Zápis ze zasedání prezídia dne 5. 4. 2016

20.04.2016 13:42

Prezídium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR- občanská sdružení

přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Jan Täubel

Ano

ČKHV

Ing. Pavel Fiala

omluven

Rolls Royce

Jiří Černý

omluven

VCC ČR

Václav Kafka

Ano

UKHVUT

Ing. Jan Zápotocký

Ano

AVCC HK

Ing. Pavel Šimek

Ano

MBK ČR  

MUDr. Jaroslav Větvička

Ano

AKAV

Ing. Miloslav Plašil

P. Šplíchal

 

 

Odborné orgány prezídia:

Funkce

jméno

přítomen

Generální sekretář

Tomáš Hušek

omluven

Sekretariát

Bára Horáková

Ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

omluven

Komise pro řízení KTK

Ing. Pavel Fiala

omluven

Technická komise

Ing. Jan Täubel

Ano

 

Revizní komise FKHV ČR:

Předseda KRK

Dr. Rudolf Žalud

omluven

 

Hosté:

jméno

přítomen

RaR

Tomáš Strnad

Ne

VCC ČR

Ing. Pavel Národa

ne

MBK

Pavol Vávra

ne

AKAV

Ing. Pavel Šplíchal

Ano

VCC ČR

Ing. Tomáš Barnet

Ano

UKUVHT

Miloň Kafka

omluven

 

 

 

1/ Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 3. 5. 2016 od 17 hodin na obvyklém místě.

 

2/ Na dotaz členů sdružení klubů Královéhradecka prezidium schválilo následující:

Členský spolek (klub) může být členem několika sdružení a pak má povinnost těmto sdružením platit členské příspěvky. Klubová testovací komise však může být pouze jedna a pod jedním sdružením.

Toto stanovisko bude sděleno všem klubům prostřednictvím webu FKHV.

 

3/ Dne 18. 3. 2016 proběhlo jednání zástupců veteránské obce u ředitele odboru 150 MD ČR Ing. Nováka. Jednání bylo vedeno ve velmi pozitivním duchu. Bylo dohodnuto připravit seznam našich „přání a požadavků“ na úpravu předpisů a vyhlášek, které budou následně rozděleny na ty, které lze vyřešit beze změny zákonů a ty, které změnu zákona vyžadují. Dále bylo dohodnuto, že tato setkání se budou konat pravidelně cca 3-4x ročně. Z tohoto jednání je pořízen zápis. Obdržené připomínky zapracuje do finální verze sekretář FKHV ČR T. Hušek před konáním příštího prezidia.

 

4/ Formuláře Žádosti o provedení testování HV. Na základě sporu B. Dandy s P. Štohlem bylo provedeno porovnání formulářů (A), které jsou k dispozici na registračních místech s poslední verzí formuláře elektronického (B). Z porovnání vyplývá, že na elektronickém formuláři je navíc pouze „nápověda“ a přidány jsou údaje o počtu válců, rozchodu předním a zadním a kontaktní údaje žadatele – telefon a e-mail. Bylo dohodnuto akceptovat oba druhy formulářů s tím, že výše zmíněné údaje se do formuláře „A“ doplní v KTK.

 

5/ Smlouva o spolupráci mezi AVCC v AČR (+ AKHV) a FKHV. Vzhledem ke změnám, které nastaly od podpisu smlouvy v roce 2008, je třeba vypracovat dodatek, řešící následující:

A - V dosavadním schváleném textu smlouvy je v bodě 4.1 uveden režim odvádění podílu z tržeb za testace „vždy do 10. dne měsíce následujícího“. Vzhledem k tomu že byly změněny finanční toky uvnitř FKHV, která se stala měsíčním plátcem DPH, je třeba toto upravit na vyplácení dvakrát ročně.

B – AKHV dnes již nemá přídomek v ÚAMK a toto je třeba promítnout do vzájemné dohody.

Text dodatku smlouvy vypracuje sekretariát FKHV ČR a předloží partnerům ke schválení.

 

6/ Prezidium se seznámilo s podrobnostmi kolem testování vozidla Apal Porsche Speedster. Po doložení prohlášení předchozího německého majitele stavebnice p. Zieglera, že stavebnice vč. karoserie byla od fy. Apal zakoupena v roce 1984, v témže roce sestavena s podvozkem VW Käfer z roku 1966 a v nedokončeném stavu prodána současnému majiteli p. Parobkovi, je možno dokončit testování v KTK. Zúčastněné strany vyrozumí do konce dubna 2016 technická komise.

V případě testování Škody 120 S T. Hušek rovněž v dubnu 2016 vyrozumí zúčastněné strany a zašle jim závěrečnou zprávu TK.

 

7/ Řešení „Neshod“ obecně je v gesci sekretáře FKHV T. Huška, který list neshody založí, obstará všechny potřebné doklady k objasnění případu a předloží Technické komisi FKHV k návrhu řešení. Navržené řešení předloží prezidiu ke schválení a následně vyrozumí všechny strany věci. Dále pak sekretář FKHV rozešle informaci na všechny KTK a případ založí k prezentaci na ročním školení KTK a školení KLTK.

 

8/ Další náměty zaslané Ing. Bartákem – V. Kafka navrhl nominovat jej jako poradce prezidia pro procedurální záležitosti testování apod.   

 

9/ Vzhledem k tomu, že pověření k testování na historickou původnost má ze zákona Právnická osoba (v současnosti FKHV ČR), je třeba toto delegovat na Klubové testovací komise formou smlouvy a pověření k testování. Prezidium uložilo sekretariátu zajistit vytvoření těchto dokumentů a zajistit jejich podepsání oprávněnými zástupci všech schválených KLTK. Termín: co nejdříve, nejpozději do 31. 5. 2016.

 

10/ Případ Nissan Patrol, testovaný na historickou původnost Praga klubem – P. Štohl. Na základě tohoto případu vypracuje P. Fiala instrukci, upřesňující věc tak, že po úspěšném otestování silničního vozidla na historickou původnost je v rámci testování a poplatku za něj na žádost majitele vystaven i průkaz OHV. KRK v dubnu provede kontrolu a současný majitel v dubnu obdrží OHV a ještě jednu Žádost o provedení testování historického vozidla.

 

11/ F. Čečil z AVCC sdělil na žádost prezidia částku, kterou zaplatil AČR za zpáteční letenku do Washingtonu na zasedání FIVA. Prezidium proto potvrdilo svůj dřívější příslib, proplatit UKUVHT stejnou částku za letenku K. Kadlece na základě vystavené faktury.

 

12/ Prezidium vyzvalo všechny své členské subjekty k vytipování vhodné osoby a nominovat ji na členství v Technické komisi FKHV. Po schválení nominovaných osob prezidiem rozdělí agendy komise tak, aby tato fungovala rychleji a kvalifikovaněji.

 

13/ Prezidium opakovaně rozhodlo o stanovení povinnosti všem KLTK v případě testování silničního vozidla předávat s okamžitou platností jednu kopii Žádosti o testování na sekretariát FKHV. Všechna členská sdružení o tom budou informovat předsedy KLTK všech svých členských klubů. Tento požadavek bude s okamžitou platností též pracovníky sekretariátu FKHV vyvěšen na web FKHV a předán partnerům v Tripartitě.

 

14/  Dopis z MD se žádostí o vysvětlení udání p. Košárka na nesprávné testace. Tři z nich jsou podle dokladů v pořádku, čtvrtá, týkající se kopie vozu Ford GT40 s názvem Superformance GT40/P čeká na vysvětlení příslušné KLTK a KTK, které předá V. Kafka do 13. 5. 2016. Po obdržení tohoto stanoviska budou listy neshod s vysvětlením zaslány MD. Termín: 20. 5. 2016

 

15/ Prezidium vzalo na vědomí změny v KTK 12, které nastaly po odstoupení Z. Vojáčka.

 

16/ Opakované stížnosti na testování v KLTK Česká brána budou tlumočeny AKHV.

 

17/  Prezidium bylo informováno o návštěvě pp. Košárka, Fresla a Mrázka na náhradním školení členů KLTK 19. 3. 2016. Tito nebyli pozváni, nebyli uvedeni na prezenční listině a na tuto se vlastnoručně připsali. To nic nemění na tom, že 1st Veterán US Car Club Praha v ČR z.s. není členem v žádném ze sdružení FKHV ČR ani AKHV a AVCC v AČR, jeho KLTK nebyla schválena a vybavena pověřením k testování. Navíc členové prezidia byli informováni o tom, že Z. Košárek se veřejně označuje v rozporu se skutečností za technického komisaře.

 

18/ Dotaz J. Zápotockého: Jak postupovat v případě, že člen KLTK, který zajišťoval pro majitele HV testování, přestane s ním komunikovat, případně mu nedá veškeré potřebné doklady?

Za činnost KLTK a jejích členů odpovídá předseda KLTK. Povinností KLTK je předat žadateli o testování jednu kopii Žádosti pro jeho vlastní archivaci. Pokud tak ani na výzvu neučiní, je nezbytné toto adresně a jasně oznámit na sekretariát FKHV, která zajistí nápravu. Příslušný komisař dostane varování a případně mu bude odebrán průkaz Technického komisaře. Žadateli může být v případě nedostupnosti dokladu vyhotovena kopie z archivu FKHV, pokud tam byl příslušný doklad předán.

19/ Dotaz J. Zápotockého – budou FKHV ČR a kluby povinné vést elektronickou evidenci tržeb? Bude dotázán účetní FKHV INg. Lammel.

20/ Dotaz na platnost Technického kodexu FIVA 2015 – odpověď zní, dopracovává se formulář žádosti o FIVA ID Card a předpokládá se, že bude k dispozici do 30. 4. 2016. Následně pak by měl vstoupit v platnost i T.K.

21/ P. Šimek tlumočil žádost pořadatele světové motocyklové rally FIVA 2016 o finanční příspěvek formou úhrady nákladů na:

- stewarda FIVA (letenka, půjčovné za auto, ubytování atd.)

- předsedu motocyklové komise FIVA P. Poliho (ubytování)            

- prezidenta FIVA P: Rolleta (ubytování)

 

Vzhledem k užitečné propagaci FKHV ČR jako národní autority FIVA prezidium toto odsouhlasilo.

 

22/ R. Žalud tlumočil připomínku KRK, že Ing. Lammel dosud nepředložil všechny požadované doklady o hospodaření FKHV v letech 2014 a 15. R. Žalud přislíbil zaslat na sekretariát seznam požadovaných podkladů a J. Täubel přislíbil kontaktovat s tímto Ing. Lamela a sjednat společnou schůzku KRK, zástupců prezidia a Ing. Lamela v době co nejkratší.

 

 

Zapsal: Jan Täubel 5. 4. 2016

doplnil: Pavel Šimek

 

Zpět