Zápis ze zasedání prezídia dne 6. 1. 2015

09.01.2015 16:44

Prezídium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR- občanská sdružení

přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Jan Täubel

Ano

ČKHV

Ing. Pavel Fiala

omluven

Rolls Royce

Jiří Černý

omluven

VCC ČR

Václav Kafka

Ano

UKHVUT

Mgr. Karel Kadlec

Ano

MBK ČR  

MUDr. Jaroslav Větvička

Ano

AKAV

Ing. Miloslav Plašil

Ano

 

Odborné orgány prezídia:

Funkce

jméno

přítomen

Sekretariát

Bára Horáková

Ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

Omluven

Komise pro řízení KTK

Ing. Pavel Fiala

omluven

Technická komise

Ing. Jan Täubel

Ano

 

Revizní komise FKHV ČR:

Předseda KRK

Dr. Rudolf Žalud

Ano

 

Hosté:

jméno

přítomen

RaR

Tomáš Strnad

Ne

VCC ČR

Ing. Pavel Národa

Ne

MBK

Pavol Vávra

Ano

AKAV, KRK

Ing. Pavel Šplíchal

Ano

UKUVHT

Miloň Kafka

Ano

VCC ČR

Tomáš Hušek

Ano

 

1/ Prezidium vzalo na vědomí úpravy Kalendáře práce na rok 2015 – termíny schůzek Tripartity

 

2/ Prezidium odsouhlasilo aktuální změny ve složení některých KLTK a dále přijetí nových KLTK, čekajících na zařazení do systému déle než dva roky – jedná se o:

Veterán klub Podbořany, Renault Car Club Praha, KHV Mladá Boleslav, VCC Ústí nad Labem, VK Litomyšl, a Historic Racing Club v AČR.

 

3/ Prezidium bylo informováno o předvánoční schůzce na MD ČR, jíž se za MD zúčastnil ředitel odboru 150. Ing. Pokorný a Ing. Musil, za FKHV Ing. Täubel, Ing. Fiala a JUDr. Täubel, za AVCC v AČR F. Čečil a za AKHV D. Říha. Za stěžovatele pak Ing. Barták, doprovázený Z. Košárkem. Účelem jednání bylo projednání stížností na systém testování, které opakovaně zasílá Ing. Barták, m.j. též na MD ČR. Jednání zahájil Ing. Pokorný rekapitulací současného stavu a vyzval stěžovatele k přesné formulaci jeho stížností. Po delší debatě se podstata stížnosti Ing. Bartáka ustálila na skutečnosti, že podle jeho výkladu předpisů by právo na testování k odpuštění ekologického poplatku měla mít každá KLTK. Vzhledem k nejasnosti dalších požadavků pp. Bartáka a Košárka byl ing. Barták ředitelem Pokorným vyzván k jejich přesné písemné formulaci. Termín nebyl na místě stanoven, požadovali jsme termíny co nejkratší. Závěrem Ing. Musil konstatoval, že po určitém období klidu je veteránská obec opět nejednotná. Na to Ing. Täubel reagoval konstatováním, že jednotná je, že projednávané stížnosti jsou excesy jednotlivců, které se bohužel vyskytují vždy a všude a že v žádném případě nepředstavují nejednotu veteránského hnutí. Zástupci AKHV a AVCC toto prohlášení důrazně podpořili a dotázali se stěžovatelů, proč se za každou cenu pokoušejí zbourat fungující a vstřícný systém provozování HV v ČR.

Před koncem roku zaslal Ing. Barták prezidentu FKHV dotaz, kolik ID karet je možno vystavit na jedno vozidlo, na což mu bylo odpovězeno. Na nový rok zaslal Ing. Barták výzvu ke zrušení registrace FKHV k DPH do 31.1.2015 s tím, že je to v rozporu s definicí neziskového subjektu a tedy se stanovami FIVA. J. Täubel informoval o tomto prezidenta FIVA P. Rolleta, který věc předal předsedovi legislativní komise FIVA p. Brestersovi a přislíbil podporu, pokud podobná stížnost na FIVA dojde.

 

4/ Bylo též projednáno znění e-mailového oslovení klubů a sdružení, které zpracoval T. Hušek a které je přílohou tohoto zápisu. Prezidium žádá členská sdružení o distribuci tohoto oslovení do svých členských klubů.

„Novoroční dopis k veteránské obci“, odsouhlasený na prosincovém prezidiu a schválený Tripartitou, bude neprodleně umístěn na web FKHV.

 

5/ Karel Kupka nabídl uveřejnit rozhovor se zástupci FKHV, který by formou otázek a odpovědí informoval veřejnost a opravil některé šířené dezinformace. Rozhovor proběhl koncem prosince a bude uveřejněn v únorovém vydání MJ.

 

6/ Odročené soudní jednání v případu 1st Veteran US Car Club Praha v ČR se konalo 18.12.2014 od 12.15. Za FKHV se zúčastnil právní zástupce JUDr. Jan Täubel. Případ byl znovu odročen na konec ledna 2015 s tím, abychom doplnili některé doklady, týkající se vyloučení žalobce ze systému testování, což učiníme.

 

7/ Prezidium projednalo otevřený dopis ing. Stanislava Žabky z Liberce (klub Nisa) z 21.11.2014, týkající se zpracování osobních údajů žadatelů o testování. Registrace byla provedena a ke 12.12.2014 jsme zaregistrováni u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod č. 55938/001.

 

8/ Webové stránky FKHV – byly zakoupeny dosud volné vhodné domény a od současného provozovatele byly vyžádány údaje a podklady, umožňující samostatné ovládání a úpravy stránek. Toto předání vázne na vyslovení souhlasu K. Kadlece, který před časem stránky zřídil – dle jeho slov na vlastní náklady. Po jednání prezidia J. Täubel požádal K. Kadlece o specifikaci podmínek, za jakých bude možno práva vydat. V případě finančních požadavků pak k jejich specifikaci a doložení.

 

9/ Na základě odhadu výsledku finančního hospodaření FKHV v roce 2014 bylo rozhodnuto částečně přerozdělit hospodářský výsledek do členských sdružení, která jej dále přerozdělí do svých členských klubů jako příspěvek na činnost. Klíčem k dělení je počet uskutečněných testací (z nichž zdroje pocházejí). S částkami byli předsedové sdružení písemně seznámeni a částky i způsob distribuce byly odsouhlaseny. K dnešnímu dni byly i vyplaceny. Prezidium toto odsouhlasilo.

 

10/ Odvody z příjmu za testace za měsíce 8-11/2014 do AKHV a AVCC byly rovněž oznámeny, odsouhlaseny a vyplaceny. Odvod za prosinec bude připojen k platbám za první polovinu roku 2015. Prezidium toto odsouhlasilo.

 

11/ AČV a PF – V. Kafka seznámil prezidium se stavem příprav a zajištění Plesu FKHV. Další schůzka AČV bude 8.1.2015 od 18.00 v sekretariátu FKHV. Byl odsouhlasen další postup v distribuci pozvánek a čestných vstupenek, jakož i prodej ostatních vstupenek.

V sále bude k dispozici max 500 míst u stolů, čestných vstupenek byly vytištěny tři stovky.

 

12/ Vzhledem k dosavadnímu vývoji v AČV a PF a nesouhlasným stanoviskům AKAV a pochybnostem některých dalších účastníků jednání, přislíbil J. Täubel vypracování stručných tezí, jakým směrem dále pokračovat.

 

13/ Prezidium uložilo sekretariátu FKHV pravidelně uveřejňovat na webu stručnější výtahy z jednání prezidia, sestávající z bodů, které byly uzavřeny a rozhodnuty.

 

14/ J. Täubel informoval o nabídce účasti FKHV na Classic Show Brno ve dnech 20. až 22.3. 2015. Prezidium rozhodlo se zúčastnit a Jan Täubel zajistí od Karla Kupky nabídku na zřízení informačního stolu či ministánku. Následně zajistíme jednoduchý informační materiál o FKHV a jejích činnostech pro veteránskou obec, který by se na CSB rozdával.

 

15/ J. Täubel vyzval k navržení delegátů ANF na akce FIVA v ČR – Moravia Rally 19. – 26.9.2015 a BRH Mladá Boleslav 4. – 6.6.2015.  Na BRH se přihlásil K.Kadlec,  na Moravii musíme delegáta nalézt co nejdříve.

 

16/ 19.2.2015 se dožívá 75 let dlouholetý předseda KTK 11 Václav Bečvář. Jeho nástupce Miloň Kafka připravil připomenutí jeho osobnosti pro Motor Journal.

 

17/ Byla prodiskutována otázka počtu druhů Průkazů historických vozidel, používaných různými sdruženími. Prezidium uložilo předsedovi KTK toto zmapovat a zdokumentovat. Na základě toho budou označeny ty, které mají oporu v platných předpisech a tento seznam bude rozeslán na sdružení, KTK a KLTK, případně i na registrační místa a pojišťovny.

 

 

Zapsal

 

Jan Täubel st.

7.1.2015

 

Zpět