Zápis z řádného Shromáždění delegátů 28. 11.2023

05.02.2024 15:59

Program jednání:


1.  Registrace od 16:30 – Lucie Maxová

Viz. Příloha č. 1 – prezenční listina

    

2.  Zahájení jednání, uvítání hostů od 17:00

Prezident FKHV V. Kafka uvítal přítomné delegáty, zástupce AVCC AČR pana M. Černého a informoval o nepřítomnosti zástupce AKHV J. France, jenž zaslal písemný pozdrav k přednesení. Poté předal úvodní slovo Mgr. J. Mišingerovi, kterého pověřil vedením jednání na základě Plné moci, viz. Příloha č. 2.

Mgr. J. Mišinger přivítal hosty a na začátek informoval o návrhu delegáta ČKHV Mgr. Bc. M. Riška o doplnění programu o návrhy usnesení, pro které je nutný 100% souhlas všech delegátů a o návrhu vedení FKHV, který se týká částky a klíče k přerozdělení financí mezi jednotlivá sdružení.

Nové znění programu:

Bod programu č. 13: Návrh usnesení Mgr. Bc. M. Riška.
Bod č. 14: částka a klíč k přerozdělení financí mezi jednotlivá sdružení.
Bod č. 15: Volba prezidenta FKHV.
Bod č. 16: Různé.

 

Pro: 34
Proti: 0
Zdržel se: 0

Změna programu byla schválena.

 

3.  Volba návrhové, mandátové a volební komise a zapisovatele
Volba zapisovatele:
Navržena Lucie Maxová.
Pro: 34
Proti: 0
Zdržel se: 0

 

Volba mandátové komise:
Navrženi: Pavel Bolehovský (ČKHV), Lubomír Doležal (VCC ČR), Tomáš Babyrád (AKAV).

Pro: 34
Proti: 0
Zdržel se: 0


Návrh J. Mišingera, aby se mandátová komise, při volbě prezidenta FKHV, stala současně volební komisí.
Pro: 34
Proti: 0
Zdržel se: 0

 

Volba návrhové komise:
Navržen Mgr. J. Mišinger.
Pro: 34
Proti: 0
Zdržel se: 0

 

4.  Vystoupení hostů
Za AVCC AČR vystoupil M. Černý, který poděkoval za pozvání a vyřídil pozdrav od F. Čečila který se jednání nemohl zúčastnit.

JUDr. J. Täubel přečetl zdravici J. France za AKHV. – viz Příloha č. 8.

    

5.  Schválení jednacího řádu Shromáždění delegátů a kontrola usnášeníschopnosti
Zapisovatelka potvrdila, že je 100 % účast delegátů v počtu 34, jednání je usnášeníschopné.

 

    

6.  Zpráva prezidenta FKHV ČR – Václav Kafka
V. Kafka zhodnotil dosavadní činnost prezidia a sekretariátu FKHV.
Dále uvedl, že činnost FKHV a jejích jednotlivých komisí je přímo úměrná výsledkům na půdě FIVA, kde FKHV zaznamenala v posledních 2 letech velký úspěch. Zdůraznil i kladné vztahy FKHV se státní správou, kde se FKHV dočkala respektu, uznání a ocenění činnosti dosavadního průběhu při přechodu na nový systém testování.

Na konci své zprávy se vyjádřil k fungování prezidia FKHV.
 

Shromáždění delegátů bere na vědomí zprávu prezidenta FKHV V. Kafky.
Pro: 34
Proti: 0
Zdržel se: 0

 

    

7.  Zpráva o činnosti komisí FKHV
L.Vykusa přednesl zprávu o činnosti Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností ve spolupráci s Kulturní a Sportovní komisí, viz. Příloha č. 3.


Shromáždění delegátů bere na vědomí zprávu L. Vykusy, předsedy Komise pro vzdělávání a vztahy s veřejností.

Pro: 34
Proti: 0
Zdržel se: 0

 

Mgr. J. Mišinger úvodem bodu informoval, že prezidium FKHV navrhuje SD schválení Disciplinární komise, na kterém se shodlo na svém jednání dne 6. 6. 2023. Statut a jednací řád Disciplinární komise vypracoval Mgr. P. Schweiner – viz. Příloha č. 4. Fungování disciplinární komise představil V. Kafka a P. Kolář, kdy P. Kolář připomněl důležitost této komise pro fungování TK.

Shromáždění delegátů bere na vědomí vznik Disciplinární komise se zahájením činnosti od ledna 2024.

Pro: 34
Proti: 0
Zdržel se: 0

 

JUDr. P. Opletal přednesl zprávu o činnosti právní komise.
Shromáždění delegátů bere na vědomí zprávu JUDr. P. Opletala o činnosti právní komise.

Pro: 33
Proti: 0
Zdržel se: 1

 

8.  Zpráva o činnosti Technické komise a IS – Pavel Kolář, Jiří Patočka
 

P. Kolář přednesl zprávu o činnosti technické komise.

Shromáždění delegátů bere na vědomí zprávu P. Koláře o činnosti technické komise.

Pro: 34
Proti: 0
Zdržel se: 0

 

J. Patočka přednesl zprávu k IS.
Shromáždění delegátů bere na vědomí zprávu J. Patočky k IS.
Pro: 34
Proti: 0
Zdržel se: 0


PŘESTÁVKA

 

9.  Zpráva Kontrolní a revizní komise – František Sladký
F. Sladký přednesl zprávu o činnosti Kontrolní a revizní komise, viz. Příloha č. 5.


Shromáždění delegátů bere na vědomí zprávu F. Sladkého, předsedy Kontrolní a revizní komise a současně bere na vědomí jím předložené zprávy.

Pro: 34
Proti: 0
Zdržel se: 0
      

10. Zpráva z FIVA – Ing. Tomáš Barnet
Ing. T. Barnet přednesl zprávu z FIVA, viz. Příloha č. 6.

 

Shromáždění delegátů bere na vědomí zprávu Ing. T. Barneta z FIVA.
Pro: 34
Proti: 0
Zdržel se: 0

 

11. Hospodaření za rok 2022 – Jiří Patočka

Viz. Příloha č. 7. Vypracoval J. Zítek podle podkladů účetní firmy MINUS TEN, s.r.o., přednesl J. Patočka.

Shromáždění delegátů schvaluje Hospodaření za rok 2022.
Pro: 31
Proti: 0
Zdržel se: 3

 

12. Návrh a schválení rozpočtu pro rok 2024 – Jiří Patočka

Rozpočet bych projednán prezidiem FKHV na jeho jednání dne 14. 11. 2023, delegáti obdrželi od prezidentů svých sdružení. Prezidium navrhlo zvýšit částku na informační systém na 600.000,- a odměnu pro pověřeného komisaře ve výši 300,- Kč za úkon. Na základě jednání valné hromady FIVA zástupci FKHV dále navrhují zvýšit částku za vystavení FIVA ID CARD na částku 4.500, - Kč.

 

Shromáždění delegátů schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2024 jak byl delegátům předložen před dnešním jednáním s výjimkou toho, že do ostatních příjmů by se částka za vystavení FIVA ID CARD zvýšila z 1.650, - na 4.500, - Kč. Takto nově vybraná částka by byla přeřazena do rezervy.

Pro: 21
Proti: 2
Zdržel se: 11

 

13. Návrhy na usnesení Mgr. Bc. M. Riška – delegáta za ČKHV

Shromáždění delegátů ukládá prezidiu FKHV:
1.) písemně informovat členy, bez zbytečného odkladu, o všech komisích a jejich členech, které prezidium zřizuje, včetně změn a odsouhlasení prezidiem.


Dle Mgr. J. Mišingera bude vyřízeno úpravou stanov FKHV. Mgr. Bc. M. Riško návrh tohoto usnesení stahuje.

 

2.) předložit členům FKHV písemnou revizi stanov FKHV včetně případného odstranění právních vad, nejpozději do konce března 2024.

 

Pro: 33
Proti: 0
Zdržel se: 1

 

3.) Shromáždění delegátů ukládá prezidiu pravidelně 1x měsíčně informovat členy FKHV o jednáních a jejich výsledcích s orgány státní správy a samosprávy.


Pro: 31
Proti: 0
Zdržel se: 2

 

14. Částka a klíč k přerozdělení financí mezi jednotlivá sdružení

Mgr. J. Mišinger přednesl novou částku k přerozdělení podpory sdruženích FKHV za rok 2023 ve výši 4.000.000, - oproti předpokládané částce 1.500.000, - Kč.


Shromáždění delegátů bere na vědomí, že částka k přerozdělení podpory sdruženích FKHV za rok 2023 je ve výši 4.000.000, - Kč.

Pro: 34
Proti: 0
Zdržel se: 0

 

Shromáždění delegátů schvaluje vzorec pro přerozdělení této částky z minulého období způsobem, že bude fixní částka ve výši 50.000, - Kč pro každé sdružení a dále dle počtu prvotestací za období 01-08/2023
 

Pro: 31
Proti: 0
Zdržel se: 3

 

15. Volba prezidenta FKHV ČR
Ve stanoveném termínu bylo FKHV  doručeno 5 nominací na prezidenta FKHV: za VCC ČR byl nominován Václav Kafka, za ČKHV Michal Berka a Mgr. Bc. Michal Riško, za AKAV Ing. Martin Kot a JUDr. Pavel Opletal. Před zahájením jednání byly předloženy materiály k odstoupení Mgr. Bc. M. Riška a Mgr. J.Mišinger byl ústně informován o odstoupení JUDr. Pavla Opletala z kandidatury. P. Opletal své odstoupené na základě rozhodnutí rezidenta AKAV Ing. M. Kota potvrdil.

Každý z nominantů přednesl svou řeč.

 

1. kolo hlasování o prezidentovi FKHV ČR:
Michal Berka: 6 hlasů
Ing. Martin Kot: 7 hlasů
Václav Kafka: 21 hlasů

 

2. kolo hlasování o prezidentovi FKHV ČR:

Ing. Martin Kot: 7 hlasů
Václav Kafka: 22 hlasů

zdrželi se: 5

 

Prezidentem FKHV ČR na dvouleté období byl zvolen Václav Kafka, který pronesl závěrečnou řeč a poděkoval přítomným.

 

16. Různé

Pan Jiří Černý informoval přítomné, že česká sekce Rolls-Royce Enthusiasts‘ Club letos 23. prosince oslaví 20leté trvání a zároveň 30. listopadu proběhne 149 let od narození W. Churchila.

 

V Praze dne 28. 11. 2023

Zapsala: Lucie Maxová

 

Zpět