Příručka pro testování silničních a historických vozidel

22.01.2016 12:45
 

Tato Příručka je vlastnictvím Federace klubů historických vozidel České republiky (FKHV ČR)

   - národní autorita FIVA.

 

 

Tuto Příručku schválila FKHV ČR, jako Právnická osoba, která provádí testování historických vozidel dle zákona č. 56/2001 Sb. v platném znění a která má oprávnění udělené od Mezinárodní federace historických vozidel podle Mezinárodního technického kódu FIVA (International Technical Code FIVA).

 

 

Poznámka:

Je-li tento dokument vytištěn jako kopie z internetu www.fkhv.cz, pak má jen informativní povahu a každý je povinen si ověřit jeho aktuálnost před jeho uplatněním.

 

1 Účel a oblast použití příručky

Příručka popisuje procesy testování vozidel v souladu s Technickým kodexem FIVA a má charakter metodického pokynu. V podrobnostech se odvolává na další dokumenty a legislativu, které upravují způsob testování silničních vozidel na historickou původnost a testování historických vozidel pro zařazení do registru historických vozidel.

1.1 Oblast platnosti

Příručka platí pro:

 • klubové testovací komise
 • krajské testovací komise
 • prezídium a komise FKHV ČR
 • kluby nebo spolky s nimiž má FKHV ČR uzavřenu smlouvu o podmínkách provádění testování

 

1.2 Definice

Historické vozidlo nebo jen HV

FIVA definuje historické vozidlo jako mechanicky poháněné silniční vozidlo:

- které je minimálně 30 let staré

- které je uchováváno a udržováno v historicky věrném stavu

- které NENÍ užíváno ke každodenní přepravě a podnikatelské činnosti

-  které je z těchto důvodů součástí našeho technického a kulturního dědictví

Registr historických vozidel

Registr historických a sportovních vozidel dle § 79a zákona č. 56/2001 Sb.

1.3 Zkratky

FIVA ANF

Nositel národní autority FIVA - FKHV ČR - ANF

FIVA

Fédération Internationale des Véhicles Anciens

FKHV ČR

Federace klubů historických vozidel České republiky

MD ČR

Ministerstvo dopravy České republiky

ORV

Osvědčení o registraci vozidla

OHV

Osvědčení historického vozidla

PHV

Průkaz historického vozidla

ZRZ HV

Zvláštní registrační značka historického vozidla

Vyhláška

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel, v platném znění

Zákon

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Technický kód

Mezinárodní technický kodex FIVA (FIVA International Technical Code) v platném znění

Právnická osoba

Právnickou osobou dle § 79 odst. 2 Zákona č. 56/2001 Sb. a § 6 odst. 1 Vyhlášky č. 355/2006 Sb. je FKHV ČR, která má udělenou národní autoritu od FIVA.

KLTK

Klubová testovací komise

KTK

Místně příslušný úřad

Krajská testovací komise

Obecní úřad obce s rozšířenou působností v sídle kraje, v jehož správním obvodu má vlastník nebo provozovatel trvalé bydliště

Silniční vozidlo

Silniční vozidlo registrované v registru silničních vozidel

2 Testování vozidel

 1. Testování historických vozidel provádí Právnická osoba (FKHV ČR) prostřednictvím svých testovacích komisí a testování silničních vozidel prostřednictvím svých pověřených klubových testovacích komisí.
 2. Právnická osoba poskytne registračním místům místně příslušných úřadů seznam předsedů klubových a krajských testovacích komisí s jejich podpisovými vzory, vzory přidělených razítek a doloží rozsah oprávnění pro testování vozidel (jmenování od FKHV ČR).
 3. Testování vozidel se provádí u silničních vozidel zařazených v registru silničních vozidel a u vozidel pro zařazení do registru historických vozidel.
  1. Testování silničních vozidel
   1. Testování silničních vozidel je jednostupňové testování vozidel na historickou původnost a je prováděno klubovou testovací komisí. Testováno může být pouze silniční vozidlo, které je podle pravidelné technické prohlídky technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích.
   2. Účelem testování silničních vozidel na historickou původnost je vystavení „Protokolu o testování“ s kladným výsledkem. Tento Protokol o testování je součástí „Žádosti o provedení testování historického vozidla“.
   3. Protokol umožňuje vlastníkovi vozidla:

a.) zažádat o vydání OHV, které dále umožňuje:

- sjednání snížené sazby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb. (povinné ručení) 

- výjimku ze zákazu vjezdu vozidel do vyznačených nízkoemisních zón v ČR

- při případné škodní události je na vozidlo pohlíženo jako na vozidlo historické, které je součástí našeho technického a kulturního dědictví.

b.) zažádat o vydání dokladu o uznání silničního vozidla na místně příslušném úřadu k odpuštění ekologického poplatku dle vyhlášky č. 297/2009 Sb. při změně vlastníka silničního vozidla.

 

 1. Testování historických vozidel pro zařazení do registru historických vozidel

Účelem testování HV je zařazení těchto vozidel do registru historických vozidel, vydání PHV, ORV a ZRZ pro historické vozidlo, které umožňují za daných podmínek provoz těchto vozidel na pozemních komunikacích.

Testování HV pro zařazení do registru historických vozidel je možné provést pouze u vozidel, která nejsou evidována v žádném jiném registru silničních nebo historických a sportovních vozidel, a to jak na území České republiky, tak na území jiného státu.

 

 

Testování historických vozidel se skládá ze dvou dílčích částí:

První část testování historických vozidel je testování klubovou testovací komisí, při kterém se kontroluje historická původnost vozidla.

Druhá část testování historických vozidel je testování krajskou testovací komisí, která kontroluje technickou způsobilost historického vozidla k provozu na pozemních komunikacích.

Část testování klubovou komisí musí vždy předcházet části testování historického vozidla krajskou testovací komisí. Mezi jednotlivými částmi testování nesmí uplynout doba delší než 30 kalendářních dnů.

Krajská testovací komise kontroluje stav a funkčnost:

 1. u historických automobilů
  1. přední a zadní nápravy
  2. řízení,
  3. osvětlení,
  4. brzd
  5. karoserie, rámu, upevnění motoru, stav výfukového potrubí a tlumičů,
  6. upevnění sedaček,
  7. průhlednosti předních a bočních oken v prostoru u řidiče,
  8. opotřebení pneumatik,
  9. bezpečnostních pásů, je-li jimi automobil vybaven,
 2. u historických motocyklů
  1. osvětlení
  2. rámu,
  3. opotřebení pneumatik,
  4. brzd,
  5. tlumičů, je-li jimi motocykl vybaven.
 1. Pokud testované vozidlo neodpovídá definici HV nebo vykazuje závady, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, testování se ukončí.
 2. Veškeré testování je platné vždy do 31. května následujícího roku.
 3. Prodloužení platnosti testování
  1. Prodloužení platnosti testování je prováděno na základě pravidelné roční prohlídky zpravidla v termínu do 31. května kalendářního roku.
  2. Záznam o prodloužení platnosti testování je prováděn ve vystavených průkazech OHV nebo PHV na základě kladného výsledku pravidelné roční prohlídky.
  3. Každý vlastník historického vozidla, jemuž bylo vydáno OHV nebo PHV , by měl nejpozději do 31. května každého následujícího roku požádat o prodloužení platnosti tohoto průkazu na další období u příslušné testovací komise, která testování provedla.
  4. Pokud majitel vozidla, kterému bylo vydáno OHV nebo PHV, nehodlá pro daný rok prodloužit jejich platnost a vozidlo provozovat, nemusí v daném roce pravidelnou roční prohlídku absolvovat.
  5. Prodloužení platnosti OHV a PHV na základě pravidelné roční prohlídky může být provedeno kdykoliv během roku, ale platí vždy pouze do 31. května následujícího roku.
  6. Pravidelné roční prohlídky je možné provést i u jiných testovacích komisí (např. z důvodu změny bydliště, stanoviště vozidla apod.). V tomto případě ale vlastník vozidla musí k přihlášení do evidence k jiné testovací komisi přiložit původní kopii „Žádosti o provedení testování HV“.
  7. Pozbytí platnosti OHV nebo PHV

OHV a PHV pozbývají platnost v těchto případech:

 1. není-li prodloužena doba platnosti
 2. dojde-li ke změně vlastníka historického vozidla
 3. při úmrtí vlastníka
 4. při zániku či znehodnocení historického vozidla
 5. při znehodnocení vydaného OHV nebo PHV.

 

 1. Při neprodloužení vydaného OHV a PHV zůstává neplatný průkaz majiteli vozidla.

 

2.1 Klubová testovací komise (KLTK)

 1. Pravidla pro jednotné testování vozidel na historickou původnost jsou závazná pro práci všech klubových testovacích komisí.
 2. VvV zájmu zachování jednotnosti testování vozidel na historickou původnost se toto testování provádí podle aktuálně platného Technického kodexu FIVA a právních předpisů ČR.

2.1.1 Zřízení klubové testovací komise

 1. Předseda klubu historických vozidel předloží Právnické osobě:
  1. žádost o zřízení KLTK
  2. vyplněný formulář se členy KLTK včetně kontaktů a podpisových vzorů
  3. vyplněný formulář POPIS ČINNOSTI pro jednotlivé navrhované členy KLTK
  4. vyplněný formulář na návrh členů do KTK včetně kontaktů a podpisových vzorů a vyplněný formulář POPIS ČINNOSTI pro jednotlivé navrhované členy KTK

Právnická osoba rozhodne, zda klubem předložená žádost splňuje podmínky k udělení pověření provádět testování vozidel.

 1. Pověření klubu k testování historických vozidel může od Právnické osoby získat klub:
  1. jestliže ve své Žádosti uznává Právnickou osobu.
  2. jestliže je zapsaným spolkem (dříve o. s.)
  3. jestliže členové komise splňují odbornou způsobilost
  4. jestliže počet členů komise je minimálně 3
  5. jestliže členové komise absolvovali povinné školení od Právnické osoby.
 2. Odborná způsobilost člena KLTK je uvedena v článku 2.8 této Příručky.
 3. Jestliže klub splnil podmínky pro udělení pověření, pak Právnická osoba rozhodne o vystavení písemného pověření a předá je klubu.
 4. Právnická osoba na základě absolvování odborného školení vydá členům KLTK Průkaz technického komisaře a předsedovi KLTK razítko KLTK.
 5. Změnové řízení.
  1. Dojde-li ke změnám ve složení KLTK je předseda klubu povinen předat změny ve složení komise Právnické osobě na formuláři (Příloha č. 2).
  2. Dojde-li ke změně předsedy KLTK je Právnická osoba povinna bezodkladně oznámit tuto změnu registračnímu místu.

2.1.2 Odpovědnost KLTK za testování

 1. Předseda KLTK je odpovědný za činnost komise a vede evidenci:
  1. provedených testování silničních a historických vozidel na historickou původnost s údaji o přidělených RZ (Příloha č. 8)
  2. pravidelných ročních prohlídek historických vozidel s PHV a s údaji o přidělených ZRZ HV (Příloha č. 8)
  3. pravidelných ročních prohlídek silničních vozidel s OHV (Příloha č. 8)
  4. protokoly o roční prohlídce silničního nebo historického vozidla jsou archivovány do jejich dalšího prodloužení
 2. Předseda KLTK předá na vyžádání Právnické osobě Evidenční listy dle bodu 1. a)

Jedna kopie Evidenčních listů je uložena vždy v archivu KLTK.

 1. Testování KLTK nesmí být provedeno, pokud při testování vozidla vznikly jakékoliv pochybnosti o údajích uváděných vlastníkem vozidla (r. v., typ, rozměr kol a pneumatik apod.) a to do doby, než vlastník vozidla tyto pochybnosti vyvrátí doložením věrohodných podkladů.

2.1.3 Testování klubovou testovací komisí

 1. Testování KLTK je testování historických a silničních vozidel na historickou původnost a provádí se na žádost vlastníka nebo provozovatele vozidla, který vyplní „Žádost o provedení testování historického vozidla“ dle přílohy č. 3 vyhlášky 144/2012 Sb., kterou je novelizována vyhláška č. 355/2006 Sb., kde vyplní údaje o vlastníku a o provozovateli, pokud je odlišný od vlastníka historického vozidla, a jemu známé údaje o vozidle.
 2. KK testování vozidla na historickou původnost pro zápis do registru HV předkládá žadatel spolu s vyplněnou Žádostí barevné fotografie o rozměru 6 x 9 cm na tvrdém lesklém fotopapíru, u automobilu a motocyklu s přívěsným vozíkem 6 ks s pohledem pravo-zadním a 6 ks s pohledem levo-předním, u motocyklu 6 ks s pohledem z pravé strany a 6 ks s pohledem z levé strany (z pohledu řidiče), v ostatních případech (vydání OHV) po 4 ks fotografií.
 3. Žadatel přistaví podle požadavku KLTK vozidlo k provedení ověření skutečného stavu vozidla a současně předloží doklady k ověření uvedených údajů v Žádosti k ověření historické původnosti.
 4. Po provedeném kladném testování vyhotoví KLTK „Žádost o provedení testování historického vozidla“ ve třech vyhotoveních (v případě testování silničního vozidla k získání OHV) nebo v pěti vyhotoveních (v případě testování historického vozidla) ve formátu A3.

Kladný výsledek klubového testování zapíše předseda KLTK do Žádosti o provedení testování historického vozidla a stvrdí jej razítkem KLTK, svým podpisem a dvěma podpisy dalších členů KLTK. Fotografie nalepené na žádosti se v pravém dolním rohu opatří razítkem KLTK (polovina razítka na fotografii, polovina mimo fotografii).

 1. Po ukončení testování KLTK s kladným výsledkem a v případě, že se jedná o testování za účelem zapsání HV do registru historických vozidel, předá předseda KLTK pět vyhotovení formulářů „Žádost o provedení testování historického vozidla“ krajské testovací komisi k provedení druhého stupně testování.
 2. Rozdělovník „Žádosti o provedení testování historického vozidla“ po úplném ukončeném testování:
  1. vlastník vozidla originál + 1 kopie
  2. KLTK
  3. KTK (neplatí v případě testování silničního vozidla k získání OHV)
  4. FKHV ČR (neplatí v případě testování silničního vozidla k získání OHV)
 3. V případě, že se jedná o otestované silniční vozidlo vedené v registru silničních vozidel a vlastník otestovaného silničního vozidla zažádá KLTK, je vlastníku otestovaného vozidla vydáno OHV, pokud je podle pravidelné technické prohlídky technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích.

Dobu platnosti při vydání OHV v něm vyznačí předseda (místopředseda) KLTK, stvrdí ji razítkem KLTK a svým podpisem.

2.1.4 Pravidelná roční prohlídka HV prováděná KLTK

 1. Klubová testovací komise provádí pravidelné roční prohlídky již dříve otestovaných vozidel na historickou původnost. Součástí této prohlídky je kontrola identifikačních znaků vozidla s údaji zapsanými ve vydaných a předložených dokladech k vozidlu. Kladný výsledek roční prohlídky je zapsán do formuláře „Protokol o roční prohlídce historického vozidla“ (Příloha č. 3).

V případě kladného výsledku roční prohlídky silničního vozidla, kterému bylo vydáno OHV, vyznačí předseda, případně místopředseda KLTK, otiskem razítka a svým podpisem prodloužení s dobou platnosti do OHV.

 

2.2 Krajská testovací komise (KTK)

 1. Pravidla pro jednotné testování technické způsobilosti historických vozidel jsou závazná pro práci krajských testovacích komisí.
 2. V zájmu zachování jednotnosti testování vozidel na technickou způsobilost se toto testování provádí podle vyhlášky č. 355/2006 Sb. § 6 odst. 4.
 3. KTK je jmenována Právnickou osobou ve všech krajích České republiky. Do KTK mohou být jmenovány odborně proškolené osoby, které splňují odbornou způsobilost.

Do KTK jsou Právnickou osobou jmenováni zástupci klubů historických vozidel, které sídlí na území příslušného kraje. Návrh na zástupce v KTK předkládají Právnické osobě kluby (viz bod 8, přílohy č. 6, vyhlášky č. 355/2006 Sb.). KTK je minimálně tříčlenná, ze svého středu si volí předsedu a místopředsedu. Předseda KTK je pro výkon své funkce jmenován Právnickou osobou na období jednoho roku. Jmenovanému předsedovi přidělí Právnická osoba razítko komise.

 1. Odborná způsobilost člena KTK je uvedena v článku 2.8 této příručky.
 2. Změnové řízení.
  1. Dojde-li ke změnám ve složení KTK, je předseda KTK povinen předat změny ve složení komise Právnické osobě na formuláři (Příloha č. 2).
  2. Dojde-li ke změně předsedy KTK, je Právnická osoba povinna bezodkladně oznámit tuto změnu registračnímu místu.

2.2.1 Testování krajskou testovací komisí

 1. Testování KTK je testování historických vozidel při kterém se kontroluje technická způsobilost historického vozidla k provozu na pozemních komunikacích a je prováděno dle úkonů stanovených v § 6 odst. 4 vyhlášky č. 355/2006 Sb., v platném znění.
 2. KTK není oprávněna zasahovat do kompetencí KLTK.
 3. Je-li historické vozidlo technicky způsobilé, předseda KTK vyznačí kladný výsledek testování do vyplněných a podepsaných předložených „Žádostí o provedení testování historického vozidla“ a stvrdí jej razítkem krajské testovací komise a svým podpisem.
 4. Platnost testování při vydání Průkazu historického vozidla v něm vyznačí místně příslušný úřad.

2.2.2 Pravidelná roční prohlídka HV prováděná KTK

 1. KTK provádí pravidelné roční prohlídky technického stavu již dříve otestovaných historických vozidel, kterým byl již vydán průkaz historického vozidla, osvědčení o registraci vozidla a byla jim přidělena zvláštní registrační značka pro historická vozidla.
 2. Roční prohlídky se provádí za podmínek stanovených vyhláškou č. 355/2006 Sb., v platném znění.

Kladný výsledek roční prohlídky HV je zapsán do formuláře „Protokol o roční prohlídce historického vozidla“ (Příloha č. 3).

Po prohlídce HV s kladným výsledkem vyznačí předseda KTK otiskem razítka a svým podpisem prodloužení s dobou platnosti do PHV.

2.2.3 Odpovědnost KTK za testování:

 1. Předseda KTK je odpovědný za činnost komise a vede evidenci:
  1. provedených testování vozidel pro zařazení do registru historických vozidel (Příloha č. 9)
  2. pravidelných ročních prohlídek historických vozidel s PHV (Příloha č. 9) s údaji o přidělené ZRZ HV.
  3. protokoly o roční prohlídce silničního nebo historického vozidla jsou archivovány do jejich dalšího prodloužení

Právnická osoba předá prostřednictvím předsedy KTK místně příslušnému registračnímu místu nejpozději do 30. června kalendářního roku seznamy vozidel, která prošla kladným testováním (Příloha č. 9).

 1. Předseda KTK předává Právnické osobě tyto dokumenty:
  1. Kopie „Žádosti o testování historického vozidla“ – do 31. 5. kalendářního roku.
  2. Evidenční listy dle bodu 1.) a, b – do 31. 5. kalendářního roku.

 

2.3 Obecné povinnosti testovacích komisařů po otestování HV

Komisaři testovací komise mají povinnost upozornit vlastníka HV na skutečnosti, které bude potřebovat na registračním místě při registraci HV, zejména na velikosti a formáty plechových tabulek registračních značek pro HV. Vlastník HV si vybere pro své vozidlo typ značky předem, nikoliv až v místě registrace. Typ může být uveden i ve zmocnění vlastníka HV pro vyřízení registrace.

 

2.4 Provoz historického vozidla se zvláštní registrační značkou

 1. Provoz historického vozidla se zvláštní registrační značkou pro historické vozidlo na pozemních komunikacích je povolen jen tehdy, má-li vozidlo platný PHV, ORV, platné tabulky ZRZ HV a platný doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů a splňuje-li podmínky uvedené v § 4 vyhlášky č. 355/2006 Sb., v platném znění, včetně provedených záznamů v PHV.
 2. Historické vozidlo může být provozováno na pozemních komunikacích ve smyslu znění platných právních předpisů a Technického kodexu FIVA v platném znění.
 3. Historické vozidlo nesmí být užito pro podnikání a není určeno k běžnému dennímu užívání pro vlastní potřebu.
 4. Zvláštní registrační značka pro historické vozidlo nemůže být vlastněna bez konkrétního vozidla.
 5. Registrační místo může v případě pochybnosti odmítnout vozidlo zaregistrovat.

 

2.5 Kontrola účinnosti systému

 1. Zánik komise – Právnická osoba rozhodne o zrušení komise na základě některé z následujících skutečností:
  1. počet členů komise klesne pod 3 komisaře
  2. negativního výsledku hodnocení činnosti komise
  3. oprávněných stížností majitelů vozidel nebo registračního místa na činnost komise
  4. opakované závažné neshody v testování
  5. pochybení komise zjištěné Právnickou osobou
  6. na základě rozhodnutí klubu o zrušení své KLTK
 2. V případě zániku komise z některého z výše uvedených důvodů je předseda komise následně povinen odevzdat do 5 pracovních dnů vydaná pověření, průkazy a razítka komise Právnické osobě.
 3. Zjistí-li Právnická osoba v průběhu klubového nebo krajského testování historického vozidla závažné porušení pravidel pro testování, zruší provedené testování takového vozidla. Současně odebere Průkaz technického komisaře, případně projedná návrh na odvolání předsedy testovací komise, která se porušení pravidel dopustila.
 4. Zjistí-li KTK nebo KLTK, že vozidlo není provozováno v souladu s Technickým kodexem FIVA či platných předpisů nebo v průběhu pravidelné roční prohlídky zjistí závažné porušení pravidel daných pro roční prohlídku, nebude provedeno prodloužení platnosti průkazů OHV, PHV do doby, než tyto neshody budou žadatelem odstraněny s případným ověřením na následné prohlídce HV.
 5. Pokud testovací komise odmítne konkrétní vozidlo otestovat (např.: rok výroby, technický stav, neoriginalita), je povinna neprodleně informovat o této skutečnosti Technickou komisi FKHV ČR anebo zjistí-li Právnická osoba neoprávněné otestování HV nebo je tato informace předána Technické komisi FKHV ČR na „Evidenčním listu neshody“, je tato skutečnost sdělena sekretariátem FKHV ČR předsedům KTK, např. umístěním na web FKHV ČR do diskrétní části. V případě, že se bude jednat o HV, kterému byl již vydán PHV, nebude tento prodloužen, a to až do doby vyřešení konkrétního případu.
 6. Řízení neshod 

Neshodou je jakékoliv neplnění požadavků platných zákonů, vyhlášek, Technického kodexu FIVA, této Příručky a ostatních závazných pokynů vydaných Právnickou osobou nebo Ministerstvem dopravy ČR v přímé souvislosti s testováním vozidel.

Jedná se o chyby v testování, ve způsobu provozování HV jeho vlastníkem atp. Ten, kdo neshodu zjistí, zaznamená ji do formuláře „Evidenční list neshody“ a odešle na Technickou komisi FKHV ČR, která určí další postup řešení neshody. Evidenční list neshody bude uzavřen až v okamžiku prokázání účinnosti realizovaného opatření k odstranění příčiny neshody. (Příloha č. 4 - Evidenční list neshody)

 1. Řešení stížností

V případě obdržené stížnosti na provedení nebo případně odmítnutí testování projedná tuto stížnost Technická komise FKHV ČR. Se svými závěry seznámí předkladatele stížnosti a příslušnou testovací komisi.

Pro případné řešení sporů při testování HV, které se nepodařilo vyřešit na úrovni Technické komise FKHV ČR, je na Ministerstvu dopravy zřízena komise složená ze zástupců ministerstva dopravy, zástupců Právnické osoby a případně dalších odborníků.

 1. Technická komise FKHV ČR na základě podaných neshod nebo stížností je povinna v termínu do třiceti dnů od podání podnětu informovat osobu, která podnět vydala, o skutečnosti, jakým způsobem bude podnět řešen.
 2. Plánované kontroly činnosti KLTK, KTK

Právnická osoba plánuje roční kontroly činnosti KLTK, KTK. 

Pro každou kontrolu jsou právnickou osobou jmenováni kontroloři, kteří s kontrolovanou KLTK či KTK nejsou ve střetu zájmů.

Při každé kontrole KLTK bude přítomen zástupce příslušného klubu (spolku). Při každé kontrole KTK bude přítomen člen Revizní komise Právnické osoby.

Právnickou osobou bude stanoven rozsah kontroly a minimálně týden před kontrolou ohlášen kontrolované komisi.

 

2.6 Příspěvky za testování

 1. Příspěvky za testování se řídí Ekonomickou směrnici FKHV ČR č. E-001/2016, v platném znění.
 2. Vlastník vozidla žádající o testování vozidla má právo na informace o výši příspěvku předtím, než testovací komise zahájí testování. Výše příspěvku je vždy určena v platné ekonomické směrnici.
 3. Náklady za testování žadatel zaplatí i v případě, že jeho vinou vozidlo testováním neprošlo.
 4. Za evidenci příspěvků odpovídá předseda testovací komise.

 

2.7 Monitorování systému testování

 1. Monitorování systému testování je zaměřeno na dodržování podmínek pro registraci historického vozidla se ZRZ HV. Je také zaměřeno na dodržování podmínek užívání historických vozidel obecně.
 2. Změna údajů v PHV se řídí pokyny místně příslušného registračního místa. V případě změn technických údajů vlastník vozidla předloží protokol o pravidelné roční prohlídce s novými údaji místně příslušnému Registračnímu místu.
 3. Změna údajů v OHV
  1. Změna vlastníka silničního vozidla ve vystaveném OHV – dojde-li ke změně vlastníka silničního vozidla, KLTK vystaví nové OHV na základě nově provedeného testování a žádosti vlastníka.
  2. Změna technických údajů v OHV – dojde-li ke změně zapsaných technických údajů v OHV, příslušná KLTK na základě pravidelné roční prohlídky a zapsaných změn v „Protokolu o roční prohlídce silničního nebo historického vozidla“ vystaví nové OHV.

 

2.8 Odborná způsobilost testovacích komisařů

 1. Důvěra v systém a věrohodnost procesu testování závisí na odborné způsobilosti osob vykonávajících funkci testovacího komisaře krajského i klubového. Tato odborná způsobilost je založena na:
  1. Plnění kvalifikačních požadavků
  2. Osobních vlastnostech
  3. Trestní bezúhonnosti
  4. Respektování a uplatňování pravidel testování
  5. Uznávání národní autority FIVA 
  6. Průběžném odborném růstu
  7. Hodnocení technického komisaře

2.8.1 Plnění kvalifikačních požadavků

 1. Průkaz technického komisaře bude vydán osobě zcela způsobilé k právním úkonům, technicky a odborně způsobilé k ověření historického nebo technického stavu testovaného vozidla, řádně vyškolené pro danou činnost dle zákonných požadavků a požadavků Právnické osoby uvedené v této příručce.
  1. Pro klubové testovací komisaře jsou navíc kvalifikační požadavky následující:
 1. ukončené vzdělání minimálně SO
 2. prokázaná praxe v renovaci historických vozidel min. 6 let
 3. znalost historie, vztahující se k danému oboru činnosti
 4. technické znalosti v oboru historických vozidel

 

 1. Pro krajské testovací komisaře jsou navíc kvalifikační požadavky následující:
 1. ukončené vzdělání minimálně SO technického směru
 2. prokázaná praxe v autoopravárenství min. 6 let, nebo prokázaná praxe v renovaci historických vozidel min. 10 let
 3. technické znalosti v oboru konstrukce silničních vozidel

 

 1. Členové krajských a klubových testovacích komisí musí být starší 21 let.

2.8.2 Osobní vlastnosti

Krajský a klubový testovací komisař musí mít osobní vlastnosti umožňující jednat nekonfliktně a spravedlivě podle všeobecných etických a právních zásad.

2.8.3 Trestní bezúhonnost

Testovací komisař musí být trestně bezúhonný, což doloží čestným prohlášením.

2.8.4 Respektování a uplatňování pravidel testování 

 1. Testovací komisař respektuje a uplatňuje pravidla testování daných národní legislativou, mezinárodní legislativou FIVA, resp. Právnickou osobou. Testovací komisař musí rozumět dikci zákonů, vyhlášek, předpisů a pravidel spojených s testováním historických vozidel.
 2. Testovací komisař podává podněty Právnické osobě pro zlepšení systému testování.
 3. Je nepřípustné vytvářet vlastní pravidla, která jsou v rozporu se zákony ČR nebo nejsou schválena Právnickou osobou či Ministerstvem dopravy ČR a činit nátlak na ostatní komisaře i registrační místa k jejich plnění.

2.8.5 Průběžné doplňování odborného růstu

 1. Průběžný odborný růst souvisí s udržováním a zlepšováním profesních schopností a odborných znalostí. Toho je dosahováno různými prostředky, absolvováním povinného odborného školení členů klubových a krajských testovacích komisí zajišťovaného Právnickou osobou, samostudiem, specializací na značky, odbornými semináři, publikační činností atp.
 2. Testovací komisař rozvíjí své profesní schopnosti a odborné znalosti po celou dobu svého působení ve funkci testovacího komisaře.
 3. Plní a průběžně dále rozvíjí kvalifikační požadavky uvedené v bodě 2.8.1.

2.8.6 Hodnocení testovacího komisaře

 1. Hodnocení již jmenovaných testovacích komisařů všech stupňů se provádí na základě zjištěné změny hodnocených kritérií, nejdéle však 1x za 3 roky, aby bylo možné prokázat, že splňují i nadále požadavky výše uvedené a že mohou i nadále vykonávat funkci komisaře.
 2. Členové testovací komise vyplňují svoji aktuální kvalifikaci do formuláře „Popis činnosti testovacího komisaře“ (Příloha č. 1).
 3. Hodnocení členů KTK provádí předseda KTK. Hodnocení zaznamená do hodnotícího protokolu (Příloha č. 5). S výsledkem seznámí prezídium FKHV ČR a příslušného předsedu klubu.
 4. Hodnocení členů KLTK provádí předseda KLTK. Hodnocení zaznamená do hodnotícího protokolu (Příloha č. 5). S výsledkem seznámí vedení a členy svého spolku.
 5. Kritéria pro hodnocení testovacího komisaře:
  1. absolvování školení, seminářů a jiných akcí
  2. aktivita a přínos působení v komisi KLTK nebo KTK
  3. oprávněné stížnosti na neodbornost, neochotu či nevhodné chování
  4. neshody v testování
  5. vážné porušení občanské bezúhonnosti
 6. Vyhodnocení kritérií:
  1. absolvování povinného ročního školení – potvrzeno podpisem na prezenční listině školení KTK či KLTK
  2. aktivita, užitečnost působení v komisi KLTK nebo KTK:

 

aktivní, přínosný

má oprávnění k testování

neaktivní

ztrácí oprávnění k testování

 

 1. oprávněná stížnost, neodbornost, nevhodné chování – na základě závažnosti může být rozhodnutím Právnické osoby odebráno oprávnění k testování.
 2. neshoda v testování - při závažné popř. opakované neshodě v testování může být rozhodnutím Právnické osoby odebráno oprávnění k testování.
 3. vážné porušení občanské bezúhonnosti – ztrácí oprávnění k testování
 1. Hodnocení komisařů je zaznamenáno do Hodnotícího protokolu (Příloha č. 5).

Nesplňuje-li testovací komisař podmínky odborné a jiné způsobilosti pro výkon své funkce, může kdokoliv podat návrh na jeho odvolání k Právnické osobě, která návrh projedná a vydá rozhodnutí, s nímž seznámí příslušnou KLTK či KTK a vedení příslušného klubu. Právo komisaře na odvolání se k Revizní komisi FKHV ČR tím ovšem není dotčeno.

 

2.9 Školení testovacích komisařů 

 1. Podle vyhlášky č. 355/2006 Sb., v platném znění, a podle souvisejících předpisů. Právnická osoba zajišťuje odborné školení členů KLTK a KTK pro testování silničních a historických vozidel.
 2. Školení se realizuje ve dvou úrovních:

úroveň

účastník školení

školitel

periodicita

místo

1. Úroveň

předsedové KTK

předseda Technické komise FKHV ČR

1x ročně

školení předsedů KTK v místě stanoveném prezidiem FKHV

2. Úroveň

komisaři KTK, KLTK

předseda KTK

1x ročně

školení komisařů KTK, KLTK v krajích

 1. Předsedové KTK předají termíny školení Právnické osobě. Technická komise FKHV ČR je zpracuje do Ročního plánu školení. V plánu školení je zapsáno i školení pro předsedy KTK, které provádí předseda Technické komise FKHV ČR (Příloha č. 6 Roční plán školení).
 2. Ze školení musí být vyhotoven záznam o provedeném školení. V záznamu musí být uvedeno: název školení, komu je školení určeno, školitel, datum, osnova, Prezenční listina obsahující jména a příjmení školených komisařů a jejich vlastnoruční podpisy (Příloha č. 7 Prezenční listina školení).

 

2.10 Etický kodex testovacího komisaře

Stanovuje etické požadavky a dodržování vysokého profesního a morálního standardu při testování historického vozidla. Vztahuje se na klubové a krajské testovací komisaře pověřené testováním podle vyhlášky č. 355/2006 Sb., v platném znění.

2.10.1 Ověření realizovatelnosti testování

Předtím, než komisař přijme testování, musí si pečlivě a podrobně prověřit, zda je schopen splnit požadované úkony s náležitým zřetelem na svou způsobilost, požadovanou kvalitu a rozsah požadovaného druhu testování (např. značku a typ vozidla) a zhodnotit případně možné škody, které by z výkonu testování mohly vzniknout.

Musí prověřit, zda zájemce o testování a jeho vozidlo, které má být otestováno:

 1. splňuje podmínky zákona č. 56/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 355/2006 Sb., v platném znění
 2. splňuje podmínky uvedené v této Příručce
 3. nebyl odmítnut jinou testovací komisí

Nevyhovuje-li vozidlo podmínkám testování, ohlásí tuto skutečnost prostřednictvím postupu uvedeného v kap. 2.4 této Příručky.

2.10.2 Střet zájmů a odmítnutí testování

Při plnění svých povinností při testování komisař vždy postupuje s plnou profesní nezávislostí a dodržuje platnou legislativu a pravidla daná Právnickou osobou.

Nenechá se ovlivňovat jinými osobami.

Pokud by byl ve střetu zájmů, testování odmítne.

2.10.3 Pravomoci a povinnosti

Testovací komisař smí provádět pouze takové činnosti, které nejsou v rozporu s platnou legislativou a pravidly danými Právnickou osobou, jsou slučitelné s podmínkami jeho pověření a odborností.

Testovací komisař může vykonávat činnost jen v případě, byl-li mu vydán a má platný „Průkaz technického komisaře“.

Testování vykonává testovací komisař na svou vlastní odpovědnost. Předseda testovací komise odpovídá za testování své a za testování jemu podřízených testovacích komisařů.

2.10.4 Škody způsobené testováním

Vznikne-li při výkonu testování škoda způsobená pochybením testovacího komisaře, nedbalostí nebo jakýmkoliv jiným právně vynutitelným nárokem obdobné povahy, hradí testovací komisař náklady na likvidaci škody.

2.10.5 Vztahy s ostatními testovacími komisaři

Jednání testovacího komisaře, které se dotýká ostatních testovacích komisařů, musí být v souladu s dobrými mravy a podporovat dobré vztahy s ostatními testovacími komisaři.

 

2.11 Testování sportovních vozidel viz vyhláška č. 355/2006 Sb., §7

 1. Testování je prováděno prostřednictvím právnické osoby, které bylo uděleno oprávnění Mezinárodní automobilovou federací nebo Mezinárodní motocyklovou federací. Testování se provádí podle mezinárodních sportovních řádů FIA přílohy K a týká se používání sportovních vozidel - v rámci sportovní soutěže, která je uveřejněna v národních sportovních řádech, které jsou součástí kalendáře národních a mezinárodních automobilových a motocyklových sportovních soutěží (závodů).

 

3 Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ).

 

Právnická osoba je registrována ve veřejném registru zpracování osobních údajů vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů za účelem vedení elektronické databáze testovaných vozidel.

 

Zpracovávanými údaji jsou:

 

a)   u testovacích komisařů jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, dosažené vzdělání, telefon a e-mail;

b)   u majitelů historických vozidel jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, telefon, e-mail a rodné číslo.

 

Veškeré osobní údaje jsou využívány výhradně v souvislosti s testováním HV a v souladu s legislativou o ochraně osobních údajů.

4 Komunikace s veřejností

Zahrnuje vztah testovacích komisí a testovacích komisařů s veřejností.

 

4.1 Komunikace s médii, reklama

Poskytovat pouze pravdivé informace o testování a svých profesních činnostech. Nesmí být využíváno medií a reklamy pro nabídku služeb k testování historických vozidel. Testování vozidel není podnikatelskou činností.

 

4.2 Stížnosti podané veřejností

Každá komise, každé uskupení, které převezme stížnost na postup testování či na chování testovacího komisaře, postupuje podle článku 2.5 této Příručky.

5 Sankce

Právnická osoba má právo uplatňovat disciplinární sankce nebo rozhodnout o zrušení jmenování testovacího komisaře či zrušení celé testovací komise na základě vlastního zjištění nebo na návrh klubu nebo spolku majícího oprávnění k testování a pouze po věrohodně prokázaném pochybení.

 

PŘÍLOHY (ke stažení):

Příloha č. 1 Popis činnosti testovacího komisaře

Příloha č. 2 Formulář evidence členů klubové/krajské komise (Změnový list) (KOMPLETNÍ SEZNAM VŠECH ČLENŮ V KLTK)

Příloha č. 3 Protokol o roční prohlídce silničního nebo historického vozidla

Příloha č. 4 Evidenční list neshody

Příloha č. 5 Hodnocení komisařů

Příloha č. 6 Roční plánu školení

Příloha č. 7 Prezenční list školení

Příloha č. 8 Evidenční listy KLTK

Příloha č. 9 Evidenční listy KTK

 

 

Dokument ke stažení ZDE

Zpět