Zápis ze zasedání prezídia dne 5. 9. 2017

19.09.2017 16:32

Prezidium FKHV ČR – zápis z jednání dne 5. 9. 2017

Prezídium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Pavel Fiala

omluven

ČKHV

Ing. Pavel Fiala

omluven

BCC

Tomáš Strnad

ano

VCC ČR

Václav Kafka

ano

UKUVHT

Josef Zrucký

ano

AVCC HK

Ing. Pavel Šimek

omluven

MBK ČR 

MUDr. Jaroslav Větvička

ano

AKAV

Petr Bellinger

ano

 

 

 

Další orgány prezídia:

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Generální sekretář

Mgr. Tomáš Hušek

omluven

Sekretariát

Ing. Bára Horáková

ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

omluven

Předseda komise pro řízení KTK, TK

Ing. Jan Täubel

ano

Hospodář

Ing. Pavel Šplíchal

omluven

Předseda KRK

Dr. Rudolf Žalud

ano

Předseda Akademie

Jiří Černý

ano

Sportovní komise

Ing. Tomáš Barnet

ano

Tiskový tajemník

Jiří Patočka

ano

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 3. 10. 2017 od 17:00 na sekretariátu FKHV ČR.

 

Program jednání prezidia dne 5. 9. 2017

1)      Kontrola bodů z minulého prezidia

a)      Manuál k novému logu FKHV

Manuál k novému logu FKHV byl zaslán k připomínkování.

2)      AČV

Prezidium vzalo na vědomí zápis z minulé schůze AČV.

3)      MotorJournal

ČKHV předá podklady k dalšímu vydání MotorJournalu a dodá je v termínu Jiřímu Patočkovi.

Bude zpracován text v souvislosti s ukončením činnosti předsedy KTK 03 p. Průši.

V aktuálním vydání byla zveřejněna informace o sdružení AVCC HK a gratulace p. Täubelovi k životnímu Jubileu.

4)      Oldtimer

Vedení časopisu Oldtimer se doposud nevyjádřilo k zaslané smlouvě o spolupráci.

5)      Ve zpětném zrcátku

Byla dohodnuta spolupráce s motoristickým webem „Ve zpětném zrcátku“, kde je zveřejněna základní informace o FKHV a postupně budou zveřejňovány informace o jednotlivých sdruženích.

Domluvena schůzka s šéfredaktorem časopisu Chrom a plameny ohledně možné spolupráce. Vývoj spolupráce bude prezentován na dalším prezidiu.

6)      Stav zajištění plesu

Bylo zarezervováno ubytování pro cca 200 osob. Kapacita ubytování bude garantována do 31. 12. 2017, včetně vyjednané 10% slevy. Seznam ubytovacích možností bude zveřejněn na internetových stránkách FKHV spolu se zahájením předprodeje vstupenek.

7)      Zahájení sezony

Jaroslav Větvička seznámil presidium s dalším postupem příprav na akci zahájení veteránské sezony v dubnu 2018. Navrhl, že přípravný výbor akce ve složení Větvička, Horáková, Větvička ml.

V souvislosti s tím budou vytvořeny první propagační materiály akce, které budou představeny na akci Pražská Noblesa 2017, dne 7. 10. 2017.

8)      KRK

Předseda KRK Rudolf Žalud informoval o naplánované schůzce KRK na 6. 9. 2017 v kanceláři účetní firmy FKHV.

Zdůraznil dodržování schváleného hierarchického postupu dotazů, námětů a stížností. Požádal prezidium, aby členové jejich sdružení domluvený postup striktně dodržovali. V opačném případě nemusí být na jejich dotazy ze strany KRK nijak reagováno.

9)      Dotaz z MD

Ministerstvo dopravy a FKHV mají nastavenou spolupráci v oblasti týkající se historických vozidel. MD tento měsíc zaslalo dotaz týkající se otestovaných vozidel. Odpověď vypracuje prezident UKUVHT p. Zápotocký ve spolupráci s p. Krejčím z AČR.

10)  Informace o jednání s MD

Zápis ze schůzky na MD byl zaslán prezidiu. Nyní FKHV  shromáždi návrh úprav týkající se provádění technických kontrol historických vozidel na STK. Návrhy budou zaslány na MD jako podklad pro další jednání, popř. pro přípravu legislativních změn.

11)  Technická komise

Jan Täubel podal zprávu o činnosti TK, probíhajících kontrolách KTK, úpravě vnitřních dokumentů FKHV v důsledku změny legislativy. Zápis z TK bude dodán.

12)  Etický kodex

Etický kodex byl na prezidiu jednotně přijat.

13)  Návrh nového financování

Byla navržena změna financování FKHV, která bude postupně precizována.

Je ukončeno přechodné období a testování bude prováděno s platností nejdéle na 24 měsíců od jeho provedení s poplatky dle aktuálně platné Ekonomické směrnice.

14)  Osvědčení

Navržená forma Osvědčení byla schválena.

15)  Smlouvy s KLTK

Název smlouvy s KLTK bude na „Oprávnění (pověření) k testování silničních a historických vozidel na historickou původnost“. Některé z došlých připomínek budou zapracovány. Upravený návrh smluv bude zaslán prezidiu.

16)  Aktualizace materiálů

Interní dokumenty FKHV musí být aktualizovány. Jedná se o Evidence KLTK a KTK, Popis činnosti komisaře a Změnový list. Prezidium pověřilo TK, aby dokumenty projednala a schválila s definitivní platností.

17)  Změna termínů odeslání Evidence a Žádostí

Prezidium souhlasí, že v souvislosti s novelizací zákona a vyhlášky se mění termíny dodání Evidenčních listů KLTK a KTK, vč. Žádostí, následovně:

  • KLTK: do 15 dnů od provedení testování zašle předsedovi KTK Evidenční list KLTK. Na sekretariát FKHV pošle KLTK Evidenční list KLTK v elektronické podobě, vč. Žádostí, které nepostupují dále do KTK.
  • KTK: do 20 dnů od provedení testování zašle předseda KTK Evidenční list KTK v elektronické podobě na sekretariát FKHV.

18)  FIVA

Valné shromáždění FIVA se koná dne 16-18. listopadu. Byli odsouhlaseni dva delegáti, kteří budou jmenováni.

19)  Různé:

a)      Česká kancelář pojistitelů – Všechna vozidla v RSV musí platit povinné ručení.

b)      Propagace – Bylo odsouhlaseno čerpání rozpočtu na propagaci sekretariátem FKHV v rámci schválené rozpočtu na rok 2017.

c)      Pražská Noblesa 2017 - FKHV bude mít na Pražské Noblese 2017 dne 7. 10 své propagační místo.

d)     FKHV má založeny účty na sociálních sítích.

 

 

Datum: 5. 9. 2017

Zapsala: Bára Horáková

 

Vysvětlivky:

MD – Ministerstvo dopravy

T – termín

TK – Technická komise

Z – zodpovědnost

 

 

Zpět