Zápis ze zasedání prezidia dne 8. 11. 2016

22.11.2016 16:04
Zápis ze zasedání prezidia dne 8. 11. 2016

 

Prezídium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR- spolky

Prezident FKHV ČR

Ing. Jan Täubel

ČKHV

Ing. Pavel Fiala

Rolls Royce

Jiří Černý

VCC ČR

Václav Kafka

UKUVHT

Ing. Jan Zápotocký

AVCC HK

Ing. Pavel Šimek

MBK ČR  

MUDr. Jaroslav Větvička

AKAV

Ing. Miloslav Plašil

 

Odborné orgány prezídia:

Funkce

jméno

přítomen

Generální sekretář

Mgr. Tomáš Hušek

Ano

Sekretariát

Bára Horáková

Ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

omluven

Komise pro řízení KTK

Ing. Pavel Fiala

Ano

Technická komise

Ing. Jan Täubel

Ano

 

Revizní komise FKHV ČR:

Předseda KRK

Dr. Rudolf Žalud

omluven

 

Hosté:

Jméno

přítomen

Rolls Royce

Tomáš Strnad

Ne

AČV

Ing. Pavel Národa

Ne

MBK ČR

Pavol Vávra

Ne

AKAV

Ing. Pavel Šplíchal

Ano

VCC ČR

Ing. Tomáš Barnet

Ano

UKUVHT

Josef Zrucký

Ano

 

Hosté: Aleš Pařík, Tomáš Barták

 

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 6. 12. 2016 od 17 hodin na sekretariátu FKHV.

 

Před jednáním Prezidia proběhlo setkání se zástupci návrhu nového systému poplatků FKHV.

A.Pařík a T. Barták přednesli argumenty a důvody, proč je nutné  změnit systém financování FKHV.

J. Täubel vysvětlil poslání FKHV v návaznosti na FIVA s tím, že FKHV má mnohem širší působnost, činnost a poslání, než je jen činnost výdělečná, tak jak je argumentováno.

M.Plašil upozornil na zodpovědnost FKHV za celý systém, poděkoval za návrh a shrnul jeho výhody a nevýhody. Sdělil, že současný systém není v rozporu s legislativou, jak je tvrzeno.

 

Prezidium odmítlo schválit daný dokument s tím, že před jeho schválením, je třeba učinit:

·         Právní rozbor stanov a činnosti FKHV ve vztahu k spolkům a NOZ

·         Důkladnou analýzu a inventuru KTK

·         Podrobit návrh širší diskusi s provázaností na praxi se zástupci KTK, KLTK

·         Vytvořit funkční a efektivní systém kontroly

-          Analyzovat provázanost s informačním systémem a uzpůsobit ho tak, aby byl navrhovaný systém poplatků jeho prostřednictvím kontrolovatelný

-          Začlenit do systému funkčně a efektivně Revizní komisi

·         Kontrola zápisu spolků včetně jejich uvedené činnosti

 

Závěrem bylo konstatováno, že Prezidium nestojí v opozici proti navrhovatelům ani návrhu samotnému. Je otevřeno návrhům a změnám, které vedou ke zlepšení daného systému. V současné době je však v praxi uplatňován systém, který byl nedávno revidován, je funkční a proto by bylo nezodpovědné a rizikové zavádět systém nový pod časovým tlakem, bez hlubší analýzy, diskuse a vytvoření podmínek pro jeho funkčnost a efektivitu.

M. Plašil si vzal za úkol dále pracovat s návrhem systému, podrobit jej analýze ve vztahu k současnému systému. V případě potřeby budou navrhovatelé kontaktováni a požádání o spolupráci.

 

Jednání Prezidia:

1)    Nominace na prezidenta FKHV

Na funkci prezidenta FKHV byly nominováni za jednotlivá Sdružení:

 

Rolls Royce                Pavel Fiala

VCC ČR                     Pavel Fiala

MBK ČR                     Marketa Profeldová

AKAV                          Pavel Šplíchal

ČKHV                         Pavel Fiala

AVCC HK                   bez návrhu

UKUVHT                    bez návrhu

 

2)    Termín školení KTK byl stanoven od 7. do 8. 1. 2017.

Ohledně odborně technické části byl osloven pan Veleba a Cankář.

Bude zařazena část ekonomická, kterou zajistí Ing. Petr Lammel.

Další obsah bude zpracován a upřesněn.

 

3)    Proběhne prověrka registrace klubů - spolků, kontrola jejich zápisu v rejstříku, včetně jejich činnosti. Spolupráce s nimi bude smluvně ošetřena.

 

4)    P. Fiala informoval o schůzi KTK 11, kde byl odvolán z pozice předsedy KTK Miloň Kafka a jako nový předseda KTK byl zvolen a Prezidiu navržen na jmenování pan Ing. František Chalupa.

V návaznosti na problémy, kvůli kterým byl M. Kafka odvolán, došlo k předání dokumentů, techniky a dalších věcí na sekretariátu FKHV. Následně se sešla Technická komise, která  zkontrolovala protokoly a sepsala nedostatky. Na základě těchto zjištění budou tyto nedostatky podrobně prozkoumány.

 

5)    Prezidium schválilo a jmenovalo Františka Chalupu jako předsedu KTK 11.

 

6)    Dosud nebyly odsouhlaseny částky odvodů AČR a AKHV.  J.Täubel bude kontaktovat zástupce Tripartity, aby tak učinili, aby jim obratem odvody mohly být převedeny.

 

7)    Spolupráce KTK s pracovníky Registračních míst. KTK by měly s pracovníky registračních míst spolupracovat, zvát je na svoje schůze, další případná jednání. Ne ve všech KTK taková spolupráce probíhá. Prezidium vyzve KTK aby tak činily.

 

8)    AKAV prostřednictvím M. Plašila podalo námitku k obsáhlosti a nečitelné formě tisku Evidenčního listu, který je povinně zasílán na sekretariát. Bylo vysvětleno, že veškeré uvedené údaje jsou pro evidenci a administraci testací důležité. Forma není určena  k tisku, ale ke zpracování v elektronické podobě. Vysvětlení bylo akceptováno.

9)    Bohemia rallye historic Mladá Boleslav – žádost o zařazení do kalendáře mezinárodních soutěží FIVA byla prezidiem schválena

 

10) Prezidium schválilo následující změny ve složení a funkčnosti jednotlivých KLTK:

- KHV Slaný – KLTK zrušena, neboť přechodem p. Sekery do VCC Slaný klesl počet členů pod 3.

- KLTK klubu „30 nebo nic“ je zrušena, ne všichni členové se zúčastnili školení

- KLTK „Fox cars Clubu“: vzniklá odštěpením z „30 nebo nic“, po školení 2017 byla schválena k činnosti, členové se zúčastnili již 2x školení

- KLTK „VCC Nisa v AČR – byli schváleni dva noví členové – p. Chudlářský a Knébl

- Propag Veterán Rally Team byl přejmenován na „Spolek Veterán Team Velim“.

- KLTK 14-10 VCC Beskydy v AČR byl v evidenci FKHV zrušen. Daná záležitost bude projednána s AČR.

- do KLTK 01-10 Czech Classic Car Club byl schválen nový člen p. Lukáš Strnad.

 

11) Změna zákona č. 56/2001 sb. – požadované změny FKHV byly v pozměňovacím návrhu obecně akceptovány. Jediným problémem je nesoulad mezi trvalým vyřazením z evidence a dočasným vyřazení z provozu. FKHV navrhovala možnost trvalého vyřazení z evidence silničních vozidel na podkladě úspěšné testace na historickou původnost, zatímco MD hovoří o dočasném vyřazení z provozu. V návaznosti na tuto zkušenost a složitý proces, jakým FKHV změny zákona prosazovala, bude FKHV prostřednictvím dopisu usilovat na Ministerstvu dopravy, kultury a životního prostředí, aby byla standardním připomínkovým místem a byla zvána jako partner ke spolupráci při přípravě legislativy související s její činností.

 

12) V. Kafka podal návrh na podrobné doplnění činnosti FKHV ve stanovách. FKHV, ať už sama, nebo prostřednictvím spolků které sdružuje, pořádá akce historických vozidel – setkání, závody, výstavy, kulturní akce, propagační akce apod. Dále pod FKHV působí Akademie českého veteránismu která vykonává širokou nevýdělečnou činnost zaměřenou na propagaci a podporu veteránského hnutí. Důvodem tohoto návrhu je mylný výklad činnosti FKHV, kdy je jako hlavní činnost FKHV oponenty uváděna výdělečná činnost. Prezidium návrh přijalo a uložilo zpracovat podklad pro změnu stanov na Shromáždění delegátů.

 

13) Pan M. Bumba z Porsche classic clubu zaslal dopis, ve kterém informuje, že přechází do Prahy. Sídlo klubu zůstane ve Vratislavicích, ale kancelář a dílna bude v Praze. Dále se dotazuje, zda bude možné požádat o spolupráci testovací komisaře KTK z Prahy. Odpověď je, že ano, jelikož v souladu s Příručkou pro testování se druhý stupeň testování může provádět ve kterékoliv KTK, bez ohledu na působnost a sídlo KLTK.

 

14) P. Šimek informoval o publikaci vydané FIVA. Rozsah je 413 stran, cena 40 EUR. Bylo rozhodnuto koupit jednu publikaci pro každé Sdružení a FKHV, tedy 8 publikací.

 

15) Některé KLTK neodeslaly Evidenční list za období 2016.  Musí tak učinit, i pokud neprovedly žádnou testaci, která dále nepostupuje do KTK. Na tuto skutečnost budou sekretariátem upozorněni.

 

16) Byl vznesen podnět, že v účetnictví není u KTK 12 účtována žádná ekotestace v roce 2015. Bude prověřeno, zda se jedná o skutečnost, nebo chybu v evidenci.

 

17) Zastupitelnost účetnictví – bylo projednáno, že je třeba se zabývat zastupitelností v oblasti účetnictví, ať už v rovině personální, nebo vytvoření takových mechanismů, aby byla zastupitelnost zajištěna.

 

18) V návaznosti na předchozí bod a obsah jednání o návrhu změny financování FKHV byla projednávána potřeba transformace kontrolní a revizní komise, jako důležitého orgánu vnitřní kontroly. Ta by se měla sestávat i z odborníků v oblasti ekonomie. Primárně by tito odborníci měli být z řad členské základny. Při jejich absenci byla diskutována možnost zapojení externích odborníků. Dalším námětem je zřízení ekonomické komise, popř. využívání externího auditu.

 

19) Prezidium schválilo objednání právní analýzy stávajícího systému FKHV zejména ve vztahu k návrhům, které podávají pánové A. Pařík a T. Barták. Navrhované změny se zásadním způsobem dotýkají nejen systému financování FKHV, ale i celkové odpovědnosti za provozování systému testací. FKHV jako nositel a realizátor celého systému testací za něj v plné míře zodpovídá a proto při realizaci všech změn musí být zajištěna spolehlivá a účinná zpětná vazba o všech činnostech, které jsou realizovány na nižších organizačních složkách. Výsledky této analýzy pokud povedou k závěrům, že je nutno stávající stav změnit budou zpracovány do návrhu, který bude diskutován i v návaznosti na smlouvu o spolupráci s AČR a AKHV.

V případě, že by se jednalo o zásadní změny, jejichž schválení by bylo nad rámec pravomocí prezidia FKHV, bude svoláno mimořádné SD FKHV.

 

20) J. Černý vyjádřil dílčí nesouhlas s obsahem smlouvy uzavřené s Národním muzeem, která vznikla iniciativou AČV. Nesouhlas se týká ustanovení, které stanovuje, že předměty uložené do archivu poskytovaného Národním muzeem přejdou po 10-ti letech do jeho vlastnictví.  J. Täubelem bylo vysvětleno, že to byla podmínka poskytnutí archivu se všemi souvisejícími službami a že k uloženým předmětům bude mít FKHV přístup i po uplynutí této lhůty. Bylo rozhodnuto, že FKHV bude usilovat o dodatek, který ošetří možnost nakládání s těmito předměty i po dané lhůtě a to např. formou výpůjčky apod.

 

21) J.Černý seznámil Prezidium s plány na využití Nákladového nádraží Žižkov, kde by mělo vzniknout centrum s tematikou a exponáty z oblasti historických vozidel. Bylo rozhodnuto, že FKHV bude tuto aktivitu podporovat.

 

22) Návrh osobnost roku – na osobnost roku byla AČV navržena paní Šulcová. Členové Prezidia byli vyzváni, aby na příštím prezidiu předložili další případné návrhy na osobnost roku, aby mohla být vybrána a oslovena v předstihu před jejím vyhlášením, které proběhne v rámci plesu FKHV 27. 1. 2017.

 

23) T. Hušek přednesl návrh na rozšíření rubriky Dotazy na www stránkách FKHV o dotazy veteránské veřejnosti a odpovědi na ně, které řeší převážně technické a legislativní problémy. V současnou chvíli jsou takové dotazy zasílány na sekretariát a je na ně odpovídáno individuálně, přestože by mohly být zajímavé a využitelné pro širší okruh členů. Bylo uloženo tento návrh dále rozpracovat.

 

24) AČV předložila dotaz, zda Prezidium omezuje nějakou částkou výdaje na jednotlivý výjezd zástupce AČV na akci Poháru federace. Bylo konstatováno, že Prezidium rozhodlo o úhradě cestovních výloh delegátů Akademie ve výši odpovídající předpisům pro zaměstnance. Dále, že byla  schválena celková částka pro tyto výjezdy. Pokud si AČV stanovila maximální limit pro jednotlivý výjezd z důvodu dodržení rozpočtu, Prezidium souhlasí s tím, aby toto pravidlo uplatňovala.

 

 

Zapsal: Tomáš Hušek 8. 11. 2016

Doplnil: Jan Täubel 

Zpět