Zápis z mimořádného Shromáždění delegátů 12. 12. 2019

09.01.2020 10:24

Přítomno 30 delegátů s hlasovacím právem, viz. prezenční listina.

 

Program jednání:

1.Registrace od 16:30 hod

 

2.Zahájení jednání, uvítání hostů od 17:00          Václav Kafka

Zastupující prezident FKHV ČR Václav Kafka přivítal přítomné delegáty a zahájil schůzi.

 

3.Volba návrhové a volební komise a zapisovatele Martin Kot

Volba návrhové komise ve složení: p. Petr Pelech, p. Petr Bellinger, p. Petr Zeman.

pro: 30

proti: 0

zdržel se: 3

Návrhová komise byla odsouhlasena. Předsedou návrhové komise byl zvolen Petr Zeman.

 

Volba volební komise ve složení: p. Jan Täubel, p. Jiří Patočka, p. Petr Štohl.

pro: 29

proti: 0

zdržel se: 1

Volební komise byla odsouhlasena. Předsedou komise byl zvolen p. Jiří Patočka.

 

Zapisovatelkou byla navržena p. Bára Horáková.

pro: 30

proti: 0

zdržel: 0

Zapisovatelka byla odsouhlasena.

 

4.Schválení jednacího řádu Shromáždění delegátů a kontrola usnášeníschopnosti                                                                     

                                                            Martin Kot

Kontrola usnášeníschopnosti SD FKHV ČR:

Celkový počet delegátů: 37

Počet přítomných delegátů: 30

SD FKHV ČR je usnášeníschopné.

 

Schválení volebního řádu a programu SD.

pro: 30

proti: 0

zdrželo: 0

Volební řád a program SD bych schválen.

 

5.Zpráva prezídia FKHV ČR                                Václav Kafka

Zastupující prezident FKHV ČR p. Václav Kafka přečetl zprávu prezidia FKHV vypracovanou prezidentem p. Pavlem Fialou po dobu jeho působnosti, viz Příloha č. 1tohoto zápisu. Dále informoval delegáty, že byl vypracován seznam kontrol FKHV, viz. Příloha č. 2.

 

V průběhu čtení zprávy přišel další delegát s hlasovacím právem. Přítomných delegátů je 31.

 

Hlasování o zprávě prezídia FKHV ČR:

pro: 31

proti: 0

zdržel se: 0

Delegáti vzali zprávu z prezidia FKHV ČR na vědomí.

 

6.Předpokládaná bilance roku 2019, návrh a schválení rozpočtu na rok 2020                                                                 

                                                                                           Jiří Zítek

Jiří Zítek přednesl zprávu o předpokládané bilanci roku 2019, viz Příloha č. 3a výhled na celoroční hospodaření 2019.

 

V průběhu čtení zprávy přišel další delegát s hlasovacím právem. Přítomno je 32 delegátů.

 

Hlasování předpokládané bilanci roku 2019 a výhledu na celoroční hospodaření 2019:

pro: 30

proti: 0

zdržel se: 2

Zpráva byla přijata.

 

Zprávu doplnil Václav Kafka, že v roce 2019 by měl být vytvořen přebytek a navrhl z přebytku vytvořit rezervu a zbylé peníze přerozdělit zpět do klubů.

 

Z přebytku roku 2019 bude vytvořena rezerva ve výši 1 000 000 Kč a zbytek přerozdělen do sdružení. Proběhlo hlasování:

pro: 32

proti: 0

zdržel se: 0

Tvorba rezervy a rozdělení přebytku do sdružení bylo odsouhlaseno.

 

Návrh klíče na přerozdělení do sdružení: Sdružení dostane fixní částku dle počtu delegátů * 10 000 Kč + zbytek proporčně rozdělit dle počtu testování v IS od jeho spuštění do konce roku 2019 na sdružení.

pro: 29

proti: 1

zdržel se: 2

Návrh na přerozdělení byl přijat.

 

Jiří Zítek prezentoval rozpočet na rok 2020, viz Příloha č. 4. Informoval, že rozpočet je nadhodnocený, v případě příjmů jde o předpoklady. Následovalo hlasování o schválení rozpočtu 2020:

pro: 28

proti: 0

zdržel se: 4

Rozpočet na rok 2020 byl schválen.

 

7.Volba prezidenta FKHV ČR

Přišly návrhy na prezidenta FKHV: VCC ČR nominovalo Václava Kafku, ČKHV nominovalo Martina Kota. Prezentace Václava Kafky viz. Příloha č. 5.

Martin Kot poděkoval sdružení ČKHV za nominaci a následně stáhl svou nominaci s výzvou, aby delegáti podpořili Václava Kafku.

 

Hlasování o prezidentu Václav Kafka:

pro: 22

proti: 2

zdržel se: 8

Prezidentem FKHV ČR byl na dvouleté období zvolen Václav Kafka. Přítomným delegátům prezentoval své myšlenky a budoucí vize, v rámci které prosazuje transparentnost a otevřenost výstupů z FKHV

 

8.Informace o vystoupení SVCC

Delegáti byli informováni o vystoupení sdružení SVCC k datu 31. 12. 2019 z FKHV.

pro: 32

proti: 0

zdrželi se: 0

Delegáti vzali zprávu na vědomí.

 

9.Návrh a schválení usnesení

P. Zeman přečetl návrh usnesení návrhové komise, viz Příloha č. 6. Následovalo hlasování o usnesení:

pro: 32

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

 

10.Závěr                                                                     Václav Kafka

Václav Kafka poděkoval přítomným delegátům za jejich účast.

 

 

 

V Praze dne 12. 12. 2019

Zapsala: Ing. Bára Horáková

 

 

Příloha č. 1 Zpráva o činnosti prezidia FKHV

Zpráva o činnosti prezidia od posledního Shromáždění delegátů

 

Prezidium se od posledního shromáždění delegátů scházelo na svých pravidelných měsíčních zasedáních.

Kromě pravidelně se opakujících bodů jednání, kterými byl stav zajištění informačního systému, hospodaření FKHV, informace z pracovních porad profesionálního vedení FKHV a zpráv z TK se prezidium v rámci jednotlivých zasedání zabývalo zejména následující body:

 

Zasedání dne 13.8.2019

Prezidium se zabývalo způsobem naplnění jednotlivých bodů z Usnesení shromáždění delegátů, které se konalo dne 20.6.2019.

Bylo konstatováno, že na základě schválené účetní závěrky byly do sbírky veřejných listin vloženy za FKHV zákonem požadované listiny za rok 2018 a předchozí roky..

V dalším bodě byla projednána rezignace Judr. Jana Taubla na post předsedy legislativní komise FKHV. Důvodem této rezignace byl spojen s řešením žaloby podané na FKHV panem Alešem Paříkem. Judr. Jan Taubel nabídl další spolupráci své kanceláře na komerční bázi a je nutno konstatovat, že právní služby poskytuje i nadále za velmi příznivých cen.

Právní služby si prezidium musí vyžadovat vzhledem k trvale se opakujícím stížnostem a podáním, které činí někteří členové jako např. Pan Barták, Pařík, Žabka a další.

     Na tomto místě je možno konstatovat, že všemi kontrolami vesměs vyvolanými stížnostmi z vlastních řad, prošlo FKHV bez závady, avšak reakce na stížnosti a podněty ze strany stěžovatelů činí jen za poslední období kromě značného pracovního úsilí i finanční náklady za placené právní služby.

Prezidium vzalo na vědomí, že bylo podepsáno Memorandum o spolupráci s AKHV.

Dalším bodem byla příprava Galavečera, který by se měl konat tentokrát ve spolupráci s tripartitními partnery AVCC AČR a AKHV.

 

Zasedání dne 10.9.2019

Na tomto zasedání se představenstvo zabývalo přípravou a projednáním zastoupení FKHV na podzimním zasedání FIVA, které se koná v listopadu 2019 na Kypru. Bylo rozhodnuto, že zasedání FIVA se zúčastní  Ing.Tomáš Barnet, který je zástupcem ČR, dále p. Ing. Kiefer, který by měl pracovat v technické komisi, kde byla FKHV dříve zastoupena prostřednictví Ing. Täubla, dále MUDr. Jaroslav Větvička, navrhovaný do kulturní komise a Ing. Bára Horáková, která byla na základě účasti na Grand Veterán přizvána osobně od předsedkyně kulturní komise FIVA p. Nataša Jerina Grom ke spolupráci v komisi pro mládež a Trade and Skills komisi. Společně se zástupci FKHV se jednání FIVA pravidelně zúčastňují i zástupci AVCC AČR a AKHV.

V dalším bodě jednání bylo konstatováno, že se dosud nepodařilo naplnit zastoupení jednotlivých sdružení v rámci Kontrolní a revizní komise FKHV.

Dále se prezidium zabývalo projednání ochrany osobní údaje v rámci systému GDPR. Tento bod byl vyvolán stížností pana Bartáka.

V bodě, který se týkal stavu zavedení IS bylo rozhodnuto, že vzhledem k připravovaným změnám, které souvisejí s prodlužováním platnosti testací, které byly v minulosti provedeny a tudíž nejsou zavedeny v IS, bude zorganizováno školení pro předsedy a místopředsedy KTK, které se bude konat v listopadu 2019. Na tomto školení bude detailně probrán postup provádění prodlužování dříve provedených testací, který bude v následujícím roce realizován a je řešen tak, aby vyžadoval minimální pracnost pro KLTK.

Dále bylo rozhodnuto, že v rámci pravidelných školení technických komisařů v jednotlivých krajích bude provedeno i proškolení pro informační systém, které osobně ve všech krajích provede předseda TK pan Tomáš Strnad.

Ze zpráv bylo konstatováno, že jsou případy, kdy RZ pro HV je zneužívána na jiném vozidle než na vozidle, ke kterému byla vystavena. Bylo rozhodnuto, že v tomto případě bude vždy provedeno oznámení na příslušné RM s návrhem na zrušení takto zneužité RZ.

Byla řešena otázka vydání členských karet FKHV pro rok 2020 s tím, že je i zvažována pro další leta možnost vydávání těchto karet jednotlivým členům elektronicky.

Prezidium se zabývalo přípravou Galavečera českého veteránizmu a bylo rozhodnuto, že se bude konat v reprezentačních prostorách Autoklubu.

 

Prezidium dne 1.1.0.2019

Úvodem tohoto jednání požádal prezident o uvolnění z funkce s tím, že ve smyslu ustanovení příslušného článku Stanov FKHV pověřuje vedením FKHV víceprezidenta Václava Kafku,

Příloha č. 2 Seznam kontrol FKHV

Soud o určení oprávnění k testování HV, říjen 2015

Žaloba, že klubová testovací komise 1st Veteran US Car Club Praha v ČR p. Košárka je oprávněna k testování historických vozidel. Žaloba se zamítla.

 

Místní šetření správce daně, září 2017

V září 2017 provedl správce daně místní šetření, ve kterém zkoumal dodatečné DPPO 2015. Správci jsme po několika setkání vše vysvětlili a místní jednání bylo ukončeno bez sankcí v 02/2018.

 

Kontrola inspektorátu práce, září 2018

V září 2018 byla zahájena kontrola inspektorátu práce. Kontrolovali rok 2016 a 2017. Neshledali žádné nedostatky.

 

Žádost o vysvětlení u Policie ČR, listopad 2018

V listopadu 2018 FKHV obdržela žádost o vysvětlení u Policie ČR. Měli podezření ze zpronevěry. Po dvou osobních setkáních, dvou telefonech, jedné datové zprávě Policie ČR případ pravděpodobně odložila.

 

Místní šetření správce daně, březen 2019

V březnu 2019 zahájil správce daně další místní šetření (jiní lidé) v rámci vyhledávací činnosti roku 2016 + 2017. Se zvláštním zřetelem na schodek pokladen. Tentokrát u účetní firmy správce daně byl 2 hodiny a následně 2 x do vysvětlovali telefonicky, dokládali jednotlivé úkony, kopírovali jednotlivé doklady a části zákonů. Správce daně neshledal žádná pochybení a neshody s doporučovaným účtování NÚR.

 

Kontrola ze živnostenského úřadu, březen 2019

V březnu 2019 byla zahájena kontrola živnostenského úřadu. Úřad neshledal žádné nedostatky.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, březen 2019

FKHV obdržela dopis z úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, na který bylo odpovězeno. Úřad neshledal žádné nedostatky.

 

Žaloba o neplatnosti zrušení jmenování test. komisařem, květen 2019

Došlá žaloba p. Paříka na FKHV je v řešení, za FKHV má tento proces v plné kompetenci právní kancelář JUDr. Täubela.

Součástí vnitřních norem FKHV je kromě jiného také Příručka o testování a Etický kodex, které byly schváleny shromážděním delegátů a patří do souboru vnitřních pravidel FKHV. S ohledem na nedodržení některých zásad těchto dokumentů bylo odebráno oprávnění k testování, které je podtrženo současnou situací, kdy p. Pařík odešel z klubu, potažmo z FKHV.

 

Úřad pro ochranu osobních údajů, srpen 2019

P. Barták podal stížnost na FKHV k Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále ÚOOU). Věc byla předána advokátní kanceláři, které jednala jménem FKHV. Následně byl doručen přípis od ÚOOU, ve kterém je uvedeno, že úřad neshledal důvod pro zahájení řízení z moci úřední.

Přímé náklady na řešení této kauzy byly 9 200 Kč.

 

Příloha č. 3 Předpokládaná bilance roku 2019

Příloha č. 4 Návrh rozpočtu na rok 2020

Doplnění k rozpočtu od Václava Kafky:

Předběžný rozpočet (s rezervou) na rok 2020 z důvodu orientace zaokrouhlen. Podrobný rozpočet mají k dispozici představitelé jednotlivých uskupení FKHV.

Výdaje na zajištění systému testování:       7 500 000 Kč

Spolková činnost a podpora klubů:            1 500 000 Kč

K přerozdělení do klubů

                       2 000 000 Kč

Rezerva:         1 000 000 Kč

CELKEM     12 000 000 Kč

Předpokládaný příjem:

                     12 000 000 Kč

 

 

Příloha č. 5 Životopis Václav Kafka

VETERAN CAR CLUB ČR, z.s .

Světská 351/4, Praha 9 – Kyje

www.vcc-cr.cz

VÁŽENÍ,

ZASÍLÁME ŽIVOTOPIS VÁCLAVA KAFKY, JAKO PŘÍLOHU K JEHO KANDIDATUŘE NA PREZIDENTA FEDERACE KLUBŮ

HISTORICKÝCH VOZIDEL.

 

VÁCLAV KAFKA

v Základní údaje

E-mail: veteran@email.cz

 

 

v Vzdělání

od roku 1989 do roku 1991 Autodružstvo Praha

vyučen automechanikem

od roku 1984 do roku 1988 Střední průmyslová škola Na Třebešíně

obor letecká konstrukce

 

v Veteránské hnutí

od roku 2004 prezident VCC ČR a VCC Praha

prezident VCC ČR – největšího sdružení klubů historických vozidel v ČR

prezident VCC Praha – jeden ze členů VCC ČR a zároveň jeden z největších klubů, klub je pořadatelem

vzpomínkových jízd na závody 1000 mil československých a Zbraslav-Jíloviště

od roku 1985 člen VCC Praha

aktivní člen klubu – aktivní účast při pořádání akcí VCC Praha, FKHV a spřátelených spolků, po roce 1995

člen testovací komise klubu a KTK, výboru VCC Praha, desítky kompletních a částečných renovací

historických vozidel

 

Příloha č. 6 Usnesení ze shromáždění delegátů FKHV ze dne 12. 12. 2019

Federace klubů historických vozidel České republiky

konané 12. 12. 2019 od 17:00 hod

na Základní škole Praha – Kbely v ulici Albrechtická 732, Praha 9 - Kbely, 197 00

 

I.) Shromáždění delegátů FKHV ČR bere na vědomí:

  1. Zprávu prezidenta FKHV.
  2. Seznam kontrol FKHV.
  3. Předpokládanou bilanci na rok 2019 a výhled na celoroční hospodaření 2019.
  4. Informaci o vystoupení sdružení SVCC z FKHV ke dni 31. 12. 2019.

 

II.) Shromáždění delegátů FKHV ČR schvaluje:

  1. Že je usnášející schopné, přítomno 30 delegátů.
  2. Schvaluje návrhovou a volební komisi.
  3. Tvorbu rezervy na rok 2020.
  4. Přerozdělení zisku do sdružení dle schváleného klíče.
  5. Rozpočet na rok 2020.
  6. Novým prezidentem na další období 2 let byl zvolen Václav Kafka 

 

Shromáždění delegátu schvaluje toto usnesení  pro 32, proti 0, zdržel 0 

 

Za návrhovou komisi

Předseda Petr Zeman

delegát za UKUVHT

 

V Praze dne 12. 12. 2019

 

Zpět