Zápis ze zasedání prezídia dne 3. 5. 2016

14.05.2016 14:21

Prezídium s právem hlasování

Prezidenti členů FKHV ČR- spolky

přítomen

Prezident FKHV ČR

Ing. Jan Täubel

Ano

ČKHV

Ing. Pavel Fiala

Ano

Rolls Royce

Jiří Černý

Ano

VCC ČR

Václav Kafka

Ano

UKHVUT

Ing. Jan Zápotocký

omluven

AVCC HK

Ing. Pavel Šimek

Ano

MBK ČR  

MUDr. Jaroslav Větvička

Ano

AKAV

Ing. Miloslav Plašil

Ano

 

Odborné orgány prezídia:

Funkce

jméno

přítomen

Generální sekretář

Mgr. Tomáš Hušek

Ano

Sekretariát

Bára Horáková

Ano

Právní komise

JUDr. Jan Täubel

Ne

Komise pro řízení KTK

Ing. Pavel Fiala

Ano

Technická komise

Ing. Jan Täubel

Ano

 

Revizní komise FKHV ČR:

Předseda KRK

Dr. Rudolf Žalud

Ano

 

Hosté:

Jméno

přítomen

Rolls Royce

Tomáš Strnad

Ne

AČV

Ing. Pavel Národa

Ano

MBK ČR

Pavol Vávra

Ne

AKAV

Ing. Pavel Šplíchal

Ne

VCC ČR

Ing. Tomáš Barnet

Ano

UKHVUT

Josef Zrucký

Ano

KTK

Miloň Kafka

Ano

 

Příští jednání prezidia FKHV bude v úterý 7. 6. 2016 od 17 hodin na sekretariátu FKHV.

 

1)      Informace o úpravě formuláře roční prohlídky od Veteran Vintage Clubu – drobné úpravy provede Pavel Šimek (termín: 9. 5. 2016).

2)      Informace k neoprávněnému testování automobilu Ford GT 40 – bylo vyhodnoceno jako pochybení v testování. Bylo také zjištěno, že testování bylo uskutečněno pouze jednou a v následném období již nedošlo k prodloužení formou ročního testování. Další řešení bude probíhat dle postupu stanoveného v Příručce pro testování. Bude dán podnět příslušnému registračnímu místu, aby vyzval majitele k odevzdání zvláštních registračních značek a PHV.

3)      Nový průkaz OHV – Prezidium uložilo dohodnout konečnou podobu s AKČR a AKHV – zajistí Jiří Patočka.

4)      Prezidium bylo seznámeno s nabídkou tisku OHV s ochranným prvkem a možností nalepovací známky. Tisk samolepky je za stejnou cenu jako OHV.

5)      Prezidium řešilo podnět pana Bartáka srovnávající testování v jiných zemích, který poukazuje na benevolentnější systém např. v Polsku. V Polsku je pravděpodobně systém benevolentnější, naopak v jiných zemích jako např. v Německu je systém mnohem přísnější. Registrační značky historického vozidla jsou přidělovány velmi výjimečně a jejich užívání je značně omezeno. Prezidium se vyjádřilo, že systém testování v ČR je legislativně zakotven a je funkční. V ostatních zemích jsou systémy různé. Prezidium neshledalo důvod pro změnu systému.

6)      Prezidium bylo seznámeno s podněty pro jednání s MD zaslanými z jednotlivých sdružení a členy Tripartity – dokument byl připomínkován - Tomáš Hušek zašle finální verzi (termín: 15. 5. 2016).

7)      Projednání žádosti Zdeňka Košárka o možnost testování. Prezidium zaujalo stanovisko, že není splněna podmínka Stanov FKHV, případně podmínka, kterou splňují členové Tripartity.

8)      Prezidium projednalo možnost certifikace ISO ohledně systému testování – více informací pro příští jednání Prezidia zajistí Pavel Národa.

9)      Projednání kontroly testování KLTK – ukládá se povinnost KLTK v případě testování silničního vozidla („bílé“ RZ) předávat každý měsíc kopie Žádostí o provedení testování včetně protokolu o testování v papírové nebo elektronické podobě na sekretariát FKHV.

10)  Informace o setkání zástupce KRK s panem Lammelem, které má proběhnout ve čtvrtek 5. 5. 2016. Rudolf Žalud upozornil na to, že KRK nemá ještě k dispozici daňové přiznání. Dále bylo diskutováno neplnění dodávání podkladů ze strany klubů.

11)  Požadavek rozšíření Technické komise za účelem kvalifikovaného posuzování odborných technických záležitostí a zaujímání odborných stanovisek. Za tímto účelem budou osloveni členové Tripartity a jednotlivých sdružení.

12)  Diskuse ohledně fungování a administrace www stránek FKHV. Z diskuse vyplynula potřeba stanovení jednoznačné kompetence a zodpovědnosti za příspěvky zveřejňované na www stránkách. Dále potřeba zvážení, jakým způsobem zveřejňovat aktuality, pozvánky na akce apod.

Zodpovědnost za zveřejňování a příprava návrhu vizualizace stránek byla uložena generálnímu sekretáři FKHV.

13)  Diskuse ohledně potřeby hledání partnerů pro podporu a prosazování zájmů FKHV v legislativní oblasti.

14)  Informace o průběhu příprav Motocyklové FIVA Rallye – informoval Pavel Šimek

15)  Prezidium odhlasovalo finanční podporu Poháru Federace. Finanční prostředky jsou určeny výhradně na výdaje spojené s účastí zástupců Akademie českého veteránismu (AČV) na jednotlivých akcích – cestovné. Diskutováno bylo množství plánovaných akcí (44) a nutnost účasti zástupců AČV na každé z nich. Účast na akcích byla vyhodnocena jako účelná, mimo jiné, z hlediska propagace FKHV směrem k veteránské veřejnosti. Účast na akcích byla ponechána v kompetenci AČV.

           

Zapsal: Tomáš Hušek 3. 5.2016

Zpět