Prezidium FKHV ČR – Zápis z jednání prezidia ze dne 8. 12. 2020

22.12.2020 09:29

 

Prezidium s právem hlasování

 

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

 

Prezident FKHV ČR

Václav Kafka

ano

 

AKAV

Martin Kot

ano

 

BCC ČR

Tomáš Strnad

omluven

 

ČKHV

Jiří Zítek

ano

 

MBK ČR

Petr Schweiner

ano

 

UKUVHT

Petr Zeman

ano

 

VCC ČR

Jiří Patočka

ano

 

 

 

 

 

Další orgány prezidia

 

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Vyjádření

 

Vedoucí sekretariátu FKHV ČR

Lucie Maxová

ano

 

Výkonný ředitel

Martin Kot

ano

 

Hospodář

Jiří Zítek

ano

 

Technická komise

Jaromír Kučera

ano

 

Kontrolní a revizní komise

František Sladký

ano

 

Kulturní komise

Aleš Mašín

ano

 

Sportovní komise

Tomáš Barnet

omluven

 

Legislativní komise

Jan Täubel

ano

 

Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

Libor Vykusa

omluven

 

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 5. 1. 2021 od 16:30.

Program jednání prezidia dne 8. 12. 2020
 

 

1) Shromáždění delegátů 2020


Probíhá hlasování delegátů formou “per rollam”. Návrhy usnesení přicházejí na sekretariát FKHV datovou schránkou, doporučenou poštou nebo osobním předáním. Termín ukončení hlasování je 12.12.2020. Poté budou všechny podklady předány legislativní komisi FKHV.

Na základě nových informací od účetní firmy MINUS TEN s.r.o., prostřednictvím ing. Setničkové na jednání prezidia FKHV dne 8.12.2020, přijalo prezidium rozhodnutí o vyhlášení mimořádného hlasování delegátů FKHV, týkajícího se přerozdělení peněz z výnosu testování historických vozidel roku 2020 zpět na členská sdružení.  Hlasování bude opět probíhat formou “per rollam”. Hlasování bude ukončeno dne 18.12.2020. Výsledky hlasování budou opět bez zbytečného odkladu předány legislativní komisi FKHV.
 

2) Informace o vývoji jednání s navrhovateli změny zákona 56

Od konání posledního prezidia je situace beze změny.

 

3) Školení komisařů + technická komise

 1. Následující zasedání technické komise proběhne dne 10.12.2020 v sídle FKHV.
 2. Vzhledem k situaci a opatřením, proběhne školení komisařů ve dvou skupinách v sídle FKHV pouze za účasti předsedů komisí. O termínech školení rozhodne TK na svém zasedání.
 3. Prezidium se domnívá, že kapacita KTK 01 je na své maximální hranici a vzhledem k nárůstu počtu otestovaných vozidel bude nutné situaci řešit.  Podobná situace nastává i v KTK 11. Navrhuje tedy, aby bylo legislativně a technicky prověřeno, zda a za jakých podmínek je možné zřídit KTK01/2 a KTK11/2. Je nutno zajistit dostatečnou kapacitu a zastupitelnost, avšak bez možného poškození činnosti komisařů. J. Kučera nadnese tento bod na nejbližším zasedání TK a o závěrech bude prezidium informovat.
 4. TK navrhuje prezidiu, aby byl vytvořen kontrolní orgán nad IS.  Prezidium vzalo na vědomí a zřízením tohoto kontrolního orgánu pověřilo KRK.
 5. TK pověřila svého člena vytvořením databáze specialistů značky, ve smyslu Příručky pro testování HV. Z tohoto důvodu bude potřebovat přístup do IS. Je nutné dořešit nakládání s osobními údaji dle GDPR. Bude předneseno na příštím jednání TK.
 6. TK se rozhodla a dává prezidiu na vědomí, že nadále se bude vyjadřovat pouze
  ke stavu vozidel, které jsou zaneseny v IS.

Prezidium vzalo na vědomí.
 

g.) NESHODY:
- Prezidium schvaluje postup předsedy TK FKHV, který z důvodu nebezpečí z prodlení svojí kompetencí pozastavil dnem 18.11.2020 činnost KLTK 01-47 do dalšího rozhodnutí.

- Prezidium bere na vědomí informaci předsedy TK o projednávání Neshod 01-04 a 01-10 až 01-11- 2020

- Prezidium rozhodlo dočasně pozastavit činnost testovacího komisaře KLTK 01-47.2
do 31.5.2021


- Prezidium rozhodlo uvolnit činnost KLTK 01-47 s těmito omezeními:

- přístup do IS FKHV bude uvolněn pouze předsedovi KLTK 01-47.1 z důvodu plnění úkolů KLTK mimo samostatné testování.

- další podmínky pro práci KLTK 01-47 stanoví TK FKHV ve své kompetenci (náprava chyb a následně testování pod dozorem).

 

4) Aktualizace složení KLTK a KTK

 1. KLTK 03-12 Jihočeský Autoklub VCC Jindřichův Hradec v AČR – nominace nového člena komise: Mgr. Zdeněk Duda, DiS – změny schváleny
 2. KLTK 01-05 Klub historických vozidel Praha – zaslaný změnový list KLTK nebyl dodán v kompletní podobě, z toho se prezidium nemohlo touto změnou zabývat
 3. KTK04 – žádost o rozšíření o následující členy:

- Karel Mejstřík, klub: RPZ-48, z.s.
- Václav Černohous, klub: Veteran Car Club Červená Voda, z.s.

- Miroslav Brůna, klub: Veteran Car Club Červená Voda, z.s.

Prozatím neschváleno, sekretariát prověří sdělené skutečnosti.

 

5)  Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností

a.) J. Patočkou (jako zastoupení L. Vykusy) byly předneseny cíle pro rok 2021, které byly součástí pozvánky na prezidium.

Prezidium schválilo.

b.) L. Vykusa byl navrhnut na člena komise FIVA (Culture & Youth Commission) po B. Horákové.

Hlasování: pro 6 zdržel se 0 proti 0

c.) J. Patočka vznesl žádost L. Vykusy na nákup objektivu pro zkvalitnění videí pro FKHV ve výši 26.000,- Kč, financovaného z rozpočtu FKHV.

Hlasování: pro 6 zdržel se 0 proti 0

 

6)  Informační systém

a.) M. Kot informoval prezidium o proběhlých aktualizacích v IS a o přípravě na dvoufázové přihlašování do systému, které je naplánovanáno na rok 2021 z důvodu zvýšení bezpečnosti dat.

b.) TK požádala o doplnění kolonky pro hodnocení komisařů a jednotlivých KLTK a KTK.

c.) Termín spuštění bezhotovostních plateb bude posunut.

Hlasování: pro 6 zdržel se 0 proti 0

 

7) Změna bankovních účtů

a.) Nové účty u KB jednotlivých komisí byly již zřízeny, 2/3 komisí již tyto účty využívají. Došlo však ke zjištění, že někteří komisaři informaci o nových účtech nedostali. Z tohoto důvodu J. Patočka navrhuje posunutí termínu zrušení účtů u České spořitelny na březen 2021.

Hlasování: pro 6 zdržel se 0 proti 0

b.) Prezidiu bylo navrženo, aby přístupy k účtům KTK byly zřízeny i pro místopředsedy komisí z důvodu zastupitelnosti.

Hlasování: pro 6 zdržel se 0 proti 0

c.) U nových účtů bude nutné nastavit oprávnění pro výši plateb.

d.) Je nutné aktualizovat čísla účtů v ekonomické směrnici tak, aby nová směrnice mohla být schválena na příštím prezidiu dne 5.1.2021.

 

10) Různé

 1. F. Sladký osloví Českou kancelář pojistitelů, aby informovala všechny pojišťovny, že jsme v případě pochybných pojistných událostí ochotni spolupracovat na prověření těchto případů. Stav: byli osloveni, zatím bez odezvy. F. Sladký stejným způsobem osloví i 10 největších pojisťoven.
 2. Nové ověřené prohlášení – “SOUHLAS SE ZÁPISEM DO SPOLKOVÉHO REJSTŘÍKU”. Stav: neobdrželi jsme do této chvíle pouze od p. Krasničana. Ostatní souhlasy předány dne 8.12.2020 legislativní komisi.
 3. Smlouva na pronájem Z. Kuthana (KTK05) pro rok 2021.
  Hlasování: pro 6 zdržel se 0 proti 0
 4. Navrženo navýšení mzdy L. Maxové, J. Patočky a M. Kota.
  Hlasování: pro 6 zdržel se 0 proti 0
 5. Navržena odměny pro J. Kučera za vypracování Příručky pro testování pro rok 2021. Hlasování: pro 6 zdržel se 0 proti 0
 6. KRK - požadavek o vstup do IS v rámci provádění kontrolní činnosti. Vyjádřil se M.Kot, dále  J.Kučera.

           

 

ÚKOLY:

 1. Oslovit klub Auto Moto Club Kravaře  k opětovnému zaslání návrhu na změnu člena .
 2. Sekretariát do příštího konání prezidia prověří a vyspecifikuje úhrady a veškeré úkony s vystavováním FIVA ID CARD.
 3. Po odsouhlasení delegáty, sekretariát FKHV obratem rozdistribuuje Příručku pro testování 2021 všem aktivním komisařům.
 4. Legislativní a technická komise prověří možnosti a podmínky zřízení KTK01/2 a KTK11/2.
 5. Sekretariát FKHV prověří zaslané skutečnosti u žádosti KTK04 o rozšíření KTK04
  o uvedené členy.
 6. Aktualizovat čísla účtů jednotlivých KTK v ekonomické směrnici.

 

Kontrola úkolů bude provedena na jednání prezidia dne 5.1.2021.

 

 

Datum: 8.12.2020

Zapsala: Lucie Maxová

Správnost zkontroloval: František Sladký, předseda KRK

 

Zpět