Zápis ze zasedání prezidia dne 7. 2. 2017

15.02.2017 17:14

Prezídium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR- spolky

Jméno a příjmení

Přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Pavel Fiala

ano

ČKHV

Ing. Pavel Fiala

ano

Rolls Royce

Jiří Černý

ano

VCC ČR

Václav Kafka

ano

UKUVHT

Jan Zápotocký

ano

AVCC HK

Ing. Pavel Šimek

ano

MBK ČR 

MUDr. Jaroslav Větvička

ano

AKAV

Ing. Pavel Šplíchal

ano

 

 

 

Další orgány Prezídia:

 

 

Funkce

Jméno a příjmení

Přítomen

Generální sekretář

Mgr. Tomáš Hušek

ano

Sekretariát

Bára Horáková

ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

ano

Komise pro řízení KTK,TK

Ing. Jan Täubel

Omluven TK FIVA

Předseda AČV

Ing. Pavel Národa

ne

Předseda KRK

Dr. Rudolf Žalud

ano

Sportovní komise

Tomáš Barnet

ne


Příští mimořádné společné jednání prezidia FKHV a kontrolní a revizní komise bude v úterý 28. 2. 2017 od 16 hodin na sekretariátu FKHV.

Jednání se zúčastní Ing. Lammel a budou projednány nasedující  body:
- Prezentace stavu účetnictví FKHV, forma podkladů pro jednání Prezidia FKHV  a pro předsedy KTK, uzavření účetnictví za předchozí období 2014, 2015, 2016.
- Odpověď na zprávy KRK na SD FKHV
- Příprava Shromáždění delegátů dne 25. 3. 2017

Program jednání prezidia dne 7. 2. 2017
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 10. 1. 2016
Informace o spolupráci s Ing. Lammelem – na základě písemných ujednání probíhají práce v dohodnutých termínech.
Prezidium souhlasí s konáním mimořádného zasedání Prezidia a Kontrolní a revizní komise, na kterém budou prezentovány výsledky hospodaření FKHV za minulá období a nastaven systém pravidelného monitoringu.
2. Dopis na kluby, jejichž KLTK nesplnily oznamovací povinnost o realizovaných testováních
Dopis byl schválen a je připraven k odeslání. Komise, kterým bude pozastavena činnost, jsou v příloze zápisu, a prezidium jej schválilo. U komisí AKHV a AVCC AČR byli prezidenti vyrozumněni a souhlasí s navrženým postupem. Seznam pozastavených komisí je v Příloze zápisu.
3. Návrh smluv s kluby, které mají KLTK spolu s návrhem opatření bude připraven.
      Po připomínkách a schválení v Prezidiu smlouvy s kluby postupně uzavřeny.
• Z: Prezident + sekretariát
• T: 25. 3. 2017
4. Schválení formy OHV
Prezidium odsouhlasilo definitivní podobu OHV. Sekretariát pošle poptávku do 3 tiskáren a po vyhodnocení nabídek budou průkazy objednány a následně distribuovány na KTK.
V souvislosti s tímto bodem bude nutno projednat s MD použití samolepek pro prodlužování platnosti testování v OHV a PHV.
5. Nájemní smlouva pro pronájem nebytových prostor je zpracována a je k dispozici na stránkách FKHV.
6. Kontroly KTK probíhají dle plánu - více v Doplnění

Prezidium projednalo situaci vyplývající z výsledů kontroly KTK 11 u testací provedených KLTK 11-05 MZ-AZJ Apači z Joudova. Definitivní rozhodnutí o dalším postupu bude rozhodnuto na základě vyjádření členů prezidia.

TK navrhla dále nerozšiřovat počet členů v komisi. Návrh byl odsouhlasen a Technická komise nebude rozšiřována.
7. Dopis na MD Ing. Ťoka
Dopis na MD Ing. Ťoka se žádostí o zařazení FKHV do seznamu připomínkujích organizací k připravovaným změnám byl odeslán včetně jeho kopie na odor 150 a legislativní odbor MD.
8. Bude připraven obdobný dopis s pozměmnou argumentací na MŽP Ing. Brabce
9. Příprava informačního systému
- více v Doplnění
Ing. Šimek připravil podkladový materiál, který je přílohou tohoto zápisu. Nositelé jednotlivých úkolů zajistí jejich řešení do 14. 3. 2017. Prezidium odsouhlasilo navržený postup.
V souvislosti s touto skutečností bylo znovu potvrzeno, že z účinností od zveřejnění zápisu z Prezidia na internetových stránkách budou Žádosti o provedení testování vyplňovány již pouze v počítačové tištěné podobě. Toto rozhodnutí je podloženo kladným vyjádřením všech 14 KTK, které bylo vyžádáno.
a. Bylo odsouhlaseno standardizované číslování klubových testací ve formátu číslo klubové komise/rok/pořadové číslo testování (např. xx-xx/2017/n).
           xx-xx – přidělené číslo KLTK
           2017 – letopočet
           n – pořadové číslo provedeného testování
Prezidenti jednotlivých sdružení přemnesou tuto informaci do svých klubů.

10.  Setkání KRK s prezidentem FKHV
Jednání se uskutečnilo 25. 1. 2017 a je z něj k dispozici zápis, který byl předán k dispozici všem členům Prezidia. Prezidium s postupem v tomto zápisu souhlasí.
Členové KRK a Prezidia se zúčastní schůzky s Ing. Lammelem, kde bude prezentovat všechny údaje a odprezentuje výsledky roku 2016, které budou následně prezentovány také na SD. Termín schůzky bude 28. 2. od 16:00.
11. Jmenování Ing. Pavla Šplíchala do funkce hospodáře FKHV
Na základě doporučení KRK byl zpracován návrh popisu činnosti hospodáře federace jako člena Prezidia bez hlasovacího práva. Návrh doplněného popisu je v příloze zápisu. Prezidium potvrdilo Ing. Šplíchala do funkce hospodáře a on funkci přijal.
12. Spolupráce s tiskem
a) V. Kafka informoval o jednání s Ing. Kupkou – Motor Journal. Detaily spolupráce, které budou následně precizovány, budou připraveny pro jednání Prezidia.
b) Pro redakci Motor Classic byl předán článek Ing. Fialy. Redakce článek přijala a objednala jeho pokračování.
c) Proběhlo jednání s Dr. Hájkem. Nezávislý novinář, se kterým byla dohodnuta spolupráce s cílem popularizovat a zviditenit činnost na úseku historických vozidel. Dr. Hájek cca do 17. 1. připraví návrh oslovení klubů, aby poskytly materiály se zajímavostmi ze všech oborů vetránské činnosti, který bude rozeslán na všechny kluby, a na základě došlých podkladů budou postupně zpracovávána jednotlivá témata.
• Z: Fiala- příprava dopisu
• Sekretariát a předsedové sdružení rozeslání dopisu na kluby.
• Sekretariát zveřejnění dopisu na stránkách FKHV.
13. Tiskový tajemník prezidia
Prezidium odsouhlasilo Jiřího Patočku do pozice tiskového tajemníka FKHV. Jeho úkolem bude připravovat pro schválení prezidiem podklady pro tisk a konkrétní spolupráce především s Motor Journalem.
14. V souvislosti s předchozím bodem byla diskutována otázka zveřejněného článku
J. Růžičky v Motor Journalu č. 2/2017. Prezident nehodlá osobně na tento článek reagovat, ale Prezidium rozhodlo o článku, který vysvětlí určité nesrovnalosti. Návrh textu reakce předloží k odsouhlasení prezidiu Tomáš Hušek ve spolupráci s JUDr Täublem.

15. Dr. Větvička informoval o zasedání Akademie veteránismu, kde vznikl námět
dotovat podniky zařazené do Poháru Federace částkou 5 000,-Kč. Prezidium vzalo na vědomí a na příštím řádném zasedání po obdržení zápisu z jednání Akademie bude další postup na tomto úseku schválen Prezidiem.
16. Informace o plesu
V. Kafka informoval o průběhu plesu, který je hodnocen jako úspěšný a zúčastnilo se jej cca 400 lidí z celé republiky. Určitým zklamáním byl výsledek sbírky na pomoc rodině Vocílkových, kde se vybralo pouze cca 3 500,-Kč. Na základě této skutečnosti rozhodlo prezidium o dorovnání částky do výše 10 000,- Kč z rozpočtu FKHV, a spolu s vybranou částkou je poukázat ve formě daru rodině Vocílkových.
Celkové hodnocení plesu po ekonomické stránce bude předloženo prezidiu do 14. 3. 2017.
17. Materiál pro MD
Materiál pro jednání o provádění STK u historických vozidel odeslal předseda TK v termínu na MD s tím, že bude zorganizováno následně jednání s odborem 150 MD.Bude sjednán  termín na MD.
18. Účast na VH AKHV v Pardubicích
Pavel Fiala přijal pozvání na účast na Valné hromadě AKHV 11. 4. v Pardubicích. Prezidium odsouhlasilo jeho účast.

19. Příprava mimořádného SD , které se bude konat dne 25. 3. 2017
Zajištění delegátů na SD:
• Z: Prezidenti sdružení
• T: 20. 3. 2017

20. Placení členských příspěvků od jednotlivých sdružení
Budou oslovena všechna členská sdružení s žádostí o zaplacení členských příspěvků. Příspěvky budou na účtu FKHV do 13. 3.
• Z: Bára Horáková
• T: do 21. 2. 2017

21. KLTK
a. Změny v KLTK:
o 01-04 Bohemia Classic Car Club: Nový člen p. Očenášek. Aktuální složení: p. Zrucký, Očenášek, Čáp, Číhala, Pičman
o 07-05 Auto klub Cheb v AČR- nové složení komise: Jaroslav Rajlich, Jiří Žofaj, Stanislav Šnejdar, Petr Rajlich.
o 12-12 Klub historických vozidel: Nový člen p. Vašut. Aktuální složení: Leo Kohot Leo, Jiří Kohot, Radek Konečný, Čestmír Koller, Jaroslav Vašut
o 12-13 Tatra Veterán Car Club Kopřivnice. Nový člen: Pálka Luboš. Aktuální složení: Juřica, Válek, Čípová, Loprais, Pálka
o 13-08 VCC Ústí nad Labem, spolek- nové složení: Petr Prchal, Libor Uher, Zdeněk Hetzendorf, Roman Tobiáš.
b. Žádosti o vznik nové KLTK:
o  „Spolek RPZ-45,z.s.“ v ČKHV ve složení Karel Mejstřík, Libor Poříz, Vojtěch Mejstřík, Josef Cach – Žádost přijata, komise nyní bude dva roky v čekací lhůtě.
o Veteran car club Cheb v AČR ve složení Mirko Majer, Josef Procházka, Josef Urbanský. Žádost přijata, komise nyní bude dva roky v čekací lhůtě.
o VCC Písek v AKHV ve složení Roman Drašnar, Petr Lagron, Bohumil Černý, Tomáš Talafous. Alois Krejčí. Žádost přijata, komise nyní bude dva roky v čekací lhůtě.
22. Prověrka právní existence klubů – stav- určení dalšího postupu
Zjistit, zda „zapsaný ústav“ má právní opodstatnění, může testovat a má členskou základnu.
o Z: předseda legislativní komise JUDr. Täubel
23. Aktualizace dokumentů FKHV
Byly uzavřeny Dohody pro výplatu cestovních náhrad pro Prezidium, TK, KRK a Akademii všem členům, kterým jsou vypláceny cestovní náhrady. Postupně budou prověřovány veškeré interní dokumenty vydané FKHV.
Zástupci AKHV a AVCC AČR budou vyzváni k námětům na aktualizaci Smlouvy o dlouhodobé spolupráci.
24. Prezidium schválilo náplň práce TK, která bude zveřejněna na internetových stránkách. Text se zahrnutými připomínkami p. Paříka je přílohou zápisu.
25. Účast na náhradním školení KLTK 18. 3. 2017
Náhradního školení se zúčastní Ing. Taubel, Pavel Fiala a Bára Horáková.
• Z: Bára Horáková pošle pozvánku
• T. 28. 2. 2017
26. Účast na akci v Brně 18. 3. 2017
Na Classic Show v Brně se zúčastní Václav Kafka, Jaroslav Větvička a Tomáš Hušek.
27. Trvale udržovat aktuální www stránky:
a. Upravit Dohodu o hmotné odpovědnosti
b. Opravit cestovní příkaz
c. Zaměnit formát pro platby z testování
d. Vzor návrhu odměny
e. Aktualizovat seznam KLTK

28.  Informace o Nákladovém nádraží Praha Žižkov
Jiří Černý informoval o vývoji spolupráce s Nákladovým nádražím Praha Žižkov a jeho budoucím využití. Prezidium souhlasí s navrženým postupem a pověřuje J. Černého k účasti na jednání o metropolitním plánu Prahy. Je nutno hledat další cesty na podporu tohoto projektu.

29. Žádost nově vzniklého spolku o vstup do FKHV ČR
Byla doručena žádost o vstup do FKHV nově vzniklé Federace vedené RNDr. Stonavským – AVCCMS, z.s.
S ohledem na datum doručení se této záležitosti bude věnovat na některém příštím zasedání. Jedná se opět o sdružení klubů, které jsou dosud řádně registrovány v jiných sdruženích jako VCC ČR a ČKHV. Členové prezidia si připraví návrh, jak v této záležitosti dále postupovat.

30. Pan Štohl předal pozvání na akci pořádané Praga klubem k výročí založení klubu a vítal by účast cca 5-8 delegátů ze strany FKHV. Akce se koná dne 27. 3. 2017 v odpoledních hodinách. Bude doručena oficiální pozvánka.
31. Dr. Větvička informoval o návrhu  1st US Veteran Club Prague, vedený p. Košárkem, podat přihlášku  do Mercedes-Benz  klubu jako právnické osoby. Zároveň navrhl - za předpokladu, že bude podaná přihláška VV MBK ČR přijata - za této situace projednat a zakotvit právně vymahatelnými smlouvami mezi 1st USCP, FKHV a MBK ČR dodržování všech zásad práce v FKHV,  zdržet se všech podání proti FKHV a nastolení běžné pozitivní spolupráce.
Prezidium upozornilo na špatné dosavadní zkušenosti spolupráce s panem Košárkem, který se nejen soudil s FKHV, ale i byl vyloučen pro nečestné jednání z řad AČR. I některé další sdružení jako např. AKAV nemají s panem Košárkem pozitivní zkušenosti.
Po projednání, nebo spíše informaci na jednání tripartity,  je přijetí samozřejmě plně v kompetenci vedení Mercedes klubu. Prezidium však doporučuje, aby vstup, pokud jej vedení MBK odsouhlasí, byl spojen s uzavřením právně vymahatelných smluv o dodržování všech zásad práce v FKHV a stažení všech dalších sporů. V případě žádosti nově vstupujícího klubu platí 2 leté moratorium pro stanovení KLTK, pokud nemá již Mercedes klub vlastní a bude žádost uplatňovat.
32. Ostatní
a. Ze zápisu prezidia 1/2017 přišla úprava jména rodina, na kterou byla zrealizovaná sbírka na Plese AČV, kdy se jednalo o rodinu Vocílkovu, přezdívanou „Hujerovi“.
b. Materiály, které jsou určeny k probrání a odsouhlasení na prezidiu, musí být na sekretariát FKHV ČR přijaty minimálně pracovní 2 dny před prezidiem.


Datum: 7. 2. 2017
Zapsala: Bára Horáková
Doplnil: Pavel Fiala

 

Vysvětlivky:
T = termín
Z = zodpovědnost


Příloha KLTK k pozastavení činnosti

01-09.1 VCC ČR B. S. A. klub
01-14.1 VCC ČR Citroën Klub Praha
01-34.1 UKUVHT ČR BMWTUNING CLUB
01-37.1 VCC ČR Renault Alpine Czech Club
01-46.4 VCC ČR Ferrari Maserati Classic Club
06-14.1 VCC ČR KHV Velkopolský dvůr (Veteran klub Náměšť nad Oslavou)
07-05.4 AVCC AČR Auto klub Cheb v AČR
11-06.1 AKHV v ÚAMK KHUV Beroun
11-35.1 VCC ČR Jaguar Car Club


Příloha Technická komise FKHV – popis činnosti

Technická komise je kontrolním a poradním orgánem prezidia FKHV ČR v oblasti testování historických vozidel.
1) Členy komise navrhují jednotlivá členská sdružení FKHV ČR a její složení a osobu předsedy schvaluje prezidium FKHV ČR.

2) TK se schází pravidelně na základě ročního plánu práce a mimořádně v případě urgentní agendy. Její jednání řídí předseda TK. Z každého jednání a přijatých závěrů TK je pořízen zápis, který je předkládán na jednání prezídia FKHV ČR.

3) Technická komise se ve své činnosti metodicky řídí právními předpisy ČR a Technickým kodexem FIVA.

4) Technická komise má za úkol především:
a) Zpracovat a průběžně aktualizovat veškeré interní dokumenty v oblasti testování historických vozidel vydávané FKHV ČR, jakými jsou např. Příručka testování historických vozidel, Postup pro testování a postup pro vyplňování Žádostí o provedení testování historického vozidla, OHV (Osvědčení historického vozidla).
i. Zpracovávat a předkládat návrhy na úpravy právních předpisů ČR týkajících se historických vozidel a vozidel silničních registrovaných v registru silničních vozidel, která mohou být testována (zákon č. 56/ 2001 Sb., vyhláška č. 355/2006 Sb., č. 302/2001 Sb., č. 341/2014 Sb. apod.)
b) Spolupracovat na zpracování a aktualizaci Ekonomické směrnice FKHV ČR.
i. Schvalovat předložené návrhy příslušných klubů na obsazení funkce technických komisařů do KLTK a KTK a ve spolupráci se sekretariátem FKHV ČR vést evidenci o odborné způsobilosti jednotlivých testovacích komisařů.
c) Organizovat školení technických komisařů všech stupňů ve smyslu platné legislativy ČR a interních předpisů FKHV ČR:
• členů a předsedů Klubových testovacích komisí s náplní testování vozidel na historickou původnost ve smyslu Technického kodexu FIVA,
• členů a předsedů Krajských testovacích komisí s náplní testování vozidel na technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích ve smyslu platné legislativy ČR.
d) Kontrolovat proces testování a správnost provedených testací včetně kontroly dodržování vydaných interních dokumentů v oblasti testování.
e) Ve své kontrolní činnosti spolupracovat s Kontrolní a revizní komisí FKHV ČR.
f) V případě zjištěných závad informovat prezidium FKHV ČR a navrhnout nápravná opatření.
g) Ve spolupráci se sekretariátem FKHV ČR vést evidenci technických komisařů a členů i předsedů jednotlivých komisí.
i. Ve spolupráci se sekretariátem FKHV ČR vést evidenci přijatých Evidenčních listů neshod HV a jejich řízení.
h) Na základě zkušeností s provozováním systému testování sbírat náměty a připomínky k jeho funkčnosti, tyto po vyhodnocení případně promítat do návrhů úprav interních prováděcích dokumentů a do návrhů na případné legislativní úpravy.

Navrhl: Jan Täubel st.
Doplnil: Aleš Pařík

Dne 1. 2. 2017

Příloha Informační a evidenční systém testování historických vozidel
otázky, harmonogram, garant
Zpracoval: P. Šimek
Konzultoval: P. Fiala
Leden 2017
Během školení předsedů a místopředsedů KTK dne 7. 1. 2017 vyplynuly otázky či nejasnosti, které je nutné před realizací informačního systému (IS) zodpovědět a definovat jasný postup. Tato problematika byla také diskutována na společné schůzce P. Fialy a P. Šimka dne 26. 1. 2017, kde bylo dohodnuto, kdo zajistí kterou část. Plánovaná schůzka s J. Francem byla pro nemoc odložena.
Otázky a nejasnosti, které je nutné objasnit, vysvětlit a definovat
1. Jakým způsobem vlastník HV připraví podklady pro Žádost o provedení testování historického vozidla a samotné testování HV?
návrh připraví: P. Šimek, konzultace P. Fiala, J. Franc
2. Kdo bude mít přístup do IS a jaké budou role a práva? Jaké bude mít IS části a co budou obsahovat?
návrh připraví: P. Šimek, konzultace P. Fiala, J. Franc
3. Jaké budou bezpečnostní mechanismy?
návrh připraví: P. Šimek, konzultace P. Fiala, J. Franc
4. Jaký bude mechanismus jednoznačné identifikace vozidla? (absence VIN, absence č. rámu, malé číselné rozsahy výrobních čísel vozidel vyrobených před 2. svět. válkou
návrh připraví: P. Fiala, J. Täubel, TK
5. Jakou formu podpisů a razítek akceptují registrační místa a MD a jakým způsobem se budou podpisy ověřovat? např.:
a. naskenovaný podpis, který se do Žádosti ... vloží po přihlášení testovacího komisaře do IS a jeho potvrzení, originál podpis pouze předsedy KLTK v případě silničního vozidla nebo pouze předsedy KTK v případě historického vozidla
b.  „fyzické“ podepsání převedené do el. podoby a vložené do Žádosti ... – např. podepsání se na tablet jako vstupní zařízení,
c. pouze originál podpisy na Žádosti ...
zajistí: P. Fiala
6. Jaký bude proces a postup testování v případě kontaktu s vlastníkem HV?
a. Jakým způsobem se bude Žádost ... předávat mezi KLTK a KTK v případě, že se bude testovat na dvou rozdílných místech?
b. Kde se bude Žádost ... tisknout?
c. Kdo tuto Žádost ... předá vlastníkovi HV jako finální produkt s podpisy a nalepenými fotografiemi a kde se vlastník na Žádost ... podepíše?
d. Kde se bude Žádost .... archivovat v papírové podobě a jakým způsobem se zajistí distribuce na archivační místa (KTK, KLTK, FKHV)?
e. Bude se naskenovaná žádost s originál podpisy archivovat také v IS a kdo tuto archivaci provede?
f. Musí být předseda KTK vždy přítomen u testování nebo pravidelné prohlídky cca 15tis vozidel? (odpovědi závisí na výsledku otázky č. 5.)
zajistí: P. Fiala,konzultace Šimek a předsedové KTK
7. Jakým způsobem bude nastaven proces pravidelných prohlídek a jakým způsobem budou evidovány záznamy o pravidelných prohlídkách?
a. Bude nutné protokol tisknout? (např. jen na žádost vlastníka)
b. Jakým způsobem se bude protokol podepisovat, kde se bude tisknout, kdo předá vlastníkovi?
zajistí: P. Fiala, konzultace: P Šimek,  J. Franc, předsedové KTK
8. Jakým způsobem se budou tvořit tzv. etalony a kdo a jak je bude verifikovat?
návrh připraví: P. Šimek, konzultace P. Fiala, J. Franc, J.Täubel, M.Pomahač
9. Jaké budou požadavky na IS z pohledu uživatele?
návrh připraví: P. Šimek, konzultace J. Franc, J. Sedláček
10. Jakým způsobem a v jakém rozsahu budou doplněna data do IS z předchozích testování? (pro účely prohlídek – prodlužování)
návrh připraví: P. Šimek, konzultace P. Fiala, J. Franc
11. Jaká data se budou tisknout na OHV v případě testování silničního vozidla?
návrh připraví: J. Täubel, TK
12. Bude nutné v případě náhledu do IS úředníky příslušných registračních míst předávat na registrační místa nadále seznamy vozidel, kterým bylo prodlouženo testování? Pokud ano, co má seznam obsahovat a v jakém má být formátu?
návrh připraví: P. Fiala
13. Co budou obsahovat a v jakém formátu mají být požadované sestavy?  (přehledy, reporty, apod.)
návrh připraví: P. Fiala, konzultace TK, předsedové KTK, sekretariát

Harmonogram realizace IS
Harmonogram zcela závisí na vyjasnění předchozích otázek a nejasností. Hrubý harmonogram by mohl vypadat následovně:
1. zpracování zadání
a. 1 měsíc od vyjasnění otázek
2. návrh IS
a. 2 měsíce od zpracování zadání
3. realizace IS, příprava souboru testovacích dat
a. 6 měsíců od návrhu IS
4. testování IS
a. 3 měsíce od realizace IS
5. zapracování nedostatků a změn, oprava chyb
a. 3 měsíce od testování IS (závisí na rozsahu změn)
6. 2. testování a případná oprava chyb
a. 2 měsíce od zapracování nedostatků
7. školení, pořízení dat z předchozích testování
a. 4 měsíce od  2. testování
8. reálný provoz
a. 1 měsíc od ukončení školení
Garant realizace
V tuto chvíli není velkým problémem postavit kvalifikovaný tým, který se bude zahrnovat mimo programátorů také odborníky z oblasti databází, bezpečnosti, provozu IS, UX, apod. V současné době však probíhá jednání, kdo a za jakých podmínek by realizaci IS garantoval a zastřešil jako právnická osoba, tedy s potenciálními garanty.
Návrhy odpovědí
Otázka č. 1
Jakým způsobem vlastník HV připraví podklady pro Žádost o provedení testování historického vozidla a samotné testování HV?
Návrh – jedná se o 1. verzi návrhu, který zatím nebyl konzultován!
Vlastník HV může připravit podklady pro testování HV buď v papírové podobě tak, že ručně vyplní Žádost o provedení testování historického vozidla a s fotografiemi a případně dalšími podklady pro testování odešle před testováním testovacímu komisaři vybrané KLTK, který po přihlášení do IS v něm založí novou Žádost o provedení testování historického vozidla a veškeré údaje z papírové žádosti a výsledku testování přepíše do IS a nahraje fotografie v digitální podobě (vlastník může fotografie přinést např. na flash disku, nebo je testovací komisař naskenuje).
Druhá možnost je, že vlastník HV na veřejné části IS (bude se jednat o webovou aplikaci, uživateli stačí jen webový prohlížeč a připojení k internetu) podá návrh na testování historického vozidla a veškeré potřebné údaje zadá v elektronickém formuláři (včetně nahrání fotografií, popř. dodatečných souborů – např. původní technický průkaz, apod.). K tomuto návrhu získá jedinečný návratový kód, takže se ke svému návrhu může kdykoliv a odkudkoliv vrátit a upravit ho (podobně, jako podání do veřejného rejstříku).  V elektronickém formuláři si může (ale nemusí) vybrat také konkrétní KLTK, která provede testování na historickou původnost. K dispozici bude mít i schválené etalony vozidel. Následně kontaktujte např. emailem, telefonicky, osobně, apod. testovacího komisaře KLTK a sdělí mu svůj návratový kód. Testovací komisař po přihlášení do IS a zadání návratového kódu uvidí údaje, které vlastník zadal ve veřejné části IS. V případě nejasností ho může kontaktovat, aby údaje doplnil či opravil. V opačném případě z návrhu vygeneruje základ Žádosti o provedení testování HV.
Návratový kód musí splňovat:
- musí být jedinečný ke konkrétnímu návrhu
- musí být téměř nemožné kód odhadnout, zfalšovat nebo prolomit
- musí být časově omezen, např. 60 dní
- může se jednat o několikamístná hexadecimální čísla oddělená pomlčkou (pro lepší zadávání) dle určitých algoritmů, např.: G0X5-CV8-N4G4R

 

 

Doplnění k zápisu z prezidia ze dne 7. 2. 2017

K bodu 9. se doplňuje:

Na základě žádosti viceprezidenta FKHV ČR Václava Kafky byl doplněn Zápis z prezidia ze dne 7. 2. 2017 a k bodu 9) požádal o doplnění níže zmíněného:

„Dobrý den všem, v mé rekci na zápis z prezidia který mi byl zaslán k doplnění a vyjádření ,jsem z procesních důvodů nesouhlasil s bodem 9),dovoluji si tedy požádat aby toto bylo doplněno,případně byl zápis opatřen přílohou s tímto vyjádřením. Kafka Václav“

 

K bodu 6. se doplňuje:

Na základě kontroly provedených testací v této KLTK dne 11. 1. 2017 na návrh Technické komise FKHV rozhodlo prezidium FKHV ČR o následujícím nápravném opatření:

            S platností od doručení tohoto dopisu předsedovi Military´s Cars Apači z Joudova z.s. se pozastavuje oprávnění k testování pro KLTK 11-05 minimálně do konce roku 2017. Obnovení činnosti je poté podmíněno radikální výměnou členů této KLTK, včetně funkce předsedy a naplnění všech povinností nově jmenovaných členů – tedy splnění kvalifikačních požadavků a absolvování předepsaných školení v řádném či náhradním termínu. Po obdržení tohoto rozhodnutí Technické komise vraťte, prosíme, obratem razítko KLTK a průkazy odstupujících komisařů, na sekretariát FKHV. Razítko vám bude vráceno po rozhodnutí o obnovení činnosti vaší KLTK.

                V Praze dne 10. 1. 2017 

 

 

Zpět