Vyjádření prezidenta FKHV veteránské obci

18.03.2021 14:24

Vážení kolegové,

nemohu jinak, nemohu dále číst a poslouchat lži a fabulace. Cesta pravdy, prokazatelných a doložitelných skutečností, je jedinou možnou cestou, jak je možné dosáhnout úspěchu. V tomto duchu se snažím po celou dobu, kdy jsem v pozici prezidenta Federace klubů historických vozidel (dále FKHV) řídit a nabádám k tomu, nutno říci úspěšně, i kolegy. Osobně se více než rok účastním dění a diskusí kolem poslaneckého návrhu. Od začátku byla kladena otázka, co je pravým důvodem tohoto návrhu, který by zásadně kompletně měnil vše, co bylo doposud stovkami kolegů během mnoha let vybudováno. Věřil jsem ve zdravý rozum a uvěřil možnosti dohodnout se, najít společnou řeč a cestu ke zdárnému vyřešení situace, která všem zainteresovaným nedá několik měsíců spát, podpořit několik pozitivních bodů a dostat se komunikací a nabídnutím ruky k řešení pro všechny prospěšnému. Podání pozměňovacího návrhu 2. března panem poslancem Sadovským byl bod zlomu, kdy jsem přestal věřit tomu, čemu se říká fér hra. Přestal jsem věřit tomu, že slovo chlapa má cenu. Přesvědčil jsem se, že je možné lhát i přesto, že důkazy hovoří opačně, že je možné pravdu ohýbat anebo úplně popřít. Mám jednu zásadu – vše, co řeknu, musím umět doložit.

Páni poslanci a možná spíše jedinci, kterými se obklopili, protože není možné v době moru, kdy mají mnohem důležitější povinnosti, odpovídat na dotazy a psát příspěvky na diskusních fórech a rozesílat emaily na všechny strany, šíří nehorázné lži. Divím se především panu poslanci Ratiborskému, kdyby se obtěžoval prozkoumat, co je mu podsouváno, možná bychom již na začátku nalezli společnou řeč.

Dovolím si rekapitulaci některých historicky doložitelných skutečností a jsem nucen přiložit dokumenty, které jsou dokladem toho, co zde říkám.

Předpokladem ke vzniku všeho, co dnes máme, byly požadavky státní správy, které bylo třeba naplnit.

Stát k propuštění historických vozidel (dále HV) do provozu potřebuje mít dvě jistoty, a to že je vozidlo technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích a že je vozidlo opravdu vozidlem historickým, za toto vše pak někdo musí v plné míře ručit.

Léta se opravdu poctivě pracovalo a majitelé vozidel získali i další výhody, pokud má vozidlo testaci na historickou původnost:

1. má možnost dostat se do provozu (získat ZRZ);

2. má nárok získat zásadně zvýhodněné (snížené) povinné ručení;

3. do budoucna je pravděpodobné vyjmutí z okruhu vozidel majících zákaz vjezdu do bezemisních zón;

4. dokument o historické původnosti ovlivňuje i tržní hodnotu stroje (především u mladších vozidel);

5. vozidlo opatřené ZRZ je osvobozeno od dálničního poplatku.;

6. vozidlo na klasických RZ je osvobozeno od měření emisí.

Kdo jsou techničtí komisaři mající mandát rozhodovat o tom, co je a co není HV a majiteli umožňují svým rozhodnutím získat uvedené výhody pro HV za desítky let získané organizacemi, v nichž se sdružují a jak se na svou pozici dostali?

Komisaři své odborné znalosti získávají roky, někdy desítky let, a jsou uznávanými odborníky ne proto, že je někdo jmenuje, ale pro své hluboké odborné znalosti a respekt kolegů. To je i podstatou a principem procesu, který je předpokladem získat status KOMISAŘE pro testování HV. V ČR jsou tři hlavní uskupení, ve kterých se majitelé HV organizují (FKHV, Asociace veteran car clubů v AČR a Asociace klubů historických vozidel), z členů klubů těchto uskupení se rekrutují komisaři pro testování HV. A to má být monopol FKHV, jak je čistě účelově tvrzeno? Stejně tak je účelově tvrzeno, že důkladnost, s jakou jsou vozidla testována a fotografiemi dokumentován jejich stav, je zbytečností a obtěžování majitelů? Pravda je taková, že díky precizní práci komisařů a tomu, jak je reálný stav vozidla v systému fotografiemi dokumentován, bylo policií ČR nalezeno a identifikováno několik ukradených vozů a majiteli vráceno. Každý komisař je osobou v dané komunitě známou, jsou doložitelné jeho schopnosti a odborné znalosti, na základě těchto skutečností je mateřskou organizací doporučen k výkonu této vysoce odborné činnosti. Stejný proces je podobný v případě klubů oprávněných tuto činnost provozovat. Jsou to kluby, které se prokazatelně věnují sběratelské činnosti, pořádání akcí, renovacím HV, mají tradici, historii a jsou garanty a ručiteli za schopnosti svých členů, které nominují na pozice testovacích komisařů. Tento systém není výmyslem FKHV, je to vyústění přirozeného padesátiletého procesu. Koncepčně jde o systém podobný, jaký mají okolní vyspělé státy Evropy, je uznáván a respektován MD ČR právě z důvodu garantované vysoké úrovně kvality testování. Systém testování HV vytvořilo Ministerstvo dopravy ve spolupráci se zástupci majitelů HV, hlavním parametrem a předpokladem pro vznik celého systému byla GARANCE kvality testování ze všech úhlů pohledu, záruka průběžné kontroly a monitoringu procesu testování, převzetí odpovědnosti za všechny procesy a zastřešení těchto procesů a opora v mezinárodně uznávaných procesech, na jejichž konci je vozidlo definováno jako vozidlo historické.

Jeden z příkladů, který opodstatňuje systém testování, tak jak jej známe:

Před několika lety, kdy se podařilo sjednat s pojišťovnami pro majitele HV úlevu z pojistné částky, začalo docházet k účelovému zakládání a registraci "veterán klubů". Jediným důvodem byla možnost testovat, za úplatu udělovat status HV vozidlům užívaným v běžném provozu a obohacovat se tak na úkor léta pracně budovaného systému tím, že majitelům umožní "levný provoz" při cestách do práce nebo práci na poli. Těmto praktikám bylo zabráněno všemi již zmiňovanými organizacemi společným postojem, právě díky nastaveným kontrolním procesům.

Status HV mohla získat stále mladší vozidla do nedávna běžně provozovaná, nárůst žádostí o testování HV byl značný, monitoring procesů a správnosti testování těchto vozidel, která často těžko odlišíme od vozidel normálně užívaných v provozu, byl tedy stále více problematiký. Jedinou cestou bylo zavedení tzv. informačního systému (dále IS), který umožňuje v reálném čase zamezit podvodným testováním HV, případně testováním chybným ať už úmyslně nebo vinou nedostatečné odborné znalosti. Systém testování HV a jeho IS umožňuje nápravu pochybení a záchyt chyb, má nastaveny transparentní, spravedlivé procesy a umožňuje okamžité generování podkladů potřebných k vyřešení konkrétního prokázaného pochybení, toto bylo v dobách "papírově" prováděného testování značně časově náročné a pracné. Pro vytvoření představy za rok 2020 bylo provedeno přes 17 000 úkonů, z toho 3 800 prvotestací a 13 500 prodloužení. Toto vše je díky vypracovanému preciznímu, spravedlivému a transparentnímu systému testování FKHV možné dozorovat a vůči státní správě garantovat správnost provedených úkonů. Systém mimo jiné slouží k aktuální plošné informovanosti komisařů a klubů. Je schopen okamžitě generovat statistky, kolik který klub otestoval vozidel, kolik které uskupení FKHV a tripartity, kdo vstoupil do IS a provedl úkon, v jakém stádiu je testování konkrétního stroje, pokud je vozidlo odmítnuto, ostatní komisaře systém upozorní atd. Po letech byl vybudován systém, který nelze obejít, je adekvátní požadavkům doby, eliminuje pochybení a činí celý proces absolutně transparentním. Zdálo se, že nastane doba klidu, kdy nebudou důvody k věčným kritikám. Tak tento systém pánům poslancům vadí, nakonec i jejich tvrzení o nebezpečnosti IS vyvrátila hloubková kontrola Úřadu pro ochranu osobních údajů, která byla provedena díky udání jednoho z kolegů pánů poslanců, pana Sekery. Jiný jejich kolega podal na FKHV žalobu, další trestní oznámení a jiný zase udání na finanční úřad, je snad tohle vše normální a patří to do slušné společnosti? Ptám se veřejně a znechucen tím, co vše je možné. Dozvím se v příštím pozměňovacím návrhu, že místo tramvají budou lítat vzducholodě a jako důvod bude uvedeno, že si někdo myslí, že tak to je lepší?

Stále je zde otázka, co je hlavním důvodem neuvěřitelné zarputilosti, s jakou poslanci usilují o likvidaci současného plně funkčního procesu testování HV a nastavení nového řádu. Tento (ne)řád, jak je prezentován navrhovateli změn, má umožnit získat certifikaci k posuzování HV v podstatě komukoliv, stačí pouze založit klub a tři roky počkat. Žádná tradice, žádné prověření odborných znalostí, žádný ručitel, žádný odborný dozor. Vše má nahradit pouze sebereflexe, sebekontrola a morální odpovědnost každého jednoho komisaře a jeho klubu, respektive zárukou kvality provedených testování má být to, že kluby budou kontrolovat sami sebe. V jednom kubu vozidlo neotestují, v druhém ano, tato situace je do budoucna reálná. Především je to plivnutí do tváře kolegům, kteří léta střádají znalosti, odbornost, prestiž a respekt kolegů, k čemu všechna snaha po desítky let, najednou se někdo objeví, a protože si to zrovna myslí, postaví odborníky a znalce na roveň amatérům, lidem s neprokazatelnou odborností. Tento člověk ze své pozice moci dá prostor korupci, vytvoří prostředí pro podvodné účelové testování HV, a především dá do rukou kdejakému samozvanci možnost vytvořit základní předpoklad pro propuštění vozidla do provozu. Vždyť tohle vše je v rozporu s tím, jak je záměr pány poslanci deklarován.

Vše probíhá bezostyšným způsobem, bez doložených reálných důvodů ke zmiňovaným změnám. Jako důvody jsou předkládány doslova hospodské řeči a smyšlené konstrukce. Naopak jasné, předkládané argumenty vypovídající o tom, že návrh nemá žádnou logiku a že je nepřijatelný i pro MD, jsou zamlčovány nebo je snaha je degradovat a překrucovat, stejně tak je ohýbána pravda a doložitelné skutečnosti.

Návrh obsahoval i body prospěšné všem majitelům HV, to bylo také prezentováno společným prohlášením všech uskupení, která sdružují majitel HV a úspěšně společně provozují testování HV v ČR (FKHV, AVCC AČR a AKHV). V tomto duchu se FKHV chovala, stejně tak i já, a věřil jsem ve zdravý rozum a soudnost, věřil jsem v dohody a čestné jednání, věřil jsem, že lze nalézt kompromis, ze kterého budou mít prospěch všichni majitelé HV. To, co nastalo, je však pravým opakem a jen dokládá pravé cíle celé akce pánů poslanců. Nejedná se, jak stále tvrdí, především o pomoc majitelům HV, jedná se o cílenou likvidaci funkčního systému a zavedení chaosu s možnými fatálními následky pro nás všechny – ano, na silnice se nekontrolovaně mohou dostat vozidla, která nemají s veterány nic společného, dojde trpělivost pojišťovnám, státní správě a zametou nás všechny, žádné nízké pojištění, žádné výhody, a naopak omezení podmínek provozu HV, Řecko je příkladem, kde je provoz HV zredukován, tak že v podstatě nemohou na silnici.

Z očí do očí jsem si vyslechl slova pana Sadovského, že FKHV „vygumuje“ (slova opravdu padla a je na to svědek), tedy by vygumoval i plně funkční systém, vyhoví několika jedincům, věčným odpůrcům současného systému a dostojí svým slovům a ukojí svou ješitnost – mě by to svědomí nedovolilo. Stejně jako by mi nedovolilo používat metody, které jsou poslanci a jejich družinou používány, jsou na hranici morálky a standardů běžných pro slušnou společnost. Udávání (finanční úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, ministerstvo dorpavy, Policie ČR, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, živnostenský odbor, udání snad na všechny existující instituce), lhaní, překrucování, cílené poškozování konkrétních osob bez předložení jakéhokoliv dokladu o tomto tvrzení, ohýbání a zkreslování reálného průběhu jednání. Tristní je i zjištění skutečnosti, že ne všechny výstupy jsou slova pánů poslanců. Pokud se takto chovají zákonodárci, Bůh s veterány a Bůh s naší společností.

Největší paradox návrhu změn pánů poslanců. Poslanci, navrhovatelé nepředkládají žádný dokument podporující jejich hlavní důvod změn k zavedení nového (ne)řádu, kterými jsou údajné podvody v systému testování, nedostatečná kontrola úkonů spojených s testováním, společně s nedostatečným dozorem státu. Jejich návrh však přesně naopak těmto nešvarům, včetně vytvoření korupčního prostředí, otevírá dveře a systém, který toto vše úspěšně eliminuje a je státní správou respektován má být zlikvidován. Tato skutečnost svědčí o nekoncepčnosti a urputné snaze systém zlikvidovat za každou cenu, kdy logika, řeč faktu a reálný, doložitelný stav jdou stranou.

Jak jsem uvedl na začátku, tvrdit mohu pouze to, co jsem schopen doložit. Proto jsou pro potvrzení mých slov přiloženy dokumenty. A ptám se! Protistrana je schopna předložit dokumenty, kdy si například MD na FKHV a její práci stěžuje? Existuje dokument, který dokáže obohacování členů prezidia na úkor FKHV? Lze doložit, že má FKHV monopol na testování? A stejně tak ohledně všech ostatních lží, které mají FKHV diskreditovat?

Je tristní, že tato nepodložená tvrzení jsou šířena i na půdě Poslanecké sněmovny. Nezbývá než se také přestat chovat jako gentlemani, avšak s tím rozdílem, že svá tvrzení můžeme doložit.

Zde již jde o vyšší princip, princip pravdy, morálky a nelze mlčet. Je nutné věřit v dobré zítřky a držet pospolu.

Tímto děkuji všem kolegům napříč všemi kluby a spolky v ČR za podporu, která je opravdu masivní, to je hlavní motor, proč se nenecháme zlomit, jsme tu totiž pro lidi ne oni pro nás, a pokud máme odejít, ať o tom rozhodnou oni, ne skupina zapšklých jedinců. Opak je doložitelnou pravdou, odejít nemáme! Co si občan veteránista přeje, a na co poslanci absolutně nehledí je 6 500 podpisů pod peticí za zachování stávajícího systému testování, a to je i důvod, proč vás takto oslovuji.

 

Václav Kafka

 

 

Přílohy:

Příloha č. 1 – Schéma systému testování ve veteránském hnutí

Příloha č. 2 – Petice za zachování současného systému – viz www.peticezaveterany.cz

Příloha č. 3 – Záznam ze schůzky p. Kafky s p. Ratiborským zapsaný mediátorem – září 2020

Příloha č. 4 – Vyjádření Policejního prezidia k nehodovosti historických vozidel

Příloha č. 5 – Výsledek kontroly ÚOOÚ

Příloha č. 6 – Potvrzení FIVA o národní autoritě FKHV

Příloha č. 7 – Vyjádření FIVA k zachování národní autority v systému testování

Příloha č. 8 – Překlad vyjádření FIVA – viz příloha 7

Příloha č. 9 – Vyjádření Ministerstva dopravy k pozměňovacímu návrhu poslanců

Příloha č. 10 – Vyjádření Hospodářské komory k pozměňovacímu návrhu poslanců

Příloha č. 11 – Juridikát Nejvyššího správního soudu k oprávnění FKHV

Příloha č. 12 – Funkčnost stávajícího systému

Příloha č. 13 – Komunikace s poslanci ohledně dotazu FKHV, proč byla dohoda porušena

Příloha č. 14 – Společné prohlášení tripartity (FKHV, AVCC AČR, AKHV) - leden 2020

Příloha č. 15 - Snaha FKHV do poslední chvíle jednat - do dnešního dne bez odpovědi

Příloha č. 16 - Tok finančních prostředků FKHV

 

Zpět