka a uznání členem KTK 03 Martina Žáka. Zároveň došlo k volbě nového předsedy KTK 03, kterým se stal Radek Kovář.

 


Hlasování:
PRO: 6   PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
 

d.) FKHV obdržela žádost o schválení nového člena do KTK 11 – Josefa Kunerta.

Hlasování:
PRO: 6   PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
 


5.) KTK 01

J. Patočka informoval prezidium o finanční situaci v KTK 01, kde nezbývají prostředky na vyplacení odměny definované smlouvou ve výši cca. 71.000, - Kč. Prostředky mu budou vyplaceny z účtu FKHV.

Prezidium bere na vědomí


6.) Shromáždění delegátů

Do 10. 1. 2023 zašlou jednotlivá sdružení na sekretariát FKHV případné body k jednání na mimořádném na SD, které proběhne na jaře 2023. Pokud by byly mezi návrhy i případné rozšíření – téma, týkající se např. změny stanov FKHV – bylo by svoláno mimořádné jednání prezidia pouze k těmto širším tématům. Příští řádné jednání prezidia se uskuteční dne 17. 1. 2023.
 

V rozpočtu na rok 2022 byla Shromážděním delegátů dne schválena 26. 11. 2021 SD schválena částka 3,5 mil. na přerozdělení prostředků. Dle klíče z minulého roku se prostředky přerozdělí - Fixní odměna 50.000, - pro každé sdružení, zbytek podle počtu testací. Bude rozesláno do konce prosince.


7.) Pohár Federace

J. Patočka informoval prezidium o možném obnovení Poháru federace, ve spolupráci kulturní, sportovní a komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností. Režim by byl jiný, s jiným názvem.
Dle návrhu by se nehodnotily akce, ale do Poháru by bylo zařazeno 6 akcí, každé sdružení by si nominovalo 1. Vybraná akce by získala finanční podporu a marketingovou podporu.

 


8.) Různé

1.) J. Patočka prezentoval kladné ohlasy, které obdržela FKHV na Valné hromadě FIVA, kde zároveň vzešel od účastníků návrh, aby se FKHV ucházela o konání další Valné hromady FIVAv roce 2025 v Praze.

Hlasování o podání přihlášky:

Hlasování:
PRO: 6   PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1


 

 

ÚKOLY:

    

 

Přílohy:

Příloha č. 1 – KRK Zpráva pro prezidium dne 6.12.2022
Příloha č. 2 – Zpráva Doležal
Příloha č. 3 - Vyhodnocení prováděné kontroly IS

  

Kontrola úkolů bude provedena na jednání prezidia dne 17. 1. 2023.

 

 

Datum: 6. 12. 2022

Zapsal: Lucie Maxová

Správnost zkontroloval: František Sladký, předseda KRK

 

 

 

 

Zpět