Vyhláška č. 355 / 2006

22.01.2016 15:03

355
VYHLÁŠKA
ze dne 29. června 2006
o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu,
způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel

Ministerstvo dopravy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 91 odst. 1 zákona c. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona c. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonu (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona c. 307/1999 Sb., ve znění zákona c. 411/2005 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 7 odst. 4, § 79a odst. 5 a § 79b odst. 7 zákona:

§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje
a) způsob a podmínky registrace historického a sportovního vozidla,
b) vzor průkazu historického vozidla,
c) podmínky provozu historického a sportovního vozidla,
d) způsob a podmínky testování historického a sportovního vozidla,
e) vzor žádosti o provedení testování historického a sportovního vozidla.

§2
Registrace historického vozidla
(1) Místně příslušný úřad zapíše do registru historických a sportovních vozidel jen historické vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel České republiky nebo v registru vozidel jiného státu.
(2) Historické vozidlo se zaregistruje na základe přihlášky k registraci historického vozidla do registru
historických a sportovních vozidel předložené jeho provozovatelem, který k přihlášce dále předkládá
a) vyplněnou žádost o provedení testování historického vozidla, s vyplněnými technickými údaji historického vozidla a protokolem o kladném testování klubovou a krajskou testovací komisí,
b) barevné fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm, u automobilu s právo-zadním a levoupředním pohledem, u motocyklu s pohledem z pravé a levé strany,
c) původní registrační doklady, pokud k vozidlu existují, nebo doklad o jeho vyrážení z registru vozidel jiného státu, jen byl-li vydán,
d) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
e) doklad totožnosti,
f) doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel
historického vozidla občanem České republiky,
g) údaje o vlastníkovi historického vozidla nebo údaje o provozovateli historického vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem historického vozidla, podle § 4 odst. 4 písmo a) zákona,
h) souhlas vlastníka historického vozidla k jeho registraci, je-li vlastník odlišný od provozovatele
historického vozidla.
(3) Místně příslušný úřad zapíše přidělení zvláštní registrační značky pro historická vozidla, údaje o vlastníkovi historického vozidla a údaje o provozovateli historického vozidla, není-li vlastník současné provozovatelem historického vozidla, jakož i technické údaje o historickém vozidle do průkazu historického vozidla. V průkazu historického vozidla vylepí barevné fotografie historického vozidla, a je-li to nutné, stanoví zvláštní podmínky při jeho provozu na pozemních komunikacích
podle zápisu předsedy krajské testovací komise zapsané v žádosti o provedení testování historického
vozidla. V osvědčení o registraci vozidla uvede přidělení zvláštní registrační značky pro historická
vozidla, údaje o vlastníkovi historického vozidla nebo údaje o provozovateli historického vozidla, není-li
vlastník současné provozovatelem historického vozidla, technické údaje o historickém vozidle a v kolonce "jiné záznamy': provede zápis "PLATÍ S PRUKAZEM HISTORICKEHO VOZIDLA".
(4) Pokud vlastník nebo provozovatel historického vozidla hodlá provozovat více než jedno historické
vozidlo pod jednou zvláštní registrační značkou pro historická vozidla, předkládá přihlášku do registru
spolu se stanovenými doklady pro všechna tato vozidla. Místně příslušný úřad provede souhrnnou registraci všech těchto historických vozidel a žadateli přidělí jen jednu zvláštní registrační značku pro historická vozidla, kterou zapíše při výdeji do všech průkazu historického vozidla a současně k nim vydá pro, všechna tato historická vozidla osvedcení o registraci vozidla.
(5) Hodlá-li vlastník nebo provozovatel historického vozidla provozovat další historické vozidlo a má
již přidělenu zvláštní registrační značku pro stávající historické vozidlo, předkládá k přihlášce o rozšíření
registrace dalšího vozidla pod touto 4vláštní registrační značkou doklady stanovené pro registraci tohoto dalšího vozidla podle odstavce 2.
(6) Do spisu historického vozidla místně příslušný úřad zakládá původní registrační doklady, pokud
byly předloženy. Dále se zakládá žádost o provedení testování historického vozidla, která obsahuje protokol o kladném testování klubovou a krajskou testovací komisí a, připadne další předložené doklady.
(7) Vzor průkazu historického vozidla je uveden v příloze c. 1 této vyhlášky, vzor přihlášky o registraci
historického vozidla je uveden v příloze c. 2 této vyhlášky a vzor žádosti o provedení testování historického vozidla je uveden v příloze c. 3 této vyhlášky.

§ 3
Registrace sportovního vozidla
(1) Místně příslušný úřad zapíše do registru historických a sportovních vozidel sportovní vozidlo, které
není zapsáno v registru silničních vozidel České republiky nebo v registru vozidel jiného státu.
(2) Sportovní vozidlo se zaregistruje na základe přihlášky k registraci sportovního vozidla do registru
historických a sportovních vozidel předložené jeho provozovatelem, který k přihlášce dále předkládá
a) protokol o provedené kontrole technického stavu sportovního vozidla ve stanici technické kontroly,
jehož součástí je i evidenční kontrola vozidla,
b) průkaz sportovního automobilu nebo průkaz sportovního motocyklu (dále jen "průkaz sportovního
vozidla"),
c) technický průkaz vozidla, byl-li již dříve vydán,
d) původní zahraniční registrační doklady nebo doklad o jeho vyrážení z registru vozidel jiného
státu, bylo-li vozidlo registrováno v jiném státu,
e) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
f) doklad totožnosti,
g) doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel
sportovního vozidla občanem České republiky,
h) údaje o vlastníkovi sportovního vozidla nebo údaje o provozovateli sportovního vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem sportovního vozidla, podle § 4 odst. 4 písma) zákona,
i) souhlas vlastníka sportovního vozidla k jeho registraci, je-li odlišný od jeho provozovatele.
(3) Místně příslušný úřad zapíše přidělení zvláštní registrační značky pro sportovní vozidlo, údaje o vlastníkovi sportovního vozidla nebo údaje o provozovateli sportovního vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem sportovního vozidla, a technické údaje o sportovním vozidle do technického průkazu vozidla. V osvědčení o registraci vozidla uvede přidělení zvláštní registrační značky pro sportovní vozidlo, údaje o vlastníkovi sportovního vozidla nebo údaje o provozovateli sportovního vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem sportovního vozidla, a technické údaje o vozidle a v kolonce "jiné záznamy" provede zápis "PLATÍ S PRUKAZEM SPORTOVNIHO VOZIDLA".
(4) Každému sportovnímu vozidlu je přidělena zvláštní registrační značka pro sportovní vozidla. Na
přední části sportovního automobilu muže být tabulka se zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidla nahrazena natištěnou na samolepicí fólii o rozměrech 330 x 85 mm, kdy znaky písmen a číslic musí být minimálně o výšce 56 mm a šířce 30 mm, síla cáry je 8 mm. Standardní tabulka se zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidlo je umístěna uvnitř sportovního automobilu na pravých zadních dveřích. U sportovního motocyklu muže být zvláštní registrační značka pro sportovní vozidla nahrazena natištěnou na samolepicí fólii o rozměrech 80 x 100 mm, kdy znaky písmen a číslic musí být minimálně o výšce 28 mm a šířce 15 mm, síla cáry je 4 mm.
(5) Do spisu sportovního vozidla místně příslušný úřad zakládá původní zahraniční registrační doklady,
bylo-li vozidlo registrováno v zahraničí. Součástí spisu sportovního vozidla jsou kopie technických
výkresu a další doklady stanovené pro přestavbu nebo stavbu sportovního vozidla. .
(6) Vzor přihlášky o registraci sportovního vozidla v registru historických a sportovních vozidel je uveden v pr110ze c. 4 této vyhlášky a vzor žádosti o testování sportovního vozidla je uveden v příloze c. 5 této vyhlášky.

§4
Provoz historického vozidla na pozemních komunikacích
Historické vozidlo při provozu na pozemních komunikacích lze provozovat, jen pokud je vybaveno předepsaným počtem osvětlovacích zdrojů podle zvláštního právního předpisu 1),a není-li jimi vybaveno od výrobce vozidla, musí být vozidlo vybaveno předepsaným počtem přídavných osvětlovacích zdrojů umístěných na osvětlovací rampě. U historických vozidel muže být předepsáno doprovodné vozidlo se žlutým výstražným světlem pro zajištění bezpečné přepravy nadrozměrných vozidel nebo vojenských bojových vozidel, určena jeho maximální rychlost a další podmínky při jeho provozu na pozemních komunikacích, které stanoví v žádosti o provedení testování historického vozidla předseda krajské testovací komise. Tyto skutečnosti musí být zaznamenány v průkazu historického vozidla.


§ 5
Provoz sportovního vozidla na pozemních komunikacích
Provoz sportovního vozidla na pozemních komunikacích je umožněn v rámci sportovní soutěže, která je uveřejněna v národních sportovních řádech, které jsou součástí kalendáře národních a mezinárodních automobilových a motocyklových sportovních soutěží. Organizátor sportovní soutěže provádí technickou přejímku sportovních vozidel za účasti technických komisařů, kteří kontrolují, zda sportovní vozidlo splňuje technické požadavky stanovené předpisem Mezinárodní automobilové federace nebo Mezinárodní motocyklové federace a technické podmínky stanovené zákonem. Technické přejímce se podrobují všechna sportovní vozidla přihlášená na sportovní soutěž. Pokud sportovní vozidlo nemá platné testování, nemůže být technicky převzato. Sportovní vozidlo nemůže být technicky převzato, jestliže při technické přejímce vykazuje závady.

§ 6
Testování historického vozidla
(1) Testování historického vozidla provádí právnická osoba, která má oprávnění udělené Mezinárodní
federací historických vozidel podle Mezinárodního technického kódu Mezinárodní federace historických
vozidel- FIVA, lnternational Technical Code (dále jen "mezinárodní technický kód") nebo Mezinárodní automobilovou federací podle přílohy K Mezinárodních sportovních rádu - FIA, Appendix K to the lnternational Sporting Code (dále jen "mezinárodní sportovní rády"), a to v rozsahu uděleného oprávnění, prostřednictvím svých testovacích komisí.
(2) Právnická osoba, která má oprávnění udělené Mezinárodní federací historických vozidel nebo Mezinárodní automobilovou federací (dále jen "právnická osoba") poskytne místně příslušnému úřadu seznam clenu svých testovacích komisí s jejich podpisovými vzory a doloží rozsah oprávnění pro testování historických vozidel.
(3) Právnická osoba zajištuje odborné školení clenu klubových a krajských testovacích komisí pro testování historických vozidel.
(4) Testování historických vozidel se skládá ze dvou dílcích testování. První část testování historických vozidel je klubové testování historických vozidel, při kterém se kontroluje historická původnost vozidla. Druhou částí je testování historických vozidel krajskou testovací komisí, která kontroluje technickou způsobilost historického vozidla k provozu na pozemních komunikacích. Část klubového testování musí vždy předcházet části testování historického vozidla krajskou testovací komisí. Mezi jednotlivými částmi testování nesmí uplynout doba delší než 30 kalendářních dnu. Krajská testovací komise kontroluje stav
a) u historických automobilu
1. přední a zadní nápravy,
2. funkčnosti řízení,
3. funkčnosti osvětlení,
4. funkčnosti brzd,
5. karoserie, rámu, upevnění motoru, stav výfukového
potrubí a tlumičů,
6. upevnění sedaček,
7. průhlednosti předních a bočních oken v prostoru
u rodiče,
8. opotřebení pneumatik,
9. funkčnosti bezpečnostních pásu, je-li jimi automobil
vybaven,
b) u historických motocyklu
1. funkčnosti osvětlení,
2. rámu,
3. opotřebení pneumatik,
4. funkčnosti brzd,
5. funkčnosti tlumičů, je-li jimi motocykl vybaven.
(5) Výsledek prvního testování historického vozidla vyznačí právnická osoba do žádosti o provedení testování historického vozidla. Platnost prvního testování při vydání průkazu historického vozidla v něm vyznačí místně příslušný úřad. Byl-li historickému vozidlu již vydán průkaz historického vozidla, vyznačí v něm právnická osoba kladný výsledek dalších testování. Testování je platné vždy do 31. května následujícího roku. Právnická osoba předá místně příslušnému úřadu nejpozději do 30. června běžného kalendářního roku seznamy vozidel, která prošla kladným testováním.
(6) Pokud historické vozidlo při testování vykazuje závady, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích2), testování se ukonči a výsledek se do průkazu historického vozidla nezapisuje, ale je zapsán do protokolu o testování historického vozidla. Pověřená právnická osoba vede přehled neúspěšného testování historických vozidel.
(7) V příloze c. 6 této vyhlášky. jsou stanovena pravidla pro jednotné testování historických vozidel.

§ 7
Testování sportovních vozidel
(1) Testování sportovních vozidel se provádí celostátně jednou za kalendářní rok. Testování se zabezpečuje ve „stanici technické kontroly, nejvýše ve čtyřech termínech prostřednictvím právnické osoby, které bylo uděleno oprávnění Mezinárodní automobilovou federací nebo Mezinárodní motocyklovou federací.
(2) Místo a termíny celostátního testování stanoví právnická osoba uvedená v odstavci 1 po dohodě s ministerstvem. Testování se provádí za účasti ministerstva v pověřené zkušebně, prováděná měření se provádějí na náklady vlastníka nebo provozovatele sportovního vozidla.
(3) Při testování sportovních vozidel provádějí testovací komisaři kontrolu, zda sportovní vozidlo odpovídá homologačnímu listu, národním nebo mezinárodním sportovním radům a schváleným technickým předpisům. Součástí testování je provedení zvláštní technické prohlídky vozidla v plném rozsahu pravidelné technické prohlídky ve stanici technické kontroly, kontrola vnějšího hluku vozidla a kontrola hladiny emisí škodlivin vozidel ve výfukových plynech. Měření emisí škodlivin ve výfukových plynech nepodléhají sportovní motocykly.
(4) Vykazuje-li sportovní vozidlo při testování závady, testování se ukonči a výsledek se do průkazu
nezapisuje. Opakované testování se provádí po dohodě s právnickou osobou v určeném náhradním termínu v pověřené zkušebně.
(5) Pokud bude schvalována technická způsobilost sportovního vozidla uváděného do provozu nebo
bude vozidlo dovezeno jednotlivé ze zahraničí mimo termíny pravidelných testování sportovních vozidel, muže být provedeno testování těchto sportovních Vozidel mimo stanovené termíny v pověřené zkušebně.
(6) Pokud bylo sportovní vozidlo kladné otestováno podle odstavce 4 nebo 5, vyznačí ministerstvo do
průkazu sportovního vozidla povolení k jeho provozu na pozemních komunikacích.

§ 8
Přechodná ustanovení
(1) Platnost tabulek se zvláštní registrační značkou
- trvale manipulační, které byly přiděleny historickým vozidlům, konči dnem 31. prosince 2006.
(2) Platnost průkazu historických vozidel, které byly vydány historickým vozidlům podle vyhlášky c. 240/2002 Sb., konči dnem 31. prosince 2008.
(3) Platnost tabulek se standardní registrační značkou, které byly přiděleny sportovním vozidlům před účinností této vyhlášky, konči dnem 31. prosince 2008.

§ 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška c. 240/2002 Sb., o registraci historických vozidel a sportovně historických vozidel
a o jejich testování a provozu.

§ 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.

 

Příloha c. 6 k vyhlášce c. 355/2006 Sb.

Pravidla pro jednotné testování historických vozidel
1. Pravidla pro jednotné testování historických vozidel jsou závazná pro práci klubových testovacích komisí a krajských testovacích komisí.
2. V zájmu zachování jednotnosti testování historických vozidel na historickou původnost se toto testování v České republice provádí podle mezinárodního technického kódu nebo podle mezinárodního sportovního rádu.
3, Podle mezinárodního technického kód~ lze schválit jako historické vozidlo zachovalé mechanicky poháněné vozidlo, které bylo vyrobeno před více jak:
a) 24 léty pro léta 2006 -- 2007,v roce2006sejednáo vozidlo, které bylo vyrobeno v roce 1982 a dříve, v roce 2007 se jedná o vozidlo, které bylo vyrobeno v roce 1983 a dříve,
b) 25 léty pro léta 2008 - 2009, v roce 2008 se jedná o vozidlo, které bylo vyrobeno v roce 1983 a dříve, v roce 2009 se jedná o vozidlo, které vyrobeno v roce 1984 a dříve,
c) pro další období to je pro rok 2010 a následující vozidla která byla vyrobena před 25 léty a dříve.
4. Klubová testovací komise muže být zřízena v klubu historických vozidel po splnění následujících náležitostí:
a) v klubu jsou minimálně 3 odborné proškolené osoby pro testování historických vozidel podle § 6 odst. 3 této vyhlášky a na základe absolvování odborného školení jim byl vydán průkaz technického komisaře,
b) předseda klubu historických vozidel nahlásí právnické osobě složení klubové testovací komise a předloží podpisové vzory všech clenu komise.
5. Předseda klubové testovací komise je odpovědný za činnost komise vede evidencí:
a) provedených testování historických vozidel,
b) přidělených zvláštních registračních značek pro historická vozidla,
c) pravidelných ročních testování historických vozidel,
d) platnost rozvedených testování historických vozidel.
Tyto údaje hlásí vždy do 15. června každého kalendářního roku předsedovi krajské testovací komise.
6. Testování na historickou původnost se provádí na žádost vlastníka nebo provozovatele historického vozidla, který vyplní žádost o provedení testování historického vozidla ve čtyřech vyhotoveních - příloha C. 3 této vyhlášky, kde vyplní údaje o vlastníku a o provozovateli, pokud je odlišný od vlastníka historického vozidla a jemu známé Údaje o vozidle. Pokud se jedná o první testování historického vozidla předkládá spolu s vyplněnými tiskopisy barevné fotografie o rozměru 6 x 9 cm na tvrdém lesklém fotopapír, u automobilu 5 ks s pohledem pravozadním a 5 ks s pohledem levopredním pohledem, u motocyklu 5 ks s pohledem z pravé strany a 5 ks s pohledem z levé strany. Spolu s vyplněnou žádostí o provedení testování historického vozidla žadatel o klubové testování přistaví podle požadavku klubové testovací komise vozidlo k provedení ověření skutečného stavu vozidla a současně připraví doklady k ověření uvedených údajů v žádosti a ověření. historické původnosti, o nichž by mohly vzniknout pochybnosti při testováni. Kladný výsledek klubového testování zapíše předseda klubové komise do žádosti o provedení testování historického vozidla, a stvrdí jej razítkem klubové testovací komise, svým podpisem a dvěma podpisy dalších clenu klubové testovací komise.
7. Klubová testovací komise provádí pravidelné roční prohlídky již dříve otestovaných historických vozidel, kterým byl již vydán průkaz historického vozidla, osvědčeno registraci vozidla a byla jim přidělena zvláštní registrační značka pro historická vozidla. Součástí této prohlídky je kontrola identifikačních znaku vozid1a s údaji zapsanými v předložených dokladech k vozidlu. Kladný výsledek klubového testování je zapsán do protokolu o testování  historického vozid1a.
8. Krajská testovací komise je jmenována právnickou osobou ve všech krajích České republiky. Do krajské testovací komise mohou být jmenovány odborné proškolené osoby pro testování historických vozidel, kterým byl vydán průkaz technického komisaře. Do krajské testovací komise jsou jmenování zástupci ze všech klubu historických vozidel, které sídlí na
Území příslušného kraje. Krajská komise je 'minimálně tříčlenná, ze svého středu si volí svého předsedu. Předseda je pro vykonávání funkce předsedy krajské testovací komise jmenován právnickou osobou nejméně na období jednoho roku. Právnická osoba dodá všem místně příslušným úřadům seznamy clenu krajské testovací komise s jejich podpisovými vzory, současně uvede všechny předsedy krajských testovacích komisí a otisk jejich přidělených razítek.
9. Krajská testovací komise provádí testování historických vozidel k provedení úkonu stanovených v § 6 odst. 4 této vyhlášky, v odborných opravárenských autodílnách, které jsou vybaveny technikou pro změření geometrie přední a zadní nápravy. osvětlení vozidla a funkčnosti brzd. Je-li historické vozidlo technicky způsobilé kladný výsledek prvního testování vyznačí předseda krajské testovací komise do žádosti o provedení testování historického vozidla, a stvrdí jej razítkem krajské testovací komise a svým podpisem a dvěma podpisy dalších clenu krajské testovací komise.
10. Krajská testovací komise provádí pravidelné roční prohlídky již drive otestovaných historických vozidel, kterým byl již vydán průkaz historického vozidla, osvědčení o registraci vozidla a byla jim přidělena zvláštní registrační značka pro historická vozidla. Roční prohlídky se provádí za podmínek stanovených v bodu 9 těchto pravidel Kladný výsledek krajského testování je zapsán do protokolu o testování historického vozidla a kladné roční testování vyznačí předseda krajské testovací komise otiskem razítka a svým podpisem do průkazu historického vozidla, současně vyznačí platnost testování. Provedení kladného testování historických vozidel předá předseda krajské testovací komise všem místně příslušným úřadům nejpozději do 30. června kalendářního roku.
11. Zjistí-li právnická osoba závažné porušení v průběhu klubového nebo krajského testování historického vozidla, zruší kladné testování historického vozidla. Současné odebere průkaz technického komisaře pro testování historických vozidel, připadne odvolá předsedu krajské testovací komise.
12. Pro případné řešení sporu při testování historických vozidel muže být zřízena na Ministerstvu dopravy pro odborné posouzeni komise, složená ze zástupců Ministerstva dopravy, zástupců právnické osoby a určeného předsedy krajské testovací komise z jiného kraje, případně dalších odborníku z automobilového průmyslu nebo strojírenství.
13. Body 2 až 7 lze použit obdobné pro klubové testování vozidla na historickou původnost, které je zapsáno v registru silničních motorových a přípojných vozidel.

 

Dokumenty ke stažení ZDE

 

Zpět