Zápis ze zasedání prezídia dne 1. 8. 2017

08.08.2017 08:52

Prezídium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Pavel Fiala

ano

ČKHV

Ing. Pavel Fiala

ano

RR

Tomáš Strnad

ano

VCC ČR

Václav Kafka

omluven

UKUVHT

Josef Zrucký

ano

AVCC HK

Ing. Pavel Šimek

omluven

MBK ČR 

MUDr. Jaroslav Větvička

ano

AKAV

Petr Bellinger

ano

 

 

 

Další orgány prezídia:

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Generální sekretář

Mgr. Tomáš Hušek

omluven

Sekretariát

Ing. Bára Horáková

ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

omluven

Předseda komise pro řízení KTK, TK

Ing. Jan Täubel

ano

Hospodář

Ing. Pavel Šplíchal

omluven

Předseda KRK

Dr. Rudolf Žalud

omluven

Předseda Akademie

Jiří Černý

ano

Sportovní komise

Ing. Tomáš Barnet

ano

Tiskový tajemník

Jiří Patočka

ano

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 5. 9. 2017 od 17:00 na sekretariátu FKHV ČR.

Program jednání prezidia dne 1. 8. 2017

1)Kontrola bodů z minulého prezidia

Jednotlivé nedokončené body jsou obsaženy v zápisu z dnešního prezidia.

2)AČV

Proběhla schůze Akademie, zápis bude zpracován a dodán do příštího prezidia.

3)Manuál k novému logu FKHV

Manuál k novému logu FKHV bude předložen k odsouhlasení na dalším prezidiu.

4)MotorJournal

Do 10. 8. 2017 dodá AVCC HK Jiřímu Patočkovi materiály do MotorJournalu za své sdružení. Také tam bude informace a poděkování předsedovi KTK 03 p. Průšovi.

Do zářijového čísla bude přesunuta zpráva o spolupráci mezi FKHV a muzei.

5)Oldtimer

Smlouva o spolupráci s časopisem Oldtimer byla zaslána. Čeká se na jejich vyjádření.

6)Stav zajištění plesu

Tomáš Barnet přednesl současný stav plánování plesu 2018. Moderátorem bude Roman Vojtek, vystoupí také např. Ilona Csáková.

Viceprezidenti FKHV nahlásí Tomáši Barnetovi závazný počet vstupenek, které chtějí pro své sdružení. Všechny vstupenky se budou prodávat.

Uvažuje se o zajištění hromadné přepravy z Prahy do Kroměříže. Návrh bude dále projednán.

7)Příprava akce zahájení veteránské sezony 2018

Dr. Větvička předložil prezidiu základní představu o komplexním organizačním zabezpečení a scénáři této akce. Prezidium předložený materiál odsouhlasilo. Materiál bude základním výchozím podkladem pro práci následně ustaveného organizačního výboru. Prvním krokem bude souhrnná informace pro sdružení, případně další dotčené subjekty, aby si jednotlivé kluby mohly zařadit akci do svého kalendáře, podílet se na její organizaci a zajistit na ní účast.

8)Smlouvy s KLTK

Smlouvy s KLTK jsou odsouhlaseny, včetně nového Termínovníku, v souvislosti se změnou souvisejícího zákona a vyhlášky. Sekretariát zajistí postupné uzavření smluv.

9)Hospodaření FKHV

Bylo prezentováno účetnictví FKHV v období 1-6/2017, které dodala účetní firma v termínu. Také bylo prezentován plán nákladů střediska 15 pro rok 2018, které je nutno pokrýt odpovídajícími tržbami což by mělo být zakotveno v aktualizované Ekonomické směrnici FKHV.

Termín aktualizace Ekonomické směrnice byl prodloužen do 3. 10. 2017.

Prezidium přijalo přechodné opatření s platností od 1. 9. 2017 do aktualizace Ekonomické směrnice, že v souvislosti s prodloužením platnosti testování maximálně na 24 měsíců, budou vybírány dvojnásobné poplatky za prodloužení platnosti testace.

10)Sportovní komise

V rámci úspor nákladů Tomáš Barnet navrhl zrušit fotosoutěž, neboť náklady v minulém ročníku byly kolem 10 000 Kč, což vzhledem ke kvalitě fotografií, počtu soutěžících a významu propagace se jeví jako nepřiměřené. Prezidium zrušení odsouhlasilo.

11)Technická komise

Jan Taubel přednesl informace ze schůze TK. Příručka je v procesu aktualizace. Nepůjde pouze o legislativní změny, ale o její celkovou aktualizaci.

12)Informace o jednání s MD

Byly sesumírovány zaslané dotazy od viceprezidentů FKHV, na které je nutné se dotázat, a ty budou zaslány v předstihu na MD před domluvenou schůzku. Další schůzka proběhne dne 3. 8. 2017 v 9 hodin a zúčastní se jí Ing. Fiala a Ing. Täubel. Z jednání bude pořízen zápis.

13)Novelizace zpracování a nakládání s osobními údaji

Předneseny informace ohledně aktualizace Souhlasu se zpracováním osobních údajů. Bude aktualizován Popis činnosti a tento Souhlas bude jeho součástí.

14)KTK 03 - změna předsedy

Předseda KTK 03 p. Průša končí s funkcí předsedy. Bude pozván na následující prezidium FKHV, bude mu vyrobena plaketa, diplom a kniha. Také mu bude poděkováno v médiích s podpisem prezidia FKHV.

15)KTK 05 - změny předsedy

Změna funkce předsedy KTK 05, kdy byl jmenován nový předseda Zdeněk Kuthan. Jmenování bude zasláno na všechna registrační místa.

16)KLTK

Dopis pro KLTK s výzvou o zaslání chybějících podkladů byl odsouhlasen a bude rozeslán.

17)Různé

  1. Návrh změny právní formy FKHV na ústav

Prezentace zaslaného návrhu p. Bartáka, aby FKHV změnila právní formu ze zapsaného spolku na ústav. K této změně prezidium neshledalo důvod.

 

  1. Smlouva o pronájmu

Aleš Pařík navrhl vytvořit vzorovou smlouvu na pronájem dílny k testování. Prezidium rozhodlo, že jednotná smlouva pro pronájem dílenských prostorů nebude vytvořena.

 

  1. Byl přednesen další dotaz od p. Žabky, který řeší Tomáš Hušek.

 

  1. Prezidiem bylo doporučeno, aby všechny dotazy, náměty a stížnosti byly řešeny nejprve v rámci svého sdružení, ze kterého pak může viceprezident FKHV přenést tyto náměty na prezidium FKHV.

Bude zpracován Etický kodex FKHV, do kterého bude také zapracován postup podávání dotazů, námětů a stížností ze členské základny.

 

 

Datum: 1. 7. 2017

Zapsala: Bára Horáková

 

Vysvětlivky:

T = termín

Z = zodpovědnost

MD – Ministerstvo dopravy

 

Zpět