Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 6. 6. 2023

04.07.2023 08:41

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Milan Laštůvka

omluven, delegován P. Fiala

MBK ČR

Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Tomáš Hušek

ano

 

 

 

Sekretariát FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Sekretariát FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Tajemník

Jiří Patočka

ano

 

 

 

Komise FKHV

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

omluven

Legislativní komise

Jan Täubel

ano

Kulturní komise

Miloš Praus

nebyl přizván

Sportovní komise

Tomáš Barnet

nebyl přizván

Technická komise

Pavel Kolář

ano

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

 

 

 

Zástupci FKHV a AVCC AČR v komisích FIVA

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Motorcycle Commission

Pavel Šimek

nebyl přizván

Utilitarian Commission

Mgr. František Čečil

nebyl přizván

Events Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Legislation Commission

Ing. Stanislav Minařík

nebyl přizván

Culture & Youth Commission

Libor Vykusa

nebyl přizván

 

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 4. 7. 2023.

Program jednání prezidia dne 6. 6. 2023

 

Úvodem P. Fiala informoval přítomné, že byl prezidiem ČKHV delegován na jednání prezidia FKHV.

V. Kafka navrhl členům prezidia, aby se formát zápisů z prezidií vrátil do původní podoby, kdy by již nebyl obsahově doslovný, ale v zápisech by byl vždy uveden bod jednání, zásadní informace, usnesení a závěr + úkoly. Zápis bude vždy rozeslán k připomínkování a členové prezidia budou mít 3 pracovní dny na zaslání případných připomínek. Po tomto termínu již nebudou připomínky akceptovány. Návrhy k jednání budou vždy zaslány na sekretariát nejpozději 1 týden před jednáním prezidia.

Hlasování:
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

1. Rekapitulace úkolů z posledního zasedání

1.) M. Riško pošle písemnou formou návrh usnesení ČKHV na sekretariát FKHV – zaslal již v průběhu jednání. Dále viz. bod č. 8.

2.) Všichni prezidenti, kteří doposud tak neučinily, zašlou na sekretariát FKHV nominace na členy disciplinární komise za jejich sdružení – stále nepřišlo od 3 sdruženích. Dodají maximálně do příštího jednání prezidia, v opačném případě nebudou mít tato sdružení svého zástupce v komisi.

3.) Legislativní komise vypracuje text souhlasu s mlčelivostí pro správce a uživatele IS a členy prezidia – úkol byl upřesněn: legislativní komise připraví souhlas s mlčenlivostí pro členy prezidia, kteří nejsou komisaři, ale mají přístup do IS.

 

2. Novela vyhlášky 355/2006 Sb. a pracovní skupiny

V rámci mezirezortního řízení probíhá připomínkování novely vyhlášky 355/2006 Sb.. Zároveň J. Kučera v kooperaci s V. Vomočilem tvoří novelu Příručky pro testování. Vzhledem k platnosti nových pravidel pro testování již od 1. 9. 2023 je nutné uskutečnit jednání prezidia ještě v průběhu července. Datum bylo stanoveno na 4. 7. 2023 od 16:30 hodin. Osobně nebo on-line je nutná účast všech viceprezidentů, případně jejich zástupců.

 P. Kolář informoval, že V. Vomočil připravil soupis bodů, které by bylo nutno v IS opravit. Body budou projednány s programátory a naceněny, tak aby mohlo být předloženo na příštím jednání prezidia.

Nutno definovat oprávněné osoby a jejich výběr.
 

Byl přijat závěr, který byl v podstatě všemi akceptován a lze jej shrnout do následujících kroků:

- osoby budou vybírány s ohledem na kvalifikační předpoklady z řad členů stávajících KTK s uplatněním priority zastoupení spolků.

- v krajích, kde nejsou všechna sdružení zastoupena, bude nabídnuto sdružením aby navrhli svého zástupce s příslušnou kvalifikací. 

- počet lidí bude rozšířen s ohledem na statistiku provedených úkonů

- návrhy dle těchto kritérií předloží stávající předsedové KTK TK, která bude zasedat 20.6.2023 a připraví materiál pro prezidium.

 

Kritéria pro rozšíření výběru oprávněných osob:
a.) počet klubů jednotlivých sdružení v jednotlivých krajích
b.) počet úkonů jednotlivých KTK komisí
c.) odbornost

Přehled počtu oprávněných osob pro jednotlivé kraje:

 

Technická komise osloví předsedy krajských komisí, aby svolali své krajské komise (může být i korespondenční formou) a hlasováním rozhodli o oprávněných osobách za jejich kraj. Předsedové KTK poté zašlou jména svých nominantů na sekretariát FKHV. Prezidium následně jmenuje.

TK vypracuje návrh na nadefinování oprávněných osob a jejich seznam a předloží ho písemnou formou před konáním příštího prezidia.
 

Přístup do IS TP by měli mít i členové TK.

Přístupy do IS FKHV by měli mít registrační místa. P. Opletal zpracovává návrh smluv/podmínek pro vstup registračních míst do IS.
Na základě toho by mohli být přiděleny přístupy i zástupcům MD – bude dále projednáno na jednání s MD.

Rekapitulace připomínek k novele vyhlášky, které byly zaslány na MD (J. Patočka):
- není nutné vozit průkaz HV u sebe
- zachování možnosti registrace více vozidel na jednu ZRZ
- možnost, aby původní registrační doklady k vozidlu zůstaly majiteli
- možnost nálepkových ZRZ
- připomínkováno několik bodů ke kodexu a testování (FIA), rozsah oprávnění dle kodexu
- zachování školení komisařů v gesci FKHV
- upřesnění definice HV – dle kodexu FIVA
- možnost fotografií i v el. podobě
- předkládání dokladů o ověření  - doplněno „jsou-li k dispozici“
- pravidelné prohlídky provádí testovací komise a oprávněná osoba
- graficky upravena příloha žádosti

Doplnění V. Kafky – oprávněné osoby budou kontrolovat i auta na bílých RZ.3. Technická komise

Viz.bod 2.
Příští jednání TK proběhne dne 20.6.2023.
 

4. IS

V. Vomočil připravil soupis bodů, které by se mohli v IS aktualizovat. Programátoři připraví kalkulaci, která bude předložena ke schválení na příštím jednání prezidia.

 

5. KRK

F. Sladký omluven. Dle předaných informací mělo proběhnout dne 1. 6. 2023 jednání KRK, které bylo zrušeno pro nízkou účast. Další je naplánováno na 09/2023.

V řešení je stížnost B. Novotného, která měla být na jednání KRK projednána. Pro nebezpečí z prodlení FKHV zažádá u Policie ČR o zaslání usnesení k šetření v kauzách týkající skutků souvisejících se stížností B. Novotného. Na jejich základě bude probíhat šetření v rámci KRK.

 

6. Disciplinární komise

Materiál zpracoval P. Schweiner, viz. Příloha č. 1 – jednotliví zástupci prezidia se vyjádří písemně max. do 1 týdne před konáním prezidia k dokumentu.

Bude nutné dále projednat otázky týkající se:
- lhůt na vypracování závěrů disciplinární komisí
- osoby pověřené vedením agendy disciplinární komise
- sankcí

Zástupci jednotlivých sdružení dodají písemně (kdo tak ještě neučinil) maximálně do 1 týdne před konáním příštího jednání prezidia jméno svého zástupce v komisi, v opačném případě nebudou mít tato sdružení zastoupení v komisi.

Statut disciplinární komise by schvalovalo podzimní SD.
 

7. Aktualizace KTK a KLTK

FKHV obdržela žádost o zařazení do čekací lhůty KLTK KHV Horní Počernice z.s.. První školení absolvovali členové KLTK již na jaře 2023.

Hlasování:
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
 

8. Návrh usnesení ČKHV

Znění usnesení Prezidia FKHV ČR

Prezidium FKV ČR bere na vědomí informace zástupců MD ČR z posledního SD FKHV ČR a v souladu s tím:
- schvaluje pro každého člena FKHV ČR návrh jedné oprávněné osoby na kraj (14 krajů) - ukládá technické komisi připravit odpovídají návrh změny předpisů v souladu s tímto usnesením

Dle P. Fialy, již bylo projednáno v rámci bodu 2., usnesení je problematické.
M. Kot přednesl, že Návrh usnesení byl projednán na jednání AKAV a AKAV ho podporuje.

9. Různé

a.) J. Patočka: členské karty – nebyla nalezena jiná firma s tolik výhodami. Po dalším jednání byla FKHV oslovena s nabídkou ve výši 150.000, - na 2 roky, 2+2 karty pro každého člena. Další roky standartní cena. Kalkulováno na 5500 členů, cca. 13,- korun / kartu, skoro srovnatelné s plastovými kartami, nicméně u elektronických karet je o mnoho více partnerů a výhod.

HLASOVÁNÍ
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Bude předloženo delegátům na podzimním SD k odsouhlasení, případné spuštění od roku 2024.

b.) J. Patočka – pojištění na HV: proběhlo jednání s pojišťovnou Uniqa, ze kterého vzešla možnost slevy na povinné ručení na HV. Cena pojistného je fixní. Z každého sjednaného pojištění by byla část odvedena FKHV.

Možnost následně vložit nabídku a formulář do IS.


Hlasování o předání mandátu V. Kafkovi k podpisu smlouvy s pojišťovnou Uniqa:
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

c.) Hudební produkce na klubových akcích – nutno řešit individuálně.

d.) Pohár Federace – J. Patočka prověří proces převodu přidělené částky pro jednotlivá sdružení za akce.  

e.) V. Kafka navrhl odměnu pro J. Patočku a P. Koláře za realizaci a přípravu školení klubových komisařů na jaře 2023 ve výši 5.000, - pro každého.


Hlasování:

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

 

 

ÚKOLY:

1. Legislativní komise připraví souhlas s mlčenlivostí pro členy prezidia, kteří nejsou komisaři, ale mají přístup do IS.
2. Zástupci jednotlivých sdružení dodají písemně (kdo tak ještě neučinil) maximálně do 1 týdne před konáním příštího jednání prezidia jméno svého zástupce v disciplinární komisi, v opačném případě nebudou mít tato sdružení zastoupení v komisi.
3. Technická komise osloví předsedy krajských komisí, aby svolali své krajské komise (může být i korespondenční formou) a hlasováním rozhodli o oprávněných osobách za jejich kraj. Předsedové KTK poté zašlou jména svých nominantů na sekretariát FKHV.
4. Jednotliví zástupci prezidia se vyjádří písemně max. do 1 týdne před konáním prezidia k dokumentu týkající se Disciplinární komise, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Zápisu. 

Přílohy:
Příloha č. 1 – Znění návrhu statutu a jednacího řádu disciplinární komise FKHV ČR

 

Kontrola úkolů bude provedena na jednání prezidia dne 4. 7. 2023.

 

 

 

 

Datum: 6. 6. 2023

Zapsal: Lucie Maxová

Správnost zkontroloval: Václav Kafka, prezident FKHV

 

 

 

 

Zpět