Zápis z hlasování mimořádného Shromáždění delegátů 18. 12. 2020

30.12.2020 12:09

ZÁPIS Z HLASOVÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ FKHV ČR PER ROLLAM

 

Na základě návrhu usnesení pro rozhodování mimořádného shromáždění delegátů FKHV ČER per rollam předaného dne 8. 12. 2020 odevzdalo do 18. 12. 2020 hlasy celkem 28 delegátů z celkového počtu 32 delegátů. Prezident FKHV tímto oznamuje následující výsledky hlasování a přijetí usnesení.

 

  1. Přerozdělení peněz z přebytku roku 2020 zpět na členská sdružení

 

O návrhu v bodu 1 bylo hlasováno následovně:

 

PRO: 28 hlasů

PROTI: 0 hlas

ZDRŽUJI SE: 0 hlas

 

Bylo tedy přijato následující usnesení:

 

„Na základě doporučení účetní firmy MINUSTEN s.r.o. se schvaluje navýšit částku pro přerozdělení z výnosu hospodaření v roce 2020 na částku minimálně 3 000 000,-, přičemž každé sdružení obdrží fixní částku 50 000,- a zbytek bude přerozdělen proporčně dle počtu provedených krajských prvotestací v IS FKHV za období leden až listopad 2020 na členské subjekty. Výsledná částka bude na členské subjekty odeslána během prosince.“

 

V Praze dne 20. 12. 2020

 

Václav Kafka

Prezident FKHV ČR

 

Zpět