Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 7. 9. 2021

29.09.2021 11:45

 

Prezidium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AKAV

Martin Kot

ano

BCC ČR

Tomáš Strnad

ano

ČKHV

Jiří Zítek

ano

MBK ČR

Petr Schweiner

ano

UKUVHT

Petr Zeman

ano

VCC ČR

Jiří Patočka

ano

 

 

 

Další orgány prezidia

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Vyjádření

Vedoucí sekretariátu FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

Výkonný ředitel

Martin Kot

ano

Hospodář

Jiří Zítek

ano

Technická komise

Jaromír Kučera

omluven

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

Kulturní komise

Aleš Mašín

omluven

Sportovní komise

Tomáš Barnet

omluven

Legislativní komise

Jan Täubel

omluven

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

omluven

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 5. 10. 2021 od 16:30.

Program jednání prezidia dne 7. 9. 2021

1)Rekapitulace úkolů z posledního zasedání
 

 1. J. Patočka připraví informační dopis o pozastavení KLTK 14-10 Veteran Car Club Beskydy v AČR – splněno, dopis odeslán.
 2. J. Kučera nominuje pracovní skupinu, se kterou ve spolupráci zpracuje žádost MD o spolupráci při změně vyhlášky č. 211/2018 Sb.. do 30.6.2021 -  panem Kučerou a nominovanou skupinou nebylo dodáno, podklady byly nakonec zpracovány M. Kotem, J. Patočkou, ve spolupráci s F. Čečilem a J. Francem a odeslány na MD
 3. TK, zástupci IS, sekretariát FKHV a předsedové KTK připraví školení komisařů do konce 06/2021 – v průběhu 06/2021 proběhla řádná školení v jednotlivých krajích + 2 náhradní školení (poslední 09/2021). Komisařům, kteří se nezúčastnili ani jednoho z těchto školení, bude zamezen přístup do IS.

 

2)Zpráva o vývoji situace související s poslaneckým návrhem změny zákona 56

Od minulého zasedání prezidia je situace beze změn.
 

3)Informace správce IS o průběžných změnách a aktualizaci

 

 1. Stále probíhají úpravy a aktualizace i v reakci na podněty komisařů. Již v řešení jsou drobné problémy související s definicí plateb přes platební bránu.
 2. Pro rok 2022 je naplánováno spuštění bezhotovostních plateb ve všech krajích a sloučení databází „Žádosti“ a „Prodlužování“. Komisaři byli o plánech informováni v rámci školení.
 3. V rámci běžných kontrol IS je znát rostoucí trend kvality testování a automobilů.
   

4)KRK
 

 1. 23.6.2021 proběhlo zasedání KRK. Bylo projednáno řešení neshod.
   

5)Technická komise

 

 1. Prezidium přijalo žádost J. Kučery o uvolnění z funkce předsedy Technické komise.

  Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2
 2. Technická komise bude do doby výběru nového předsedy bez vedení. Rozdělování agendy TK připadne dočasně (na dobu do konce roku 2021)
  pod sekretariát / prezidium FKHV. Po tomto datu bude fungování zhodnoceno.

  Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
 3. Na přelomu 09/2021 a 10/2021 bude svoláno zasedání TK.
 4. M.Kot ve spolupráci s J. Patočkou připraví koncept fungování procesů v TK.
 5. Prezidium bylo informováno o Neshodě, kterou podal J. Franc, týkající se možného podvodného jednání majitele (úmyslně zaměněné fotografii vozu při podání žádosti o PHV)  nebo porušení pravidel testování ze strany komisaře.

  Prezidium FKHV pověřuje sekretariát FKHV, aby písemně vyzval předsedu dotčené KLTK, k vyjádření k této Neshodě a doložení oprávněnosti daného testování se lhůtou 30 dnů. Pokud presidium FKHV podklady neobdrží v daném termínu, bude nuceno pozastavit činnost komisařů, kteří provedli danou testaci.

  Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

6)Pomoc Moravě

 

 1. 28. 6. 2021 byl založen transparentní účet na pomoc občanům postiženým tornádem v 06/2021. K 7. 9. 2021 bylo na účet připsáno cca. 408.000,- Kč. Na základě schválení prezidia byly finanční prostředky rozděleny a dne 7. 9. 2021 rozeslány na účty vybraných, a Tripartitou schválených,  subjektů (pí. Šamánková, ZŠ  a MŠ Moravská Nová Ves).

 

7)Zprávy o činnosti jednotlivých komisí

 

 1. Přílohou č. 1 tohoto zápisu je zpráva o činnosti z komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností, kterou připravil L. Vykusa. Prezidium tuto zprávu obdrželo do mailu ještě před zasedáním.  Komise pro VVV vykazuje dlouhodobě velmi dobrou aktivní činnost.
 2. Aleš Mašín rezignoval na funkci předsedy kulturní komise. M. Kot se spojí s možným adeptem na předsedu KK a bude prezidium informovat na jeho dalším zasedání.
   
 1. Aktualizace KTK a KLTK

  1.) 01-47 Mercedes-Benz klub: Žádost o jmenování 2 nových členů (Ing. Jiří Kos a Radek Kadeřávek). Oba splnili všechny požadované podmínky a byli proškoleni.

  Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

  2.) 11-49 Klub vojenské a historické techniky Západní Pobřeží: Žádost o spuštění činnosti. Klub byl v seznamu čekatelů, ale již splnil všechny dané podmínky pro spuštění činnosti.

  Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

  3.) 11-20 KPHVJ Mordové rokle – prezidium schválilo jmenování předsedy klubu p. F. Sladkého a místopředsedy A. Mašína.

 

 1. Různé

  1.) Sekretariát FKHV osloví členy Tripartity ohledně možného termínu dalšího jednání dne 5.10.2021 od 13:00 h..

  2.) Předběžný termín Shromáždění delegátů je naplánován na čtvrtek 25.11.2021.
  J. Zítek zpracuje podklady pro prezentaci týkající se hospodaření a rozpočtu pro rok 2022. Bude předloženo na příštím jednání prezidia.

  3.) Členské příspěvky: do 4.10.2021 nahlásí všechna sdružení počty svých členů, na základě kterých budou vystaveny faktury na členské příspěvky.

  4.) Prezidium obdrželo v průběhu léta 2021 2x Žádosti o podporu akcí (finanční a propagační). Do budoucna by být zpracována koncepce přijímání Žádostí a definovat podmínky pro nárok na příspěvek a propagaci.

Prezidium schválilo podporu akce „Oslava 150 let narození Theodora von LIEBIEGA“, bude připraven plán na zapojení se do této akce.


5.) Prezidium schválilo  žádost sekretariátu o nákup nového služebního tel..

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

M. Kot vznesl žádost o zakoupení nového služebního PC pro něj a J. Patočku. Na příštím jednání prezidia předloží finanční nabídku.
 

 

ÚKOLY:

 1. M.Kot ve spolupráci s J. Patočkou připraví koncept fungování procesů v TK.
 2. Sekretariát písemně vyzve předsedu dotyčné KLTK, k vyjádření k Neshodě (viz.bod 5) 5.) ) a doložení oprávněnosti daného testování se lhůtou 30 dnů.
 3. Sekretariát FKHV připraví dopis pro subjekty, jímž byly zaslány finanční prostředky z transparentního účtu, založeného na pomoc občanům postiženým tornádem v 06/2021.
 4. J. Patočka připraví zprávu na web FKHV, týkající se poděkování a rozdělení finančních prostředků.
 5. M. Kot se spojí s možným adeptem na předsedu KK a bude prezidium informovat na jeho dalším zasedání.
 6. Sekretariát FKHV osloví členy Tripartity ohledně možného termínu dalšího jednání dne 5.10.2021 od 13:00 h.
 7. J. Zítek zpracuje podklady pro prezentaci na SD týkající se hospodaření a rozpočtu pro rok 2022.
 8. Do 4.10.2021 nahlásí všechna sdružení počty svých členů, na základě kterých budou vystaveny faktury na členské příspěvky.
   

 

Kontrola úkolů bude provedena na jednání prezidia dne 5. 10. 2021

 

 

Datum: 7.9.2021

Zapsal: Lucie Maxová

Správnost zkontroloval: František Sladký, předseda KRK

Zpět