Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 7. 7. 2020

27.07.2020 11:43

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Ing. Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Jiří Zítek

ano

MBK ČR

Mgr. Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Jiří Patočka

ano

 

 

 

Další orgány prezidia

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Vyjádření

Vedoucí sekretariátu FKHV ČR

Ing. Bára Horáková

ano

Výkonný ředitel

Ing. Martin Kot

ano

Hospodář

Jiří Zítek

ano

Technická komise

Tomáš Strnad

ano

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Kulturní komise

MUDr. Jaroslav Větvička

ano

Sportovní komise

Ing. Tomáš Barnet

omluven

Legislativní komise

JUDr. Jan Täubel

ano

Host: Libor Vykusa

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 1. 9. 2020 od 16:30.

Program jednání prezidia dne 7. 7. 2020

1)    Půlroční zpráva prezidenta

P. Kafka přečetl půlroční zprávu prezidenta, která je přílohou zápisu.

2)    Příprava podkladů pro rozpočet na rok 2021

P. Zítek, jako hospodář FKHV, předal členům prezidia ve fází počátečních příprav v papírové podobě předpokládaný interní materiál návrhu rozpočtu pro rok 2021. Jedná se o pracovní návrh. Členové prezidia mají prostor k tomu, aby se k návrhu vyjádřili, případně aby přispěli svými návrhy k upřesnění. Vyjádření a návrhy budou zaslány na adresu jirka.zitek@volny.cz do 4. 8. 20020. Vypořádání návrhů a připomínek bude provedeno na schůzi prezidia FKHV dne 1. 9. 2020.

3)    Úprava Ekonomické směrnice

Prezidium mělo dodat návrhy a úpravu Ekonomické směrnice.

Ekonomická směrnice bude upravena ve smyslu přerozdělení odvodů pro AVCC v AČR a AKHV. Prezidium se shodlo na akceptování předloženého návrhu. Návrh bude zaslán členům tripartity k další diskuzi.

4)    Technická komise

P. Strnad informoval prezidium o účasti na schůzce VCC Slaný, jehož KLTK má pozastavenou činnost. Na klub byl zaslán doporučený dopis s informací o budoucí kontrole provedeného testování klubu KLTK VCC Slaný dne 3. 7. 2020 s žádostí o dodání konkrétních podkladů s termínem 15. 7. 2020. TK předloží prezidiu po ukončení kontroly, na základě zjištění případných skutečností, doporučení jakým způsobem záležitost uzavřít.

         KLTK

  • KLTK 12-05 Auto Moto Club Kravaře – Auto Motorrad Verein Dt.Krawarn z.s.: aktualizace složení.

5)    Informační systém

Do informačního systému byly vloženy Změnové listy a Popisy činností všech komisí a komisařů, na které bude zaslána informace o vložení dokumentů.

P. Strnad přednesl návrh na uplatňování slev pro členy/nečleny na testování, který bude propracován a předložen na příštím prezidiu. Prezidium tímto ukládá P. Strnadovi, p. Kotovi a p. Zemanovi propracovat a předložit návrh slev do příštího prezidia.

P. Kot informoval prezidium o aktualizaci IS a připravovaném způsobu bezhotovostních plateb na všechny operace prováděné v IS. V IS je ke dnešnímu dni vloženo 19 898 prodlužovaného testování.

6)    Kontrolní a revizní komise

Dne 2. 6. 2020 se uskutečnila schůze členů KRK. Se zápisem ze schůze i s projednávanými skutečnostmi bylo prezidium seznámeno a tyto skutečnosti vzalo na vědomí. 

Do termínu konání schůze nebyl na KRK podán žádný podnět k projednání či kontrole ze strany členské základny.

Zápis schůze-závěry k nahlédnutí v archivu KRK 2020.

7)    Kulturní komise

MUDr. Větvička projednal s p. Vykusou vymezení kompetencí kulturní komise a nově vznikající komise pro propagaci a vzdělávání, a možné společné synergie. Nově vznikající komise by měla mít ve své gesci především aktivity na FB, Youtube a soc. médiích, rozhovory, pořizování videí z akcí a prezentace sdružení, orientace na mladé veteránisty a youngtimery, pravidelnou aktualizaci stránek, přehledy. Další oblastí by mělo být vzdělávání dospívající mládeže v učebních oborech, souvisejících s renovacemi veteránů.

Dále MUDr. Větvička informoval o společné schůzce s presidentem V. Kafkou a ředitelem Ing. Kotem:

  1. I přes velmi pozitivní ohlasy se dle jejich názoru objevují také hlasy odmítající poslední galavečer financovaný FKHV jako potřebný počin. Dr. Větvička zdůraznil vedle vhodnosti pořádání a konceptu také zásadní důležitost výběru vhodného místa (letos Autoklub ČR), úroveň programu a letos poprvé veřejnou manifestaci jednotného veteránského hnutí, a to za prostředky výrazně nižší než při předchozích plesech FKHV.

V. Kafka navrhl, že pokud by se měla obdobná forma konat, tak za jiné financování mimo prostředky FKHV, např. z příspěvků jednotlivých sdružení a sponzorů.

  1. Dále bylo dohodnuto ukončení spolupráce FKHV a Grand Veteran ve smyslu současné dohody dodatkem. Dr. Větvička shrnul přínosy pro FKHV v oblasti propagace a příspěvky ze strany FKHV a sdružení za první dva ročníky. Další případná spolupráce bude projednána po předložení návrhu na prezentaci FKHV ze strany Grand Veteran.

Hlasování prezidia o pověření prezidenta k ukončení smlouvy dohodou:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 2

  1. Dále Dr. Větvička odmítl jako bezdůvodné opakované výhrady proti členství Ing. Horákové v kulturní komisi, kdy u jiných osob je v obdobném postavení angažovanost bez námitek. Naopak vyzvedl její zásadní pozitivní přínos v této oblasti a založení řady aktivit (sociální média, Youtube FKHV, spolupráce na Galavečeru,)

Dr. Větvička podal z těchto důvodů rezignaci na funkci předsedy KK, aby uvolnil tento post někomu, kdo jej bude zastávat k větší spokojenosti odmítajících osob a zároveň při dosahování nižších nákladů.

Rekapitulace nákladů GV ze strany FKHV v roce 2018: 0 Kč, v roce 2019 propagace Federace klubů historických vozidel ČR při akci Grand Veteran 2019: 72 000 Kč.

Kafka jménem prezidia poděkoval panu MUDr. Větvičkovi za jeho práci v Kulturní komisi, vyjádřil přání, aby v komisi nadále setrval. Upozornil, že výhrady proti organizaci Galavečera a Grand Veteran jsou reakcí na negativní ohlasy z řad řadových členů napříč uskupeními FKHV, kdy zjevně iniciativa a snaha o zviditelnění FKHV nebyla pochopena, jak bylo původně vedením FKHV zamýšleno. MUDr. Větvička se této úlohy ujal a zodpovědností sobě vlastní ji splnil.

8)    Různé

a)     Prezidium hlasovalo o vzniku nové Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností:

pro: 5

proti: 2

zdrželi se: 0

Nová komise byla založena.

 

b)    Prezident FIVA se zúčastní akce 1000 mil Československých v termínu 10-12. 8. 2020. FKHV ČR projednalo návrh na úhradu nákladů spojených s touto návštěvou: ubytování, doprovodné služby a náklady spojené s předpokládanou neformální večeří, kde budou pozváni zástupci FKHV ČR a oslovení zástupců tripartity. Zástupce, kteří se večeře zúčastní, je nutné potvrdit do konce tohoto týdne.

Prezidium hlasovalo o proplacení nákladů prezidenta FIVA na akci:

pro: 5

proti: 0

zdrželi se: 1 (ČKHV)

DOPLNĚNÍ ZÁPISU:

Akce 1000 mil československých se koná v termínu 13. - 15. 8. 2020, prezident FIVA se jí zúčastní na náklady pořadatele akce. Jeho návštěva v České republice však začne již 10. srpna. Náklady na tento jeho pobyt před akcí a setkání se zástupci FKHV budou hrazeny z rozpočtu FKHV.

c)     Pro držitele karty FKHV byla sjednána sleva ve výši 17 % na produkty Gulf. Informace bude vložena na webové stránky FKHV.

d)    P. Horáková s předstihem informovala prezidium, že na konci října nastupuje na mateřskou. Do té doby zkompletuje a předá potřebné dokumenty p. Kotovi. FKHV zveřejní pracovní inzerát na pozici asistentky.

 

 

Datum: 7. 7. 2020

Zapsala: Ing. Bára Horáková

 

Zpět