Tripartita – Zápis z jednání dne 6. 10. 2021

26.10.2021 15:15

 

Tripartita

Jméno a příjmení

Přítomen

FKHV ČR

Václav Kafka

ano

AVCC v AČR

Mgr. František Čečil

ano

AVCC v AČR

JUDr. Ladislav Šustr

ano

AKHV

Ing. Jiří Franc

ano

AKHV

David Říha

ano

 

FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Sekretariát FKHV

Lucie Maxová

ano

Výkonný ředitel FKHV

Ing. Martin Kot

ano

Technický pracovník FHV

Jiří Patočka

ano

 

Příští jednání tripartity proběhne dne 5. 1. 2022 od 17:00 hodin
na sekretariátu FKHV ČR

Program jednání tripartity dne 6. 10. 2021

 

1.)Poslanecký návrh zákona 56/2011 Sb.
 

     Návrh na změnu zákona nebyl v uplynulém volebním období projednán. Platí tedy,
     že je vše související s testováním HV beze změny.

     Další jednání s poslanci a MD bude pokračovat v příštím volebním období.

 

2.)Informační systém


a.) Do konce roku 2021 by systém měl být naplněn téměř na 100 %.
b.) Z důvodu velkého objemu dat a následného zdlouhavého procesu zálohy došlo ke komprimaci dat, kvalita zůstala zachována.
c.) V průběhu roku 2022 je v plánu sloučení sekcí „Žádosti“ a „Prodlužování“ do jedné „Karta vozu“.
d.) V budoucnu by do IS mohla být doplněna sekce pro neshody a kontakty na jednotlivé techniky dle značek, z důvodu spolupráce.
e.) Probíhá příprava na bezhotovostní platby (zatím ve zkušebním režimu využívají 2 kraje.

f.) Fungování informačního systému je přijímáno komisaři s kladným ohlasem.

 

3.) Technická komise a neshodya.) Prezidium přijalo žádost J. Kučery o uvolnění z funkce předsedy Technické komise
b.) Technická komise bude do doby výběru nového předsedy bez vedení. Rozdělování agendy TK připadne dočasně (na dobu do konce roku 2021) pod sekretariát / prezidium FKHV. Po tomto datu bude fungování zhodnoceno.
c.) Sekretariát shromáždí veškeré podklady k daným neshodám, zároveň požádá příslušnou krajskou a klubovou komisi, která konkrétní vozidlo otestovala, o vyjádření k neshodě a dodání veškeré dokumentace, na základě, které komise příslušnému vozidlu dokončila testování. Celou dokumentaci k dané neshodě poté předá TK (či jiné z komisí, pod který bude neshoda spadat), která po provedení šetření v termínu do 30 dnů, vydá stanovisko k neshodě a předá sekretariátu. Řešením technických neshod v rámci TK bude vždy pověřen člen komise ze sdružení, pod kterého daná problematika spadá (např. neshoda na vojenské vozidlo bude primárně řešena UKUHVT, US vůz AKAV atd.). Zjištěné závěry následně přednese všem členům TK a závěrečné stanovisko pak vydá TK jako celek.
d.) Prezidiu pak řešení neshod předloží výkonný ředitel (případně technický pracovník). Prezidium se hlasováním s výsledkem řešení buď ztotožní nebo vyjádří nesouhlas a vrátí k doplnění či přepracování.
e.) V IS bude vytvořen sdílený prostor k neshodám pro členy TK.
 

4.) FIVA


a.) Vzhledem k možnosti nominace každé členské země svého člena do komisí FIVA, je nutné posílit naše zastoupení ve FIVA a zintenzivnit naši činnost na úrovni FIVA,
např. v rámci legislativních otázek.
b.) V Kafka navrhl nominaci do Motocyklové komise FIVA za FKHV J. Zvelebila. Zástupcem FKHV na FIVA je T. Barnet.
c.) F. Čečil informoval prezidium o proběhlé videokonferenci Komise užitkových vozidel FIVA a srpnovém osobním setkání.
d.) 20.11.2021 proběhne virtuální valné shromáždění FIVA 2021.

 

5.) Spolupráce mezi uskupeními


a.) Spolupráce funguje na velice dobré úrovni.
b.) V. Kafka poděkoval za přispění spolupráce všech subjektů na akci 1000 mil československých 2021 a zároveň za společný projekt „Pomoc Moravě“, na jehož transparentní účet bylo připsáno cca. 408.000, - Kč. Na základě schválení prezidia byly finanční prostředky rozděleny a dne 7. 9. 2021 rozeslány na účty vybraných, a Tripartitou schválených, subjektů (pí. Šamánková, ZŠ a MŠ Moravská Nová Ves).


 

6.) Různé
 

 

a.) J. Patočka informoval o vypracovaných přehledech odvodů pro AVCC v AČR a AKHV. J. Franc za AKHV do týdne pošle písemné odsouhlasení výše odvodů. Odvody pro AVCC v AČR byly odeslány na účet 21.9.2021.
b.) 13.1.02021 se v Národním technickém muzeu otevírá výstava „Vavříny s vůní benzínu. Meziválečný československý automobilový sport“.
c.) Představitelé AVCC v AČR a AKHV odsouhlasili nastavení odvodů pro svá sdružení, ve kterých je nyní zohledněno i prodlužování platnosti průkazů HV.
d.) Školení technických komisařů proběhlo, díky nepříznivé epidemiologické situaci začátkem roku 2021, v několika termínech v období od 06/2021 do 09/2021. Další školení je plánováno na začátek roku 2022.
e.) Dle dohody bude i v roce 2022 aktuálně platná Příručka pro testování. K její aktualizaci by mělo dojít koncem roku 2022. Případné doplnění stávající příručky bude vydáno v podobě Přílohy.
f.) Příští jednání tripartity proběhne ve středu 5.1.2022.  

 

 

Datum: 6.10.2021

Zapsala: Lucie Maxová

 

Zpět