Vyjádření předsedy legislativní komise FIVA k evropské směrnici o historických vozidlech

10.03.2020 09:23

Hlavním argumentem pro povinnou STK pro historická vozidla je fakt, že to údajně nařizuje evropská směrnice 2014/45/EU, což je nesmysl - nic takového tato směrnice nepožaduje, bohužel se nám to zatím nepodařilo tvůrcům nového systému vysvětlit.

 

Níže email (s českým překladem) předsedy legislativní komice FIVA pana Larse Genilda předsedovi právní komise FKHV ČR ze dne 8.3.2020, který nám dává zcela za pravdu - historici na STK nemusí.

 

Dear Jan

Milý Jane,

A fairly strange attitude your Government have there because to me it is relatively clear within the EU Directive that each country have an ability to directly exempt historical vehicles completely from RWT or set another frequency different from the 2 year for modern vehicles.

vaše vláda má  k této problematice poněkud zvláštní přístup, protože podle mého názoru směrnice EU poměrně jasně stanoví to, že každá země má mít možnost přímo zcela vyjmout historická vozidla z RWT (Roadworthiness testing neboli technická kontrola, dále jen jako „STK“) nebo nastavit jinou než dvouletou četnost, kterou mají moderní vozidla.

 

In Denmark motorcycles are all exempted from RWT and historical vehicles (more than 30 years of age) are RWT every 8 years, in Sweden HV > 50 years are totally exempted, 30-49 years every second year and modern <30 years of age every year. UK have exempted vehicles above 40 years of age but RWT motorcycles as cars and France has exempted vehicles registered as HV and manufactured earlier than 1960. Italy is planning to change the RWT frequency for HV’s to every 4 years.

V Dánsku jsou veškeré motocykly z STK vyňaty a historická vozidla (starší 30 let) podstupují STK každý osmý rok, ve Švédsku jsou historická vozidla starší 50 let zcela vyňata, historická vozidla v rozmezí mezi 30 a 49 lety STK podstupují každý druhý rok a moderní vozidla mladší 30 let každý rok. VB vyloučila vozidla starší 40 let, ale motocykly podstupují STK jako auta a Francie vyňala vozidla, jež jsou registrována jako historická a která byla vyrobena před rokem 1960. Itálie plánuje změnit četnost STK pro historická vozidla na každý čtvrtý rok.

 

All these examples should clearly show that each country are free to alter the test frequency as well as fully exempt RWT for historical vehicles as well as free to include motorcycles in the RWT scheme if wished upon.

Všechny tyto příklady mají demonstrovat skutečnost, že každá země má svobodu změnit četnost STK, potažmo zcela zbavit historická vozidla povinnosti podstoupit STK a dále má svobodu do STK zahrnout motocykly.

 

I hope this answers your question

Doufám, že obsah tohoto dopisu odpoví na vaši otázku,

Best regards

S pozdravem

 

Lars Genild

Chairman of FIVA Legislation Commission

Lars Genild

Předseda FIVA Legislation Commission

Zpět