Zápis z mimořádného Shromáždění delegátů 1. 12. 2018

16.01.2019 15:05

Přítomno 34 delegátů s hlasovacím právem, viz prezenční listina

 

Program jednání:

1. Registrace od 9:00 hod

 

2. Zahájení jednání, uvítání hostů od 10:00 

Prezident FKHV ČR Ing. Fiala přivítal přítomné delegáty a zahájil Shromáždění delegátů.

Tomáš Hušek přivítal a přečetl přítomným program a pravidla účasti a hlasování.

 

3. Volba návrhové a volební komise a zapisovatele    

Volba návrhové komise:

Vladimír Pisk

pro: 34

proti: 0

zdržel: 0

 

Bedřich Danda

pro: 34

proti: 0

zdržel: 0

 

Milan Dočekal

pro: 33

proti: 0

zdržel: 1

Předsedou návrhové komise byl zvolen Vladimír Pisk.

 

Volba volební komise:

Josef Zrucký

pro: 34

proti: 0

zdržel se: 0

 

Josef Vincenci

pro: 33

proti: 0

zdržel se: 1

 

Jiří Patočka

pro: 34

proti: 0

zdržel se: 0

Předsedou volební komise byl zvolen Jiří Patočka.

 

Zapisovatelkou byla navržena Bára Horáková.

pro: 34

proti: 0

zdržel: 0

Zapisovatelka byla odsouhlasena.

 

4. Schválení jednacího řádu Shromáždění delegátů a kontrola usnášeníschopnosti                                                                              

                                                                                               

Kontrola usnášeníschopnosti SD FKHV ČR.

Celkový počet delegátů: 35

Počet přítomných delegátů: 34

SD FKHV ČR je usnášeníschopné.

 

Schválení volebního řádu a programu SD.

pro: 34

proti: 0

zdrželo: 0

Volební řád a program SD bych schválen.

 

5.Zpráva prezídia FKHV ČR

Prezident FKHV ČR Ing. Pavel Fiala přednesl zprávu prezidia FKHV, viz Příloha č. 1tohoto zápisu.

 

Hlasování o zprávě prezídia FKHV ČR:

pro: 34

proti: 0

zdržel se: 0

Delegáti vzali zprávu z prezidia FKHV ČR na vědomí.

 

6.Informace o přípravě elektronického informačního a evidenčního systému testování

 

Ing. Vojtěch Vomočil prezentoval zprávu o přípravě IS FKHV, viz Příloha č. 2.

 

Hlasování o zprávě IS FKHV ČR:

pro: 30

proti: 0

zdržel se: 4

Zpráva o IS FKHV ČR byla vzata na vědomí.

 

Byly vzneseny následující dotazy, na které odpovídal Ing. Vomočil:

 • Budou se moci žádosti předávat mezi komisemi, např. z důvodu neznalosti vozidla?

Ano, žádosti o testování půjdou přesouvat mezi jednotlivými komisemi.

 • Půjde z IS vytisknout žádost ve formátu A4?

Tisk žádosti bude pouze ve formátu A3, komise se budou muset dovybavit technickým vybavením.

 • Jak budou probíhat platby za testování?

Systém bude umět vybírat platby za testování kartou online, platební převodem či nabídne tisk složenky.

 

7.Zpráva ze zasedání FIVA

Zprávu ze zasedání FIVA budou prezentovat hosté z AČR a AKHV v bodě programu č. 13, vystoupení hostů.

 

8.Zpráva o činnosti Technické komise   

Zpráva se o činnosti TK, viz Příloha č. 2.

 

Hlasování o zprávě TK:

pro: 34

proti: 0

zdržel se: 0 

Zpráva o činnosti Technické komise byla vzata na vědomí.

 

9.Zpráva kontrolní a revizní komise  

Zpráva od kontrolní a revizní komise přednesl Luděk Erlebach, viz Příloha č. 4.

pro: 34

proti: 0

zdržel se: 0

Zpráva kontrolní a revizní komise byla vzata na vědomí.

 

Delegáti byli informováni o zúčtování penále mezi FKHV a Ing. Lammelem.

 

10.Zpráva o činnosti Akademie českého veteránismu 

Zpráva o činnosti Akademie byla obsahem návrhu na zřízení návrh kulturní komise, viz Příloha č. 5.

 

Hlasování o zprávě Akademie českého veteránismu:

pro: 34

proti: 0

zdržel se: 0

Zpráva o činnosti Akademie českého veteránismu byla vzata na vědomí.

 

Hlasování o zřízení kulturní komise:

pro: 33

proti: 0

zdržel se: 1

Návrh na zřízení kulturní komise FKHV byl schválen.

 

11.Zpráva o akci Grand Veteran 2019

Delegátům byla prezentována příprava akce Grand Veteran 2019 ve dnech 26. – 28. 4. 2019, viz Příloha č. 6.

pro: 34

proti: 0

zdržel se: 0

Zpráva o akci Grand Veteran byla vzata na vědomí.

 

12.Zpráva o činnosti Sportovní komise  

Zprávu o činnosti Sportovní komise, viz Příloha č. 7, přednesla Bára Horáková.

pro: 34

proti: 0

zdržel se: 0

Zpráva o činnosti Sportovní komise byla vzata na vědomí.

 

13.Vystoupení hostů

Zástupce AČR p. Čečil a AKHV p. Franc prezentovali zprávu z FIVA, viz Příloha č. 8.

pro: 34

proti: 0

zdržel se: 0

Zpráva ze zasedání FIVA byla vzata na vědomí.

 

Dále prezident FKHV a zástupci tripartity poděkovali za velmi dobrou spolupráci.

 

14. Zpráva o hospodaření za 1 až 10 2018, výhled na celoroční hospodaření 2018

                                                          

Jiří Zítek přednesl zprávu o hospodaření 1-10/2018, viz Příloha č. 9.

 

Hlasování o hospodaření 1 až 10/2018 a výhled na celoroční hospodaření 2018:

pro: 30

proti: 0

zdržel se: 4

Zpráva o hospodaření 1 až 10/2018 a výhled na celoroční hospodaření 2018 byla vzata na vědomí.

 

 

15.Návrh a schválení rozpočtu na rok 2019  

Prezident FKHV prezentoval návrh rozpočtu FKHV na rok 2019, viz Příloha č. 10.

 

Hlasování o rozpočtu na rok 2019:

pro: 23

proti: 5

zdržel se: 6

Rozpočet na rok 2019 byl schválen.

 

16.Návrh změny Stanov FKHV ČR    

Byly probrány jednotlivé návrhy na úpravu stanov FKHV ČR.

 • Doplnit do Části I, čl. 1, odst. 3 „na území minimálně dvou krajů a její působnost je celorepubliková.“
 • Doplnit do Části II, čl. 5, odst. 1: „na území minimálně dvou krajů“ a doplnit do Části II, čl. 5, odst. 1: „a její působnost musí být celorepubliková“

pro: 21

proti: 10

zdržel se: 3

Úprava nebyla přijata.

 

 • Upravit Část II, čl. 5, odst. 2 „Vzniká podáním a přijetím písemné přihlášky, která musí obsahovat žádost o členství s prohlášením a uznání stanov FKHV ČR“ na „Žádost o členství musí být písemná a musí obsahovat prohlášení o uznání stanov FKHV ČR“

pro: 33

proti: 0

zdržel se: 1

Tato úprava byla přijata.

 

 • Doplnit do Části II, čl. 5, odst. 5 „Na členství ve FKHV ČR není právní nárok.“

pro: 28

proti: 4

zdržel se: 2

Tato úprava byla přijata.

 

 • Upravit odstavec v Části III, čl. 11, odst. 1 „Nejvyšším orgánem FKHV ČR je Shromáždění delegátů členů FKHV ČR, konané nejméně 1x ročně. Prezident FKHV ČR je jeho předsedou a vede zasedání Shromáždění delegátů členů FKHV ČR. Za každý členský subjekt se může Shromáždění delegátů účastnit maximálně pět osob (delegátů), které musí prokázat, že byly příslušným členem jako delegáti vyslány. Při hlasování má každý delegát jeden hlas. Delegáti člena, který nesplnil povinnost zaplatit členské příspěvky, nemohou hlasovat. Shromáždění delegátů členů FKHV ČR je usnášeníschopné při účasti nejméně 2/3 maximálního možného počtu delegátů oprávněných hlasovat.“ na „Nejvyšším orgánem FKHV ČR je Shromáždění delegátů členů FKHV ČR, konané nejméně 1x ročně. Prezident FKHV ČR je jeho předsedou a vede zasedání Shromáždění delegátů členů FKHV ČR. Za každý členský subjekt se může Shromáždění delegátů účastnit příslušný počet delegátů v návaznosti na počet členů členského subjektu následovně:

Počet členů členského subjektu

Počet hlasů na SD

do 150

1

151-300

2

301-600

3

601 - 1 200

4

1 201 - 2 400

5

2 401 – 4 800

6

4 801 - a více

7

pro: 8

proti: 14

zdržel se: 12

Návrh na úpravu poměru hlasů k členské základně nebyl přijat.

 

 • Jaroslav Větvička přednesl protinávrh na úpravu počtu hlasů:

„Nejvyšším orgánem FKHV ČR je Shromáždění delegátů členů FKHV ČR, konané nejméně 1x ročně. Prezident FKHV ČR je jeho předsedou a vede zasedání Shromáždění delegátů členů FKHV ČR. Za každý členský subjekt se může Shromáždění delegátů účastnit příslušný počet delegátů v návaznosti na počet členů členského subjektu následovně:

Počet členů členského subjektu

Počet hlasů na SD

do 150

3

151-300

4

301-600

5

601 - 1 200

6

1 201 - 2 400

7

2 401 – 4 800

8

4 801 - a více

9

 

pro: 25

proti: 1

zdržel se: 8

Návrh na úpravu poměru hlasů k členské základně byl přijat.

 

 • Upravit v Části III, čl. 11, odst. 1, rozdělit na další odstavec a upravit na: „Delegáti členského subjektu musí před začátkem konání shromáždění delegátů prokázat, že byli příslušným členem jako delegáti vysláni. Při hlasování má každý delegát jeden hlas. Delegáti člena, který nesplnil povinnost zaplatit členské příspěvky, nemohou hlasovat. Shromáždění delegátů členů FKHV ČR je usnášeníschopné při účasti nejméně 2/3 maximálního možného počtu delegátů oprávněných hlasovat.“

pro: 32

proti: 0

zdržel se: 2

Úprava byla schválena.

 

 • Vymazat v Části III, čl. 11, odst. 5 a 6 „vyškrtnutí“

pro: 34

proti: 0

zdržel se: 0

Úprava byla schválena.

 

 • Upravit v Části III, čl. 11, odst. 8 „Písemný seznam všech delegátů s hlasovacím právem musí odevzdat každý členský subjekt nejpozději při úvodní prezentaci.“ změnit na „Písemný seznam všech delegátů s hlasovacím právem musí odevzdat každý členský subjekt nejpozději 10 dní před dnem konání SD.“

pro: 34

proti: 0

zdržel se: 0

Úprava byla schválena.

 

 • Doplnit v Části III, čl. 12, odst. 3 větu „Každý Viceprezident FKHV ČR, nebo jeho pověřený zástupce s právem hlasovacím, je povinen se pravidelně účastnit zasedání Prezidia FKHV ČR.“

pro: 33

proti: 0

zdržel se: 1

Úprava byla schválena.

 

 • Doplnit v Části III, čl. 13, odst. 3 změnit „sekretáři“ na „sekretariátu“

pro: 34

proti: 0

zdržel se: 0

Úprava byla schválena.

 

 • Účinnost stanov od 1. 12. 2018

pro: 34

proti: 0

zdržel se: 0

Účinnost stanov FKHV byla schválena dnem 1. 12. 2018.

 

17.Volba prezidenta FKHV ČR

Přišly návrhy na prezidenta FKHV Ing. Pavla Fialu.

pro: 32

proti: 0

zdržel se: 2

Prezidentem FKHV ČR na další dvouleté období byl zvolen Ing. Pavel Fiala.

 

18.Návrh a schválení usnesení

P. Danda přečetl návrh usnesení volební komise, viz Příloha č. 11. Následovalo hlasování o usnesení.

pro: 34

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

 

19.Závěr         

Pavel Fiala poděkoval přítomným delegátům za jejich účast a popřál jim do veteránské sezony co nejvíce klidných kilometrů.

 

 

 

V Praze dne 1. 12. 2018

Zapsala: Ing. Bára Horáková

 

Příloha č. 1 Zpráva o činnosti prezidia FKHV


od posledního shromáždění delegátů, které se konalo dne 12. 6. 2018
Vážení delegáti dovolte mi, abych Vás z pověření prezidia FKHV seznámil stručně se zprávou o činnosti Prezidia za uplynulé období.
Prezidium se od minulého shromáždění delegátů sešlo celkem na 5 svých zasedáních, na kterých byly řešeny zejména následující otázky:
1- Koncepce dalšího rozvoje FKHV
FKHV se dostala do situace, kdy je nutno se velmi vážně zamyslet nad současným stavem a jasně si definovat, zda je tento stav s ohledem na poslání FKHV, které jí náleží jmenováním národní autoritou FIVA ve světě odpovídající a zda není nutno přistoupit ke krokům, které by vedly k dalšímu rozvoji. FKHV se dnes vlastně převážnou část své činnosti zabývá pouze zajištěním procesu testování historických vozidel.
Jistým podnětným impulzem byl i materiál, kterým oslovil prezidium bývalý prezident FKHV Ing. Täubel. Z jeho dopisu si dovolím ocitovat:
„FKHV je díky aktivitám našich předchůdců Národní autoritou FIVA pro Českou republiku, stejně tak, jako je řada dalších národních federací Národními autoritami pro své země. V tom se tedy nelišíme od ostatních členů FIVA. V čem se ale lišíme, je fakt, že od naší národní autority odvozuje naše národní legislativa oprávnění nejen k testování vozidel na historickou původnost, tu mají k vydávání mezinárodních průkazů historických vozidel FIVA ID Card i ostatní národní autority, ale i k testování technické způsobilosti k provozu na veřejných komunikacích. To je něco, co žádná jiná Národní autorita FIVA nedělá, a proto to ani není náplní FIVA a jejích členů. A u nás je to alfa a omega naší činnosti a cokoliv FKHV učiní mimo testování, ve smyslu rozvoje společenských aktivit, pořádání akcí celorepublikového formátu a podobně, je vnímáno jako činnost nevhodná, v případě úspěchu nehodná pochvaly, ale vždy hodná tvrdé kritiky.
To je ale v příkrém rozporu s posláním FIVA, a tedy i se zájmy FKHV a potažmo je to i kontraproduktivní ve věci, kterou tak upřednostňujete, tedy testování. Testování nám bylo státem svěřeno do péče a my jsme státu odpovědní za řádné vykonávání této činnosti. Systém, který toto zajišťuje, je postaven na důvěře, na víře, že všichni činovníci, techničtí komisaři všech úrovní, všichni majitelé historických vozidel atd. budou poctiví a budou poctivě provádět ty činnosti, které jim systém ukládá. Bohužel ale lidé se rodí různí, poctiví i nepoctiví, a to, že jsou nepoctiví, se obvykle pozná až při nějakém karambolu. Pak to ale snižuje důvěryhodnost systému, a naopak zvyšuje pravděpodobnost tlaku na jeho změnu. Jako instituce, které byl svěřen tak důležitý úsek činnosti, by měla FKHV dbát o své dobré jméno, prát si své špinavé prádlo v domácí prádelně a snažit se rychle a férově řešit odhalené problémy, o což se s větším či menším úspěchem poslední roky snažíme. Za posledních cca 6 let jsme Federaci postavili společně na nohy, dali jí solidní administrativní základ, více či méně ji zachránili před rozpadem. Že nešlo všechno tak rychle, jak bychom si přáli je přirozené. Muselo se postupovat s citem a mnohdy nenápadně z důvodu minimalizace rizik. Nyní se postupuje dál do krajů, kde je situace dosti nevyrovnaná. Tolik k testování.
FKHV ale musí budovat svoji pověst u široké veřejnosti, z převážné části i neveteránské. Starat se o svoji viditelnost, prezentovat svoji bezesporu nezastupitelnou roli v uchovávání technických a kulturních památek, řemesel, technologií a dovedností. Abychom mohli oslovovat širokou veřejnost a ucházet se o její podporu tam, kde to bude třeba, například v legislativním procesu, či v orgánech státní správy, musíme umět oslovovat lidi, pro naši podporu důležité. Poslance, senátory, pracovníky státní správy. Podívejte se, tady jsme, tohle jsme dokázali, tolik nás je, tolik lidí živíme, tolika lidem dáváme práci, učíme naše potomky to, co by jinak zapadlo a zmizelo. To ale nedokážeme při pečení buřtů na zámku ani na fotbalovém hřišti. V naší republice je spousta krásných akcí, převážná většina je ale na velice lokální úrovni, zasáhne jen malý počet lidí, a navíc většinou jen ty, kteří už zasaženi jsou. Ať se to někomu líbí nebo ne, důležitá jsou media, důležité jsou akce v centru dění, tedy hlavně v Praze a možná ještě v několika dalších menších centrech. A upoutat pozornost medií není nikde snadné a samozřejmé. Jen samotná přítomnost veteránů už nikoho moc nezajímá. Musí k tomu přijít nějaká „přidaná hodnota“, jako tomu byla vazba na rok 1968 v případě Grand Veteranu. Tyto vztahy se musí dlouhodobě a systematicky pěstovat. FIVA má k tomuto účelu najatou PR agenturu pro budování kontaktů do legislativních orgánů v Evropském parlamentu. My k tomu máme poměrně dobré předpoklady, jen jich nevyužíváme.
FKHV nesmí být závislá jen na testování stejně tak, jak nejsou ani jiné národní autority. A to jak svým širším tematickým zaměřením, tak ekonomicky. Musí být ekonomicky soběstačná i bez testování, neboť se může stát, že o něj přijde. Sesterské národní autority nejsou chudé. Žijí z větší části z členských příspěvků, v menší míře ze sponzorství či partnerství spřízněných firem a dalších ekonomických subjektů. Zastřešující veteránský subjekt – národní autoritu světové instituce spřízněné mimo jiné i s UNESCO – nutně potřebujeme. Se „státem“ nemohou jednat jednotlivé kluby, byť by byly sebevětší. Potřebujeme silnou, respektovanou federaci, dobře organizovanou, se silným, akceschopným zázemím – tedy se solidně vybaveným a funkčním sekretariátem, který nebude stát na jedné osobě. To bude něco stát, ale neobejdeme se bez toho! Federace je trochu na rozcestí, bude se volit nový prezident a s ním se bude i volit jak dál. Prezident a členové prezidia nemají být exekutivní postavy. Mají to být osoby, reprezentující členy svých sdružení dovnitř FKHV, a naopak reprezentující Federaci navenek. V tom jsou obrovské rezervy. Na druhé straně ale exekutivu musí zajišťovat placený aparát, složený ze dvou částí – na jedné straně testování a na druhé straně společensko-kulturní činnost, spojená se silnou lobbistickou funkcí. Prezident a členové prezidia by měli plnit funkci „rady starších“, exekutiva musí stavět na generačně mladších osobách, znalých současných technologií, s elánem a zapálením pro věc. A na tom se nesmí šetřit. Za málo peněz málo muziky. V tuto chvíli máme obsazeno jedno exekutivní místo, na němž svoji původní roli „sekretářky“ výrazně přerostla Bára Horáková. Její záběr je široký a je jen na prezidiu, jak jej dokáže podpořit, využít a ocenit. Pro naši agendu je to ale málo a je to velice rizikové. Vedle Báry by měla být výkonná spolehlivá osoba spravující systém testování. Tím by byla zajištěna zastupitelnost v případě potřeby a byl by dán prostor pro využití Bářiných schopností jak uvnitř, tak i vně FKHV. Že to bude stát peníze? Bez peněz do hospody nelez. Buď se prezidium pochlapí a pochopí, jak dál, nebo Federace zajde na úbytě. Musíme se dívat mnohem dál dopředu, nejen na to, co bude v kalendáři akcí příští měsíc.“
Tolik citace z materiálu, který byl dán na pořad jednání prezidia, a bylo rozhodnuto, že je nutno začít se zpracováním koncepcí jednotlivých úseků pro další období.  Je zejména nutné reagovat na možné trendy v oblasti testování vozidel na historickou původnost (zejména legislativy), které v současné době nejsou zásadně ovlivnitelné vlastní činností FKHV. Dále je nutné se zabývat vlastním vývojem FKHV, který by spočíval ve vybudování silnějšího, výkonnějšího a více profesionalizovaného aparátu. To by následně umožnilo zlepšit a posílit nezbytné činnosti FKHV, které jsou běžné v organizacích podobného typu.
Nezbytným předpokladem pro tvorbu plánu FKHV je konkretizovat budoucí vize a cíle, ke kterým FKHV směřuje. Plán by se měl následně skládat z dílčích analýz jednotlivých oblastí FKHV, které budou obsahovat návrhy dalšího postupu a rozvoje.
Jednou ze základních analýz je ekonomika, kde musí být kromě optimalizace stávajících finančních toků nalezeny postupy pro získávání vnějších finančních zdrojů. Na této analýze již práce začaly. Podobně je nutné zpracovat i další oblasti.  Výsledkem těchto analýz by měla být koncepce dalšího rozvoje FKHV, která by směřovala k předem určenému cílovému stavu FKHV.  Koncepce by se realizovala etapovitě v následujících letech.
Základním předpokladem je shoda a podpora tohoto procesu v rámci jednotlivých sdružení, kterou nelze zajistit a získat bez toho, že bude vytvořen materiál k diskusi ve hnutí, který bude následně upraven, odsouhlasen a dodržován.
Základní teze k diskusi, východiska, cílový stav:
- Vybudovat organizaci s robustnějším aparátem.
- Širší a významnější zapojení FKHV do spolupráce s dotčenými organizacemi a vnějšími subjekty v ČR i v zahraničí, včetně FIVA.
- Vybudovat organizaci schopnou realizovat další činnosti, které prozatím byly realizovány nedostatečně nebo vůbec ne.
Cílová stav by měl být dosažen následujícím postupem:
1. Oslovit hnutí s tímto záměrem, zatím bez dalších podrobností, včetně odpovědi na základní otázku, kde budou nalezeny finanční zdroje. Zjistit odezvu v jednotlivých sdruženích.
2. Zpracovat detailní materiál, který analyzuje současný stav v jednotlivých oblastech a navrhuje další možnosti rozvoje.
3. Jedná se zejména o tyto jednotlivé analýzy (pořadí neurčuje důležitost):
a. Analýza a budoucí očekávané trendy v oblasti testování vozidel na historickou původnost, které v současné době nejsou zásadně ovlivnitelné vlastní činností FKHV. Zvýšit roli FKHV v tomto procesu.
b. Analýza finanční náročnosti pro rozvoj vlastního chodu FKHV a pro její další činnost. Zajištění možných, především vnějších zdrojů.  Nastavit vícezdrojové financování.
c. Analýza možností rozvoje dalších činností mimo oblast testování, jako např. činnost kulturní, archivní, propagační (PF, AČV, GV, ples, atd).
d. Analýza personálního rozvoje FKHV a návrh na postupné obsazování pozic.
4. Analýzy budou synteticky zapracovány do jedné koncepce FKHV, která bude opět předložena hnutí, připomínkována a po širší shodě a souhlasu na SD se stane závazná.
5. FKHV získá jakýsi rozvojový plán, včetně harmonogramu, podle kterého by se měla dále rozvíjet.

V současnosti byly zpracovány dílčí koncepce pro jednotlivé oblasti činnosti, a to sice následující:
a – Koncepce technické komise
Technická komise navrhuje oblasti, u kterých doporučuje jejich rozvíjení:
• Vybudovat elektronický systém, který bude závazný (k užívání) pro všechny KLTK a KTK. Vyvíjet tlak na MD a RM, aby se systémem (alespoň částečně) pracovali, resp. ho využívali při registracích historických vozidel a jejich případných změnách v registru.
• Zintenzivnit práci na přípravě připomínek k úpravě legislativy pro MD.
• Klást větší důraz na kvalitu a obsah školení komisařů na obou stupních.
• Zvýšit informovanost veteránské veřejnosti o všech změnách v problematice testování a provozu HV. • Zorganizovat minimálně 4 x do roka setkání komisařů a TK k společné debatě na téma provozu a testování HV.
• TK, doporučuje omezit počet KLTK na konečný počet nepřesahující 100 komisí.
• TK, doporučí schválit rok 1990 jako poslední rok výroby, kdy bude vozidlo považováno za historické.
• TK, bude nadále průběžně kontrolovat práci KLTK a KTK dle platné legislativy a interních předpisů FKHV.
• TK bude prostřednictvím svého delegáta v TK FIVA a prostřednictvím dalších delegátů v orgánech FIVA iniciovat své návrhy a náměty.
• TK doporučí MD rozšíření počtu registračních míst HV v ČR.

  b – Koncepce sportovní komise
Sportovní komise navrhuje oblasti, u kterých doporučuje jejich rozvíjení:
- Personální posílení. Je alfou a omegou celého rozvoje. V současné době chod PF, který je jedinou náplní Sportovní komise zajištují 2-3 lidi. Optimální počet členů by měl mít 6-7, nejlépe mladí lidé, ideálně z každého sdružení jeden zástupce.
- Atraktivita PF. V dalších letech bychom chtěli nadále zvyšovat prestiž a atraktivitu Poháru Federace. Jednou z možností je propojení či částečné sdílení PF s Autoklubem. Zajímavou možností rozvoje se také jeví přesah PF přes hranice ČR a spolupráce se zahraničními kluby. (Slovensko, Rakousko, Německo, Polsko, Maďarsko)
- Propagace SK a PF v médiích. Navazuje na předchozí bod, zvyšuje povědomí o FKHV.
- Spolupráce s FIVA. Sportovní komise by měla být schvalovacím místem pro organizaci srazů na území ČR pod hlavičkou FIVA.

  c – Koncepce kulturní komise
V návaznosti na činnost Akademie navrhl Jaroslav Větvička vytvoření Kulturní komise, pod kterou by Akademie nadále spala i s dalšími činnostmi, jako je Ples FKHV, Uchování historie, Grand Veteran a další.
Jako úvod této koncepce byl definován stav a přehled stávajících útvarů FKHV v kulturní a sportovní oblasti a jejich funkce:
I. Sportovní komise (SK) - přenesením agendy Poháru Federace (PF) má jasnou náplň činnosti, je funkční.
II. Akademie českého veteránismus (AČV) zatím zůstává se zbytkem funkcí po odtržení SK (resp. PF).
III. Nově se zřizuje Kulturní komise FKHV ČR (KK), která částečně přebírá většinu funkcí AČV. Navrhuje se, aby AČV však jako těleso nadále existovala, pravděpodobně nejlépe jako součást KK se specifickými dílčími (viz níže) úkoly.
Dále v této koncepci je zpracován i návrh nového rozdělení kompetencí a úkolů
Sportovní komise – agenda PF, rozvoj aktivit FKHV ve sportovní oblasti. Spolupracuje s KK a AČV, dodává výsledky PF, vytváří kalendář akcí PF, vyjadřuje se k osobnosti českého veteránismu
Akademie českého veteránismu
Příprava návrhu osobnosti českého veteránismu, (návrhy od SK, Prezidia, KK, profilace v oblasti archivnictví a video archivu.
Kulturní komise
V rámci této oblasti jsou navrhovány následující aktivity:
- Supervize plesu FKHV a přenášení průběžné informace na Presidium.
- Aktivní účast (stánek, či jiné formy prezentace) na veteránských výstavách v ČR a
v zahraničí a na vybraných akcích, které nejsou součástí PF.
- Vytvoření živé databáze – video archivu – historických i nově přibývajících dokumentů z oblasti veteránského života především v ČR (možno přenechat AČV).
- Spolupráce při projektech typu Grand Veteran.
- Rozvoj edukačních aktivit pro děti a mladé (potenciální) veteránisty.
- Vazba na CC FIVA a přenos jejich aktivit na národní úroveň.
- Spolupráce s ostatními organizacemi na poli veteránského hnutí v ČR ve stejných oblastech.
Důležitou součástí, která je základní podmínkou pro možnost realizace plánovaných záměrů je zajištění stabilní finanční situace, kde je zároveň však nutno i respektovat dohody v rámci tripartitního jednání.
Finanční stránkou federace se prezidium trvale zabývalo a výsledky svých jednání, které budou dnešnímu shromáždění delegátů předloženy, reagují na hlavní faktory, které budoucí financování ovlivňuje:
1 – změna legislativy v oblasti platnosti testace HV z 1 roku na 2 roky
2 – zrušení PKLTK, čímž se provádění testace na historickou původnost zcela oddělilo od finančních toků FKHV, ač za ně FKHV ručí v celém rozsahu
3 – nutnost již několikrát odsouhlasené profesionalizace činností přijetím nových pracovníků
4 – nutnost vybudování informačního systému, ve kterém budou zpracovávány a archivovány všechny testace, a to jak prováděné KLTK, tak i KTK
5 – zabránění nepoctivému jednání v oblasti výkaznictví a plnění odvodových povinností
5 – nutnost zviditelnění FKHV v očích veřejnosti.
-  Závěrem těchto koncepčních úvah je nutno konstatovat že analýza, rozbor, plány budou k ničemu, pokud nebude funkční aparát, který toto bude naplňovat. FKHV nebude moci dále fungovat na dnešní bázi, neboť už není možné zajistit chod aparátu takového rozsahu na základě dobrovolné, příležitostné iniciativy jedinců.

Jednou z otázek, která je rovněž součástí finančních toků je i konstrukce členského příspěvku za členy jednotlivých sdružení, která vychází ze vzoru FIVA, kdy jsou členské příspěvky a hlasovací právo rozděleny dle velikosti členské základny. Prezentovaný návrh respektuje následující podmínky:
• Žádné ze sdružení nesmí být majoritní.
• Prokazování velikosti členské základny.
Celková výše členských příspěvků činí 560000 Kč/rok při stávajícím počtu členů což představuje 100 Kč/člena/rok
Při splnění výše uvedených podmínek se prezidium většinovým názorem (nesouhlas sdružení Hradce Králové) rozhodlo následovně upravit počty hlasů na SD jako podklad pro návrh změny stanov při stanovení členského příspěvku ve výši 100 Kč/člena/rok následovně:
Počet členů ve sdružení Počet hlasů na SD
150 1
151-300 2
301-600 3
601 - 1 200 4
1 201 - 2 400 5
2 401 – 4 800 6
4 801 - a více 7

Podmínky nového financování FKHV vycházejí z následujících zásad, které byly i potvrzeny na tripartitním jednání:
- Nový členský příspěvek – zvýšení na 100 Kč/člena/rok
- Zpoplatnění školení ve formě členského příspěvku u klubů, které jsou smluvně oprávněni provádět testaci na historickou působnost – mají jmenovánu
KLTK 1000 Kč/rok
- Zavedení centrální evidence vydávání čísel nových prováděných testací
300,-Kč/číslo testace
- Stanovení cen za testace a prodloužení platnosti testace na technickou způsobilost k provozu prováděné KTK s tím, že bude určena sleva pro členy jednotlivých sdružení a klubů v AVCC AČR a AKHV ve výši
- Nová testace   2000,- Kč/testaci
Sleva pro členy   1000,- Kč/testaci
Prodloužení platnosti 600,-Kč/prodloužení platnosti
Sleva pro členy  200,- Kč/testaci
Návrh Ing. Šimka na stanovení rozdílné ceny pro jednotlivé kategorie HV prezidium zamítlo.
Detaily nového systému financí jsou předmětem samostatného bodu dnešního jednání.
 

2- Budování informačního systému
Prezidium se zabývalo přípravou a realizací informačního systému a odsouhlasilo podepsání smlouvy na provedení 1 etapy, kterou je vlastně specifikace zadání pro vytvoření informačního systému. Pro koordinaci prací a upřesňování požadavků na rozsah zadání byla jmenována komise vytvořená ze zástupců TK, KLTK, KTK a AKHV, jejímž vedením byl pověřen Ing. Vojtěch Vomočil. Informace je samostatným bodem dnešního shromáždění delegátů.

3- Zastupování FKHV v orgánech FIVA
S ohledem na rezignaci zástupců FKHV ve FIVA (Šimek, Täubel) rozhodlo prezidium o nových delegátech:
Zástupce FKHV – Ing. Tomáš Barnet
Kulturní komise – MUDr Jaroslav Větvička
Technická komise – Ing. Ludvík Otto
Legislativní komise – Ing. Vladimír Minařík – AVCC AČR
Komise užitkových vozidel – Mgr. František Čečil – AVCC AČR
Zástupce FKHV se zúčastnil jednání FIVA v Gibraltaru – viz samostatný bod dnešního jednání.
 

4- Kontrolní a revizní komise
Pavel Fiala informoval prezidium o schůzce s KRK, která proběhla před jednáním prezidia. Člen revizní komise reklamuje nesrovnalosti při přechodu účetnictví od Ing. Lammela na novou účetní firmu, která převzala účetnictví od 1. 1. 2017.  Dle názoru KRK vzniklo manko ve výši cca 500 tis. Kč. Členové prezidia se domnívají, že se nejedná o skutečné manko, ale vesměs o nezaúčtované položky z doby, kdy vedl účetnictví Ing. Lammel. Aby bylo manko možno rozkrýt prezident navrhl provést audit FKHV a požádal prezidium schválení návrhu.
Prezidium nedoporučilo provést rekonstrukci účetnictví FKHV, na kterou si FKHV nechala vypracovat cenovou nabídku a rozhodlo, že celá záležitost, vč. doporučení prezidia, bude přednesena na Shromáždění delegátů. P. Plašil se pokusí ve spolupráci s Ing. Lammelem vysvětlit finanční rozdíl do SD. Budou připraveny dvě varianty řešení připomínek KRK, které prezidium zpracuje a navrhne SD ke schválení.
Předseda KRK oznámil, že on jako předseda, a členové KRK Vladimír Šinágl, Jaroslav Čáp, Luděk Erlebach končí svoji činnost v KRK, a na další volební období je nutno zvolit náhradu za výše jmenované členy. Detailní zpráva KRK je samostatným bodem dnešního shromáždění delegátů.
 

5- Stav uzavření smluv s KLTK
Postupně bylo dokončeno uzavření smluv s KLTK, které jsou oprávněny provádět testaci na historickou působnost. Celkem je k dnešnímu dni registrováno 195 uzavřených smluv.
Kluby, s nimiž do schváleného data nebyla uzavřena Smlouva o testování, mají pozastavenu činnost Klubové testovací komise.
Prezidium odsouhlasilo novou Ekonomickou směrnici, do které byly i zapracovány připomínky KRK a účetní firmy. Nová Ekonomická směrnice byla rozeslána jednotlivým KTK a zveřejněna na internetových stránkách a vstoupila v platnost od 1. 10. 2018.
 

6 – spolupráce s MD
V průběhu minulého období proběhla celkem 2 jednání s MD, na kterých byly vyjasňovány některé dotazy týkající se zejména činnosti testování HV.  TK FKHV zpracovala na základě požadavku MD celou řadu odpovědí, které se vesměs týkaly vysvětlení k oznámení, které došlo na MD. Bohužel je nutno konstatovat, že některé ataky ze strany našich členů na celý systém testování neustaly a jsou potenciálním ohrožením celého systému. MD naopak vysoce hodnotí snahy FKHV a jeho TK o provádění systematických kontrol všech prováděných testací.
Na počátku roku 2019 je opět plánováno setkání předsedů KTK a vedoucích Registračních míst, stejně jako systém školení technických komisařů všech úrovní.
Pro další období jsou shromažďovány náměty na budoucí úpravy legislativy, které budou MD předány, aby bylo možno některé z nich akceptovat při novelizacích některých předpisů.
Ing. Zápotocký byl pověřen prezidiem k jednání s MD na téma úpravy placení mýtného a dálničních poplatků pro HV.
  

7 – ostatní činnosti
Velmi významnou roli hraje v současnosti práce TK FKHV, která pracuje defacto stabilně ve 3 lidech a má rozšířený aktiv spolupracovníků na bázi korespondenční. Činnost TK je předmětem samostatného bodu dnešního jednání Shromáždění delegátů.
Bohužel je nutno konstatovat, že v případě KTK 06 došlo k velmi závažným porušením pravidel testování, na základě, kterých bylo podáno trestní oznámení na jejího předsedu pana Doležala. Policie zatím provádí šetření, které není dosud uzavřeno.
V letošním roce proběhl Pohár Federace. Zpráva o jeho konání je samostatným bodem dnešního jednání.
Velmi významným bodem činnosti prezidia byla i příprava podkladů pro dnešní jednání Shromáždění delegátů (rozpočet, změna stanov).

Co říci závěrem:
Je třeba poděkovat všem obětavým pracovníkům, kteří věnovali mnoho svého osobního času a úsilí k tomu, abychom se opět o malý kousek posunuli. Zdá se, že máme nakročeno správným směrem, avšak realizace naznačených cílů již není v současných podmínkách dobrovolné práce realizovatelná a tudíž je nutno přistoupit k postupné profesionalizaci, která spočívá zejména v tom, že bychom měli přijmout jednoho pracovníka do funkce generálního tajemníka, popř. tuto funkci nazvat výkonným ředitelem, který bude pokrývat ve spolupráci s Ing. Horákovou hlavní část výkonné činnosti FKHV v celém spektru naznačených činností, bude se podílet na realizaci námětů, které budou vznikat na jednání jednotlivých odborných komisí a budou naplňovat postupně cíle naznačené v jednotlivých koncepcích.
Děkuji Vám za pozornost,
Pavel Fiala

 

Příloha č. 2 Zpráva o přípravě IS FKHV

Informace o přípravě elektronického informačního a evidenčního systému testování

Informační systém vznikl hlavně pro ulehčení práce testovacích komisí, sjednocení celého systému testování, sjednocení dokumentace a shromažďování dat, zjednodušení sortace pro zákonné zasílání informací od FKHV na registrační místa a také pro minimalizaci možnosti podvodného jednání některých jedinců v systému (i mimo systém) testování.

Výhodou systému bude zadávání stejných dat pouze jednou, možnost předdefinovaných typových karet vozidel (analogie ZTP), automatické generování datových výstupů, propojení dat mezi všemi KLTK/KTK – vhodné pro pohyby vozidel a další.

Nevýhodou systému je současná zastaralost principu pohybu Žádosti o provedení testování HV mezi trojicí žadatel-KLTK-KTK, nutnost „počítačové gramotnosti“ alespoň jednoho člena KLTK a s tím spojená nutnost používání výpočetní techniky.

Aktuálně existuje několik málo hodin funkční prototyp systému. Uživatelské rozhraní je zatím bez výraznější grafické úpravy. Prototyp obsahuje hlavní části:

 1. Uživatelskou, která je určena pro žadatele o testování, nevyžaduje přístupové údaje
 2. Po přihlášení – část pro KLTK
 3. Po přihlášení – část pro KTK
 4. Po přihlášení – část pro přístup TK

Add a) Uživatelské webové rozhraní pracuje zcela odděleně od hlavní databáze IS. Žadatel o testování vyplní základní informace, může vložit libovolné fotografie, nahrát jakékoliv dokumenty. Volbu KLTK provede z informační mapy ČR, systém mu zprostředkuje zkontaktování. Druhá možnost je ruční výběr komise ze seznamu.

Pozn: Započít testování je možné i bez vstupu žadatele do webového rozhraní. Data zadá KLTK přímo. Na žadateli bude pouze povinnost zakoupit si číslo testování – opět ve spolupráci s KLTK.

Add b) Prostředí předsedy KLTK v úvodní stránce zobrazuje aktuální informace o stavu testování v komisi, komunikace se žadateli a předsedou KTK či TK, kalendář s termíny schůzek a testování. Druhá záložka je tabulka rozpracovaných žádostí o testování, třetí záložka je kompletní tabulka testovaných vozidel. Ve čtvrté záložce najdeme evidenci neshod v KLTK. Pátá záložka slouží pro evidenci komisařů.

Add c) Analogicky s KLTK je strukturováno prostředí pro předsedu KTK. Navíc na úvodní straně najdeme seznam spádových klubových komisí a jejich komisařů. Ve druhé záložce jsou aktuální rozpracované nové testování od klubů a požadavky na prodloužení platnosti testování. V dalších záložkách najdeme opět evidenci neshod a evidenci komise a komisařů.

Add d) Pro TK zatím není nadefinovaná úvodní strana. Na druhé straně najdeme kompletní seznam otestovaných vozidel v ČR, třetí strana je databáze neshod, čtvrtá je databáze komisí.

Do prototypu se budou postupně doplňovat další funkce nutné k úspěšnému zavedení systému do provozu. Paralelně s tímto bude naplněna databáze daty od vybraných komisí tak, aby mohl být systém testován. Další funkce budou doplňovány již za běžného provozu.

 

Zpracoval: Ing. Vojtěch Vomočil

 

Příloha č. 3 Zpráva o činnosti Technické komise

Vážení delegáti, vážené prezidium,

v této zprávě, která navazuje na zprávu TK přednesenou na minulém mimořádném SD bych Vás rád informoval o práci TK od měsíce června do dnešních dnů.

TK se sešla od června na 5 zasedáních, z toho zasedání konané dne 18. 9. 2018 bylo v širším gremiu, tzn. s účastí odborných konzultantů.

TK se na svých zasedáních zabývala jak běžnou agendou (tzn. zaslanými podněty a dotazy od veteránské veřejnosti i státní správy), ale také dotazy ze strany běžných občanů.

Po posledním mimořádném zasedání SD začala TK též intenzivně spolupracovat s prezidentem P. Fialou na přípravě elektronického Informačního Systému Federace.

Na této přípravě se podílí kompletní TK s tím, že v čele komise pro zřízení IS stojí člen TK Ing. Vojtěch Vomočil. Záležitost zavedení IS vidí TK jako zásadní krok k vytvoření podmínek pro další fungování celé federace, resp. tripartity, v oblasti testování historických vozidel.

TK se zabývala přípravou školení KTK a následně i školeními KLTK, které nás čekají v příštím roce. Na uvedených školících setkání počítáme s účastí celé technické komise, tzn. včetně odborných konzultantů.

TK pokračovala v naplánované kontrolní práci a začala pracovat na dokončení kontroly KTK 08, a zároveň připravuje na základě zjištěných pochybení kontrolu jedné pražské KLTK.

Člen TK Ludvík Otto převzal po dohodě a svém zvolení od Ing. Jana Täubela agendu vydávání FIVA karet a postupně se seznamuje se zaváděním nového systému vydávání, který je již kompletně v elektronickém prostředí. Pro některé státy bude tento nový systém spuštěn od 1. 1. 2019, Česká republika bude připojena pravděpodobně v listopadu 2019.

Samostatnou kapitolou je kvalita a míra profesionality testování KLTK. Tady máme zcela jasně obrovské rezervy, a z některých testací, které byly předmětem práce TK, zůstává rozum stát.

Víte, že jsem několikrát na to téma psal a u komisařů apeloval na to, abychom se vyhýbali testování vozidel, které s historickým vozidlem mají pramálo anebo vůbec nic společného. Hodně oslovených se se mnou v tomto ztotožnilo a uvedlo též pár příkladů, ve kterých testování z uvedeného důvodu zamítli.

Věříme, že většina komisařů přistupuje k testování zodpovědně, ale bohužel stále se ukazují případy žádostí, ve kterých jsou prohřešky vůči platné příručce anebo legislativě.

Bojujme dál s tímto nešvarem společně na všech stupních tak, abychom tento systém provozování historických vozidel mohli ještě alespoň nějaký čas dále užívat.

TK si v tomto hodně slibuje ze zavedení IS, který by měl většině prohřešků ať úmyslných nebo provedených z hlouposti zabránit.

Rád bych, vážení delegáti, zmínil i koncepci rozvoje FKHV, tzn. její část týkající se TK.

TK vypracovala k tomuto několik základních bodů, které ukazují, kam by práce technické komise měla v budoucnu směřovat.

 

Koncepce rozvoje FKHV (část Technické komise)

Technická komise navrhuje:

 • vybudovat elektronický systém, který bude závazný (k užívání) pro všechny KLTK a KTK; vyvíjet tlak na MD a RM, aby se systémem (alespoň částečně) pracovali, resp. ho využívali při registracích historických vozidel a jejich případných změnách v registru;
 • zintenzivnit práci na přípravě připomínek k úpravě legislativy pro MD;
 • klást větší důraz na kvalitu a obsah školení komisařů na obou stupních;
 • zvýšit informovanost veteránské veřejnosti o všech změnách v problematice testování a provozu HV;
 • zorganizovat minimálně 2x do roka setkání předsedů KTK a TK k společné debatě na téma provozu a testování HV;

 

Technická komise také:

 • bude nadále průběžně kontrolovat práci KLTK a KTK dle platné legislativy a interních předpisů FKHV;
 • bude prostřednictvím svého delegáta v TK FIVA a prostřednictvím dalších delegátů v orgánech FIVA iniciovat své návrhy a náměty;
 • doporučí MD rozšíření počtu registračních míst HV v ČR;
 • bude hledat řešení v otázce dodávek pohonných hmot pro historická vozidla.

 

S ohledem na program, který nás dnes ještě čeká, bych zprávu uzavřel s tím, že podrobnější agendu práce TK je možné dohledat v zápisech, které TK zasílá pravidelně Prezidiu a předsedům KTK.

Vážení delegáti, na závěr bych rád opět poděkoval všem, kteří s TK v úmyslu pomoci veteránskému hnutí spolupracovali, a přispěli tak k její každodenní práci. Toto poděkování směřuje velkou měrou k většině předsedů KTK a samozřejmě ve větší míře i k předsedům KLTK.

 

S úctou,

Josef Zrucký

 

Příloha č. 4      Zpráva o činnosti kontrolní a revizní komise

Vážení delegáti,

Kontrolní a revizní komise FKHV pracovala v roce 2018 ve složení:

R. Žalud (předseda), J. Čáp, L. Erlebach, Vl. Šinágl, Št. Krásničan. Za J. Zítka, který byl nominován do Prezidia FKHV je delegován zástupce z ČKHV, za sekci amerických vozidel nebyl v KaRK delegován nikdo.

 

KaRK se v roce 2018 sešla vícekrát, a to zejména k řešení problému v KTK 06, kde společně s TK FKHV a Prezidiem bylo třeba zabránit v latentním porušování technického a etického kódu FIVA a FKHV, dále k projednávání účetní uzávěrky r. 2017 a návaznosti na rok 2016.

KaRK dále provedla fyzické kontroly KTK 01, 09, 11, 06, 10 dále byla v plánu kontrola 03, která byla pozastavena na žádost Prezidia FKHV.

Veškeré zprávy z kontrol KTK byly obratem zaslány na sekretariát FKHV.

 

KaRK přezkoumala účetní uzávěrku FKHV a doporučuje tuto účetní uzávěrku odsouhlasit SD FKHV dne 1.12.2018 s touto výhradou:

 

V roce 2017 došlo ke změně účetní firmy. Byla ukončena spolupráce s Ing. Lammelem, dále se o účetnictví FKHV stará MINUS TEN, s.r.o.

V předložených výkazech postrádáme kontinuitu mezi konečným stavem k 31.12.2016 a počátečním stavem k 1.1.2017. Nenavázaly stavy počátečních účtů pokladen o 518.895,46 Kč, u účtu peníze na cestě o - 287.298,51 Kč a došlo tak k rozdílu ve výši 231.596,95 Kč. Bez odsouhlasení nejvyššího orgánu FKHV, jímž je SD, byla tato částka zaúčtována proti zisku z minulých let.

 

KaRK proto navrhuje delegátům k odhlasování tuto variantu:

- částka 231.596,46 Kč bude pokryta ze zisku minulých let.

 

K výše uvedenému dále připomínáme, že:

KaRK nedoporučila delegátům FKHV v minulém období odsouhlasit účetní závěrky r. 2014, 2015 a 2016 vzhledem k chybám, na které KaRK opakovaně poukazovala.

KaRK upozorňovala opakovaně Prezidium FKHV např. nedodržování zákonných předpisů, pro vedení účetnictví pro neziskové organizace (spolky), chybné účtování DPH a neprovádění inventarizace, nedodržování ekonomické směrnice FKHV.

KaRK opakovaně upozorňovala na nesprávné toky finančních prostředků v KTK, zejména v proplácení CP, v zůstatcích na účtech, v Dohodách o PP a finančních darech.

 

Dne 11.9.2018 oznámil předseda R. Žalud, že čtyřem členům KaRK, z nichž někteří jsou v komisi již téměř dvacet let, končí mandát a je za ně třeba delegovat zástupce z jednotlivých sdružení.

 

Jménem celé KaRK, která pracovala zcela nezištně po dobu dvaceti let přeji nově ustavené KaRK mnoho zdaru a pochopení se strany Prezidia, Prezidenta i SD FKHV.

 

Je třeba si uvědomit, že KaRK není nepřítelem Prezidia ani FKHV, ale její námitky a doporučení mají jedinou a důležitou úlohu – zlepšit práci orgánů FKHV ČR.

 

Za kontrolní a revizní komisi FKHV ČR:

Dr. Rudolf Žalud, předseda v.r.                                    Dr. Jaroslav Čáp, místopředseda v.r.

 

Příloha č. 5 Zpráva o činnosti Akademie

Nová koncepce činnosti v kulturní oblasti a propagaci FKHV

Stav a přehled stávajících útvarů FKHV v kulturní a sportovní oblasti a jejich funkce:

 1. Sportovní komise (SK) - přenesením agendy Poháru Federace (PF) má jasnou náplň činnosti, je funkční.
 2. Akademie českého veteránismus (AČV) zatím zůstává se zbytkem funkcí po odtržení SK (resp. PF).
 3. Návrh na zřízení Kulturní komise FKHV ČR (KK), která by částečně přebrala většinu funkcí AČV.  AČV by však jako těleso nadále existovala, pravděpodobně nejlépe jako součást KK se specifickými dílčími (viz níže) úkoly.

 

Koncepce a náplň kulturní komise

V rámci této oblasti jsou navrhovány následující aktivity:

 • Navázat spolupráci s CC FIVA a přenos jejich aktivit na národní úroveň.
 • Prezentace FKHV a jejich aktivit při zásadních velkých a hojně navštěvovaných českých veteránských akcích v ČR.
 • Vzájemná marketingová podpora v ČR (role nových médií).
 • Aktivní účast na veteránských výstavách v zahraničí s cílem propagovat naše akce a přivést zahraniční účastníky.
 • Spolupráce s ostatními organizacemi a kluby na poli veteránského hnutí v ČR ve stejných oblastech.
 • Přehodnocení společenského večera FKHV a více přiblížit potřebám FKHV:
  • Vyhodnocení sezóny a předání ocenění
  • Výhled do nové sezony
 • Vytvoření živé databáze – video archivu – historických i nově přibývajících dokumentů z oblasti veteránského života především v ČR.
 • Pravidelné předávání informací na Presidium.

 

Struktura kulturní komise

 • Podpora řemesel (trade and skills)
 • Rozvoj v kulturní oblasti
 • Prezentace a propagace FKHV
 • Uchování historie
 • Akademie českého veteránismu
  • Příprava návrhu osobnosti českého veteránismu.
  • Profilace v oblasti archivnictví a video archivu.
  • Součást při organizaci a průběhu společenského večera FKHV.

 

Důrazy kulturní komise

 • Prezentace a přiblížení veteránismu široké veřejnosti.
 • Zlepšení a rozšíření povědomí o FKHV.
 • Rozvoj edukačních aktivit pro děti a mladé.
 • Podpora renovátorských řemesel.

 

Propagace FKHV a celého veteránismu

 • Informace o FKHV a Poháru Federace v různých časopisech, např. MotorJournal, Mercedes magazín, Cars&Stories, Oldtimer, Chrom a plameny, Magazín „Osmička“, Prestigemedia,
 • Informace o FKHV a rozhovory na internetových portálech
 • Propagační letáky
 • Roll-upy, bannery, plachty
 • Propagační předměty pro veřejnost s důrazem na děti

 

Prezentace FKHV na partnerských akcích

 • Pražská noblesa, říjen 2017
 • Racing EXPO, Praha, prosinec 2017
 • Retro Classics Nürnberg, prosinec 2017
 • Ples českého veteránismu Kroměříž, únor 2018
 • Propagace před, během a při Grand Veteran, duben 2018
 • GP Brno Revival, Brno, červen 2018,
 • Zbraslav-Jíloviště, Praha, září 2018,
 • Retro městečko, Pardubice, září 2018 - UKUVHT
 • Pražská Noblesa, Praha, říjen 2018,
 • Wels, Rakousko, říjen 2018,
 • Pocta motorismu, 28.10. 2018, Praha AČR
 • Tisková konference před Classic EXPO, AČR
 • Classic Expo, PVA Praha, listopad 2018,
 • Retro Garáž, Lysá nad Labem, listopad 2018,
 • Retroclassics, Nürnberg, prosinec 2018,
 • Ples českého veteránismu FKHV, Litomyšl, leden 2019.

 

Příloha č. 6 Zpráva o akci Grand Veteran 2019
 

Grand Veteran, 26. 4. - 28. 4. 2019 v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice

Motto Grand Veteran 2019

 • • Oficiální zahájení veteránské sezóny
 • • Dějiny naší země
 • • Naše děti – naše budoucnost
 • • Z kola do auta a nazpátek
 • • V roce 2018 se podařilo na jednom místě prezentovat přes 150 historických vozidel, na které se přišlo podívat více než 3 500 návštěvníků, z toho 1500 dětí.
 • • Masová propagace ve veřejnoprávních médiích.
 • • Propagace v časopisech, nových médiích, webech atd.
 • • Přes 80 veřejných odkazů s odkazem na FKHV.

Hlavní cíle projektu:

 • • Prezentace klubů, sdružení a majitelů historických vozidel v ČR.
 • • Představit veteránský život a jeho prezentaci v celé šíři veřejnosti.


K vidění:

 • • Historická auta.
 • • Motocykly.
 • • Vojenská historická technika.
 • • Sportovní a závodní vozy.
 • • Další historická vozidla jako součást technického a kulturního dědictví společnosti.
 • • Nově traktory, historický autobus, historická kola.

Důraz akce

 • • Zaměření na mladou generaci.
 • • Jeden z hlavních cílů je výchova dětí a mládeže.
 • • V roce 2018 dva hrané edukační body programu:
 • o 100 let od vzniku Československa
 • o 50 let Pražského jara a okupace vojsky Varšavské smlouvy
 • • Forma pro zvýšení polytechnických dovedností mladé generace.
 • • Inspirace a podpora základních dílenských dovedností.
 • • Děti a mládež mají možnosti vyzkoušet si základní manuální dovednosti a speciální řemesla, používaná při renovaci aut. Přizvány vybrané partnerské základní a střední školy a učiliště se svými žáky a pedagogy.


Grand Veteran 2019

 • • Výstavní plocha pro více než 200 historických vozidel. 
 • • Propagace bude indukovat předpokládanou návštěvnost 5 000 lidí, z toho očekáváme minimálně 2 000 dětí.

Programové body GV 2019

 • • Oficiální zahájení veteránské sezóny.
 • • Požehnání vozidlům a majitelům při výjezdu na novou sezónu.
 • • Předán předán ochranný symbol od kněze Oldřicha Chocholáče, kaplana Českého olympijského týmu.
 • • Jízdy pravidelnosti historických vozidel.
 • • Předváděcí jízdy sportovních a závodních vozů, historická kola, traktory, autobusy.
 • • Slavné závodní osobnosti historie i současnosti.
 • • Rozhovory a autogramiády se zajímavými osobnostmi.
 • • 30 let od sametové revoluce
 • • 100 let československé koruny
 • • Novou součástí je důraz na vzdělávání finanční gramotnosti u dětí.
 • • 100 let čsl. koruny
 • • Spolupráce s AČR:
 • o Buggy pro děti
 • o Dětské motokáry
 • • Prodej veteránů, ND a příslušenství

Program akce GV 2019
Pátek 26. 4. 2019
Příjezdy účastníků, stavba stánků. Společné posezení, kulturní program (kino).
Sobota 27. 4. 2019
Příjezd stánkařů, příjezd účastníků

 • • Grand Veteran Salon = Výstava vozidel
 • • Dětské programy:
 • o Tvůrčí dílny
 • o "Veteránská" řemesla
 • o Dětské motokáry
 • o Buggy pro děti
 • o Dětské dopravní hřiště
 • o Program ekonomické gramotnosti pro děti
 • o Prezentace Golf Hostivař – soutěže pro děti
 • • Prodej ND a příslušenství na HV
 • • Prodej historických vozidel
 • • Stánky, občerstvení
 • • Populární moderátor
 • • Komponovaný program 30 let od sametové revoluce
 • • Defilé historických traktorů, sanitek, policejních vozů, motorek
 • • Závod historických kol (velocipédy a retro kola 50. - 60. léta)
 • • Druhé kolo jízdy pravidelnosti historických vozidel
 • • Jízdní ukázky sportovních a závodních vozů II.
 • • Vyhodnocení dětských výtvorů na podiu
 • • Vyhodnocení soutěže elegance
 • • Příjezd elektrokol z vyjížďky z Řípu
 • • Vyhodnocení cyklistických soutěží
 • • Požehnání vozidlům na novou sezónu = Zahájení veteránské sezóny
 • • Vyhodnocení jízdy pravidelnosti, raut, hudba, alternativně akrobatické vystoupení nebo, posoudit krátké divadelní vystoupení cca 20–30 minut.

Uzavřená zábava v divadelním prostoru.
Neděle 28. 4. 2019
Odjezdy na výlet po Praze na zajímavé místo s programem. Příjezdy do Opletalovy ulice k Autoklubu České republiky. Zdravice prezidentů, oběd pro účastníky a partnery, zakončení.

Plánovaná propagace GV 2019

 • • Prohlubování a rozšiřování spolupráce se subjekty jako v roce 2018, stejné masivní výstupy.
 • • Rozvíjející se spolupráce s novými subjekty.

Mediální propagace

 • • Spolupráce s Českým rozhlasem:
 • • R-stream Českého rozhlasu přímo na akci.
 • • Reklama ve vysílání Českého rozhlasu.
 • • Soutěž o vstupenky na akci.
 • • Spolupráce s Českou televizí.
 • • Postprodukční dokument v České televizi.

Sociální sítě

 • • Internetové stránky www.GrandVeteran.cz
 • • Internetové stránky www.fkhv.cz
 • • Facebook (www.facebook.com/GrandVeteran)
 • • Akci Grand Veteran sleduje přes 4 000 lidí
 • • Instagram (grandveteran)
 • • Sdílení akce Grand Veteran na partnerských stránkách
 • • Internetové pozvánky na akci – přes 30 internetových portálů

Tisková propagace

 • • Pozvánky a reklamy v časopisech:
 • • MotorJournal
 • • Mercedes magazín
 • • Cars&Stories
 • • Oldtimer
 • • Chrom a plameny
 • • Magazín „Osmička“ (42 000 výtisků)
 • • Velkoplošná plakátová inzerce 10 ploch v dubnu 2019 v Praze
 • • Propagační letáky (50 000 ks)
 • • Roll-upy GV

Prezentace GV 2019 na partnerských akcích

 • • Brno Revival, Brno, červen 2018,
 • • Zbraslav-Jíloviště, Praha, září 2018,
 • • Pražská Noblesa, Praha, říjen 2018,
 • • Wels, Rakousko, říjen 2018,
 • • Brno Revival, říjen 2018,
 • • Classic Expo, PVA Praha, listopad 2018,
 • • Retro Garáž, Lysá nad Labem, listopad 2018,
 • • Výstava 4MEN, PVA Letňany, prosinec 2018
 • • Ples českého veteránismu FKHV, Litomyšl, leden 2019,
 • • Zlatý volant, Praha, únor 2019.
Partneři GV:
 
 

 

Příloha č. 7 Zpráva o činnosti Sportovní komise

Jelikož prakticky jedinou činností Sportovní komise je pořádání Poháru Federace, závěrečná zpráva se bude týkat zejména jí.

Do Poháru Federace bylo v letošním roce přijato 10 akcí z České republiky. I když jsme měli téměř dvojnásobný počet žádostí o zařazení akcí do PF, dodrželi jsme strategii, kterou jsme Vám tu před rokem prezentovali. A to, že do PF bude zařazeno 10–12 akcí. Pro rok 2018 jsme měli jednoduchý klíč výběru.

Snažili jsme se, aby akce byly co nejvíce rozložené v průběhu celé veteránské sezóny a dbali jsme na to, aby byly, pokud možno geograficky rovnoměrně rozložené po celé ČR. Dali jsme přednost srazům určeným pro všechny značky vozů před srazy značkově vyhrazenými. V přihláškách se nám také objevily srazy zcela nové, u kterých nemáme pochybnosti o jejich kvalitě, ale dali jsme přednost akcím již prověřeným. Po pečlivém zvážení jsme pro sezónu 2018 vybrali do Poháru Federace následujících 10 akcí:

 

21. 4. 2018                    Pražské mosty

26. 5. 2018                    Veteráni Jindřichohradeckem

14.-16. 6. 2018              1000 mil československých

16. 6. 2018                    MORAVA 2018 V. pouť klubů a přátel HV. Svatý Hostýn

12.-15. 7. 2018              Retro Prague historic rally

21. 7. 2018                    XX. Hanácké okruh

2.8.-5. 8. 2018               Karlovarská rally

10.-12. 8. 2018              Vzpomínková jízda na Elišku a Čeňka Junkovy 2018

17. 8. 2018                    Veteráni moravským Slováckem

6. 10. 2018                    Pražská noblesa

 

Akce probíhaly v termínu od 21. 4. do 6. 10. 2018. Během roku se do soutěže zapojilo celkem 60 účastníků, což je oproti minulému roku dvojnásobný nárůst. Dohled nad průběhem akcí v Poháru Federace měli celkem 4 delegáti, což je oproti minulému roku výrazný pokles. V současné době je výsledková listina Poháru federace již uzavřena a vítězové budou vyhlášeni na 5. Plesu akademie českého veteránismu.

Koncem roku 2017 byl přepracován Sportovní řád PF tak, aby byl zjednodušen výklad povinností z něj vyplývajících. Byl přepracován také systém bodování účastníků, který by nyní měl preferovat stabilní účast na akcích před náhodným vítězstvím. Nový Sportovní řád byl schválen a je v platnosti. Současný ročník prokázal, že úprava Sportovního řádu se ukázala správná a že byl vhodně zvolen váhový poměr mezi soutěží a pouhou účastí.

V letošním roce jsme udělali také velký krok v oblasti PR. Přichystali jsme tištěné informační letáčky s kalendářem akcí PF pro celý rok a zařídili propagační věci pro pořadatele přihlášené v PF. Navázali jsme spolupráci z Czech news Center, kde jsme domluvili možnost prezentace akce PF formou článku v časopisu Auto TIP Klassik. S PR oblastí souvisí také zlepšení informovanosti veřejnosti přes sociální sítě a e-mailing, kdy jsme pravidelně předem vystavovali pozvánky na akce v PF a následně se zveřejnily fotografie z proběhlých akcí.

V současné době probíhá aktivní komunikace s jezdci i kluby. Vyzvali jsme pořadatele k účasti na dalším ročníku a již nyní máme přihlášeno několik akcí. Pokud máte akci, která by mohla být zařazena do PF, přihlaste ji na stránkách FKHV.

Dále bychom rádi vítězné jezdce ocenili zajímavým pohárem (na rozdíl od minulých let), který by byl jednou z motivací, proč se našeho seriálu výběrových akcí zúčastnit, a který by se do budoucna mohl stát třeba vyhledávaným sběratelským artefaktem. Bývá zvykem, že upomínkovým předmětem oceňujeme také pořadatelé. Ti byli za předchozí rok oceněni pohárem ve tvaru České republiky ve velmi zajímavém provedení. Podobnému poháru bychom chtěli být věrni i letos.

Se všemi těmito zlepšeními také přichází i zvýšené nároky na finanční stránku organizace. Letos jsme sestavili separovaný rozpočet pouze pro PF, který je zapracován do celkového rozpočtu FKHV. Bude se jednat o náklady finální a separátní, tj. nikoliv rozpuštěné do ostatních činností FKHV. Náhrady za čas věnovaný Poháru Federace si členové nenárokují.

Na závěr musím konstatovat, že pro rok 2019 máme zatím pouze 4 delegáty, což je minimální počet, při kterém může být zajištěn bezproblémový chod PF. Proto i nadále hledáme veteránisty či veteránistky, kteří by měli chuť se této činnosti zodpovědně věnovat. Hledáme neúspěšně i v řadách těch, kteří vždy vědí, jak by se to správně mělo dělat…

 

Předem děkuji za schválení a za pozornost, za Sportovní komisi Tomáš Barnet

 

Příloha č. 8 Zpráva z Valného shromáždění FIVA – Gibraltar 15. -17. 2018

V rámci plenárního zasedání FIVA v Gibraltaru proběhla i zasedání komisí legislativní, technické, kulturní, motocyklové, sportovní a komise užitkových vozidel.

 

Technická komise se zabývala přípravou digitalizace FIVA ID Card, kterou byla na základě výsledku tendru belgická společnost Delta com. Vzhledem k tomu, že jejich hlavní programátor neočekávaně zemřel během příprav, spuštění systému se opozdilo. Semináře k této problematice pro jednotlivé federace FIVA proto proběhnou na začátku příštího roku.

Zkušební program vydávání ID on-line probíhá v rámci testů v ANF Velká Británie, Norsko, Slovinsko a Nový Zéland; do roku 2020 musí všechny ANF přejít na on-line systém. Nejdříve budou formuláře pouze pro automobily. Po vyladění, přibydou i formuláře
pro motocykly. Elektronická registrace umožnuje také zadat pole přizpůsobitelné pro národní autoritu. Žadatel bude muset vložit 42 různých informací o vozidle. Technická komise doporučuje vložit co nejvíce informací o vozidlech, třeba i srazy, kterých se vozidla zúčastnila či v nich bodovala. Samozřejmostí by měly být i údaje o opravách a změnách.

 

FIVA ID karty – časový plán zavádění nového systému:
Fáze 0: Momentálně běží, jedná se o testování v rámci Technické komise FIVA
Fáze 1: od 1. 1. 2019 USA, Velká Británie, Německo, Norsko, Argentina, Řecko, Slovinsko, Nový Zéland
Fáze 2: od 1. 6. 2019 Kypr, Francie, Itálie, Švýcarsko, Uruguay, Dánsko, Lichtenštejnsko
Fáze 3: Listopad 2019 Valná hromada FIVA, kde bude půldenní školení pro zbytek národních autorit
Nový systém umožňuje práci se zabezpečenou databází a ochranu proti vzniku duplicit.

Výchozí jazyk je angličtina, dále možnost volby francouzštiny a němčiny.

Dříve zadané vstupní údaje vozidla musí být zkontrolovány a potvrzeny ANF.

Cílem je jedinečnost záznamů vozidel v databázi. Jedinečnost bude zajištěna přidělením jedinečného FIVA ID (kódu) pro každé vozidlo. Pro vydání FIVA ID Card není nutné, aby vozidlo mělo registrační značku. ANF může doplnit poznámky a komentáře k dokumentovanému vozidlu. Detaily o již evidovaném vozidle se automaticky načtou
do formuláře. Klasifikace a určení typů se děje vybíráním z dostupných možností
na obrazovkách.

Eviduje se obecná historie vozidla, dále by měla být vyplněna historie vlastnictví.

 

Motocyklová komise znovu zorganizovala FIVA Motorcycle Week, kterého se zúčastnilo 16 zemí na dvou kontinentech, včetně ČR (Brno Revival).

Byla navázaná úzká spolupráce s FIM. World Motorcycle Rally 2018 v Maďarsku se zúčastnilo Motocyklů 100 a 137 účastníků celkem. Někteří účastníci přijeli po vlastní ose
(z Kanady, Londýna a Atén). V rámci rallye každý den navštívil nějakou UNESCO památku.

Světová motocyklová rallye 2019 bude ve společné režii Chorvatska, Slovinska a Italie. Ubytování v jednom hotelu po celou rallye, délka trati pro každý den 130 km maximálně. Navštíví i Istrii, Terst. Termín 27. – 30. 6. 2019. V r. 2020 bude rallye v Řecku.

Spolupráce s ostatními komisemi FIVA:

 • kulturní, prezentování historie, spolupráce na soutěži elegance,
 • legislativní. paliva, identifikace vozidel na silnicích,
 • sportovní: cena pro nejlepší dochovaný motocykl motocyklového týdne, seznam akcí motocyklového týdne.

 

Kulturní komise se zaměřila na rozvíjení spolupráce s ostatními mezinárodními organizacemi (UNESCO, ICOMOS, TICCIH), aktualizaci Turínské charty a její aplikace v praxi a uspořádání archivu FIVA. Poprvé byly předány FIVA Culture Awards pro výzkum, služby jednotlivcům a organizacím a výchovu.

 

Sportovní komise aktualizovala FIVA Events Code, dle kterého bylo uspořádáno celkem 24 mezinárodních a 74 národních soutěží včetně Oldtimer Bohemia Rally v Mladé Boleslavi a informovala o přípravě World Rally 2019 v Chorvatsku, Andoře a Rakousku. Pro příští rok bude připraven i FIVA Event Code pro Concours d´Elegance, které se těší vzrůstajícímu zájmu.

 

Legislativní komise se zaměřila na dopady a jejich minimalizaci na provoz historických vozidel v těchto oblastech:

 • nízkoemisní zóny (LEZ),
 • zdanění HV (UVAR),
 • pojištění (VNUK)
 • zakázané substance (REACH)

LEZ – bude dopracován aktualizovaný přehled výjimek z LEZ v zemích EU a ve spolupráci s FIA sledován další vývoj

UVAR -  v souvislosti se zavedením direktivy EU European Electronic Tolling Service (EETS) bude zpracován příslušný dokument v květnu 2019

VNUK – ve spolupráci s FIA a FIM probíhá lobbování v EK a EP za podpory europoslanců z jednotlivých zemí zastoupených ve FIVA

REACH – HV se dotýká hlavně zákazu azbestu, procesu chromování

Legislativní komise se dále podílí jako konzultant na práci nevládních organizací UNECE a ECOSOC ve třech oblastech

 • LPG a hybridní vozidla
 • elektromobily
 • autonomní vozidla

Dále byla připravena nová dotazníková akce k zajištění aktualizovaných údajů o HV v jednotlivých zemích, které budou využity pro další lobbování v EK a EP. Proto byl zřízen statut národních korespondentů (za ČR S. Minářík).

Komise vydala v letošním roce příručky pro majitele historických motocyklů a automobilů v 5 cizojazyčných verzích (angličtina, francouzština, španělština, italština, němčina). Budou k dispozici i on line.

 

Tři oblasti změn:

 • nízko emisní zóny (LEZ) se rozšiřuji ve městech napříč Evropou
 • Evropská komise a státy by měly pomoci řidičům. FIVA prostřednictvím pracovní komise v EU parlamentu připomíná, že historická vozidla mají mít výjimky pro vjezd do LEZ, mj. z důvodu minimálního používání. Cílem je i zrušit jakékoli zpoplatnění vjezdu do LEZ pro historická vozidla.
 • Ev. komise reviduje direktivu týkající se motoristického sportu

Do r. 2050 se očekává podíl 10-50 % elektro vozidel. Počítá se s podstatným vlivem automatických systémů implementovaných do nových vozidel.

Přijde změna v používání vozidel, ta budou sdílená, nikoli už jen v soukromém vlastnictví.

Kde bude místo historických vozidel v budoucnosti?

 • hnutí historických vozidel musí komunikovat s vládami a účastníky dopravy, aby hist. vozidla mohla i nadále na veřejné komunikace
 • srovnání vozidel „bez emisí“ a historickými nesmí být diskriminující pro hist. vozidla

Příchod autonomních vozidel do provozu s sebou přinese ztrátu řidičských dovedností. Existence a používání hist. vozidel je důležitou složkou dopravní historie.

Existuje již informační web o nízkoemisních zónách (LEZ) a režimech v nich, bohužel neobsahuje informace o režimech pro historická vozidla.

Prosazovat výjimky pro hist. vozidla v evropských zemích není snadné, protože LEZ a jejich pravidla v městech spadají do kompetencí lokálních vlád.

 

Paliva a aditiva:

Vlády se rozhodly zvýšit podíl bio paliv z důvodu ochrany životního prostředí a podpory producentů (hlavně etanolu).

Etanol má negativní vlivy: koroze, poškozování gumových dílů palivových soustav, snížení výkonu. To lze eliminovat použitím aditiv.

FIVA Legislativní komise podporuje úsilí pro maximální dostupnost paliv (benzin / nafta) bez podílu bio složek).

Zkušenosti a postoj Dánska:

 • obecný zájem občanů je snížení úrovně znečištění ovzduší
 • Etanol poškozuje gumové díly, zvyšuje podíl vody v palivu, přináší rozšíření korozního napadení.

Řešení:

 • vyhnout se používání etanolu
 • vylepšit paliva s cílem snížit úroveň produkovaného znečištění,
 • Shell GTL Fuel je vytvořen ze zemního plynu pomocí tzv.  Fischer / Tropsch procesu. Jde o mnohem efektivnější řešení, než jsou nízko emisní zóny.

Příspěvek Wolfganga Oeckela (AT):

EU produkuje předpisy a nařízení, která jsou následně aplikovaná i v Indii, Jižní Americe. Je potřeba zvýšit efektivitu lobbingu v EU na úrovni EU komise, EU rady i EU parlamentu. Usilovat o vliv lokálních ANF prostřednictvím vlád do EU rady a EU parlamentu. Zároveň členové klubů mají volit vhodné kandidáty do EU parlamentu (pozor na rizika tzv. zelených anarchistů).

Komise užitkových vozidel dokončila práce na digitalizaci technických pasportů, připravuje seznam specializovaných muzeí užitkových vozidel včetně vojenské
a zemědělské techniky. Ve spolupráci s legislativní komisí sleduje situaci v jednotlivých zemích EU, týkající se možných omezení provozu užitkových HV. Dále pomáhala s organizací akcí, na kterých byla předváděna užitková vozidla včetně vojenské technika
a traktorů. Příští rok bude nejlepší pořadatel vyznamenán BP Award.

3 hlavní projekty komise:

 • Projekt identifikace užitkových a voj. vozidel v návaznosti na projekt nových FIVA ID karet,
 • Legislativní projekt:

            - regulace exhalací vozidel

            - používání zbraní na historických vozidlech

            - přeprava cestujících v hist. vozidlech

 • Projekt „Kulturní a Military muzea“: cílem je vybudovat seznam muzeí v jednotlivých zemích světa a přehled pořádaných akcí

Prezentace:

SK: sbírka autobusů Karosa p. Ivaška a užitkových automobilů Tatra pana Baligy

CZ: Muzeum vojenské techniky na demarkační čáře u Rokycan

Švédsko: setkání 156 užitkových a nákladních vozidel se startem a cílem v továrně Scania

Itálie: prezentace ze srazu malých vojenských vozidel

Z fóra přítomných zaznělo upozornění, že v Holandsku bylo zjištěno, že mnoho vojenských vozidel je opatřeno nátěrem obsahujícím toxické látky.

Členy komise jsou p. František Čečil (AVCC AČR) a p. Mikuláš Ivaško (SK).

 

V rámci plenárního zasedání FIVA informoval prezident Patrick Rollet o soudním sporu s ANF v Belgii, které vyústilo v pokutu 10 000 EUR a obstavení majetku FIVA v Bruselu.

 

Velkou část majetku FIVA se podařilo před tím převést do Turína. FIVA nadále navrhuje smírné řešení za předpokladu úhrady chybějících členských příspěvků, což bylo důvodem vyloučení belgické ANF z FIVA a stažení žaloby.

Ředitel pro PR přednesl zprávu o akcích na tomto poli v roce 2018, které pozitivně ovlivnily image FIVA.

Ředitel pro členské záležitosti navrhl přijmout nové členy a to FHVI (Indie), Retromobile (Moldávie) a FCCC (Čína), což bylo schváleno. O členství dále požádaly federace Makedonie, Portugalska a Chorvatska, musí však doplnit dokumentaci. Členy FIVA jsou
i profesionální firmy, muzea, média. Jsou to např. firma Glasurit (autolaky), Pirelli (pneumatiky i pro his. vozidla), MOTUL (motorové a převodové oleje, maziva pro hist. vozidla).

 

Viceprezident pro interní vztahy vysvětlil důvody pro přesun sídla FIVA z Bruselu do Turína a výběr nového generálního sekretáře. Stal se jím Gian Mario Mollar (IT)

 

Zasedání dále odsouhlasilo zvýšení počtu členů General Committee z 8 na 11 (z dosavadních ředitelů se stali viceprezidenti). Dále byl odsouhlasen návrh o prodloužení mandátu prezidenta na 3x 3 roky, jako je u všech viceprezidentů.

Současně ohlásil kandidaturu na příštího prezidenta FIVA J. J. Dólleman (NLD).

Další výroční plenární zasedání FIVA proběhne na pozvání kyperské delegace ve dnech 13. – 16. 11. 2019 na Kypru.

 

 

Zprávu společnými silami zpracovali účastníci jednání Stanislav Minárik & František Čečil (AVCC AČR), Jiří Franc (AKHV) a Tomáš Barnet (FKHV).

Na následující fotografii jsou spolu s účastníky z Polska Slovenska a Maďarska.

 

 

Usnesení ze shromáždění delegátů FKHV ze dne 1. 12. 2018

Federace klubů historických vozidel České republiky

konané 1. 12. 2018 od 10:00 hod

na Základní škole Praha – Kbely v ulici Albrechtická 732, Praha 9 - Kbely, 197 00

 

 

I.) Shromáždění delegátů FKHV ČR bere na vědomí:

 1. Zprávu prezidenta FKHV.
 2. Zprávu o připravovaném Informačním systému.
 3. Zprávu Technické komise.
 4. Zprávu Kontrolní a revizní komise.
 5. Zprávu Kulturní komise a souhlasí se začleněním Akademie FKHV do Kulturní komise.
 6. Zprávu Sportovní komise.
 7. Zprávu o Generálním zasedání FIVA v listopadu v Gibraltaru.
 8. Zpráva o hospodaření za 1 až 10 2018, výhled na celoroční hospodaření 2018
 9. Informaci o současném stavu účtu s částkou 2 795 000 Kč.

 

II.) Shromáždění delegátů FKHV ČR schvaluje:

 1. Že je usnášející schopné, přítomno 34 delegátů.
 2. Schvaluje návrhovou a volební komisi.
 3. Rozpočet na rok 2019.
 4. Nové znění stanov FKHV. Schválené stanovy budou přílohou tohoto usnesení.
 5. Novým prezidentem na další období 2 let byl zvolen Ing. Pavel Fiala   

 

Shromáždění delegátu schvaluje toto usnesení       pro 34, proti 0, zdržel 0 

 

Za návrhovou komisi

Předseda Vladimír Pisk

delegát za ČKHV

 

V Praze dne 1. 12. 2018

 

Zpět