Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 6. 4. 2021

27.04.2021 14:53

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

omluven

ČKHV

Jiří Zítek

ano

MBK ČR

Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Jiří Patočka

ano

 

 

 

Další orgány prezidia

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Vyjádření

Vedoucí sekretariátu FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Výkonný ředitel

Martin Kot

ano

Hospodář

Jiří Zítek

ano

Technická komise

Jaromír Kučera

omluven

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Kulturní komise

Aleš Mašín

omluven

Sportovní komise

Tomáš Barnet

omluven

Legislativní komise

Jan Täubel

ano

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

omluven

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 4. 5. 2021 od 16:30.

Program jednání prezidia dne 6. 4. 2021

konaného formou videokonference

1)Rekapitulace úkolů z posledního zasedání
 

 1. J. Patočka rozešle finální verzi Příručky po testování pro rok 2021 s úpravami prezidiu ke schválení – viz bod. č. 4) 2.)
 2. Prezidenti zašlou nominace svých členů do Sportovní komise a Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností mailem J. Patočkovi. – zatím byly zaslány nominace pouze za BCC a VCC.
 3. KRK a TK vypracují výstup ke zjištěným skutečnostem, vztahujícím se k neshodě č. 012021. Termín : 29.3.2021. – viz bod č. 5.
   

2) Zpráva o vývoji situace související s poslaneckým návrhem změny zákona 56Prezidium bylo prostřednictvím V. Kafky informováno o událostech, týkajících se změny zákona, které nastaly od posledního zasedání dne 2.3.2021. Pozměňovací návrh p. Sadovského a p. Ratiborského, který byl kontra všechny předešlé dohody s FKHV a MD, byl k dnešnímu datu stažen. O dalším vývoji situace bude prezidium informováno na příštím zasedání dne 4.5.2021.

Po přednesení informace se prezident V.Kafka dotázal přítomných zda jsou srozuměni a souhlasí s předneseným výkladem, či mají dotazy-připomínky- nebylo od členů prezidia připomínek.

 

3) Informace správce IS o průběžných změnách a aktualizaci

 

 1. Průběžně probíhají aktualizace i na základě požadavků komisařů.
 2. V průběhu března došlo k požáru serverovny, kde máme uložena data k IS. Na základě trojité zálohy byla data zachráněna a průběžně se řeší pouze drobné individuální problémy.
 3. V rámci plánovaného přechodu pouze na bezhotovostní platby po dohodě s předsedou KTK 03 bude spuštěn testovací provoz v Jihočeském kraji. Po cca 2 měsících bude vyhodnocena funkčnost.
   

4) Technická komise
 

 1. Před březnovým konáním obdrželo prezidium žádost J. Kučery o uvolnění z funkce předsedy i člena TK FKHV. Po následných jednáních s KRK a FKHV J. Kučera tuto žádost stáhl. Dále bylo ujednáno, že KRK připraví metodický řád postupů, ve kterém řádně vyspecifikuje a nadefinuje procesy řešení Neshod.
 2. Příručka pro testování pro rok 2021: FKHV obdrželo poznámky k úpravám znění Příručky od J. France a J. Täubela a rozbor Příručky od V. Piska.

Prezidium konstatuje, že v tuto chvíli není možné celou Příručku novelizovat. Na základě zaslaných podkladů dojde pouze k její aktualizaci, týkající se drobných úprav, souvisejících se zněním, ale ne se systémem testování. Pro vypracování novelizované Příručky pro testování pro rok 2022 bude v roce 2021 ustanovena pracovní skupina, skládající se ze zástupců jednotlivých sdružení. Finální verze Příručky pro testování pro rok 2021 ze dne 6.4.2021 byla prezidiem schválena.

 

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

 

5) KRK

 

Zpráva KRK pro prezidium je Přílohou č. 1 tohoto zápisu.

 1. Z důvodu epidemiologické situace se neuskutečnilo žádné jednání KRK. Do konce dubna 2021 proběhne přinejmenším formou videokonference.
 2. Od členů KRK vychází požadavek na řešení nedostatečné komunikace s dožádanými subjekty v rámci prošetřování, či přípravě materiálů pro závěrečné zpracování šetření ve věci, což má za následek nejen značné prodlevy v řešení neshod.
 3. KRK ve spolupráci s TK vypracuje novou metodiku pro procesy týkající se řešení Neshod, do které budou zapojeni i krajští komisaři. KRK bude dozorčím orgánem, který bude dozírat na personální i procesní řešení Neshod. Z tohoto důvodu se změní pracovní řád KRK a případné nutné personální navýšení bude projednáno.

 

6) COVID 19 – testování ve firmách

 

 1. Krajští komisaři obdrželi dne 31.3.2021 od sekretariátu FKHV metodické pokyny týkající se testování zaměstnanců, OSVČ a DPP/DPČ.  V týdnu od 6.4. obdrží každý krajský komisař 10 testů pro sebe a své komisaře. Další případné testy budou hrazeny z rozpočtu jednotlivých KTK.  

 

7) Aktualizace KTK  a KLTK

 

 1. FKHV obdržela z AVCC AČR oznámení o zrušení klubové testační komise VCC Karlovy Vary z důvodu neplnění základních členských povinností vůči AČR. Komise je dlouhodobě pozastavena a nikdy netestovala v IS. Prezidium vzalo na vědomí.

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

 1. FKHV obdržela od F. Čečila žádost o zařazení zástupce VCC Plzeň (p. Kamila Prokopa) do KTK 10.

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

 

8)Různé

 

 1. FKHV požádala TK (J. Kučeru a R. Velebu) o připravení zadání pro jednotlivé značkové kluby (jako podklad pro MD pro STK).
 2. V. Kafka apeluje na všechny členy prezidia, aby kontaktovali pojišťovny nebo Českou kancelář pojistitelů z důvodu zachování modelu 1 pojistky pro více vozidel.
 3. FKHV obdržela požadavek F. Chalupy, předsedy KTK11,  na nákup PC a MS Office z důvodu značné poruchovosti stávajícího. Finální cena je 26.586,- (bez DPH) a bude hrazen z prostředků KTK 11.

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

 1. Členské karty FKHV: současné mají platnost do konce dubna 2021. Do 22.4. zašle každý člen prezidia J. Patočkovi seznam členů, pro které bude požadovat nové karty.  
 2. Průkazky komisařů: současné papírové nahradí plastové karty, které se budou distribuovat oproti podepsanému dodatku smlouvy o testování (v souladu s GDPR).
 3. IS: do této doby převedeno cca 27.000 ks žádostí do IS, na přepisování se podílí 13 pracovníků na DPP. Jedněmi z nich jsou techničtí komisaři L. Tiler a J.Hozda, kteří nad rámec svých povinností zkontrolovali i další žádosti a sestavili tak seznam nedostatků a pochybení při vyplňování žádostí. J. Patočka navrhuje z toho důvodu mimořádnou odměnu pro každého z nich. Odměna ve výši 2.000,- Kč byla schválena.Zjištěná pochybení budou předána TK FKHV.

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

 1. J. Patočka, zástupce VCC ČR, navrhl finančně podpořit Technické muzeum Liberec a Automuzeum Vratislavice jako kompenzaci finančních ztrát spojených se současnými opatřeními. Návrh finančního daru: Technické muzeum Liberec: 10.000,- Kč, Automuzeum Vratislavice: 5.000,- Kč.

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Podobu daru je ještě nutné probrat s účetní firmou MINUS TEN.

 1. Viz. předcházející bod dává V.Kafka k úvaze založit „NADAČNÍ FOND “ na podporu majitelů veteránů ve svízelné životní situaci. Podobný projekt již připravuje VCC ČR.

 

ÚKOLY:

 1. Sekretariát rozešle krajským komisařům aktualizovanou podobu příručky pro testování pro rok 2021, odsouhlasenou prezidiem dne 6. 4. 2021.
 2. KRK ve spolupráci s TK vypracuje novou metodiku pro procesy týkající se řešení neshod, do které budou zapojeni i krajští komisaři.
 3. Každý člen prezidia zašle J. Patočkovi seznam členů, pro které bude požadovat nové členské karty FKHV. Termín splnění: 22. 4. 2021. 
 4. J. Patočka vloží na fkhv.cz překlad aktuálního KODEXu FIVA.

 

Kontrola úkolů bude provedena na jednání prezidia dne 4. 5. 2021.

 

Příloha č.1 – Zpráva KRK

 

Datum: 6. 4. 2021

Zapsal: Lucie Maxová

Správnost zkontroloval: František Sladký, předseda KRK

 

 

 

Zpět