Mezinárodní technický kodex FIVA 2010

17.01.2015 20:07
MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ KODEX FIVA 2010
(TECHNICAL CODE – FIVA 2010)
 
Schválené a platné znění
OBSAH
1. ÚVOD
2. DEFINICE
3. TERMINOLOGIE
4. VŠEOBECNÉ ZÁSADY
5. TECHNICKÁ KLASIFIKACE VOZIDLA
6. ROZDĚLENÍ HISTORICKÝCH VOZIDEL DO VĚKOVÝCH KATEGORIÍ
7. URČENÍ DATA VÝROBY A VĚKOVÁ KLASIFIKACE
8. PRŮKAZ IDENTITY FIVA
9. OSTATNÍ
Příloha 1 Žádost o vydání průkazu identity FIVA
Příloha 2 Průkaz identity FIVA
Pozn. 1: Při použití technického kodexu FIVA se ujistěte, zda máte jeho nejnovější vydání.
 
 

1. ÚVOD

Technický kodex definuje HISTORICKÉ VOZIDLO v duchu FIVA, stanoví pravidla pro klasifikaci HISTORICKÝCH VOZIDEL do různých skupin a popisuje požadavky, podle nichž může FIVA vystavit IDENTIFIKAČNÍ KARTU FIVA.
 
IDENTIFIKAČNÍ KARTA FIVA
– shrnuje veškeré informace o vozidle předané majitelem a překontrolované FIVA jakožto nezávislou institucí a na základě toho identifikuje vozidlo a úroveň jeho zachovalosti v čase inspekce jakož i vypovídá o známé historii vozidla a jeho možných modifikacích.
– Tyto informace registruje v příslušné databázi, zaznamenává a ochraňuje technickou a obecnou známou historii dochovaného vozidla ku prospěchu světového motoristického dědictví. 
– Se používá při akcích pořádaných pod hlavičkou FIVA a dále může být použita majiteli k jiným jejich vlastním účelům.
– Všeobecným cílem je zachovat a udržovat v pojízdném stavu všechna silniční vozidla, spadající do věkových kategorií FIVA.
 
 

2. DEFINICE

– FIVA definuje historické vozidlo jako mechanicky poháněné silniční vozidlo:
– které je minimálně 30 let staré
– které je uchováváno a udržováno v historicky věrném stavu
– které NENÍ užíváno ke každodenní přepravě
– které je z těchto důvodů součástí našeho technického a kulturního dědictví
 
 

3. TERMINOLOGIE

HISTORICKÉ VOZIDLO
Za historické vozidlo je považováno takové vozidlo, které splňuje podmínky obsažené v definici FIVA.
 
OBDOBÍ
Obdobím vzniku vozidla se rozumí časový úsek, v němž bylo vozidlo běžně používáno. Z tohoto důvodu může být definice tohoto časového úseku pro různá vozidla a různé země odlišná.
 
DOBOVÁ SPECIFIKACE
Tímto se rozumí standardní specifikace vozidla dodávaná výrobcem až do uvedení nového modelu.
 
VÝROBCE
Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní práva na konstrukci/návrh, výrobu, montáž a propagaci vozidla na trhu.
 
KOPISTA (VÝROBCE KOPIE)
Fyzická nebo právnická osoba (nikoliv VÝROBCE), který vyrobil mimo OBDOBÍ vozidlo, které je kopií HISTORICKÉHO VOZIDLA.
 
 

4. VŠEOBECNÉ ZÁSADY

– Historické vozidlo budiž udržováno a užíváno řádným, ekologicky šetrným způsobem a uchováváno a užíváno stejným způsobem, jako v období svého vzniku.

– Modernizace, úpravy nebo jiné změny oproti původnímu stavu, obvyklému v OBDOBÍ jsou nepřípustné a principiálně musí být omezeny na takové změny, které jsou vyžadovány úřady, nebo na úpravy z důvodu invalidity či jinak omezené schopnosti majitele nebo řidiče tak, aby bylo zajištěno bezpečné užívání historického vozidla na silnici. Takovéto úpravy musí být provedeny v duchu OBDOBÍ vzniku vozidla takovým způsobem, aby vozidlo mohlo být vráceno zpět do historicky původního stavu.

– Modifikace, úpravy a změny musí být zdokumentovány takovým způsobem, aby bylo možno v budoucnu kýmkoliv odhalit, jak se vozidlo liší od originálního stavu. Tato informace musí být zaznamenána na straně 4 Identifikační Karty FIVA.

 
 

5. TECHNICKÁ KLASIFIKACE VOZIDLA

5.1 Definice vozidla:

Typ A – STANDARDNÍ
Jedná se o historické vozidlo odpovídající standardní specifikaci, tak jak bylo dodáváno
VÝROBCEM. Mohou být povoleny nepodstatné, kosmetické změny odpovídající OBDOBÍ,
stejně jako typické příslušenství, které bylo v v OBDOBÍ na trhu.
 
Typ B – DOBOVĚ UPRAVENÉ
Jedná se o vozidlo speciálně postavené nebo upravené v OBDOBÍ pro specifické účely,
svým způsobem typické a tím oprávněně historicky cenné.
 
Typ C – KOPIE a REPLIKA
KOPIE je kopie historického vozidla, zhotovená mimo OBDOBÍ KOPISTOU (VÝROBCEM KOPIE), s použitím nebo bez použití dílů podle specifikace odpovídající OBDOBÍ, kopírující určitý konkrétní model. Takovéto historické vozidlo musí být zřetelně označeno aby bylo jasné, že jde o KOPII. Název historického vozidla bude tvořit kombinace jmen KOPISTY (VÝROBCE KOPIE) a VÝROBCE a dále modelu, jehož je vozidlo KOPIÍ (Příklad: Smith, Bugatti, Type 35).
REPLIKA musí splňovat stejné shora uvedené podmínky, ale od kopie se liší tím, že byla vyrobena výrobcem originálního vozidla.
Vozidla kategorie KOPIE a REPLIKA budou datována datem svého dohotovení. (např. 11/2009)
 
Typ D – UPRAVENO MIMO OBDOBÍ
HISTORICKÉ VOZIDLO s prověřenou identitou, které bylo upraveno ze své původní podoby mimo OBDOBÍ způsobem typickým v daném OBDOBÍ a za použití součástí podle specifikace v OBDOBÍ obvyklé.
 
Typ E – VÝJIMKY
HISTORICKÉ VOZIDLO s prověřenou identitou, které bylo upraveno ze své původní podoby mimo OBDOBÍ za použití součástí nebo technologií, nedostupných v daném OBDOBÍ. Takovéto vozidlo musí mít i v tomto případě původní rám/šasí nebo platformu a karoserii podle DOBOVÉ specifikace pro daný model. Mohou být použity maximálně dvě podsestavy, odlišné od původní specifikace:
• motor
• převody
• kola
• přední odpružení/ řízení
• zadní odpružení
(Úpravy mohou být provedeny v současné době. Takovéto úpravy nemají vliv na datování vozidla.
 

5.2 SKUPINY ZACHOVALOSTI – PŮVODNOSTI VOZIDLA

Skupina 1 – ORIGINÁLNÍ
Konkrétní Historické vozidlo ve stavu v jakém bylo původně vyrobeno, nepozměňované a s minimálně sešlé věkem.
 
Skupina 2 – AUTENTICKÉ
Konkrétní Historické vozidlo ve stavu, ve kterém se dochovalo při svém užívání, nikdy nerestaurované, zachovalé v originální specifikaci, se známou historií a v originálním, věrohodně opotřebeném stavu. Běžně opotřebitelné díly mohou být nahrazeny díly odpovídajícími dobové specifikaci. Opravy laku, pokovení a čalounění jsou povoleny.
 
Skupina 3 – RENOVOVANÉ
Konkrétní Historické vozidlo známé identity, úplně nebo částečně rozebrané, zrepasované a znovu smontované. Povoleny jsou pouze malé odchylky od specifikace VÝROBCE z důvodu nedostupnosti dílů nebo materiálů. Originální díly od původního výrobce by měly být použity všude, kde jsou k dispozici, mohou být ale nahrazeny jinými stejné specifikace. Interiér, exteriér a vnější zpracování musí být provedeny co možná nejblíže DOBOVÉ specifikaci.
 
Skupina 4 – ZNOVU VYSTAVĚNÁ
Ke stavbě mohou být použity díly z jednoho nebo více vozidel stejného typu a modelu, co nejvěrněji podle originální specifikace výrobce. Originální díly od původního výrobce by měly být použity všude, kde to je možné, mohou být ale nahrazeny jinými stejné specifikace. Interiér, exteriér a vnější zpracování musí být provedeny co možná nejblíže dobovému provedení.
 
 

6. ROZDĚLENÍ VOZIDEL DO VĚKOVÝCH KATEGORIÍ

Pro účely akcí FIVA jsou vozidla zařazována do následujících kategorií:
– Třída A (Ancestor) Vozidla vyrobená do 31. prosince 1904
– Třída B (Veteran) Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1905 a 31. prosincem 1918
– Třída C (Vintage) Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1919 a 31. prosincem 1930
– Třída D (Post Vintage) Vozidla zhotovená mezi 1.lednem 1931 a 31. prosincem 1945
– Třída E (Post War) Vozidla postavená mezi 1. lednem 1946 a 31. prosincem 1960
– Třída F Vozidla postavená mezi 1. lednem 1961 a 31. prosincem 1970
– Třída G Vozidla postavená mezi 1.lednem 1971 a věkovým limitem FIVA dle § 1.1
 
 

7. URČENÍ VÝROBNÍHO DATA

– Skutečnosti, které je třeba brát v úvahu při stanovování výrobního data vozidla nebo jeho částí by měly vycházet z jakýchkoliv dostupných informací nebo dokumentace, majících vztah k předmětnému vozidlu nebo k jiným vozidlům stejné značky, modelu a typu. Je třeba podložit toto dokumenty a údaji jako je číslo podvozku, rámu nebo motoru, výrobní čísla, údaji o registraci, dokumenty potvrzující datum prodeje nebo dodávky, atd.
– Zodpovědnost za předložení nezbytné dokumentace bude vždy ležet na majiteli vozidla.
– Za určení data výroby vozidla zodpovídá Národní autorita (ANF) země, v níž majitel předmětné vozidlo zaregistroval.
– Vozidlo, jehož datum výroby bylo určeno Národní autoritou, bude normálně akceptováno jinými FIVA členy. Maximum informací musí být přitom vyžádáno, pokud je to nutné, od jiných Národních autorit, které jsou povinny k tomuto účelu svou příslušnou dokumentaci poskytnout buď Národní autoritě ( nebo Technické komisi).
– Dojde–li při určování data výroby ke sporu mezi majitelem vozidla a Národní autoritou, nebo mezi Národními autoritami samotnými, může být záležitost předložena Technické komisi FIVA k rozhodnutí po zaplacení stanoveného poplatku. Rozhodnutí Technické komise FIVA je konečné.
 
 

8. PRŮKAZ IDENTITY FIVA

– FIVA může vydat na základě žádosti Průkaz identity vozidlům, které splňují požadavky FIVA Technického kodexu.
– Průkaz identity FIVA je uznávací dokument, vydaný Národní autoritou k identifikaci schváleného zachovalého historického vozidla na základě inspekce vozidla pracovníkem FIVA nebo jeho zástupcem. Průkaz identity je a zůstává majetkem FIVA po celou dobu. Jeho platnost je 10 let anebo do doby změny majitele vozidla.
– V zemi, v níž je Národní autorita, podává majitel vozidla, registrovaného v této zemi, žádost o Průkaz identity této Národní autoritě. Formulář žádosti tvoří přílohu A tohoto Technického kodexu FIVA. Národní autorita nemůže vydat Průkaz identity pro vozidlo, registrované v jiné zemi.
– V zemi, v níž není Národní autorita, podává majitel vozidla v této zemi registrovaného žádost o Průkaz identity Technické komisi FIVA.
– Člen přidruženého klubu FIVA, jemuž Národní autorita odmítla vystavení Průkazu identity, se může odvolat proti tomuto odmítnutí u mezinárodní Technické komise FIVA, která může delegovat svého zástupce do národní subkomise. Zůstane–li záležitost nevyřešena, lze se odvolat k Odvolacímu výboru, který za účelem definitivního rozhodnutí jmenuje Hlavní komise (General Committee).
– Průkaz identity FIVA je dokument, uvedený v příloze B tohoto Technického kodexu FIVA.
– FIVA, její národní zástupci nebo federací FIVA jmenovaný zmocněnec mohou Průkaz identity FIVA kdykoli odebrat. Odebraný Průkaz musí být ihned vrácen vydávající autoritě s uvedením důvodu odebrání. Technická komise FIVA může rozhodnutí Národní autority ve věci Průkazu identity FIVA zrušit.
 
 

9. RŮZNÉ

Jakákoli další ustanovení nebo rozhodnutí, přijatá a publikovaná Mezinárodní technickou komisí FIVA po vydání tohoto Technického kodexu, musí být považována za jeho součást.
 
 

Příloha č.1 k Mezinárodnímu technickému kodexu FIVA 2010

(Doporučený formát: A4)
FEDERATION INTERNATIONALE DES VEHICULES ANCIENS (FIVA)
ŽÁDOST O VYDÁNÍ PRŮKAZU IDENTITY FIVA
V souladu s Technickým kodexem FIVA musí být tato žádost o vydání Průkazu identity FIVA předložena Národní autoritě (ANF) v té zemi, ve které je vozidlo aktuálně registrováno (jestliže vozidlo není registrováno pro provoz na veřejných komunikacích, pak je nutno žádost podat na ANF té země, ve které je majitel vozidla přihlášen k trvalému pobytu). Pokud ANF v dané zemi neexistuje, je nutno žádost odeslat na FIVA. Je–li žádost přijata a podmínky pro udělení Průkazu identity FIVA splněny, vydá ANF tento průkaz, který má platnost 10 let anebo do okamžiku změny majitele vozidla. Průkaz identity zůstává majetkem FIVA a musí být na žádost vydávající ANF nebo FIVA vrácen. Průkaz identity FIVA je vydáván pouze za účelem identifikace, není zárukou původnosti vozidla a nemůže být použit pro komerční účely nebo jako důkaz o historii vozidla.
 
TENTO FORMULÁŘ MUSÍ BÝT VYPLNĚN A PODEPSÁN MAJITELEM VOZIDLA
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VOZIDLE
Výrobní značka
Rok výroby
Typ/Model/Série
Výrobní číslo podvozku/karoserie
Registrační značka (RZ)
Registrace (ve které zemi)
Druh karoserie
Ročník výroby
Počet sedadel
Výrobce karoserie (nebo restaurátor)
Barva(y)
Značka a číslo motoru
Počet válců
Obsah (ccm)
Vrtání/zdvih
Výkon BHP
Rozvor
Rozchod (přední/zadní) /
Pohotovostní váha (s palivem, olejem, vodou)
Rozměry L,Š,H (m)
Rozměr pneu (předn /zadní) /
Pokud restaurováno/přestavěno, kdy a kým ?
Krátká historie vozidla (nestačí–li místo, použijte samostatný papír)
 
1. PODVOZEK/RÁM
(a) Jak byl podvozek/rám identifikován a kde
(b) Je podvozek/rám na tomto vozidle původní? ANO NE
(c) Pokud ne, odpovídá podvozek/rám původní dokumentaci? ANO NE
(d) Pokud ne, uveďte rozdíly
2. PŘEDNÍ OSA/VIDLICE/ODPRUŽENÍ
(a) Je přední osa/vidlice/odpružení na tomto vozidle původní? ANO NE
(b) Pokud ne, odpovídá přední osa/ vidlice/ odpružení původní dokumentaci? ANO NE
(c) Pokud ne, uveďte rozdíly
3. ZADNÍ OSA/ODPRUŽENÍ
(a) Je zadní osa/vidlice/odpružení na tomto vozidle původní? ANO NE
(b) Pokud ne, odpovídá zadní osa/vidlice/odpružení původní dokumentaci? ANO NE
(c) Pokud ne, uveďte rozdíly
4. MOTOR
(a) Je motor na tomto vozidle původní? ANO NE
(b) Pokud ne, odpovídá motor původní dokumentaci? ANO NE
(c) Pokud ne, uveďte rozdíly
5. ZAPALOVÁNÍ
(a) Typ (magneto, cívka, atd.)
(b) Odpovídá systém původní dokumentaci?
(c) Pokud ne, uveďte rozdíly
6. KARBURÁTOR(Y) / VSTŘIKOVÁNÍ
(a) Systém: Karburátor(y)/vstřikování/jiný
(b) Pokud je(jsou) karburátor(y): značka typ počet karburátorů
(c) Je značky typ a počet karburátorů podle původní specifikace? ANO NE
(d) Pokud ne, uveďte rozdíly
7. PALIVOVÝ SYSTÉM
(a) Typ (gravitační, mechanická nebo elektrická pumpa, atd.)
(b) Odpovídá systém původní dokumentaci?
(c) Pokud ne, uveďte rozdíly
8. PŘEVODOVKA
(a) Má vozidlo převodovku?
(b) Je převodovka oddělena od motoru?
(c) Je převodovka původní ? ANO NE
(d) Pokud ne, odpovídá převodovka původní dokumentaci? ANO NE
(e) Pokud ne, uveďte rozdíly
(f) Je instalován rychloběh?
9. KONEČNÝ PŘEVOD (přední nebo zadní)
(a) Typ: řemen, řetěz, hnací hřídel, třecí převod, ostatní:
(b) Je konečný převod původní? ANO NE
(b) Pokud ne, odpovídá konečný převod původní dokumentaci? ANO NE
(d) Pokud ne, uveďte rozdíly
10. BRZDOVÝ SYSTÉM
(a) Druh funkce vpředu/vzadu (mechanická s bowdenem/táhly, hydraulická, atd.)
(b) Je brzdový systém podle původní specifikace ? ANO NE
(c) Pokud ne, uveďte rozdíly
11. ŘÍZENÍ (týká se pouze automobilů a motocyklů se dvěma předními koly)
(a) Odpovídá řízení původní dokumentaci? ANO NE
(b) Pokud ne, uveďte rozdíly
12. KOLA (ráfky)
(a) Velikost a typ (patkové, falcové, atd.)
(b) Odpovídají kola původní velikosti a dokumentaci? ANO NE
(c) Pokud ne, uveďte rozdíly
13. PNEUMATIKY
(a) Velikost a typ (patkové, falcové, atd.)
(b) Odpovídají pneumatiky originální velikosti a dokumentaci? ANO NE
(c) Pokud ne, uveďte rozdíly
14. KAROSERIE (SIDECAR pro motocykly)
(a) Typ (sportovní dvousedadlová, sedan, kočár, berline, innenlenker, atd.) – použijte
označení výrobce
(b) Současná karoserie byly vyrobena kým (výrobní závod, zhotovitel, restaurátor, atd.)
(c) Karoserie vyrobena v roce
(d) Je na vozidle originální karoserie? ANO NE
(e) Pokud ne, odpovídá karoserie původní dokumentaci? ANO NE
(f) Pokud ne, uveďte rozdíly
15. ČALOUNĚNÍ, VÝBAVA
(a) Odpovídají sedadla, sedlo, čalounění, výbava) původní dokumentaci? ANO NE
(b) Pokud ne, popište úpravy
16. PŘÍSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
(a) Odpovídají přístroje a příslušenství originální nebo dobové dokumentaci? ANO NE
(b) Pokud ne, uveďte rozdíly a doplňky
17. OSVĚTLENÍ
(a) Systém osvětlení (elektrický, acetylenový, atd.)
(b) Odpovídá osvětlovací systém původní dokumentaci? ANO NE
(c) Pokud ne, uveďte rozdíly a doplňky
18. PROHLÁŠENÍ MAJITELE
Potvrzuji, že odpovědi, které jsem uvedl v souladu se svými vědomostmi, jsou správné a zavazuji
se, že budu informovat vydávající klub nebo federaci v případě, že doje k nějaké větší změně.
Jméno žadatele/majitele
Adresa
Číslo telefonu Číslo faxu
Člen klubu(ů) (kterého/kterých)
Datum Podpis
DŮLEŽITÉ! Aby žádost mohla být přijata, je nutno odpovědět na všechny otázky (i když by odpověď
měla znít neznámé, není/neexistuje nebo netýká se). Žádost musí být doplněna třemi shodnými
barevnými fotografiemi vozidla formátu 10x15 cm v jeho současné podobě. U auta to má být
3/4 přední pohled (1/2 čelo, 1/2 bok).U motocyklu to musí být boční pohled z kterékoli strany.
TUTO ČÁST NEVYPLŇUJTE, JE URČENA JEN PRO ZÁZNAMY ANF
My podepsaní potvrzujeme, že jsme provedli podle svého nejlepšího vědomí inspekci údajů
uvedených shora a prohlašujeme, že vozidlo bylo popsáno správně a zařazujeme ho do kategorie
(podle ustanovení sekce 3 Mezinárodního technického kodexu FIVA) jako:
Poznámky
Inspekce vozidla se uskutečnila (místo kde) kdy
Inspekci provedl (psát velkými písmeny) Podpis
ANF rozhodla vystavit/nevystavit průkaz identity FIVA.
Číslo průkazu identity FIVA
Podpis Datum
Uveď funkci a postavení osoby, provádějící inspekci (hůlkovým písmem)
Originál tohoto formuláře zůstane u vydávající ANF spolu s jednou fotografií. Kopii tohoto
formuláře s fotografií nutno zaslat na FIVA ve smyslu instrukcí.
 
Kodex ke stažení (CZ) ZDE.
Kodex ke stažení (EN) ZDE.
Zpět